[English] [Deutsch] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Plzeňská ekologická nadace

Vítejte na naší domovské stránce !

Od 16. dubna 1999 jste jejím [an error occurred while processing this directive] návštěvníkem.

Poslední aktualizace: 30. března 2000

Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Nové:

Návrh zákona o Registru nakládání se znečišťujícími látkami (PRTR) v České republice

Připomínky k návrhu zákona o Registru nakládání se znečišťujícími látkami (PRTR)
(interaktivní formulář pro zaslání připomínek)

Aktuální tipy pro Vás:

Série pohlednic s historickými motivy:
"Zmizelá Plzeň na pohlednicích"

Speciální stránka věnované Aarhuské konvenci a jejímu uplatnění v legislativě a praxi České republiky:
Analýza článků 4 a 5 (Miroslav Šuta), 6, 7 a 8 (Jiří Dusík) 9 (Vítězslav Dohnal)

Série informačních letáčků:
"Víte co dýcháte, jíte či pijete?"

Připravujeme:
  • Vybrané zajímavé údaje z publikace
    "Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví"

  • Představení programů a projektů nadace

  • Elektronickou verzi zpravodaje nadace

  • Zajímavé stránky doporučené Vaší pozornosti

  • Elektronickou verzi naší výroční zprávy

  • Jak nám můžete pomoci ?

foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr


Plzeňská ekologická nadace (dále jen PEN) je převážně regionálně orientovanou nadací, která byla založena v Plzni na přelomu let 1992-93. V loňském roce nadace zpracovala strategický plán svého rozvoje a v souladu s novým zákonem o nadacích požádala o přeregistraci na Plzeňský ekologický nadační fond (PENF).

Činnost nadace se v současnosti soustřeďuje zejména na následující problémové okruhy:

Životní prostředí Plzeňska

Plzeňské svátky rovnodennosti (PSR)

Nadace již po čtyři roky v době podzimní rovnodennosti organizovala pestrou škálu akcí od čistě ekologických až po kulturně-společenské. V dosavadnich ročnících se např. uskutečnily výstavy "Chemie kolem nás a zdraví", "Kdo šetří, má za tři", "Příroda Plzeňska". S Plzeňany besedoval spisovatel Ivan Klíma, filozof Josef Šmajs, exministr Martin Bursík, novinář a cestovatel Břetislav Tureček, architekt Aleš Brotánek uskutečnil se koncert skupin Mišpacha, Znouzecnost, PRO BABALU AYE a řada dalších akcí.

Čtvrtý ročník Plzeňských svátků rovnodennosti proběhl ve dnech 13. až 24. září 1999 a na internetu naleznete jejich kompletní program. Záštitu nad Plzeňskými svátky rovnodennosti 1999 převzal ministr životního prostředí ČR, RNDr. Miloš Kužvart. Uskutečnily se např. výstava "Technické památky Plzeňska", beseda s akademickýcm architektem Alešem Brotánkem, ekovýchovné odpoledne pro děti a jejich rodiče, bubnování pod hvězdami či beseda s diapozitivy ze západního Pákistánu.

Přírodní a kulturní hodnoty Plzeňska
Nadace se rozhodla soustředit svou pozornost na ohrožené přírodní a kulturní památky Plzeňska, které vytvářejí předpoklady pro přechod na trvale udržitelný rozvoj doposud jednostranně průmyslově orientovaného regionu. Nadace připravila dlouhodobý program jehož cílem je systematická popularizace vybraných přírodních a kulturních hodnot Plzeňska.

foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr
Prvním krokem bylo uskutečnění výstav "Příroda Plzeňska" a "Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná" v rámci Plzeňských svátků rovnodennosti 1998. Výstava "Příroda Plzeňska" je koncipována jako putovní, a proto případní zájemci o její umístění např. ve škole, v knihovně čí na obecním úřadě mohou kontaktovat telefonicky, písemně nebo e-mailem nadaci. Součásti PSR 99 byla výstava "Technické památky Plzeňska". Byla také vydána série pohlednic s historickými motivy: "Zmizelá Plzeň na pohlednicích"

Strategie rozvoje Plzeňského kraje
Zastupci Plzeňské ekologické nadace se podíleli na přípravě Strategie rozvoje Plzeňského kraje, konkrétně na práci skupiny pro životní prostředí. Tato strategie byla zpracovávána na přelomu let 1998 a 1999.
Kromě toho byl zástupce Plzeňské ekologické nadace členem týmu, který zpracovával posudek vlivu zmíněné strategie na životní prostředí. Šlo o pilotí projekt, jehož cílem bylo mimo jiné i ověřit metodiku, kterou by bylo možné použít při posuzovaní Strategie regionálního rozvoje České republiky a dalších obdobných koncepčních materiálů schvalovaných na úrovni vlády.
Posoudit vliv těchto dokumentů na životní prostředí ukládá zákon č. 244/92 Sb. V minulých letech byl bohužel tento zákon obcházen, a tak k prvnímu posuzovaní koncepcí došlo až během roku 1998 (šlo o energetickou koncepci a koncepci dopravních sítí). Plzeňský projekt byl tedy teprve třetím použitím zákona v tomto smyslu a první pokous o aplikaci procedury posuzování vlivu na životní prostředí u multioborového koncepčního materiálu.

Forum pro udržitelný rozvoj regionu
PEN připravuje ustavení otevřeného fóra pro udržitelný rozvoj regionu, které bude mimo jiné usilovat o naplňování Koncepce ochrany a tvorby životního prostředí města Plzně a Strategie rozvoje Plzeňského kraje v souladu s pricipy trvale udržitelného rozvoje. Pro tento svůj záměr získala nadace podporu od Open Society Fund Praha.

Rozvoj nevládního neziskového sektoru
Nadace systematicky pracuje na zvyšování základního jmění nadace tak, aby mohla v souladu se svým posláním poskytovat finanční prostředky na vybrané projekty. Vzhledem k odlišné situaci, ve které se nacházejí české nadace se PEN alespoň na přechodnou dobu soustředila na podporu nevládním organizacím jednak přímo pomocí s fundraisingem, jednak poskytování konzultací zejména v oblasti managementu nevládní organizace, strategického plánování, fundraisingu a public relations atd.

V uplynulých letech jsme pomohli získat pro potřeby našich partnerů z řad neziskových organizací každoročně okolo 1 miliónu korun.

Životní prostředí a zdraví
Negativní vliv člověka na životní prostředí zpětně ohrožuje zdraví lidí. Nadace proto poskytuje odborné konzultace týkající se vlivu znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. V minulosti se nadace podílela např. na přípravě putovní ekologické výstavy "Chemie kolem nás a zdraví", která měla svou premiéru v září 1996 v Plzni. Dále se nadace podílela na vydání publikací "Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví" (ve spolupraci s Českým a Slovenským dopravním klubem ) nebo "Víte co dýcháte, jíte či pijete?" aneb Jedy kolem nás" (ve spolupráci s Dětmi Země ). V současné době se nadace zabývaná např. problematikou persistentních chlórovaných organických látek jakými jsou třeba tzv. dioxiny.

Právo občanů na informace o životním prostředí
Jedním z významných nástrojů přístupu občanů k informacím o konkrétních původcích znečištění prostředí je integrovaných registr znečištění prostředí (PRTR). Zástupce nadace se účastní práce pracovní skupiny Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost, zpracovala analýzu stavu příprav PRTR v ČR a zřídila speciální internetovou stránku věnovanou této problematice, která se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti. Stránku naleznete na adrese: http://www.ecn.cz/prtr
V současné době nadace dokončila připravu návrhu zákona na zřízení integrovaného registru znečištění prostředí v České republice a během několika dnů představí tento navrhu veřejnosti, mimo jiné i prostřednictvím Internetu.

Nadace se také zabývá monitorováním stavu dodržování práva občanů na informace, což nabývá na aktuálnosti přijetím nového zákona (zák.č. 123/98 Sb.) upravujícího tuto problematiku v České republice. Zřídila stránku věnovanou "Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí", podepsané na ministerské konferenci "Životní prostředí pro Evropu" v červnu 1998 v dánském Aarhusu. Zpracovala analýzu stavu implementace požadavků Aarhusské konvence v oblasti práva na informace v České republice.


Briské listy
Britské listy informují o činnosti PEN a doporučujeme Vám jejich pravidelné sledování.


Pro případnou podporu nadace laskavě využijte následující bankovní spojení:

Československá obchodní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Za pomoc Vám děkujeme !

Adresa:

Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
30. března 2000