[PEN Homepage] [PRTR Homepage] [Aarhusská konvence] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Plzeňská ekologická nadace

AARHUSKÁ KONVENCE:

Kompletní text v oficiálním českém překladu


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Organizace spojených národů


Hospodářská a sociální rada

Distribuce: Obecná
ECE/CEP/43
21. dubna 1998
Originál: anglický

Evropská hospodářská komise

Výbor pro politiku životního prostředí
Čtvrtá ministerská konference Životní prostředí pro Evropu, Aarhus, Dánsko, 23. - 25. června 1998


ÚMLUVA O PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
ÚČASTI VEŘEJNOSTI NA ROZHODOVÁNÍ
A PŘÍSTUPU K PRÁVNÍ OCHRANĚ
V ZÁLEŽITOSTECH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ *


* Konečný text podepsaný Výborem pro politiku životního prostředí
na jeho zvláštním zasedání 16. - 18. března 1998
pro přijetí na ministerské konferenci Životní prostředí pro Evropu

Smluvní strany této úmluvy,

s odvoláním na princip 1 stockholmské Deklarace o životním prostředí, na princip 10 Deklarace o životním prostředí a rozvoji z Rio de Janeira, jakož i na rezoluci Valného shromáždění 37/7 z 28. října 1982 o Světové chartě přírody a 45/94 ze 14. prosince 1990 o nutnosti zajistit zdravé prostředí pro životní pohodu jednotlivců,

s odvoláním na Evropskou chartu o životním prostředí a zdraví přijatou na První evropské konferenci o životním prostředí a zdraví Světové zdravotnické organizace ve Frankfurtu nad Mohanem 8. prosince 1989,

potvrzují nezbytnost chránit, uchovávat a zlepšovat stav životního prostředí a zajišťovat udržitelný a environmentálně zdravý rozvoj,

uznávají, že přiměřená ochrana životního prostředí je podstatná pro dobrý životní pocit lidí a pro uplatňování základních lidských práv včetně samého práva na život,

uznávají, že každý jedinec má právo žít v prostředí přiměřeném jeho zdraví a pohodě a že má povinnost, jako jednotlivec i spolu s ostatními, chránit a zlepšovat stav životního prostředí ve prospěch dnešních i budoucích generací,

vycházejí z toho, že mají-li občané uplatňovat toto právo a dostát této povinnosti, musí mít přístup k informacím o životním prostředí, musí mít právo podílet se na rozhodování týkajícím se životního prostředí a musí mít právní ochranu; uznávají, že v tomto směru mohou občané potřebovat pomoc při využívání svých práv,

uznávají, že lepší přístup k environmentálním informacím a účast veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí zvyšuje kvalitu rozhodnutí, a že jejich prosazování přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí, poskytuje veřejnosti příležitost vyjádřit její obavy a zájmy a umožňuje orgánům veřejné správy brát tyto obavy a zájmy náležitě v úvahu,

usilují touto úmluvou o to, aby se vyjasnilo a zprůhlednilo rozhodování a aby se posílila podpora veřejnosti ve prospěch rozhodnutí týkajících se životního prostředí,

uznávají, že ve všech odvětvích státní správy je žádoucí transparentnost a vyzývají legislativní orgány k uplatňování všech principů této úmluvy v jejich postupech,

uznávají, že veřejnost potřebuje znát postupy, jak se může podílet na rozhodování, které se týká životního prostředí, že potřebuje mít volný přístup k těmto postupům a musí vědět, jak těchto postupů využít,

uznávají dále význam, jaký v ochraně životního prostředí mohou mít jednotliví občané, nevládní organizace a soukromý sektor,

přejí si napomáhat environmentálnímu vzdělávání a osvětě přispívajících k pochopení významu problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, a podporovat jak prohlubování povědomí veřejnosti, pokud jde o rozhodování týkajícího se životního prostředí, tak o její podíl na tomto rozhodování,

berou v tomto kontextu v úvahu význam využívání elektronických nebo jiných budoucích forem komunikace a sdělovacích prostředků,

uznávají důležitost plné integrace environmentálních hledisek do rozhodnutí státních orgánů a z toho plynoucí nutnost, aby tyto orgány měly k dispozici přesné, úplné a aktuální informace o životním prostředí,

uznávají, že státní orgány spravují environmentální informace v zájmu veřejnosti,

mají zájem na tom, aby účinné soudní mechanismy byly dosažitelné veřejnosti i jejím organizacím, aby tak byly chráněny jejich oprávněné zájmy a právo bylo prosazováno,

připomínají, že je důležité poskytovat přiměřené informace o výrobcích spotřebitelům tak, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat pro environmentálně šetrnější alternativy,

uznávají obavy veřejnosti ze záměrného vypouštění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí i nutnost zvýšené transparentnosti a větší spoluúčasti veřejnosti na rozhodování v této oblasti,

jsou přesvědčeny, že naplňování této úmluvy přispěje k posílení demokracie v oblasti působnosti Evropské hospodářské komise (EHK) OSN,

jsou si vědomy role, kterou v této souvislosti hraje EHK, a odvolávají se mimo jiné na dokumenty EHK o přístupu k informacím o životním prostředí a o účasti veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí schválené Deklarací ministrů přijatou na Třetí konferenci ministrů Životní prostředí pro Evropu v Sofii 25. října 1995,

jsou si vědomy příslušných ustanovení Úmluvy o hodnocení vlivu na životní prostředí přesahujícího hranice států (Espoo, Finsko, 25. února 1991) a Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice a Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky 17. března 1992) a dalších regionálních úmluv,

jsou si vědomy, že přijetí této úmluvy by mělo přispět k dalšímu posílení procesu Životní prostředí pro Evropu a k výsledkům čtvrté konference ministrů v Aarhusu (Dánsko), v červnu 1998,

se vzhledem k výše uvedenému dohodly takto:

Článek 1

Cíl

V zájmu ochrany práva každého člena současné generace i generací budoucích na život v prostředí přiměřeném pro jeho zdraví a pohodu každá smluvní strana zaručí právo na přístup k environmentálním informacím, podíl veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí a dostupnost právní ochrany v souladu s ustanoveními této úmluvy.

Článek 2

Definice

Pro účely této úmluvy, pojem

1. "smluvní strana" znamená smluvní stranu této úmluvy, pokud není v textu uvedeno jinak;

2. "orgán veřejné správy" znamená:

Tato definice se nevztahuje na orgány nebo instituce činné v oblasti soudní nebo zákonodárné.

3. "environmentální informace" či "informace o životním prostředí" znamená jakékoli informace v písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné podobě, o:

4. "veřejnost" znamená jednu nebo více fyzických nebo právnických osob a - v souladu s vnitrostátní legislativou nebo praxí - jejich sdružení, organizace nebo skupiny;

5. "zainteresovaná veřejnost" je veřejnost, která je nebo může být ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý zájem; pro účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí a dodržování požadavků vnitrostátních právních předpisů předpokládá, že mají na environmentálním rozhodování zájem.

Článek 3

Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany přijmou nezbytná právní, správní a jiná opatření včetně opatření, která zajistí kompatibilitu ustanovení uplatňujících ustanovení této úmluvy, jež se týkají informací, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně, a včetně přiměřených opatření vynucovacích, s cílem zavést a udržet jasný, transparentní a konzistentní rámec k naplňování ustanovení této úmluvy.

2. Smluvní strany budou usilovat o zajištění toho, aby vedoucí úředníci a orgány veřejné správy pomáhaly veřejnosti v její snaze o přístup k environmentálním informacím a poskytovaly jí rady, aby usnadňovaly veřejnosti účast na rozhodování a vyhledávání právní ochrany v záležitostech životního prostředí.

3. Smluvní strany budou podporovat environmentální osvětu a vzdělávání veřejnosti, zejména pokud jde o možnosti získat přístup k informacím o životním prostředí, o formy účasti na rozhodování a o možnost právní ochrany v záležitostech životního prostředí.

4. Smluvní strany budou přiměřeným způsobem uznávat a podporovat skupiny, sdružení a organizace, které sledují cíle ochrany životního prostředí a zajistí, aby vnitrostátní právní řád stran úmluvy byl v souladu s tímto závazkem.

5. Ustanovení této úmluvy nemají vliv na právo stran uplatňovat nebo zavádět opatření zajišťující přístup k environmentálním informacím, podíl veřejnosti na environmentálním rozhodování a možnost právní ochrany v záležitostech životního prostředí v širším rozsahu než požaduje tato úmluva.

6. Tato úmluva nevyžaduje žádné částečné zrušení nebo omezení stávajících práv na přístup k environmentálním informacím, na podíl veřejnosti na environmentálním rozhodování a na přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.

7. Smluvní strany budou podporovat uplatňování principů této úmluvy při rozhodování o otázkách životního prostředí v mezinárodním měřítku a v rámci mezinárodních organizací.

8. Smluvní strany zajistí, že osoby uplatňující svá práva v souladu s ustanoveními této úmluvy nebudou za svou angažovanost žádným způsobem finančně postihovány nebo pokutovány, pronásledovány nebo obtěžovány. Toto ustanovení se nedotýká pravomocí soudů jednotlivých států požadovat přiměřené náklady v soudních řízeních.

9. V rámci relevantních ustanovení této úmluvy veřejnost bude mít přístup k informacím, bude mít možnost se účastnit rozhodování a bude mít přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí bez diskriminace pokud jde o občanství, národnost nebo bydliště, a v případě právnické osoby bez diskriminace vzhledem k jejímu místu registrace nebo místu skutečného centra jejího působení.

Článek 4

Přístup k environmentálním informacím

1. Smluvní strany zajistí, aby orgány veřejné správy na žádost o environmentální informace zpřístupnily tyto informace veřejnosti podle následujících odstavců tohoto článku, v rámci vnitrostátní legislativy, včetně kopií existující dokumentace obsahující nebo zahrnující tyto informace, v případech, kdy o ně bylo požádáno a s přihlédnutím k pododstavci (b):

2. Environmentální informace uvedené v odstavci 1 budou zpřístupněny co možná nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce po podání žádosti, pokud rozsah a složitost informace neodůvodňuje prodloužení této lhůty až na dva měsíce od podání žádosti. Žadatel bude o prodloužení lhůty a o jeho důvodech informován.

3. Žádost o environmentální informace může být zamítnuta, pokud:

4. Žádost o environmentální informace lze zamítnout, jestliže by poskytnutí těchto informací nepříznivě ovlivnilo:

Důvody pro odmítnutí žádosti uvedené výše budou interpretovány restriktivně, přičemž se bude brát v úvahu zájem veřejnosti, které jsou tyto informace sdělovány i to, zda se požadované informace vztahují k emisím vypouštěným do životního prostředí.

5. Nemá-li orgán veřejné správy požadovanou informaci k dispozici, uvědomí žadatele co nejdříve o orgánu veřejné správy, jemuž lze podle jeho názoru podat žádost o požadovanou informaci, anebo tomuto orgánu žádost o informaci postoupí a uvědomí o tom žadatele.

6. Pokud je možné vyčlenit informace, jejichž poskytování lze podle odstavců 3 (c) a 4 tohoto článku zamítnout, aby nedošlo k porušení důvěrného rázu těchto vyjmutých informací, smluvní strany zajistí, aby orgány veřejné správy zpřístupnily zbývající část požadovaných informací o životním prostředí.

7. Žádost bude zamítnuta písemnou formou, byla-li podána písemně anebo jestliže to žadatel požaduje. V zamítnutí budou uvedeny důvody zamítnutí a bude poskytnuta informace o opravných prostředcích, které jsou k dispozici podle článku 9. Zamítnutí musí být učiněno co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce, pokud složitost požadované informace nezdůvodňuje prodloužení této lhůty až na dva měsíce od podání žádosti. Žadatel bude informován o prodloužení této lhůty a o jeho důvodech.

8. Smluvní strany mohou povolit svým orgánům veřejné správy účtovat za poskytování informací úhradu, která však nesmí překročit přiměřenou výši. Orgány veřejné správy, které se takovouto úhradu za poskytování informací chystají zavést, zpřístupní žadatelům přehled úhrad, jež mohou být účtovány, s uvedením okolností, za nichž mohou být účtovány nebo promíjeny a za nichž je poskytnutí informace vázáno na zaplacení takovéto úhrady předem.

Článek 5

Sbírání a rozšiřování informací o životním prostředí

1. Smluvní strany zajistí, aby:

2. Smluvní strany zajistí v rámci své legislativy, aby způsob, jakým orgány veřejné správy zpřístupňují veřejnosti environmentální informace, byl transparentní a aby environmentální informace byly skutečně dostupné, mimo jiné, prostřednictvím:

3. Smluvní strany zajistí, aby environmentální informace byly postupně zpřístupňovány v elektronických databázích snadno přístupných veřejnosti prostřednictvím telekomunikačních sítí. Informace v této formě by měly zahrnovat:

za předpokladu, že tyto informace jsou již dostupné v elektronické formě.

4. Smluvní strany budou zveřejňovat a rozšiřovat v pravidelných intervalech nepřesahujících tři nebo čtyři roky národní zprávy o stavu životního prostředí včetně informací o kvalitě životního prostředí a informací o jeho zátěžích.

5. Smluvní strany v rámci své legislativy přijmou opatření ke zveřejňování mimo jiné:

6. Smluvní strany budou stimulovat provozovatele, jejichž činnosti významně ovlivňují životní prostředí, aby pravidelně informovali veřejnost o působení své činnosti na životní prostředí, v případě, že je to vhodné v rámci dobrovolných systémů ekologicky šetrných výrobků či environmentálních auditů, nebo jinými způsoby.

7. Smluvní strany budou:

8. Smluvní strany vypracují mechanismus, jak poskytovat veřejnosti dostatečné informace o výrobcích způsobem, který umožní spotřebitelům vybrat si výrobky šetrné k životnímu prostředí.

9. Smluvní strany budou postupně zavádět, s přihlédnutím, pokud to bude vhodné, k mezinárodním postupům, koherentní celostátní systémy inventur nebo registrů environmentálního znečištění formou strukturovaných počítačových a veřejně přístupných databází, sestavovaných na základě standardizovaných zpráv či hlášení, přičemž v případě vhodnosti budou brát v úvahu. Tyto systémy mohou zahrnovat vstupy, úniky a přenosy specifikovaného seznamu látek a produktů, včetně vody, energie a použitých zdrojů, ze specifikovaného spektra aktivit do složek životního prostředí a mohou dále zahrnovat zpracování a zneškodňování odpadů na místě jejich vzniku i mimo tato místa.

10. Žádné ustanovení tohoto článku se nedotýká práva stran odmítnout uvolnění jistých environmentálních informací v souladu s článkem 4, odstavce 3 a 4.

Článek 6

Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech

1. Smluvní strany budou

2. Zainteresovaná veřejnost bude přiměřeně, včas a účinně informována buď veřejným oznámením nebo individuálně, v dostatečně rané fázi procedury environmentálního rozhodování mimo jiné o: 3. Postupy pro účast veřejnosti zahrnou rozumné lhůty pro jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času informovat veřejnost v souladu s odst. 2 a které poskytnou dostatek času veřejnosti k přípravě a k účinné účasti v environmentálním rozhodování.

4. Smluvní strany zajistí účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti může být účinná.

5. Smluvní strany by měly stimulovat případné žadatele k tomu, aby ještě před podáním žádosti o povolení určili zainteresovanou veřejnost, aby s ní zahájili diskusi a poskytli jí informace týkající se cílů jejich žádosti.

6. Smluvní strany budou od příslušných orgánů veřejné správy požadovat, aby zainteresované veřejnosti umožnily přístup k přezkoumání všech informací relevantních pro dané rozhodování - na požádání zdarma a co možná nejdříve poté, co se stanou dostupné informace, které jsou uvedeny v tomto článku a které jsou dostupné v době procedury účasti veřejnosti na rozhodování, aniž by tím bylo dotčeno právo stran odmítnout předat jisté informace v souladu s článkem 4, odstavce 3 a 4. Relevantní informace budou přinejmenším zahrnovat následující, a to aniž by se dotkly ustanovení článku 4:

7. Postupy pro účast veřejnosti jí umožní předkládat, písemně nebo formou veřejného dotazu, resp. slyšení (podle konkrétních podmínek), jakékoli připomínky, informace, rozbory nebo názory, které veřejnost považuje za relevantní ve vztahu k navrhované činnosti.

8. Smluvní strany zajistí, že v rozhodnutí bude povinně brán v úvahu výsledek účasti veřejnosti.

9. Pokud bylo rozhodnutí vydáno orgánem veřejné správy, smluvní strany zajistí, aby veřejnost o něm byla okamžitě informována v souladu s příslušnými postupy. Smluvní strany zpřístupní veřejnosti text rozhodnutí a hlavní důvody i hlediska, z nichž rozhodnutí vycházelo.

10. Pokud orgán veřejné správy přehodnotí nebo pokud bude aktualizovat provozní podmínky pro činnost uvedenou v odst. 1, smluvní strany zajistí že budou použita ustanovení odstavců 2 až 9 tohoto článku po nezbytných úpravách v případech, kdy je to vhodné.

11. Smluvní strany v rámci své vnitrostátní právní úpravy budou aplikovat ve schůdném a vhodném rozsahu ustanovení tohoto článku na rozhodování o tom, zda povolit záměrné vypouštění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.

Článek 7

Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí

Smluvní strany přijmou příslušné předpisy pro účast veřejnosti při přípravě plánů a programů, které se týkají životního prostředí, a to v transparentním a spravedlivém rámci, zajišťujícím poskytování nezbytných informací veřejnosti. Při tom budou uplatněny odstavce 3, 4 a 8 článku 6. Příslušné orgány veřejné správy určí ty skupiny veřejnosti, které se mohou účastnit, přičemž budou brány v úvahu cíle této úmluvy. Smluvní strany budou usilovat o to, aby veřejnosti byla poskytnuta v přiměřeném rozsahu příležitost pro její účast při tvorbě politik týkajících se životního prostředí.

Článek 8

Účast veřejnosti na přípravě prováděcích předpisů a obecně použitelných právně závazných normativních nástrojů

1. Smluvní strany budou usilovat o podporování účinné účasti veřejnosti - ve vhodném stadiu, kdy jsou možnosti volby stále ještě otevřeny - v přípravě prováděcích předpisů a jiných, obecně aplikovatelných právně závazných předpisů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí. K tomuto účelu by měly být učiněny tyto kroky:

K výsledkům spoluúčasti veřejnosti by mělo být přihlédnuto v maximálně možné míře

Článek 9

Přístup k právní ochraně

1. Smluvní strany v rámci své legislativy zajistí, aby každý, kdo se domnívá, že jeho žádost o informace podle článku 4 byla ignorována, neprávem zamítnuta, ať již částečně nebo plně, nesprávně zodpovězena nebo nebyla jinak vyřízena podle ustanovení tohoto článku, měl možnost dosáhnout přezkoumání postupu před soudem nebo jiným nezávislým a nezaujatým orgánem určeným zákonem.

V případě, že strana zajišťuje toto přezkoumání soudem, zajistí rovněž, aby dotyčná osoba měla také možnost urychleného postupu stanoveného zákonem, a to zdarma či za nízký poplatek, k novému projednání či přezkoumání orgánem veřejné správy nebo jiným nezávislým a nezaujatým orgánem zřízeným ze zákona.

Konečná rozhodnutí podle tohoto odstavce 1 budou závazná pro orgány veřejné správy, které mají požadovanou informaci. Důvody budou uvedeny písemně přinejmenším v těch případech, kdy přístup k informacím byl zamítnut podle tohoto odstavce.

2. Smluvní strany v rámci své legislativy zajistí, aby zainteresovaní občané

měli možnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným nezávislým a nezaujatým orgánem ustanoveným ze zákona napadat věcná a procedurální pochybení jakýchkoli rozhodnutí, aktů nebo opomenutí podle ustanovení článku 6, a dalších relevantních ustanovení této úmluvy v případech, kdy je tak stanoveno vnitrostátním právem a aniž by tím byl dotčen odstavec 3 níže.

O tom, co představuje dostatečný důvod a oslabení nebo omezování práva, bude rozhodnuto v souladu s požadavky vnitrostátního práva a konzistentně s cílem poskytnout zainteresované veřejnosti široký přístup k právní ochraně v rozsahu působnosti této úmluvy. V tomto smyslu bude důvod jakékoli nevládní organizace splňující požadavky článku 2 odstavce 5 pokládán za dostatečný pro účely pododstavce (a). U těchto organizací se bude pro účely pododstavce (b) výše předpokládat, že mají práva která mohou být omezena.

Ustanovení tohoto odstavce 2 nevylučují možnost předběžného přezkoumání orgánem veřejné správy a netýkají se požadavku, aby byly vyčerpány postupy správního přezkoumávání před předáním věci k soudnímu přezkoumání tam, kde to vnitrostátní právo vyžaduje.

3. Navíc - aniž by tím bylo dotčeno přezkoumání zmíněné výše v odstavcích 1 a 2 - smluvní strany zajistí, aby občané, kteří splňují kritéria, pokud jsou nějaká stanovena ve vnitrostátním právu, měli přístup ke správním nebo soudním řízením, aby mohli vznášet námitky proti jednání, aktům nebo opomenutí ze strany soukromých osob nebo orgánů veřejné správy, jež jsou v rozporu s ustanoveními jejich vnitrostátního práva týkajícího se životního prostředí.

4. Navíc - a aniž by tím bylo dotčen odstavec 1 - postupy přezkoumání uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 mají zajistit přiměřenou a účinnou nápravu, včetně právně přikázaných úlev ve vhodných případech, a měly by být čestné, spravedlivé, včasné a neměly by vyžadovat vysoké náklady. Rozhodnutí vydaná podle tohoto článku budou předávána či archivována v písemné formě. Rozhodnutí soudů, a pokud možno i jiných orgánů, budou veřejně dostupná.

5. K zajištění vyšší účinnosti ustanovení obsažených v tomto článku smluvní strany zajistí poskytování informací veřejnosti, aby měla možnost správního nebo soudního přezkoumání a zváží zavedení vhodného podpůrného mechanismu k odstranění nebo snížení finančních a jiných překážek, pokud jde o dostupnost právní ochrany.

Článek 10

Zasedání stran

1. První zasedání stran bude svoláno nejpozději do jednoho roku od data, kdy tato úmluva nabude účinnosti. Řádné zasedání smluvních stran se bude konat nejméně jednou za dva roky, pokud se smluvní strany nerozhodnou jinak, nebo na písemnou žádost kterékoli smluvní strany za předpokladu, že tuto žádost podpoří nejméně jedna třetina stran během šesti měsíců od doby, kdy byla sdělena všem stranám prostřednictvím výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise.

2. Na svých zasedáních budou smluvní strany stále kriticky zkoumat naplňování této úmluvy na základě pravidelných zpráv stran a za tímto účelem budou:

3. Zasedání stran může v případě nutnosti zavést na základě konsensu finanční pravidla.

4. Organizace spojených národů, její specializované instituce a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, a dále jakýkoli stát či organizace regionální hospodářské integrace, které podle článku 17 jsou oprávněny k podpisu této úmluvy, ale které zatím nejsou stranou úmluvy, a všechny mezivládní organizace kvalifikovaná v nějaké oblasti týkající se této úmluvy se mohou zúčastnit zasedání stran jako pozorovatelé.

5. Každá nevládní organizace kvalifikovaná v oblastech týkajících se této úmluvy, která informovala výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise o svém přání účastnit se zasedání stran, může získat právo účastnit se zasedání jako pozorovatel, pokud alespoň jedna třetina stran přítomných na zasedání nevznese námitky.

6. K účelům odstavců 4 a 5 bude použit jednací řád uvedený v odstavci 2 (h) tohoto článku, který upraví pravidla pro povolování účasti a jiné relevantní podmínky

Článek 11

Hlasovací právo

1. S výjimkou podle odstavce 2 tohoto článku bude mít každá strana této úmluvy jeden hlas.

2. Organizace regionální hospodářské spolupráce v záležitostech spadajících do jejich kompetence budou uplatňovat své hlasovací právo počtem hlasů odpovídajícím počtu jejich členských států, které jsou stranami této úmluvy. Takové organizace nebudou uplatňovat své hlasovací právo, pokud jejich členské státy hlasují a naopak.

Článek 12

Sekretariát

Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise bude vykonávat tyto funkce sekretariátu:

Článek 13

Přílohy

Přílohy této úmluvy budou její nedílnou součástí.

Článek 14

Změny a doplňky

1. Smluvní strany mohou navrhovat změny a doplňky k této úmluvě.

2. Text navržených změn či doplňků této úmluvy bude předkládán v písemné podobě výkonnému tajemníkovi Evropské hospodářské komise, který ho rozešle všem stranám nejméně devadesát dní před zasedáním stran, na kterém je navržen k přijetí.

3. Smluvní strany udělají vše pro to, aby dosáhly dohody o každé navržené změně či doplňku k této úmluvě formou konsensu. Pokud byly vyčerpány všechny snahy o dosažení konsensu a dohody nebylo dosaženo, bude změna či doplněk v poslední instanci přijat tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných hlasujících stran.

4. Změny či doplňky této úmluvy přijaté v souladu s odstavcem 3 tohoto článku předloží depozitář všem stranám k ratifikaci, potvrzení či přijetí. Změny či doplňky této úmluvy které se netýkají příloh vejdou v účinnost pro smluvní strany, které je ratifikovaly, potvrdily či přijaly devadesátý den poté, co depozitář potvrdí příjem oznámení o ratifikaci, potvrzení či přijetí od nejméně tří čtvrtin těchto stran. Poté vstoupí v účinnost vůči jakékoli další straně devadesátý den poté, co tato strana uložila své doklady o ratifikaci, potvrzení či schválení doplňku či změny.

5. Strana která nebude schopna potvrdit změnu či doplněk k nějaké příloze této úmluvy, sdělí tento fakt depozitáři písemným oznámením do dvanácti měsíců od data sdělení o přijetí. Depozitář bez odkladu informuje všechny smluvní strany o všech předchozích oznámeních, která mu byla doručena. Smluvní strany mohou kdykoli změnit svá předchozí oznámení v případě změn a doplňků a po uložení listin o přijetí depozitářem se stanou změny či doplňky dotyčné přílohy účinné pro stranu, která je takto přijala,

6. Po uplynutí dvanácti měsíců od data svého sdělení depozitáři - uvedeného v odstavci 4 - se změny či doplňky k určité příloze stanou účinné pro ty smluvní strany, které nepodaly oznámení depozitáři v souladu s ustanovením odstavce 5 za předpokladu, že nejméně dvě třetiny stran nepředložily tato oznámení.

7. Pro účely tohoto článku znamená pojem "přítomné hlasující smluvní strany" ty smluvní strany, které jsou přítomny a hlasovaly buď pro, nebo proti.

Článek 15

Kontrola plnění

Na zasedání stran budou na základě konsensu stanoveny volitelné systémy pro kritické přezkoumávání plnění ustanovení této úmluvy stranami, které budou nekonfrontační, mimosoudní a budou mít poradní povahu. Tyto systémy umožní vhodným způsobem zapojit veřejnost a mohou zahrnovat možnosti zvažovat připomínky a stanoviska získaná od členů veřejnosti k záležitostem týkajícím se této úmluvy.

Článek 16

Urovnávání sporů

1. Vznikne-li spor mezi dvěma nebo více stranami ohledně výkladu nebo použit této úmluvy, budou tyto smluvní strany hledat řešení cestou jednání nebo jakýmkoli jiným způsobem k urovnání sporů přijatelným pro smluvní strany účastnící se sporu.

2. Při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k této úmluvě, nebo kdykoli poté, může strana písemně oznámit depozitáři, že ve věci sporu, který nebyl urovnán podle odstavce 1 tohoto článku, přijímá jeden nebo oba z následujících způsobů urovnání sporu jako závazný ve vztahu ke kterékoliv straně, která přijala stejný závazek:

3. Jestliže smluvní strany sporu přijaly oba způsoby urovnávání sporu zmíněné v odstavci 2 tohoto článku, může být spor předložen pouze Mezinárodnímu soudnímu dvoru, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Článek 17

Podepsání

Tato úmluva bude vyložena v Aarhusu (Dánsku) dne 25. června a potom v sídle Organizace spojených národů v New Yorku do 21. prosince 1998 k podpisu členskými státy Evropské hospodářské komise a rovněž státy, které mají konzultativní status při Evropské hospodářské komisi v souladu s odstavci 8 a 11 rezoluce Hospodářské a sociální rady 36 (IV) z 28. března 1947, a organizacemi regionální hospodářské spolupráce zřízenými svrchovanými státy, členy Evropské hospodářské komise, na něž členské státy těchto organizací přenesly pravomoc nad záležitostmi upravovanými touto úmluvou, včetně pravomoci vstupovat do smluvních svazků v těchto záležitostech.

Článek 18

Depozitář

Generální tajemník Organizace spojených národů bude vykonávat funkci depozitáře této úmluvy.

Článek 19

Ratifikace, přijetí, schválení a přistoupení

1. Tato úmluva podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení svými signatáři státy a organizacemi regionální hospodářské spolupráce.

2. Tato úmluva bude vyložena pro přistoupení států a organizací zmíněných ve článku 17. od 22. prosince 1998.

3. Kterýkoli jiný stát, neuvedený v odstavci 2, který je členem Organizace spojených národů, může k úmluvě přistoupit na základě schválení zasedáním stran.

4. Kterákoli organizace uvedená v článku 17, která se stane stranou této úmluvy, aniž by její členské státy byly stranou úmluvy, bude vázána všemi povinnostmi stanovenými touto úmluvou. V případě, kdy je stranou této úmluvy jeden nebo více členských států takovýchto organizací, tyto organizace a její členské státy se rozhodnou o výkonu příslušných odpovědností při plnění jejich povinností vyplývajících z úmluvy. V těchto případech organizace a členské státy nebudou oprávněny využívat svých práv v rámci úmluvy souběžně.

5. Ve svých listinách o ratifikaci, přijetí, potvrzení nebo přistoupení organizace regionální hospodářské spolupráce uvedené v článku 17 učiní prohlášení o rozsahu svých pravomocí týkajících se záležitostí, jež se řídí touto úmluvou. Tyto organizace také budou informovat depozitáře o jakékoli podstatné změně v rozsahu jejich pravomocí.

Článek 20

Vstoupení v účinnost

1. Tato úmluva vstoupí v účinnost devadesátého dne po datu, kdy byl uložen šestnáctý dokument o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.

2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku nebude listina uložená organizací regionální hospodářské spolupráce počítána jako dodatečná k těm, které jsou uloženy členskými státy takovéto organizace.

3. Pro každý stát nebo organizaci zmíněnou v článku 17, které ratifikují, přijmou nebo schválí tuto úmluvu nebo k ní přistoupí po uložení šestnáctého dokumentu o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, vstoupí tato úmluva v účinnost devadesátého dne po datu, kdy tento stát nebo tyto organizace uložily dokumenty o ratifikaci, přijetí, schválení či přistoupení.

Článek 21

Odstoupení

Kdykoli po uplynutí tří let ode dne, kdy tato úmluva vstoupila v účinnost pro některou smluvní stranu, může tato strana na základě písemného oznámení depozitáři od úmluvy odstoupit. Každé takové odstoupení nabude účinnosti devadesátého dne po dni, kdy je depozitář přijal.

Článek 22

Původní znění

Originál této úmluvy, jejíž anglický, francouzský a ruský text jsou stejně původní, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto úmluvu.

Aarhus (Dánsko), tento dvacátý pátý den měsíce června roku tisíc devět set devadesát osm.


Příloha I

Seznam činností uvedených v článku 6, odstavec 1 (a)

1. Sektor energetiky: 2. Výroba a zpracování kovů: 3. Průmysl zpracování nerostů: 4. Chemický průmysl:

Výroba ve smyslu kategorií činností obsažených v tomto odstavci znamená výrobu průmyslového rozsahu chemickým zpracováním látek nebo skupin látek uvedených v odstavcích (a) až (g):

5. Nakládání s odpady:

6. Čistírny odpadních vod s kapacitou přesahující ekvivalent 150 000 obyvatel.

7. Průmyslové závody na:

8.

9.

10. Čerpání z podzemních zdrojů vod nebo systémy umělého doplňování podzemních vod v případech, kdy roční objem čerpané nebo doplněné vody odpovídá nebo překračuje 10 milionů metrů krychlových.

11.

V obou případech se nepočítají převody pitné vody v potrubí.

12. Těžba ropy a zemního plynu pro komerční účely, kde objem těžby překračuje 500 tun denně u ropy a 500 000 metrů krychlových za den, pokud jde o zemní plyn.

13. Přehrady a další zařízení určená pro zadržení nebo stálé uložení vody v případech, kdy nové nebo dodatečné množství zadržené nebo uložené vody překračuje 10 milionů metrů krychlových.

14. Potrubí pro dopravu plynu, ropy nebo dalších chemických látek s průměrem větším než 800 mm a délkou větší než 40 km.

15. Zařízení pro intenzívní chov drůbeže nebo prasat s kapacitou větší než:

16. Lomy a povrchové doly, kde rozloha povrchu těžebního místa přesahuje 25 hektarů, nebo těžba rašeliny, jestliže rozloha povrchu těžebního místa přesahuje 150 hektarů.

17. Výstavba nadzemního elektrického vedení o napětí 220 kV nebo více a o délce větší než 15 km.

18. Zařízení na skladování ropy, petrochemických nebo chemických výrobků s kapacitou 200 000 tun nebo více.

19. Ostatní činnosti:

20. Jakákoli aktivita nezahrnutá do odstavců 1 až 19 výše, pro kterou je účast veřejnosti stanovena procedurou posuzování vlivu na životního prostředí (EIA) v souladu s vnitrostátní legislativou.

21. Ustanovení článku 6, odstavce 1 (a) se nevztahuje na žádný ze shora uvedených projektů uskutečňovaných výlučně nebo především pro rozvoj a zkoušení nových metod nebo výrobků a na dobu kratší než dva roky pokud u nich neexistuje potenciál pro vyvolání významných nepříznivých environmentálních nebo zdravotních účinků.

22. Jakékoli změny nebo rozšíření aktivit, které samy o sobě splňují kritéria / prahové hodnoty stanovené v této příloze, budou podléhat článku 6, odstavci 1 (a). Jakékoli jiné změny nebo rozšíření aktivit budou podléhat článku 6, odstavci 1 (b).


Poznámky:

1/ Jaderné elektrárny a ostatní jaderné reaktory přestávají být takovýmito zařízeními, když je trvale odstraněno z místa zařízení všechno radioaktivní palivo a veškeré ostatní radioaktivně kontaminované části.

2/ Pro účely této úmluvy pojem "letiště" znamená letiště, které odpovídá definici v Chicagské úmluvě z roku 1944 ustavující Mezinárodní organizaci civilního letectví (Příloha 14).

3/ Pro účel této úmluvy pojem "dálnice" znamená silnici, která odpovídá definici v Evropské dohodě o hlavních mezinárodních dopravních tepnách z 15. listopadu 1975.


Příloha II

Rozhodčí řízení

1. V případě, že je spor předložen k rozhodčímu řízení na základě článku 16 odstavce 2 této úmluvy, smluvní strana nebo smluvní strany uvědomí sekretariát o předmětu rozhodčího řízení a uvedou zejména ty články této úmluvy, jejichž výklad nebo uplatňování jsou předmětem sporu. Sekretariát rozešle informaci, kterou obdržel, všem stranám této úmluvy.

2. Rozhodčí tribunál se bude skládat ze tří členů. Jak jedna smluvní strana či smluvní strany uplatňující nárok, tak i druhá smluvní strana nebo smluvní strany sporu ustanoví po jednom rozhodci, a tito dva takto ustanovení rozhodci určí po společné dohodě třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího tribunálu. Posledně jmenovaný nesmí být osoba, která je státním příslušníkem některé ze stran sporu, a obvyklé místo svého pobytu má na území některé ze stran sporu, která je zaměstnána jednou z nich, a která jednala v dané věci z jiného oprávnění.

3. Pokud nebyl předseda rozhodčího tribunálu ustanoven do dvou měsíců po ustanovení druhého rozhodce, výkonný tajemník Evropské hospodářské komise na návrh některé ze stran sporu ustanoví předsedu během dalšího dvouměsíčního období.

4. Pokud jedna ze stran sporu neustanoví rozhodce do dvou měsíců od přijetí požadavku, další strana o tom může informovat výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise, který ustanoví předsedu rozhodčího tribunálu během dalšího dvouměsíčního období. Na základě svého ustanovení předseda rozhodčího tribunálu požádá tu stranu, která neustanovila rozhodce, aby tak do dvou měsíců učinila. Pokud tak neučiní během daného období, předseda uvědomí výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise, který provede toto ustanovení během dalšího dvouměsíčního období.

5. Rozhodčí tribunál vydá své rozhodnutí v souladu s mezinárodním právem a s ustanoveními této úmluvy.

6. Rozhodčí tribunál ustavený podle ustanovení v této příloze si vytvoří svůj vlastní jednací řád.

7. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu, jak o postupu jednání, tak o věcné povaze sporu, jsou přijímána většinou hlasů jeho členů.

8. Tribunál může podniknout všechny vhodné kroky ke zjištění faktů.

9. Strany sporu budou napomáhat práci rozhodčího tribunálu využíváním všech prostředků, které mají k dispozici především:

10. Smluvní strany a rozhodci budou chránit důvěrný ráz jakýchkoli informací, které obdrží jako důvěrné během řízení rozhodčího tribunálu.

11. Rozhodčí tribunál může, na žádost jedné ze stran, doporučit dočasná ochranná opatření.

12. Pokud se jedna ze stran sporu nedostaví před rozhodčí tribunál nebo neobhájí svůj názor, může druhá strana požádat tribunál, aby pokračoval v řízení a vydal konečné rozhodnutí. Nepřítomnost smluvní strany nebo její neschopnost obhajování jejího názoru nezakládá překážku řízení.

13. Rozhodčí tribunál může vyslechnout protinávrhy podané v přímé souvislosti s projednávaným předmětem sporu a rozhodnout o nich.

14. Pokud rozhodčí tribunál neurčí jinak vzhledem ke konkrétním okolnostem případu, výdaje tribunálu, včetně odměn jeho členům, ponesou strany sporu rovným dílem. Tribunál povede záznamy o všech svých výdajích a předloží stranám jejich závěrečný výkaz.

15. Každá smluvní strana této úmluvy, která má zájem právní povahy o předmětu sporu, a která může být rozhodnutím v tomto případě dotčena, může se souhlasem tribunálu zasahovat do řízení.

16. Rozhodčí tribunál vydá své rozhodnutí do pěti měsíců od data, kdy byl ustaven, pokud neshledá, že je třeba tuto lhůtu prodloužit o dobu, která by neměla nepřesáhnout (dalších) pět měsíců.

17. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu bude provázeno odůvodněním, bude konečné a závazné pro všechny strany sporu. Rozhodnutí předá rozhodčí tribunál stranám sporu a sekretariátu. Sekretariát rozešle přijaté informace všem stranám úmluvy.

18. Jakékoli spory, které mohou vzniknout mezi dotčenými stranami ohledně výkladu nebo výkonu rozhodnutí, může jakákoli strana předložit rozhodčímu tribunálu, který rozhodnutí vydal, nebo, pokud se tento tribunál nemůže sejít, jinému tribunálu zřízenému k tomuto účelu stejným způsobem jako předchozí.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
17.srpna 1999