[Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) v ČR

Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) in the Czech Republic

Vítejte na domovské stránce Econnectu o PRTR !

Od 8.7.1998 jste jejím návštěvníkem.

Poslední aktualizace 30. března 2000.
Last up-date on March 30, 2000.

Toto stránku připravila a její aktualizaci zajišťuje:
Plzeňská ekologická nadace
Pilsen Environmental Foundation

Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


Nové / New
Návrh zákona o Registru nakládání se znečišťujícími látkami (PRTR) v České republice Připomínky k návrhu zákona o Registru nakládání se znečišťujícími látkami (PRTR)

Co naleznete na naší stránce / What could you find on our page
Česky English
Co je to PRTR What Does it Mean PRTR
Informace o subkomisi pro PRTR Information about PRTR subcomission in CR
Seznam látek pro systém PRTR v České republice (návrh) List of chemical substances for PRTR in CR (proposal)
Připomínky k návrhu seznamu látek(interaktivní formulář) Suggestions for proposal list of chemical substances(interactive form)
Mechanismus výběru látek pro systém PRTR
(na příkladu kanadského systému NPRI)
"PRTR ve světě" (přehled zahraničních systémů) "PRTR Worldwide" (Overview of Foreign Systems)
Analýza současného stavu příprav PRTR v ČR Analysis of Current State of PRTR Preparation in the Czech Republic
Přehled tiskových zpráv nevládních organizací týkajících se PRTR
Státní databáze ve státech New Jersey a Massachusetts
Stránka věnované implementaci Aarhusské konvecne v České republice Aarhus Convention: Legislation and Practice in the Czech Republic
Stručná informace o správci stránky - Plzeňské ekologické nadaci Summary information about webmaster - Pilsen Environmental Foundation


Připravujeme / Under reconstruction
Česky English
Fórum českých nevládních organizací pro PRTR Czech NGO Forum on PRTR
Navrhované parametry pro české PRTR Proposed Parametres of the Czech PRTR
Porovnání emisních registrů v zemích EU a v ČR


© Tuto stránku připravili Filip Malý a Miroslav Šuta.
© This page has been prepared by Filip Maly and Miroslav Šuta.