Komunistická strana Čech a Moravy


KSČM je v tisku zmiňována ve vztahu k životnímu prostředí jen výjimečně. Je možné vysledovat zájem o posílení role státu, poslanec KSČM J. Mandík sehrál aktivní roli při projednávání zákona o lesích.Státní ekologická politika


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, LB, SPR-RSČ, ODA, SD.

1. 2. 1995 (ZN) Komunističtí poslanci požadují novelizaci Ústavy ČR. Stát by měl být výhradním vlastníkem nerostného bohatství, přírodních zásob vody, vodních toků, přírodních léčivých zdrojů, tří čtvrtin lesního půdního fondu, energetických zařízení využívajících jadernou energii, včetně paliv a použitých radioaktivních komponentů.

24. 8. 1995 (ČTA) V. Žežulková: Za stejně bezkoncepční přístup jako k jiným oblastem považuje KSČM přijatou koncepci státní ekologické politiky. "I když vláda vyčleňuje na ekologii větší částku, je zjevné, že dále omezuje roli státu v této oblasti". Podle názoru KSČM je sice nutné posílit prvky odpovědnosti jedince a hospodářských subjektů v oblasti životního prostředí, s přesouváním odpovědnosti státu na tyto subjekty však nelze souhlasit. Problémy životního prostředí totiž nevyřeší " ruka trhu", naopak je v této oblasti naprosto nezbytná regulační politika státních orgánů, které by měly nejvíce podporovat ekologické výrobní programy, ochranu vybraných krajinných oblastí a podporu ekologicky vhodných energetických zdrojů. "Zdá se nám, že ze strany vlády jde o pouhé předvolební gesto". KSČM bude rovněž usilovat o prosazování koncepce trvale udržitelného života, kterou hodlá začlenit do svého předvolebního programu.

14. 9. 1995 (ČTA) Z. Klanica (místopředseda KSČM): KSČM odmítá drancování země, vývoz nerostných surovin do zahraničí a devastaci lesů. "Budeme aktivně prosazovat ochranu životního prostředí a plně chápeme rostoucí radikalizaci ekologických hnutí." Podle jeho názoru by se prosazování koncepce trvale udržitelného života mělo stát nedílnou součástí aktivit ekologických seskupení i vlád.

14. 9. 1995 (ČTA) I. Novotný: Podle KSČM dopadá devastace životního prostředí na celou společnost. Snaha o vytvoření nadrezortní instituce, zabývající se koordinací ochrany životního prostředí, kterou prosazovala skupina ekologů v roce 1990, skončila zřízením jediného ministerstva. "Současný návrh koncepce tvorby a ochrany životního prostředí, který nedávno schválila česká vláda, jasně dokazuje, že vláda problematikou ochrany životního prostředí opovrhuje." Hlavní zásady ekologické politiky KSČM se mimo trvale udržitelného rozvoje života dále týká zejména zachování ekologické stability krajiny, ochrany potravního řetězce, ochrany surovinových zdrojů a tvorby příslušných legislativních opatření.

Energetika


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, LB, SPR-RSČ, ODA, SD.

15. 7. 1994 (Haló noviny) M. Ransdorf : ..v resortu průmyslu a služeb bylo dosaženo 40 mild. Kč zisku, z toho však 36 mild. Kč v oblasti energetiky. Míra zisku se zde pohybovala mezi 35 a 40%. a je proto podivné, že za této situace má dojít ke zdražení právě elektřiny.

1. 10. 1995 (ČTA) V. Žežulková: "Nemůžeme souhlasit se snahami ekologických iniciativ o blokádu jaderné elektrárny Temelín. Víme dobře, že tyto snahy jsou podněcovány často ze zahraničí, zejména z Rakouska, které se všemožně snaží stavbě jaderné elektrárny v Temelíně zabránit". KSČM se nedomnívá, že by Temelín byl z ekologického hlediska nějakým problémem. Naopak, při dostatečně dobré technologii, jako je v Temelíně, se jedná o dostatečně čistý zdroj energie. "Myslím, že z hlediska ekologických problémů jsou v naší republice daleko závažnější problémy než tento případ."

Zemědělství


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, LB, SPR-RSČ, ODA, SD.

12. 11. 1993 (LN) J. Satoria ( KSČM chce chránit zemědělce ): "Pokles výroby, snižování životní úrovně, růstem nezaměstnanosti na vesnicích se projevuje jejich vylidňováním "

Lesy


srovnej: ODS, ČSSD, KDU-ČSM, LB, SPR-RSČ, ODA, SD.

5. 5. 1995 (Haló noviny) J. Mandík: "Les je velké bohatství národa a do budoucna musí být zachovány všechny jeho funkce". Proto poslanci za KSČM nebudou souhlasit s nájmy státních lesů. Dále navrhnou, aby v zákoně bylo zakotveno ustanovení o podpoře sdružování vlastníků lesa při jeho prodeji a podmínka složení odborných zkoušek při udělování licencí "Zapomnělo se, že části přírody a lesa jsou také opylovači, tedy včely. Návrh zákona neřeší možnost jejich umísťování a ošetřování v lesích."

1. 11. 1995 (ČTA) J. Mandík: Polovina lesů by měla zůstat ve vlastnictví státu, protože les má mimoprodukční funkce. Těmito funkcemi je míněna rekreace, turistika, ekologie, sběr lesních plodů a funkce vodohospodářská. Stát by měl mít předkupní právo při prodeji lesa. Neměl by ho ovšem v tom případě, že prodej by se uskutečnil mezi členy rodiny nebo mezi majiteli sousedních lesů. V případě rozšíření lesních škůdců byl státní správou nejdříve vyzván majitel lesa a v případě neuposlechnutí této výzvy by stát škůdce vyhubil na jeho náklady.