Názory ministra životního prostředí ČR ing. Františka Bendy


Pro doplnění a lepší představu toho, jak se jednotlivá témata stávala v různou dobu aktuální, přikládáme soubor výroků ministra životního prostředí Františka Bendy (KDS).
František Benda se v době zpracovávání této studie oficiálně vyjadřoval za ODS.

Rok 1992 - MŽP ztratilo kompetence v územním plánování, diskutuje se o Temelínu

23. 10. 1992 (Telegraf) F. Benda vyslovil potěšení, že vláda přijala razantní postup proti výrobě a používání freonů, a to i přes nebezpečí, že zastavení některých provozů může vyvolat určitou nezaměstnanost. "Řada problémů je tak zastaralých, že je nelze vyřešit tak, aby nebyl žádný negativní dopad."

23. 10. 1992 (Prostor) F. Benda ke ztrátě kompetencí v územním plánování: "Myslím, že svým způsobem můžeme ekologizovat jiná ministerstva. My tu změnu proto posuzujeme i tak, že je to, jako když vdáváte dceru. "

7. 12. 1992 (LD) F. Benda: Jestliže v Dukovanech nebude vyřešena otázka meziskladu vyhořelého paliva, bude pro vládu velice obtížné vyjádřit se k dostavbě Temelína..Jako člen vlády mohu garantovat, že více než některým až demagogickým argumentům ohledně jaderné energetiky bude vláda naslouchat hlasům z regionů.

7. 12. 1992 (ČD) F. Benda:" Kdyby se prokázalo, že dostavba Temelína je na úkor ozdravných opatření v severočeském kraji, tak musím zvednout hlas."

9. 12. 1992 (HN) F. Benda:" Neumím si představit, že by kterýkoli ministr vlády vystupoval proti vládě... Nebude-li pak problematika životního prostředí respektována vládou, musím z této vlády vystoupit."

Rok 1993 - v březnu padlo rozhodnutí o Temelínu, v tisku jsou zmiňovány Libkovice, Tmaň, v prosinci vláda vrátila návrh Státní ekologické politiky na MŽP k dopracování

1. 2. 1993 (ČD) F. Benda: "Nikde není řečeno, že elektrárnu někdo spustí", a vysvětlil, že teprve až se bude v roce 1995 rozhodovat o spuštění, pak dojde k boji o to, zda Temelín ano či ne.

19. 2. 1993 (LN) F. Benda: "Volíme mezi různými nedokonalými řešeními." Pokud jde o dostavbu Temelína, bude požadovat ekologické garance a zajištění bezpečnosti jaderné energetiky v ČR...Monopolní postavení ČEZ musí být omezeno, aby nedocházelo k svévolnému zvyšování cen a potlačování rozvoje alternativních a úsporných programů. "Energie by se měla stát nikoliv zbožím, ale službou."

1. 3. 1993 (Svob. Slovo) F. Benda: Pokud nebudou splněny určité podmínky, odmítám hlasovat pro dostavbu Temelína.

7. 7. 1993 (Práce) F. Benda: Princip trvale udržitelného rozvoje musí být do ekonomického systému integrován neodkladně. To si uvědomuje celý vyspělý svět.
Tamtéž na otázku, zda má ministerstvo představu, jak se bránit narůstajícímu počtu kamionů projíždějících přes naše území:" V této době se připravují ekonomické nástroje (např. ekologická daň), které by se uplatňovaly v závislosti na hmotnosti, délce trasy na území ČR a na plnění předpisů Evropské hospodářské komise o kouřivosti motorů a produkci plynných emisí." Na otázku, zda ví, že po načich silnicích jezdí nákladní auta na topný olej: "V připravovaném návrhu ekologické daně se i na toto pamatuje."

14. 11. 1993 (ČT1) F. Benda zaslal starostovi Mariánských Račic Jiřímu Kiclovi telegram tohoto znění: "Vážený pane starosto, prosím, abyste se podle svých možností zasadil o nepokračování bouracích prací v Libkovicích."

8. 12. 1993 (ZN) F. Benda: MŽP se v současné době soustřeďuje především na opatření, která mají odstraňovat příčiny znečišťování životního prostředí v postižených oblastech severních Čech.

Rok 1994 - pracuje se na přípravě nových zákonů - lesní, atomový, na ochranu ozonové vrstvy, horní, zmiňován je program odpadového hospodářství, v srpnu vláda zamítla návrh státní ekologické politiky

17. 1. 1994 (MF Dnes) F. Benda (na otázku, zda se domnívá , že vládní filosofie, podle níž si na ekologii musíme nejdříve vydělat, je správná): "Některá vystoupení členů vlády vytržená ze souvislostí mohla vzbudit dojem, že se vláda na ekologii takto dívá. Ale tvrzení, že jde o filosofii vlády, je zcela mylné. Pokud by tomu tak bylo, neměl bych v takové vládě co dělat."

21. 1. 1994 (MF Dnes): F. Benda: "Za jeden z hlavních úkolů MŽP, kterým je třeba se v tomto roce zabývat, je vzestupný trend těžby a vývozu nerostných surovin z České republiky."

26. 1. 1994 (MF Dnes): F. Benda: "Byl jsem šokován čísly o dovozu odpadových surovin do České republiky."

14. 2. 1994 (Telegraf) F. Benda:"Ministerstvo neshledává naprosto žádný důvod k tomu, aby své nesouhlasné stanovisko k dostavbě cementárny (Tmaň) měnilo."

4. 3. 1994 (Premiéra) F. Benda ke strategii s nakládání s odpady: "Dovozy odpadů v žádném případě a dovozy druhotných surovin za velmi přísných podmínek".

10. 3. 1994 (Český deník) F. Benda (na otázku zda ministerstvo uvažuje o podpoře pro podnikatele, kteří se rozhodnou třídit a zpracovávat domácí druhotné suroviny): "Není jednoduché získat zdroje pro přímou podporu těchto podnikatelských aktivit. Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) bychom je chtěli podpořit alespoň nějakými vhodnými ekonomickými nástroji. V každém případě mohou firmy, které prokážou, že jejich záměr uvedeným cílům vyhovuje, počítat s výhodnými úvěry ze SFŽP."

12. 3. 94 (LN) F. Benda: "Na semináři v užším kruhu našeho ministerstva se nám premiér rozhodl vyložit problém optimálního znečištění... Tedy, že si dřív, než začneme odstraňovat konkrétní ekologické škody, musíme spočítat, nevyplatí-li se nechat je být a dovážet raději vodu z Kanady" ..."My ctíme minimalizaci rizik."

18. 3. 94 (Práce) F. Benda: "Považuji za správné zavádění katalyzátorů i kontrol emisí ve výfukových plynech. Podotýkám však, že je to mnohem složitější problém, než se na první pohled zdá."

19.3. 94 (Práce) F. Benda: "Schválení doposud neexistujícího tzv. jaderného zákona je jednou z podmínek MŽP, aby souhlasilo s dostavbou JE Temelín."

1. 4. 94 (MF Dnes) F. Benda: "Za stav životního prostředí do jisté míry odpovídá každý, za státní politiku životního prostředí ale odpovídá vláda." (Svobodné Slovo): "Snažíme se o to, abychom v maximální míře prosadili ochranu a zlepšní zivotního prostředí do vládní politiky. Chceme jít nikoliv cestou konfrontace, ale tím, že se aspekty ochrany životního prostředí stanou součástí politiky ostatních resortů."

12. 4. 1994 (ČT2) F. Benda k návrhu horního zákona:"Návrh obsahuje tři klíčové body, na které se názory MŽP a ministerstva hospodářství diametrálně liší. První spornou oblastí je definice veřejného zájmu, na základě kterého může být vyvlastněn pozemek či ložisko. Za nepřípustný považuji liberální přístup, podle něhož by otázku vyvlastnění posuzovalo pouze ministerstvo hospodářství." Druhým problémem je přístup k vydávání oprávnění k těžbě a s ní vznikající vlastnictví k ložisku. F. Benda si neumí představit, že by na základě vydání licence vznikalo i vlastnictví k ložisku. Obě ministerstva chápou rozdílně pojem ochrana ložiska. Podle Bendy by měl znamenat možnost oddálení vytěžení s ohledem na budoucí generace.

29. 4. 1994 (MF Dnes) F. Benda (Ministerské rozpory vedly Bendu k neúčasti na horním zákonu) F. Benda se bude snažit ovlivnit znění horního zákona v legislativní radě vlády. Pokud nebude úspěšný - "má ministerstvo ŽP připravený vlastní návrh zákona o ochraně horninového prostředí," řekl F. Benda.

6. 5. 1994 (ZN) F. Benda: Připravujeme velký národní program zadržení vody v krajině, který by napravil některé hrůzy spáchané v minulosti melioracemi. Na tomto programu by mohli založit existenci drobní zemědělci a zemědělská produkce by u nich nebyla tím primárním, co by je živilo. Ať to má či nemá vědomou podporu, jsem přesvědčen, že se těchto nabídek resort zemědělství ujme.

13. 5. 94 (MF Dnes) F. Benda:"Hlavní funkce lesa jako největšího ekosystému nejsou produkční a hospodářské. Výkon státní správy tedy přísluší MŽP."

16. 5. 1994 (LN) F. Benda: Pokusy zpochybnit nedávno oficiálně zveřejněné údaje o stále narůstající těžbě a vývozu surovin a polotovarů označil Benda za účelovou ekvilibristiku s čísly. "Údaje jsou důvěryhodnbé a ministerský trend ke snižování vývozních limitů je neměnný."

18. 5. 1994 (ČD) F. Benda - Vláda na své poslední schůzi rozhodla, že státní správu nad lesy bude vykonávat resort J. Luxe. Na dotaz Proč? : "Je tu snaha vymezit mému resortu novou polohu, ale já osobně netuším jakou."

19. 5. 1994 (ČT1) V. Dlouhý a F. Benda se shodli na tom, že atomový zákon by měl být v paragrafovaném znění předložen Poslanecké sněmovně nejpozději v polovině příštího roku.

14. 7. 1994 (Svob. Slovo) F. Benda: "Těžba surovin probíhá na našem území v rozměrech nastartovaných za minulého režimu, kdy se neuvažovalo o jejím dopadu na ŽP, tyto nedostatky by měl odstranit nový horní zákon, na němž MŽP nyní pracuje."

12. 8. 1994 (HN) F. Benda:"Pokud jde o těžbu stavebních surovin obecně lze říci, že se proti roku 1989 nezvýšila..."

27. 8. 1994 (MF Dnes) F. Benda:" Dochází k plýtvání s domácími surovinovými zdroji tím, že se vyváží 38% surovin nezpracovaných."

27. 9. 1994 (HN) F. Benda: " Vláda by měla přijmout aktivní a jasnou politiku životního prostředí. Jedním z jejích základů má být princip trvale udržitelného rozvoje."

30. 9. 1994 (LN) F. Benda: "Dobře fungující tržní hospodářství a demokratický systém nejsou zárukou dostatečné ochrany ŽP. Bez začlenění státní ekologické politiky do hospodářství budou ekologické zájmy ohroženy."

6. 10. 1994 (LN) F. Benda: "Nadešel čas, aby Česká republika urychlila proces přizpůsobování svých ekologických norem k evropskému standardu."

5. 11. 1994 (Expres) F. Benda: (prohlásil, že I nadále bude trvat na tom, aby stát regulačními mechanismy zajistil takové ceny výrobků, které by odrážely náklady na odstraňování znečištění životního prostředí, hodnotu, která určitým způsobem reflektuje cenu neobnovitelných zdrojů spotřebovaných při výrobě.) "Žádná z dnešních cen, od ceny energie po ceny veškerých spotřebních výrobků, tyto principy nereflektuje," řekl.
"Stát jako univerzální vlastník se neosvědčil v garanci za kontinuitu životního prostředí a zcela selhal," řekl Benda. Dodal však, že stále postrádá legislativu, která by zamezila ohrožování podstaty veřejných statků, např. kvality ovzduší, vody či mimoprodukčních funkcí lesů, užíváním soukromého majetku.

11. 11. 1994 (Svob. Slovo) F. Benda k zamítnuté státní ekologické politice: "Jde o to, aby se vláda veřejně přihlásila k závazkům v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, přírody a krajiny. Jdeme-li do důsledků, nežádám po vládě nic méně a nic více, než jasnou definici veřejného zájmu, který bude vládou prosazován."

21. 11. 1994 (Práce) F. Benda na otázku "Proč jste nedokázali prosadit emisní kontroly aut?": "Emisní kontroly měly být součástí novely zákona o ovzduší. Návrh novely byl přijat vládou ČR, ale nebyl schválen parlamentem, proto by vám měli odpovědět poslanci."

25. 11. 1994 (LN) F. Benda: Terminologický slovníček připravilo pro vládní činitele MŽP. (Jedná se o objasnění termínů trvale udržitelný rozvoj a nejlepší dostupná technologie). Po týdnu náměstek MŽP V. Bízek: " F. Benda svůj výrok o slovníčku nemyslel doslova."

28. 11. 1994 (Svob. Slovo) F. Benda: "Opakuji, že základ všeho, tedy i ochrany přírody, je odpovědnost jednotlivce."

12. 11. 1994 (ČD): F. Benda: "Otázka termínu dostavby jaderné elektrárny Temelín není tak jistá."

14. 11. 1994 (RP) F. Benda:" Občané si budou muset zvykat, že za znečištění, které způsobí, musejí platit."

14. 12. 1994 (Expres) F. Benda: "Český kras vydám jen přes moji mrtvolu!"

Rok 1995 - v tisku se řeší zařazení některých ekologických organizací do seznamu extrémistických organizací, privatizace Moravského krasu, Labské pískovce, v červenci padá rozhodnutí o výstvbě cementárny v Tmani - MŽP souhlasí s vyjmutím pozemku ze Státního zemědělského fondu, v srpnu je vládou přijata Státní ekologická politika

9. 1. 1995 (Svob. Slovo) F. Benda:"Přiznám se, že neznám v současné době zákon, který by nám zásadně v oblasti životního prostředí chyběl."

4. 2. 1995 (Svob. Slovo) F. Benda: Ministerstvo pracuje na novelizaci legislativy, podle níž bude původce odpadů stimmulován systémem poplatků k tomu, aby se ho snažil zhodnotit. Nejvíc se bude platit za ukládání netříděného odpadu. Dalším směrem činnosti menisterstva se podle slov F. Bendy stane tlak na změnu surovinové politiky. "Čerpání surovinových zdrojů se musí zdražit tak, aby se vyplatilo, samozřejmě tam, kde je to možné, používat raději zpracovaný odpad."

17. 2. 1995 (ZN) F. Benda kategoricky odmítl, že měly být privatizovány jeskyně (Moravského krasu), šlo však o "pokus očistit činnost státu od všech možných činností, které mu nepatří, jako je např. provoz parkoviště, lodiček či průvodcovské služby."

3. 5. 1995 (HN) F. Benda k zamítavému stanovisku ke Tmani: "Náš názor je, že těžit by se mělo naopak méně, tudíž cementárna by měla být pouze doplněk pro zpracování odpadních materiálů z těžby vápenců."

7. 5. 1995 (Svob. Slovo) F. Benda na otázku, zda se cítí být zodpovědným za zvýšení vývvozních kvót pro nerostné suroviny: "Jako ministr životního prostředí tuto odpovědnost necítím, protože kompetence v oblasti vývozu nerostných surovin nemám já, ale ministr Dlouhý."

19. 5. 1995 (HN) F. Benda: "Ve světě se rychle prosazuje trend chápat lesy především jako významný ekosystém a faktor globálních klimatických změn."

8. 6. 1995 (ZN) F. Benda označil za zvěrstvo snahu zahájit průzkumné práce a těžbu zlata v Mokrsku na Příbramsku. " O to více spěcháme s předložením návrhu nového horního zákona vládě, protože stávající umožňuje poměrně snadno se dostat k příležitostem těm, kteří chtějí těžit."

10. 6. 1995 (RP) F. Benda uvedl, že nemá důvod ke změně nesouhlasného stanoviska k výstavbě cementárny, ale je ochoten svůj postoj změnit, pokud budou splněny poradou ministrů stanovené podmínky.

7. 7. 1995 (LN) F. Benda označil zvýšení spotřební daně u bezolovnatého benzínu v novele zákona o spotřební dani za vážný zásah do systému ekonomických nástrojů sloužících ochraně životního prostředí.

17. 7. 1995 (ČT2) F. Bendovi se nelíbí jak projekt cementárny s předimenzovanou kapacitou, tak i to, že by se kvůli této cementárně rozšířila těžba v nedalekém vápencovém lomu Čertovy schody. Nakonec se však k ekonomickým kolegům přiklonil a spokojil se s kompromisem, podle něhož projekt bude realizován, avšak těžba se nezvýší.

25. 7.1995 (HN) F. Benda podá podnět Českému báňskému úřadu k přezkoumání přibližně 20 rozhodnutí o těžbě, která jsou nyní v nejkřiklavějším rozporu s celospolečenskými zájmy ochrany přírody a krajiny. "V případě odmítavého postoje kompetentních orgánů státní správy jsem připraven podat podnět Ústavnímu soudu ČR, neboť jsem přesvědčen, že v těchto případech dochází k porušení některých ustanovení Listiny základních práv a svobod."

27. 8. 1995 (Svob. Slovo) F. Benda k přijaté Státní ekologické politice: "Na podstatě jsem nemusel měnit nic. Jsou tam trochu jiné formulace některých principů, ale není změněn jejich obsah."

6. 9. 1995 (MF Dnes) F. Benda: Pokládá za úspěch, že vláda uložila všem ministrům zapracovat přijaté principy ochrany ŽP do politiky svých resortů. "Docílili jsme toho, že se vláda bude zodpovídat ze všeho, co se v ochraně životního prostředí udělá." Dodal, že vládní dokument ekologické politiky je podle organizace OECD srovnatelný s materiály rozvinutějších zemí.

19. 9. 1995 (ZN) F. Benda ostře odmítl názor, že nedostatek nástrojů pro vynucování legislativy v oblasti ekologie může zkomplikovat vstup ČR do EU. "Vypořádáváme se s obtížnými fázemi transformace při současné tvrdé legislativě v oblasti ŽP."

25. 9. 1995 (HN): Současné ceny elektřiny elektrické energie nestimulují k úsporám ve spotřebě, a proto bude MŽP prosazovat nové legislativní postavení výrobců a distributorů elektrické energie. "Každý požadavek zvýšení dodávek energie by měl být konfrontován s úsporami," uvedl F. Benda.

2. 10. 1995 (ČT1) F. Benda: Nesouhlas MŽP s výstavbou Nové královédvorské cementárny v Tmani trvá a může ho změnit pouze nové projednání celé věci.

4. 10. 1995 (MF Dnes) F. Benda: Pokud se podaří snížit těžbu, nevyplatí se stavět tak velkou cementárnu s jakou investor počítal. A malá cementárna u Tmaně je menší zlo než současná stará v Berouně.

25. 10. 1995 (MF Dnes) F. Benda:" Evropští ministři životního prostředí nás berou jako nejpokročilejší ze všech postkomunistických zemí."