Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Veřejná prospěšnost  

Shrnutí diskuse o návrhu změn ve spolkové části občanského zákoníku dne 6. 5. 2005

1. 6. 2005
-


Jednání proběhlo 6. 5. 2005 na AAVŠ v Praze. Náplní byla diskuse k požadavkům na změny v části OZ upravující právnické osoby, specificky spolky; rámcová diskuse k problematice nadací; diskuse k problematice veřejné prospěšnosti.

Diskuse jak dopoledne, tak odpoledne byla otevřená, přímá, konstruktivní a věcná. Účastníci mohli bezprostředně sledovat texty částí návrhu OZ ve znění v současné době vystavené na portálu Ministerstva spravedlnosti, resp.dalších materiálů, které byly zobrazovány P. Pajasem v průběhu diskuse datovým projektorem se současným zápisem poznámek vyplývajících z diskuse nebo označováním částí textu, jichž se diskuse týkala. (Viz text OZ rozeslaný P. Pajasem bezprostředně po setkání, odpoledne 6. 5. 2005.)

===================================================================
Dopolední jednání - diskuse k požadavkům na změny v části OZ upravující právnické osoby, specificky spolky

V souvislosti s diskusí o právu spolků podnikat R. Cholenský upozornil, že přijetím nového OZ bude zrušen i stávající Obchodní zákoník a právo obchodních společností bude upraveno obchodním zákonem. Nový občanský zákoník tak bude znamenat opravdu velmi významný zásah do současné struktury českého právního řádu.

V úvodu diskuse došlo ke shodě v tom, že založení spolku by nemělo být ničím dalším podmiňováno (§ 177) a že by neměl být zaváděn pojem hlavní a vedlejší činnosti spolku (§§ 180) s tím, že stačí zachovat zákaz podnikání ve smyslu §§ 359 a dalších a vhodně formulovat zákaz rozdělování zisku z činnosti spolku (§ 181). To však souvisí i s možností tuto povinnost vázat na udělení statutu se zvláštní právní úpravou (viz níže – „veřejná prospěšnost“).

K náležitostem vzniku spolku (§ 182) bylo zdůrazněno, že není třeba komplikovat OZ dvojím způsobem přípravy stanov pro potřebu ohlášení a následné registrace spolku (§§ 182 a 184 až 187, které je doporučeno vynechat po úpravě § 182). Pokud jde o obsah stanov, P. Pajas doporučil se souhlasem ostatních, aby návrh mandatorního obsahu stanov v § 182, odst. 2 byl upraven v souladu s návrhem expertízy CVNS. Z následující diskuse k této problematice vyplývající z dalších aspektů spolkového práva se samozřejmě i tento návrh bude upravovat.

Shoda byla dosažena v otázce nadbytečnosti ustanovení týkajících se zřizování kontrolní komise a revizní komise (§ 183, odst. 2, § 210, §§ 228 - 234). Tyto nástroje spadají do pravomoci spolku a lze je promítnout do stanov, nebo mohou být součástí požadavků spojených s poskytováním veřejných dotací apod.

Podrobně byla diskutována otázka dvojího členství ve spolku. Sice se nepodařilo dospět k úplné shodě pokud jde o odstranění zmínky o různých typech členství ve spolku umožňujícím nastavení odchylných podmínek členství, ale rozhodně je prostor pro zjednodušení přístupu a nutně musí být pojem „dvojí“ členství (§ 188) nahrazen širším a hlavně dalším odkazem na obsah stanov.

V otázce členství (§ 197, § 204 a další) je doporučeno několik zjednodušujících a zpřesňujících úprav. Zjednodušení je navrženo i v otázkách vedení seznamu členů spolku (§§ 201 – 203) s tím, že některé otázky řeší samostatný zákon o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s diskusí o právu spolků podnikat R. Cholenský sdělil, že podle jeho informací má nový OZ v podstatě nahradit i stávající Obchodní zákoník nebo jeho roli zásadním způsobem minimalizovat. Toto sdělení některé účastníky setkání překvapilo, neboť to by znamenalo opravdu velmi významný zásah do současné struktury českého právního řádu.

===================================================================
Diskuse během oběda – předjednána možnost vrátit se k podrobnější debatě k části OZ, týkající se fundací (nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností) na samostatném setkání, s tím, že pro odpolední jednání P. Pajas do návrhu OZ promítl ve fundační části dosud zjevně nepřijaté připomínky nadací a společnosti Člověk v tísni.

===================================================================
Odpolední jednání – 1. část – dokončení diskuse k problematice spolků

Za naprosto nezbytnou je považována nutnost upravit přiměřeně otázku odpovědnosti spolku za jím zřizovaná pobočný spolek a naopak. Z navržených formulací, zahrnujících především nutnost omezit ručení pobočného spolku za závazky hlavního spolku jen v rozsahu majetku svěřeného hlavním spolkem pobočnému spolku a ručení hlavního spolku za závazky pobočného spolku jen v rozsahu jednání, které pobočný spolek konal v souladu se stanovami hlavního spolku a s tím, že za závazky vyplývající z jednání překračujícího ustanovení stanov má být z jeho jednání oprávněn a zavázán ten, kdo (v rozporu se stanovami) za pobočný spolek jednal (viz návrh R. Cholenského). P.Pajas doporučil, aby OZ zřetelně umožnil v takové situaci hlavnímu spolku pobočný spolek zrušit.

V závěru diskuse M. Pospíšil vyjádřil znepokojení nad tím, že mimo okruh diskuse, která je vedena v souvislosti s projekty ISEA a Ligy není zřejmě nikým věnována dostatečná pozornost přípravě nového OZ a že to, že i naše diskuse se zatím omezila jen na část týkající se právnických osob je nedostačující.

Závěrem diskuse k problematice spolků R. Cholenský přislíbil na základě poznámek zachycených v průběhu diskuse a s přihlédnutím k jím připravenému návrhu vypracovat souhrn změn se zdůvodněním a rozeslat jej k připomínkám účastníkům diskuse a dalším dle svého uvážení.

===================================================================
Odpolední jednání – 2. část – rámcová diskuse k problematice nadací

P. Pajas připomněl, které připomínky vycházející zejména z návrhů Fóra dárců nebyly zahrnuty do posledního znění návrhu OZ.
Jedná se zejména o
- otázky zřizování poboček nadací a ústavů, jak navrhuje Pavel Uhl ze společnosti Člověk v tísni, o.p.s. (týká se §§ 270, 279, 282, 284, 285, 353)
- změnu poslání ústavu pokud jde o formulace vázané a poskytování služeb na formulace odvozené od výkonu činností (§ 351)
- přechodná opatření, jejichž upravený text není dosud znám.

Náklady na správu nadace

V otázce týkající se podmínek omezujících výdaje na správu nadace se účastníci shodli v názoru, že úprava převzatá do § 312 odst. 2 a 3 a § 313, odst. 3 písm e) ze současného nadačního zákona je poplatná době vzniku nadačního zákona a do budoucí úpravy nadačního práva by přenášet být neměla.

Zrušení „nadačního fondu“ jako samostatné právnické osoby

V souvislosti s požadavkem omezit možnost přeměny nadace na nadační fond (§ 334, odst. 1, § 343, §§ 346 – 350) a naopak umožnit nadačnímu fondu po vytvoření majetkového základu, který lze podřídit režimu nadační jistiny, přeměnu na nadaci, pokud to není v rozporu s vůlí zakladatele (návrh P. Pajase a L. Deverové) otevřel M. Pospíšil zásadní otázku, zda by nebylo vhodné v rámci rekodifikace zcela upustit od existence právní formy nadačního fondu, upravit v občanském zákoníku nadace bez nadační jistiny a nadace s nadační jistinou a rozlišit jejich právní režim ve vazbě na existenci nadační jistiny.

Závěr:

Přítomní se shodli na tom, že podobná zásadní úprava by právní stav výrazně zjednodušila a nabídli spolupráci s Fórem dárců na formulaci odpovídajících ustanovení v průběhu nejbližších dnů, která by se projednala na navržené samostatné poradě k fundacím vedené v režii Fóra dárců.

Monika Granja přislíbila, že možnost svolání porady projedná.

===================================================================
Odpolední jednání – 3. část – diskuse k problematice veřejné prospěšnosti

Diskusi uvedl P. Pajas odkazem na expertízy a připomenutím jejich společných závěrů.

Vhodnost pojmu „veřejná prospěšnost“

J. Štogr zopakoval a vysvětlil stanovisko expertízy NETT, týkající se zásadní výhrady proti užívání pojmu „veřejná prospěšnost“ v OZ, který má být normou určující právní formy a tedy by neměl obsahovat jakékoli hodnotící kvalifikátory. Pojem „veřejná prospěšnost“ je natolik obecný, že podle J. Štogra i P. Pajas ve své původní práci z roku 1999 upozornil na potřebu užít pro ostatní, jinak kvalifikované, činnosti označení „obecná prospěšnost“. Přitom není ani jisté, zda by tyto pojmy neměly být používány v opačné hierarchii. V této souvislosti upozornil i na to, že již ustanovení § 118, odst. 1, o ustavování právnických osob za účelem veřejným nebo soukromým je nevhodné, zejména v situaci, kdy OZ vůbec v okruhu obecné definice právnických osob (§§ 92 – 171) nezahrnuje veřejnoprávní korporace (kraje, obce, komory, atd.). (Viz též poznámka týkající se obchodního zákoníku z dopoledního jednání).

P. Pajas stručně představil text modelového návrhu zákona o veřejné prospěšnosti, připravený I. Telecem a K. Ronovskou s tím, že by měl být pojímán jen jako rámec, v němž lze formulovat preferenční zacházení s jakoukoli právnickou osobou splňující znaky v zákoně určené a zároveň i odkazem na takto vzniklý doplňkový status i upravit odkazem na něj dosavadní ustanovení dílčích zákonů daňových a dalších, které návrh pro zatím jen vyjmenovává.

R. Cholenský upozornil na to, že zmiňovaný návrh v úvodní části počítá i s tím, že by se stávající právní stav v zásadě nemusel vůbec měnit. L. Deverová upozornila na chaotický stav čs. právního řádu pokud jde o pojmy, vymezující nejrůznější typy organizací nebo činností, na něž nebo k nimž jsou vázány nejrůznější zvláštní výhody či povinnosti.

Požadavek systémového řešení, otázka příspěvkových organizací

To vyvolalo diskusi o nutnosti, aby v souvislosti s rekodifikací byla systémově řešena otázka typologie právnických osob. Tím se otevřela otázka oprávněnosti existence příspěvkových organizací, vznikajících na základě rozpočtových pravidel, coby právnických osob úzce napojených svým rozpočtem na svého veřejnoprávního zřizovatele, a tím i o rovnosti a nerovnosti jejich režimu ve vztahu v přístupu k veřejným prostředkům mezi těmito organizacemi a právnickými osobami, které nejsou zřízeny za účelem podnikání podle práva občanského nebo obchodního.

T. Rosenmayer upozornil na to, že není možné z pozice občanského sektoru bránit státu nebo veřejné správě ve zřizování právních forem, které jsou pro výkon správy vhodné.

J.Štogr a L. Deverová konstatovali nutnost řešit v souvislosti o otázkou preferovaných činností (veřejné prospěšnosti) otázku existence příspěvkových organizací.

Navazující diskuse se zaměřila na otázku, zda v OZ a formou případného speciálního zákona má resp.může být dán prostor pro to, aby stát zakotvil své právo vymezit zásady, na jejichž základě „náleží“ (nikoli „může být přiznán“ jak dosud stanoví § 121) statut zvláštní preference činnostem nebo jednáním právnické osobě jakéhokoli typu, pokud tímto opisem nahradíme provizorně dosavadní text“statut veřejné prospěšnosti“ shledaný shodně jako nevhodný.

Závěry:

Po diskusi se dospělo ke shodě nebo k blízkým pojetím v následujících okruzích

Pojem prospěšnosti nelze vytrhnout z kontextu potřebnosti a státem, nebo obecněji kteroukoli úrovní veřejné správy preferovaného jednání nebo preferovaných činností
Pokud vůbec, měl by se OZ omezit na konstatování, že právnické osobě, která splňuje určitý statutární stav přísluší zvláštní status, jehož obsah bude upraven zvláštním zákonem. Tímto zvl. zákonem může být samostatný zákon nebo bude právní úprava zasahující jak výhody, tak povinnosti zahrnuta do stávajících zákonů.

Přitom P.Pajas zdůraznil, že z expertízy CVNS doporučuje převzít mj. požadavky jako neziskovost (ve smyslu nerozdělování zisku osobám majícím na existenci právnické osoby zájem), transparentnost (ve smyslu mandatorní existence kontrolních orgánů, povinnosti zveřejňování výročních zpráv s určeným mandatorním obsahem) a podmíněnost trvalostí stavu (ve smyslu práva kontroly ze strany toho, komu náleží rozhodovat o poskytování výhod, zda jsou podmínky statutu plněny a náležitě dodržovány)

Právní řád by měl být zbaven pojmového chaosu v oblastech spojených s poskytováním úlev, výhod a určováním s tím souvisejících povinností

Není sporu o tom, že transparentnost a ochrana třetích osob vyžaduje funkční veřejný rejstřík. P. Pajas a L. Šikola v té souvislosti připomněli několikrát jím navrhované přenesení výkonů spojených s vedením všech rejstříků na jedinou centrálně koordinovanou institucionální formu1.

Úprava navazující na §§ 121 a 122 by měla posloužit i k tomu, aby se zjednodušil právní řád a znovu se otevřela otázka oprávněnosti příspěvkových organizací nebo alespoň zrovnoprávnění všech právnických osob se statutem „veřejné prospěšnosti“ v přístupu k veřejným prostředkům.

Vzhledem k časovému omezení pokud jde o přípravu setkání se zpracovateli návrhu OZ a se senátory a poslanci, které se má konat 26. května (nikoli června) 2005 na AAVŠ a především s ohledem na to, že návrhy úprav OZ v části spolkového práva a nadačního práva jsou zásadní a rozsáhlé, bylo dohodnuto za souhlasu přítomné H. Pernicové z Nadace VIA , že problematika týkající se §§ 121 a 122 bude na setkání dne 26.

===================================================================
Příprava podkladů pro jednání se zpracovateli zákona a s poslanci

Úkoly:

1. K občanskému zákoníku
zapracovat do OZ shora navržené změny, zpracovat zdůvodnění
Z: Cholenský za úpravu části „Spolky“,
M.Granja, L.Deverová části „Nadace“
T: v týdnu po 16.5.

zpracovat stručný, návodný přehled
a)stávající právní úpravy neziskových organizací
b)navrhovaného budoucího stavu dle OZ
P. Pajas, L. Deverová ve spolupráci s R. Cholenským
T: v týdnu po 16.5.

2. K veřejné prospěšnosti

Předpoklad věnovat seminář pro veřejnost dne 27. května 2005 na AAV3 problematice prospěšnosti zůstává nezměněn s tím, že P.Pajas ve spolupráci s L. Deverovou a dalšími připraví souhrnné materiály vymezující dosažený souhrn různých stanovisek a pohledů na danou problematiku.
T: do 22. 5.

Zpracovali: P. Pajas, L. Deverová

V Praze dne 8. května 2005

Přítomni:
Petr Pajas, člen ISAE, hlavní řešitel projektu ISEA
Josef Štogr, AMA, člen expertního týmu NETT – mimo oběd
Monika Granja, Fórum dárců
Hana Pernicová, programová manažerka Nadace VIA – jen odpoledne
Hana Frištenská, Nadace rozvoje občanského sektoru – jen dopoledne
Alena Červenková, advokátka – jen dopoledne
Pavel Uhl – jen dopoledne a během oběda
Lenka Deverová, advokátka, členka ISEA, spoluřešitelka projektu – mimo oběd
Miroslav Pospíšil, člen expertního týmu CVNS
Tomáš Rosemayer, člen expertního týmu CVNS
Luděk Šikola, člen expertního týmu EPS
Robert Cholenský, Liga lidských práv, hlavní řešitel projektu Ligy

Omluveni: Ivo Telec, Kateřina Ronovská


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz