[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Informace o subkomisi pro PRTR v ČR

Zřizena při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost

Information about PRTR subcomision in CR

Established by Governmental comision for chemical safety

Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Co naleznete na naší stránce / What could you find on our page
Česky English
Adresář členů subkomise Adressbook of PRTR subcomission members
Přehled činnosti subkomise
Analýza současného stavu příprav PRTR v ČR Analysis of Current State of PRTR Preparation in the Czech Republic
Přehled tiskových zpráv nevládních organizací týkajících se PRTR
Stručná informace o správci stránky - Plzeňské ekologické nadaci Summary information about webmaster - Plzen Environmental Foundation


Připravujeme / Under reconstruction
Česky English
Fórum českých nevládních organizací pro PRTR Czech NGO Forum on PRTR
Navrhované parametry pro české PRTR Proposed Parametres of the Czech PRTR
Další zajimavé WWW stránky Other Interesting WWW Pages


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
31. října 1998