[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Přehled práce subkomise pro PRTR v ČR

(zřízené při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost)

Aktualizováno 19. července 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail:pen@iol.cz
bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

O zřízení subkomise bylo rozhodnuto na zasedání Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost dne 29.10.1997. Členy komise byli jmenováni zástupci ministerstev, chemického průmyslu a nevládních organizaci. Seznam členů, včetně kontaktů na ně naleznete zde. Bohužel členem komise se nestal žádný novinář, protože se proti tomu na zasedaní subkomise postavili někteří reprezentanti průmyslu a ministerstev, nejostřeji pak ing. Viktor Mejstřík (VÚOS a.s.). Veřejnost je tak doposud o práci subkomise informována jedině prostřednictvím tiskových zpráv nevládních organizací.

Doposud se uskutečnilo 9. zasedání subkomise (první 24. února a zatím poslední 2. července 1999), během kterých byla diskutována řada otázek. Jediným praktickým výstupem však doposud bylo formulování zadání pro část projektu PPŽP 340/2/98, který se v jedné ze svých částí zabývá problematikou PRTR. Řešitelem projektu je Výzkumný ústav organických syntéz a.s., který však v rozporu se svým příslibem na zářijové zasedaní nejen nepředložil předběžné výsledky, ale dokonce v té době neměl ani podepsán kontrakt s předpokládaným subdodavatelem. To se setkalo s kritikou zejména ze strany reprezentantů nevládních organizací.

V tomto roce byla MInisterstvem životního prostředí ČR zadána Nadaci Partnerství příprava věcného návrhu zákona, kterým by integrovaný registr znečištění prostředí byl zřízen.
Zatim posledni zasedání subkomise proběhlo dne dne 2. července 1999 na Ministerstvu životního prostředí ČR a jeho hlavní náplní bylo připomínkování pracovního návrhu věcného záměru zákona.

S přípravou PRTR začala ČR již v roce 1994, kdy byla vybrána spolu s Mexikem a Egyptem jako pilotní země Institutem OSN pro školení a výzkum (UNITAR). V Mexiku již PRTR funguje a zadání práce na přípravě věcného návrhu zákona vnímají české ekoligické nevládní organizace jako vítaný průlom po několika letech zbytečného přešlapování na místě.
V souvislosti s pomalu přípravou PRTR v ČR se zástupci Nevládního fóra pro PRTR obratili na ministra životního prostředí, RNDr. Miloše Kužvarta, dopisem v němž mu nabízejí svou pomoc s přípravou zavedení PRTR. Zároveň ho žádají, aby byl zákon právně zakotvující PRTR zařazen do legislativního plánu MŽP ČR a Vlády ČR. K tomu však zatím bohužel nedošlo.


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
19. července 1999