[PEN homepage] [English] [Deutsch] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Karlovarská třída, detail průčelí tzv. Císařského sálu z r.1888 budovy lázeňské restaurace

Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná (1945-1998)


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen


Karlovarská třída, detail  průčelí tzv. Císařského sálu z r. 1888 budovy lázeňské restaurace

Výstavu pod tímto názvem uspořádala Plzeňská ekologická nadace ve spolupráci s Památkovým ústavem v Plzni v rámci 3. ročníku Plzeňských svátků rovnodennosti v době od 14. do 25. září 1998 v Galerii DOMINIK. Na této stránce naleznete text ing. Petra Domanického, který byl úvodem ke zmíněné výstavě. A dále několik vybraných fotografií, které pocházejí z archivu Památkového ústavu v Plzni (jakékoli jejich použití je možné pouze s jeho souhlasem).


Vítejte na virtuální verzi výstavy !

Od 22.4.1999 jste jejím [an error occurred while processing this directive] návštěvníkem.


Průvodní text ing. Petra Domanického (Památkový ústav v Plzni)

Několik vybraných fotografií

Plzeň zmizelá: Plzeň ohrožená: Plzeň zachráněná:


PLZEŇ ZMIZELÁ, OHROŽENÁ, ZACHRÁNĚNÁ?

ing. Petr Domanický

Procházíme-li centrem dnešní Plzně z náměstí téměř na kteroukoli stranu, dojdeme vzápětí do zdevastovaných oblastí s rozsáhlými plochami asfaltu a betonu, kde je chodec jakoby nežádoucí. Jen tu a tam stojící staré domy připomínají, že i zde kdysi bývalo město. Historické fotografie jsou často jedinou významnější připomínkou starých ulic a domů, které téměř nenašly zastání. Články z dobového tisku, až na výjimky pochvalné, jsou si přes rozsah let svého vzniku velmi podobné, stejně jako scény z demolic domů, které se výrazněji odlišují jen moderností stavebních strojů likvidujících suť.

Příčinu dnešního stavu města nacházíme v plánech plošné přestavby centrální oblasti Plzně, které vznikaly průběžně od konce 40. až do konce 80. let a kterým tehdejší režim umožnil postupnou realizaci. Byly založeny na myšlence, že staré špatné musí ustoupit novému lepšímu, tedy staré město chodců novému městu automobilů, město s nepravidelnou, rozmanitou zástavbou s měřítkem svého obyvatele souboru odlidštěných, fádních, abstraktních hmot. Se znalostí tohoto názoru pak není složité pochopit na první pohled zbytečné likvidace objektů, které nebyly ničím vynuceny, jen se připojily k těm, které překážely. Zhoršující se stav záměrně neudržované zástavby nutnost likvidace jen podporoval a pomohl přesvědčit veřejnost o správnosti takového postupu.

Jen historické jádro a nejnovější stavby tvůrci asanačních plánů ctili. Ani historický střed města však nehodlali ponechat zcela v klidu. Paradoxně jedna z prvních velkých demoličních akcí po 2. světové válce si vybrala v 60. letech za cíl velmi cennou zástavbu v Sedláčkově ulici včetně barokní solnice, domu u Knoblochů a mnoha dalších. Na konci 60. let zmizel renesanční a později upravovaný hotel Central přímo z náměstí Republiky.

Mimo historické jádro byla demolována budova kasáren 35. pluku, dům s Vídeňskou kavárnou, Německé divadlo, lázeňská restaurace s tzv. Císařským sálem na Lochotíně a další. Jen v centrální oblasti tak od roku 1945 dodnes bylo zbořeno okolo tří set domů, zcela zmizely ulice Příkopní, Hrnčířská, Na Rychtářce, U zbrojovky, Na Prádle, Dělová, Kasární, Sirková, U Škodovky a Kolejní. Z Fügnerovy a Příční ulice zbyl vždy jediný dům. Palackého náměstí ztratilo demolicemi podobu náměstí, Skvrňanská třída, východní úsek Pražské ulice, Komenského, Pobřežní, Přemyslova ulice a ulice U Prazdroje mají zástavbu jen po své jedné straně. Téměř zničeny byly sady Pětatřicátníků a sady 5. května. Bouráním byla výrazně zasažena také plzeňská předměstí na Lochotíně, ve Skvrňanech, Doubravce, Bolevci, na Karlově ... Místo vysněného moderního města zůstaly zbytečky staré zástavby rozryté širokými silnicemi a plochy změněné v ohromná parkoviště nebo zastavěné většinou nevzhlednými novostavbami.

Hotel Central

Náměstí Republiky, hotel U zlatého orla, později Central, renesanční s gotickými prvky, později upravovaný, zbořen před 30 lety 19. dubna 1968, jeho zničení je symbolickým případem neúspěšného snažení ochránců památek. (Foto arch. F. Bureš, 1962)

Změněná situace po listopadu 1989 zamezila většině dalších připravovaných demolic. Bylo upuštěno od snahy o celkovou přestavbu centra Plzně, Roudné, Petrohradu ... Byla nalezena pro zástavbu města citlivější trasa přeložky budějovické výpadovky. Domy ještě nedávno určené k likvidaci jsou postupně opravovány, často včetně těch nejzchátralejších. Stávají se ozdobami města s obnovenou neopakovatelnou atmosférou. Tím je nejlépe dokázán omyl těch, kdo staré a podle nich špatné části města odsuzovali k chátrání a postupnému zániku s perspektivou nového uniformního města. Nadějný vývoj posledních let je ale od roku 1992 poněkud zkalen demolicí rozsáhlého hodnotného komplexu bývalých Městských domů sociální péče v sadech 5. května.

Téměř nezměněno zůstalo i po listopadu 1989 vlastní řešení jednotlivých dopravních staveb. V místech dříve zbořené Sirkové ulice a části Nádražní třídy byla postavena široká silnice a přednádražní podchod, stavby zcela destruující městský charakter tohoto významného místa v centru města. Naděje na změnu v provádění dopravních staveb byly zcela zmařeny realizací 1. etapy rekonstrukce ulice U trati v polovině 90. let. Zástavba ulice byla téměř v celém rozsahu zbourána a v jejím místě je postavena zatím nejošklivější silnice v Plzni, nazvaná hrdě jménem zničené ulice. Silniční okruh kolem středu města se tak postupně uzavírá, spolu s ním se uzavírá i kruh zdevastovaných, člověku nedůstojných ploch mezi poničeným středem města a často velmi zuboženými předměstími. Nebezpečí pro město tak i přes různé změny k lepšímu stále trvá. I nadále mizí zažitá zákoutí, domy a s nimi obchody, byty, domovy ... Ohrožena je ulice Kotkova a Kalikova v trase chystaného severojižního průtahu, ale samozřejmě i menší cenné stavby, na které se ještě po mnohaleté neúdržbě s opravou nedostalo.

demolice Sirkové ulice - 1987 Sirková ulice, zástavba z 19. a prvních desetiletí 20. stol., snímek z průběhu demolice,
foto J. Gryc, 1987
demolice ulice U trati - 1994 Ulice U trati, domy z 19. a prvních desetiletí 20. stol., snímek z průběhu demoličních prací,
foto R. Kodera, 1994

Pokračující demolice bohužel nejsou většinou vnímány negativně. Jsou zpravidla odborně zdůvodněny a na zbořené sešlé domy se rychle zapomíná. Navíc pokračuje zlepšování vzhledu historického jádra i jiných částí města, takže se zdá vše být v nejlepším pořádku. Při shromáždění jen základního materiálu o zničených budovách, parcích a částech města je ale zřejmé, že Plzeň je městem vážně poškozeným a nadále poškozovaným. Proti škodám na městském prostředí způsobeným v posledních desetiletích jsou i škody zapříčiněné nálety za 2. světové války nevýznamnými. V Plzni byly totiž mimo jiné zničeny takové hodnoty, jako by v Praze bylo zbořeno Smetanovo divadlo, společenská budova na Žofíně, budova s kavárnou Slavie, část Kampy, zástavby na Příkopech...

Je bezpodmínečně nutné změnit přístup k urbanistickému vývoji města. Nové komunikace se musí přizpůsobit charakteru města, musí být systematicky vytvářena náhrada za zničené části města, rehabilitovány obnovitelné a vytvářeny nové hodnoty. Pak bude možná čestná reprezentace kulturní, univerzitní Plzně mezi evropskými velkoměsty.


Pro případnou podporu nadace laskavě využijte následující bankovní spojení:

Československá obchodní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Za pomoc Vám děkujeme !

Adresa:

Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
22. dubna 1999