[PRTR Homepage] [Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Společná tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace, Nadace Partnerství a Dětí Země z 19. března 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

Zákon o integrovaném registru znečištění konečně na obzoru !

Zástupce Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) přislíbil, že ještě v březnu budou zadány práce na přípravě věcného záměru zákona o integrovaném registru znečištění prostředí (PRTR). Na 7. zasedání pracovní skupiny pro integrovaný registr znečištění PRTR při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnosti to uvedl ing. Karel Bláha , ředitel odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR.
S přípravou PRTR začala ČR již v roce 1994, kdy byla vybrána spolu s Mexikem a Egyptem jako pilotní země Institutem OSN pro školení a výzkum (UNITAR). V Mexiku již PRTR funguje a zadání práce na přípravě věcného návrhu zákona vnímají níže uvedené nevládní organizace (NGO) jako vítaný průlom po několika letech zbytečného přešlapování na místě.

PRTR - součást mezinárodních doporučení i návrhu Státní politiky ŽP

Zavedení PRTR doporučila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v roce 1996 všem členským zemím, tedy i ČR. Se zavedením PRTR počítá i direktiva Evropské unie o integrované prevenci a omezování znečistění 61/96 (IPPC). Dále je ČR signatářem „Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP", která byla podepsána na 4. ministerské konferenci „Životní prostředí pro Evropu" v červnu 1998. Tato tzv. Aarhusská konvence v článku 5 zavazuje smluvní strany k postupnému zavádění PRTR.

Níže uvedené NGO s potěšením přijaly fakt, že se zavedením PRTR jako významného informačního nástroje ekologické politiky počítá i návrh „Státní politiky životního prostředí", který byl MŽP ČR předložen veřejnosti k připomínkování.

Co je potřeba udělat ?

Příslib zahájení práce na věcném záměru zákona o PRTR je nepochybně pozitivním posunem, avšak je potřeba učinit o další kroky. Již v lednu 1997 požádalo více než 50 NGO tehdejšího ministra ŽP, ing. Skalického, aby byl zpracován a zveřejněn harmonogram přípravy a zavedení PRTR, což se bohužel doposud nestalo. Dalšími nezbytnými kroky je zařazení zákona o PRTR do legislativního programu MŽP ČR a následně Vlády ČR. Dále je nutné zpracovat některé technické podklady pro zavedení PRTR a zajistit průhledný a kontrolovatelný proces financování těchto prací, na což ministra Kužvarta NGO upozornily ve svém únorovém dopise.
Rozsah nutných prací je možné stanovit mimo jiné i na základě analýzy stavu příprav zavedení PRTR v ČR, kterou v loňském roce zpracovala a průběžně aktualizuje Plzeňská ekologická nadace. Analýza porovnává doporučení OECD s obsahem zpráv projektů financovaných MŽP ČR v uplynulých letech. Tuto analýzu mají k dispozici i experti OECD a všem zájemcům je bezplatně dostupná na internetu v české i anglické verzi.

PRTR na internetu

Na internetu je k dispozici od července 1998 speciální stránka o PRTR, kterou naleznete na adrese: http://www.ecn.cz/prtr. Zde naleznete kromě základních informací o PRTR např. také přehled fungujících nebo připravovaných registrů v zahraničí, analýzu stavu příprav PRTR v ČR, návrh seznamu látek pro zařazení do českého PRTR, informaci o činnosti mezirezortní skupiny pro PRTR včetně adresáře jejích členů. Součástí stránky jsou samozřejmě i tiskové zprávy (včetně této) a další dokumenty NGO týkající se PRTR. Část textů je k dispozici i v anglické mutaci. Do poloviny března zaznamenala tato WWW stránka více než 2 300 návštěv.

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta
Za Nadaci Partnerství Ondřej Velek
Za Děti Země Jindřich Petrlík


Příloha: Komu a k čemu slouží PRTR ?

PRTR je veřejně přístupná databáze množství znečišťujících látek unikajících z konkrétních podniků do životního prostředí. Firmy u vybraných látek každoročně hlásí množství, které uniklo do ovzduší a vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Hlášení obsahuje i základní informace podniku (jméno, adresa, typ ekonomické činnosti), aby bylo možné přesně stanovit zdroj znečištění. Např. majitel pozemku se díky PRTR dozví kdo a kolik látek vypustil do říčky, z níž zavlažuje své pole. Nebo občané v registru zjistí jakými látkami a v jakém množství znečišťují podniky ovzduší města, ve kterém žijí.

Informace obsažené v registru jsou všem bezplatně dostupné a jejich častými uživateli jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odbory atd. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že možnosti užití registru jsou velmi široké. Mezi zajímavé patří např.: porovnání podobných výrobních zařízení, vyjednávání občanů s průmyslem, předinvestiční analýzy, zavádění čistějších technologií, prevence znečištění, snížení produkce odpadů.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz


© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
19. března 1999