[English] [Deutsch] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Plzeňská ekologická nadace

Vítejte na domovské stránce !

Poslední aktualizace: 19. března 1999


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

Připravujeme:
 • Vybrané zajímavé údaje z publikace
  "Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví"

 • Virtuální verzi výstavy
  "Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná (1945-98)"

 • Představení programů a projektů nadace
 • Elektronickou verzi zpravodaje nadace
 • Zajímavé stránky doporučené Vaší pozornosti
 • Elektronickou verzi naší výroční zprávy
 • Jak nám můžete pomoci ?
foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr


Plzeňská ekologická nadace (dále jen PEN) je převážně regionálně orientovanou nadací, která byla založena v Plzni na přelomu let 1992-93. V loňském roce nadace zpracovala strategický plán svého rozvoje rozvoje a v souladu s novým zákonem o nadacích požádala o přeregistraci na Plzeňský ekologický nadační fond (PENF).

Činnost nadace se v současnosti soustřeďuje zejména na následující problémové okruhy:

Životní prostředí Plzeňska

Plzeňské svátky rovnodennosti

Nadace připravuje již čtvrtý rokem na dobu podzimní rovnodennosti pestrou škálu akcí od čistě ekologických až po kulturně-společenské. V předchozích ročnících se např. uskutečnily výstavy "Chemie kolem nás a zdraví", "Kdo šetří, má za tři", "Příroda Plzeňska". S Plzeňany besedoval spisovatel Ivan Klíma, filozof Josef Šmajs, exministr Martin Bursík, novinář a cestovatel Břetislav Tureček, uskutečnil se koncert skupin Mišpacha, Znouzecnost, PRO BABALU AYE a řada dalších akcí.

Třetí ročník Plzeňských svátků rovnodennosti proběhl ve dnech 14. až 20. září 1998 a na internetu naleznete jejich kompletní program. V současné době již připravujme ročník čtvrtý, který proběhne v druhé polovině září 1999.

Přírodní a kulturní hodnoty Plzeňska
Nadace se rozhodla soustředit svou pozornost na ohrožené přírodní a kulturní památky Plzeňska, které vytvářejí předpoklady pro přechod na trvale udržitelný rozvoj doposud jednostranně průmyslově orientovaného regionu. Nadace připravila dlouhodobý program jehož cílem je systematická popularizace vybraných přírodních a kulturních hodnot Plzeňska.

foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr
foto: Ondřej Šnytr
Prvním krokem bylo uskutečnění výstav "Příroda Plzeňska" a "Plzeň - zmizelá, ohrožená, zachráněná" v rámci Plzeňských svátků rovnodennosti 1998. Výstava "Příroda Plzeňska" je koncipována jako putovní, a proto případní zájemci o její umístění např. ve škole, v knihovně čí na obecním úřadě mohou kontaktovat telefonicky, písemně nebo e-mailem nadaci.

Strategie rozvoje Plzeňského kraje
Zastupci Plzeňské ekologické nadace se podíleli na přípravě Strategie rozvoje Plzeňského kraje, konkrétně na práci skupiny pro životní prostředí. Tato strategie byla zpracovávána na přelomu let 1998 a 1999.
Kromě toho byl zástupce Plzeňské ekologické nadace členem týmu, který zpracovával posudek vlivu zmíněné strategie na životní prostředí. Šlo o pilotí projekt, jehož cílem bylo mimo jiné i ověřit metodiku, kterou by bylo možné použít při posuzovaní Strategie regionálního rozvoje České republiky a dalších obdobných koncepčních materiálů schvalovaných na úrovni vlády.
Posoudit vliv těchto dokumentů na životní prostředí ukládá zákon č. 244/92 Sb. V minulých letech byl bohužel tento zákon obcházen, a tak k prvnímu posuzovaní koncepcí došlo až během roku 1998 (šlo o energetickou koncepci a koncepci dopravních sítí). Plzeňský projekt byl tedy teprve třetím použitím zákona v tomto smyslu a první pokous o aplikaci procedury posuzování vlivu na životní prostředí u multioborového koncepčního materiálu.

Rozvoj nevládního sektoru
Nadace systematicky pracuje na zvyšování základního jmění nadace tak, aby mohla v souladu se svým posláním poskytovat finanční prostředky na vybrané projekty. Vzhledem k odlišné situaci, ve které se nacházejí české nadace se PEN alespoň na přechodnou dobu soustředila na podporu nevládním organizacím jednak přímo pomocí s fundraisingem, jednak poskytování konzultací zejména v oblasti managementu nevládní organizace, strategického plánování, fundraisingu a public relations atd.

V roce 1998 jsme pomohli získat pro potřeby našich partnerů z řad neziskových organizací téměř 1 milión korun. Koncem roku 1998 jsme také navázali kontakty s několika obcemi s nimiž chceme spolupracovat na zajištění financování ekologických projektů.

Životní prostředí a zdraví
Negativní vliv člověka na životní prostředí zpětně ohrožuje zdraví lidí. Nadace proto poskytuje odborné konzultace týkající se vlivu znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. V minulosti se nadace podílela např. na přípravě putovní ekologické výstavy "Chemie kolem nás a zdraví", která měla svou premiéru v září 1996 v Plzni. Dále se nadace podíle na na vydání publikace Českého a Slovenského dopravního klubu "Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví". V současné době se nadace zabývaná např. problematikou persistentních chlórovaných organických látek jakými jsou třeba tzv. dioxiny.

Právo občanů na informace o životním prostředí
Jedním z významných nástrojů přístupu občanů k informacím o konkrétních původcích znečištění prostředí je integrovaných registr znečištění prostředí (PRTR). Zástupce nadace se účastní práce pracovní skupiny Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost, zpracovala analýzu stavu příprav PRTR v ČR a zřídila speciální internetovou stránku věnovanou této problematice, která se setkala se značným zájmem odborné veřejnosti. Stránku naleznete na adrese: http://www.ecn.cz/prtr
Nadace se také zabývá monitorováním stavu dodržování práva občanů na informace, což nabývá na aktuálnosti přijetím nového zákona (zák.č. 123/98 Sb.) upravujícího tuto problematiku v České republice.


České noviny - ekologie
Briské listy
PEN spolupracuje s ekologickou stránkou ČN a doporučuje Vám její pravidelné sledování.
Britské listy informují o činnosti PEN a doporučujeme Vám jejich pravidelné sledování.


Pro případnou podporu nadace laskavě využijte následující bankovní spojení:

Československá obchodní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Za pomoc Vám děkujeme !

Adresa:

Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
19. března 1999