Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

S podporou ČRA se uskutečnil osvětový projekt s mezinárodním přesahem o dopadech klimatické změny zacílený na mladou generaci

17.3.2023
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Klimatická změna je nepochybně jednou z nejzávažnějších výzev současnosti, jejíž dopady budou v budoucnosti pociťovat všichni. Česká rozvojová agentura proto podporuje projekt realizovaný neziskovou organizací Na mysli, jehož záměrem je pozitivně motivovat a podporovat mladé lidi v osmi členských státech EU, aby se zapojovali do aktivit zaměřených na řešení změny klimatu. Díky projektu si mladí lidé uvědomí výzvy, kterým společnost a planetární ekosystémy čelí v souvislosti s klimatickou změnou, budou lépe chápat souvislosti a dopady na životy obyvatel, na ekosystémy v Evropě a v zemích globálního Jihu a budou se více a aktivněji podílet na řešeních ke zmírnění změn klimatu v souladu s naplňováním Agendy 2030 a SDGs.

Dopady klimatické změny budou v nadcházejících dekádách se vzrůstající tendencí ovlivňovat životy obyvatel všech zemí. Zároveň změna klimatu nemá zásadní dopad pouze na člověka, ale i na všechny biologické druhy, ekosystémy a vzájemné ekosystémové služby na planetě. Tyto změny pak významně ovlivňují i strategické zdroje jako je pitná voda, zemědělská půda a s ní související produkce potravin, regulace chorob a škůdců a další faktory.

Vědci již téměř 40 let varují, že pokud růst koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší nebude zásadním způsobem zpomalen, planeta se přiblíží ke kritickému bodu zlomu. Po jeho překročení už bude velmi obtížné se na změny prostředí adaptovat a lidská civilizace bude čelit vlastnímu kolapsu. Nyní stojíme na počátku krizové situace, která se bez markantní změny našeho způsobu života bude nadále prohlubovat a drasticky dopadne především na dnešní mladou generaci.

A právě na mladou generaci je zaměřen osvětový projekt s názvem Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu, který si klade za cíl zvyšovat povědomí o příčinách i dopadech klimatické změny a o možnostech, jak včas zabránit nejhorším důsledkům. Součástí projektu je také zvyšovat citlivost mladých lidí vůči sociálním aspektům klimatické spravedlnosti a poskytnout nástroje pro reflexi dopadů klimatické změny v zemích globálního Jihu.

„Povědomí o této problematice stejně jako o důsledcích, které naše každodenní volby a jednání mohou mít, je v naší společnosti stále nedostačující. Navzdory tomu, že je změna klimatu jednou z nejvážnějších globálních hrozeb, není stále dostatečně reflektována při vzdělávání žáků a studentů ZŠ a SŠ. Důvodem je téměř úplná absence této problematiky v rámcových vzdělávacích programech. Mládež se přesto v posledních letech začíná aktivně zapojovat do občanského života a naléhavě upozorňovat na hrozby, které pro ně dosavadní opomíjení klimatické krize představuje. Tento projekt si klade za cíl ji v tomto konání podpořit a motivovat i další dosud neoslovené aktéry,“ říká Viktorie Tenzerová, ředitelka neziskové organizace Na mysli, která se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty dlouhodobě zabývá.

V rámci projektu proběhla v loňském roce celá řada osvětových aktivit, jako např. pravidelné aktivity na webu ve formě článků zaměřených na individuální i kolektivní zodpovědnost v oblasti udržitelného rozvoje, oblast GRV, problematiku klimatické spravedlnosti atp. V rámci projektu byla vyrobena také krátká osvětově-vzdělávací videa, která byla sdílena na sociálních sítích a prostřednictvím multiplikátorů. Proběhly také veřejné akce na zvýšení povědomí o klimatické změně a jejích environmentálních aspektech. Jedna z nich byla zaměřena na udržitelnou výrobu a spotřebu textilu, na problematiku rychlé módy a jejích dopadů na globální oteplování, znečištění životního prostředí a sociální aspekty.

„V rámci projektu jsme také loni uspořádali šest promítání jako součást festivalu dokumentárních filmů Země na talíři z oblasti udržitelnosti, potravinové bezpečnosti, klimatické spravedlnosti a GRV v různých regionech ČR. K festivalu proběhlo šest doprovodných akcí, čtyři panelové debaty s odborníky, vzdělávací workshopy a tematické výstavy. Podařilo se i mediální pokrytí filmového festivalu a jeho aktivit v regionálních i celorepublikových médiích,“ přibližuje Viktorie Tenzerová.

V rámci projektu se uskutečnila i cesta novinářů, influencerů a mladých dobrovolníků po stopách změn klimatu na globální Jih. Návštěva keňských farmářů, kávových plantáží, květinových farem, přírodní rezervace ale i skládky v Keni umožnila účastníkům otevřít témata spojená s klimatickou spravedlností v mnoha článcích, rozhovorech ale i příspěvcích v klasických či sociálních médiích. Největší aktivitou uplynulého roku pak pro projekt byla organizace týdenního dobrovolnického kempu v NP Šumava, kde se 60 mladých lidí zapojilo do revitalizačních prací v mokřadech. Kromě velkého množství odvedené práce v terénu připravili dobrovolníci i mediální obsah na základě expertních školení, která celý týden probíhala. S tím se pak rozjeli do svých komunit, aby šířili myšlenky ochrany biodiverzity. Jednou z hlavních aktivit organizace Na mysli v rámci mezinárodního konsorcia projektu je pak produkce originální deskové hry zaměřené na změnu klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Hra byla vyrobena v roce 2021 v nákladu 2100 ks a je průběžně distribuována po České republice.

Projekt Hra o klima! Na tahu před změnou klimatu je implementován v rámci mezinárodního konsorcia 10 partnerů z 8 evropských zemí. Mezi klíčové výstupy projektu patří kromě komunikační kampaně také navýšení odborné kompetence mladých lidí a jejich zapojení do individuálních i kolektivních aktivit v souladu se záměrem projektu. Dalším cílem je podpořit mladé lidi v aktivním zapojení se do individuálních a systémových změn vedoucích k mitigaci klimatické změny a k šíření tohoto povědomí a příkladů dobré praxe mezi další, dosud neoslovené, občany. Nedílnou součástí projektu je i podpora a rozvoj globálního rozvojového vzdělání zejména s důrazem na perspektivu klimatické spravedlnosti propojující lidská práva, sociální spravedlnost a obecné zásady rovnosti s ekonomickou transformací rozvinutých států s cílem zajistit environmentální udržitelnost.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz