Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Úkoly pro novou ministryni a ministry: Zemědělské dotace pro ozdravení krajiny, odklon od uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů

17. 11. 2021 - PRAHA [Hnutí DUHA a Zelený kruh]

Budoucí premiér Petr Fiala navrhnul prezidentu republiky Miloši Zemanovi členy a členky nové vlády ČR. Navržená ministryně životní prostředí Anna Hubáčková, ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalík i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se budou muset poprat se zásadními výzvami v oblasti životního prostředí, změny klimatu a péče o českou krajinu. Mezi ty největší patří změna zemědělských dotací a dalších pravidel, tak aby přispívaly k ozdravení a oživení české krajiny, jasný plán odklonu od uhlí do konce desetiletí či využití ladem ležícího potenciálu čistých domácích obnovitelných zdrojů.

Hnutí DUHA a Zelený kruh však upozorňují i na další úkoly, které ministryni, ministry a celou vládu čekají.

Ministryně životní prostředí Anna Hubáčková bude mít například tyto důležité úkoly:
* udělat z ministerstva, které má na starosti řešení jedněch z největších českých i globálních problémů - změnu klimatu a úbytek život v krajině - silný úřad, který bude aktivní a asertivní ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu i Ministerstvem zemědělství
* spolu s ministrem průmyslu naplánovat odklon České republiky od uhlí, který potřebujeme realizovat do roku 2030
* spolu s ministrem průmyslu zajistit efektivní využití Modernizačního fondu, největšího balíku peněz na investice do obnovitelných zdrojů energie v historii ČR
* koncepčně řešit dopady růstu cen energií na občany a spolu s ministrem průmyslu reformovat dotační programy pro podporu zateplování a střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, aby na ně dosáhly i nízkopříjmové rodiny a mohly tak snižovat svou závislost na elektřině a plynu ze sítě
* prosadit schválení zákona o omezení jednorázových plastů a do zákona o odpadech doplnit dřívější zákaz skládkování biologicky rozložitelných odpadů a uložit povinnost obcím třídit všechny druhy biodpadu
* zarazit praxi, kdy úřady metodicky řízené MŽP i samotné MŽP vydávají rozsáhlé výjimky pro překračování emisních limitů zejména u velkých zdrojů znečištění nebo dokonce nechávají běžet zdroje nesplňující limity bez platné výjimky
* posílit roli ministerstva v tvorbě zemědělské politiky, v ochraně půdy a zpřísnit slabou protierozní vyhlášku, kterou vydal její předchůdce Richard Brabec
* zastavit plošnou devastaci chráněných krajinných oblastí neefektivní těžbou kůrovcem napadených stromů
* vyřešit problém placení kompenzací vlastníkům lesů za ochranu přírody a prosazení ekologické funkce lesů jako prioritní ve státních lesích
* vyhlásit nové národní parky a chráněné krajinné oblasti dle koaliční smlouvy
* zpracovat a prosadit legislativní návrh jednotného environmentálního povolení, tak aby posuzování stavebních záměrů probíhalo rychle, efektivně a za plnohodnotné účasti veřejnosti
* učinit z ČIŽP opět věrohodný státní úřad, který dokáže účinně a nezávisle dohledávat viníky havárií

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula bude mít tyto důležité úkoly:
* zvrátit pokles biodiverzity a zhoršování stavu půdy v zemědělské krajině
* zasáhnout do přípravy Společné zemědělské politiky s cílem posílení ochrany biodiverzity, obnovy krajinné struktury (meze, remízky, mokřady atd.) a adaptace krajiny a půdy na klimatickou změnu, například skrze nastavení základních dotačních podmínek či nástroje ekoschémat
* významně podpořit rozvoj ekologického zemědělství (a to zejména na orné půdě) skrze zemědělské dotace, zavedení podílu biopotravin ve veřejném a školním stravování nebo podporu poradenství a výzkumu, a to vše s cílem dosáhnout 25 % plochy ekologického zemědělství do roku 2030
* ve spolupráci s MŽP posílit ochranu půdy před erozí a vedle vodní eroze začít řešit také erozi větrnou
* ve spolupráci s MŽP se zaměřit na koncepční a systematickou obnovu krajinné struktury
* řešit znečištění povrchových i podzemních vod pesticidy a dusičnany a snižovat užívání pesticidů a umělých hnojiv
* přijmout rychlou novelu zákona o lesích, která prodlouží lhůty k zalesnění pro přirozenou obnovu lesů, ponechávání mrtvého dřeva v lesích, kácení souší a příprava nového zákona
* změnit zadání pro státní podnik Lesy České republiky, tak aby se zastavila plošná devastace chráněných krajinných oblastí neefektivní těžbou kůrovcem napadených stromů a soustředit se na řešení kalamity v hospodářských lesích
* zavést ve státních lesích mezinárodně uznávanou certifikaci FSC, která zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň udržení tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu
* přijmout rychlou novelu zákona o myslivosti, tak aby se lov zvěře odvozoval od míry škod a začít s přípravou nového zákona
* posílit ochranu zemědělského půdního fondu před zábory

Ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalík bude mít například tyto důležité úkoly:
* připravit novou Státní energetickou koncepci ČR, která konečně akceptuje energetické trendy, klimatickou politiku i ekonomickou realitu v energetice a zahrne odklon od uhlí do roku 2030, rozvoj obnovitelných zdrojů a bude pracovat i s variantou nerealizace výstavby nových jaderných reaktorů.
* připravit a prosadit nový energetický zákon, který odstraní bariéry pro připojování obnovitelných zdrojů do sítě, umožní sdílení vyrobené elektřiny mezi lidmi a nastaví motivační pravidla pro vznik energetických společenství tak, aby domácnosti mohly zvyšovat svoji soběstačnost a nezávislost na dodávkách elektřiny ze sítě.
* předložit nový cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, neboť současný (22 % v roce 2030) protlačený ministrem Havlíčkem neodpovídá novému cíli EU, aby našim možnostem Ideální je využít hodnotu dle rozpočítání evropského cíle (40 % do roku 2030), kde pro ČR připadá cíl 31 % (OZE na konečné spotřebě v roce 2030)
* na základě novely zákona o podporovaných zdrojích (kterou podpořili jak STAN, tak všechny strany koalice SPOLU i hnutí ANO) spustit aukce a zelené bonusy na provozní podporu vybudování nové kapacity solárních a větrných elektráren
* spolu s ministryní životního prostředí zajistit efektivní využití Modernizačního fondu, největšího balíku peněz na investice do obnovitelných zdrojů energie v historii ČR
* spolu s ministryní životního prostředí podrobně naplánovat odklon České republiky od uhlí, který potřebujeme realizovat do roku 2030
* pomoci transformaci teplárenství s cílem optimalizovat nové systémy centrálního zásobování teplem (prevence naddimenzovaných zdrojů pro vytápění nekvalitních budov), upřednostnit efektivní projekty v Modernizačním fondu a dalších dotačních programech.
* koncepčně řešit dopady růstu cen energií na občany a spolu s ministryní životního prostředí reformovat dotační programy na podporu zateplování a střešních fotovoltaických elektráren pro domácnosti, aby na ně dosáhly i nízkopříjmové rodiny a mohly snižovat závislost na elektřině ze sítě a plynu

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš bude mít například tyto důležité úkoly:
* provést změny ve veřejné správě směrem k digitalizaci, vyšší efektivitě a transparentnosti
* připravit a prosadit reformu územního plánování tak, aby samosprávy měly větší kontrolu nad rozvojem svého území; aby podmínkou výstavby v rozvojových a transformačních územních byly podrobné zastavovací plány a součástí územního rozvoje byly i ekonomické nástroje jako je např. odvod za zhodnocení pozemků při změnách územního plánu.
* připravit revizi stavebního zákona tak, aby ochrana veřejných zájmů v oblasti životního prostředí byla garantována orgány patřícími do působnosti Ministerstva životního prostředí, a to v rámci jednotného environmentálního povolení za účasti veřejnosti.

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
“Hlavní výzvou pro novou ministryni životního prostředí bude udělat z ministerstva silnější a respektovanější úřad, který dokáže aktivně a účinně prosazovat omezení znečištění ovzduší a změny klimatu, zastavení poklesu druhové pestrosti krajiny a úbytku kvalitní půdy či snižování množství odpadů a podporu recyklace”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Jsme uprostřed krizové situace, kdy domácnostem skokově rostou náklady na energie způsobené prudkým růstem ceny fosilních paliv, která jsou zároveň hlavní příčinou dlouhodobé krize klimatické. A nový ministr průmyslu Věslav Michalík je ten, který může prosadit koncepční řešení - snížení závislosti ČR na fosilních palivech - když naplánuje odklon od uhlí a jeho náhradu zejména obnovitelnými zdroji energie. Lidé se dokáží sami chránit před výkyvy energetického trhu, pokud stát přestane bránit efektivní samovýrobě elektřiny a jejímu sdílení. K tomu je potřeba nový energetický zákon, což je velký úkol pro nového ministra.”

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:
“Před novým ministrem zemědělství stojí velký úkol v podobě změny přístupu k zemědělské krajině, půdě a lesům. Pro návrat života do krajiny je nutné reformovat zemědělské dotace, podpořit rozvoj ekologického zemědělství a vrátit remízky, mokřady a další prvky do krajiny. Je nutné snížit používání pesticidů a umělých hnojiv.

Ministerstvo zemědělství musí zajistit vypěstování nových odolnějších lesů pro další generace. Ty by měly být druhově, ale i věkově a prostorově rozmanité a tam kde to jde, tak vzešlé z přirozeného zmlazení - to znamená ze semínek a ne z uměle vypěstovaných sazenic v chemizovaných školkách. Navíc většina takto vysazených mladých stromků končí v žaludcích přemnožené spárkaté zvěře. Musí dojít k úpravě lesního a mysliveckého zákona i politiky Ministerstva zemědělství tak, aby naše lesy měly šanci na lepší budoucnost.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz