Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jaká bude budoucnost NPR Vltavský luh?

22.3.2005
BOHUMILICE [Hnutí DUHA/Děti Země/Okrašlovací spolek Zdíkovska]
Autor: Jaromír Bláha, tel: 731 463 929

Nevládní neziskové organizace dnes oslovily otevřeným dopisem členy Rady Národního parku Šumava. Právě dnes totiž proběhne jednání o změně vyhlášky NP Šumava upravující splouvání horního toku Vltavy. Upozorňují v něm na nebezpečí dalšího poškození unikátních ekosystémů Národní přírodní rezervace Vltavský luh.

Jihočeští ekologové dnes oslovili otevřeným dopisem členy Rady NP Šumava. Jsou totiž znepokojeni návrhem Správy NP a CHKO Šumava, který zamýšlí povolit splouvání horního toku Vltavy v úseku Pěkná – Nová Pec i při nízkých stavech vody. Správa NP a CHKO Šumava navíc zamýšlí povolit splouvání Vltavy v úseku Lenora – Pěkná i dalších 24 hodin poté, co hladina dosáhne limitního stavu. Studie vlivu splouvání v NPR Vltavský luh vypracovaná Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka však konstatuje, že i při těsném nadlimitním vodním stavu 46 centimetrů v Lenoře průjezd pouhých 20 lodí denně poškozuje dnový porost. „V této souvislosti je nutno zmínit, že již mezní limit 45 centimetrů jako hranice pro splouvání nebyl navržen podle odborných kritérií, ale spíše v důsledku obav před nevolí podnikatelů a obcí zainteresovaných na zisky ze splouvání. Expertní posouzení Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka hodnotilo navrženou výšku vodního stavu jako příliš nízkou a navrhovalo limit 55 centimetrů. Správa NP a CHKO Šumava však při rozhodování k této studii nepřihlédla“ říká Zdeněk Čihák, zástupce Dětí Země.

Možnost splouvání při nedostatku vody prosazují podnikatelé a obce zainteresované na zisky, které jim z vodáků plynou. Rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava této skupině vyhovět vede k návrhu možnosti splouvání i celý den poté, co hladina Vltavy klesne na hodnotu 45 cm, která je nyní pro splouvání limitní. Důvodem k tomuto kroku jsou stížnosti půjčovatelů lodí, že v den vyhlášení zákazu splouvání mají již dojednané zakázky. Během tohoto intervalu však hladina vody ještě více poklesne a unikátní dnové porosty budou poškozovány ještě více. „Podle našich informací jsou však hydrologové schopni 24 hodin dopředu stanovit přesnou výšku hladiny. Je tedy možné podnikatele upozornit již předtím, než vodní hladina dosáhne limitního stavu. Výhodou takového postupu by bylo menší poškozování dnových porostů, které je i při limitním stavu prokázano. Rovněž tak u navrženého bezlimitního splouvání v úseku Pěkná – Nová Pec nejsou známy možné negativní následky tohoto rozhodnutí“ uvádí Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska.

V současné době se připravuje tým odborníků, který bude zkoumat aktuální stav rostlin a živočichů v NPR Vltavský luh a následně budou stanovovat parametry monitoringu, podle kterých se bude hodnotit dopad splouvání na ekosystémy v NPR Vltavský luh v následujících letech. Druhým rokem bude také probíhat sledování vlivu splouvání na dnové porosty horního toku Vltavy Výzkumného ústavu vodohospodářského.

„Pravidla splouvání je nutné odvíjet od výsledků z monitoringu a nikoli od nátlaku podnikatelů. Podnikatelé si musí uvědomit, že se pohybují a podnikají v rezervaci, I. zóně NP Šumava a v prostoru zapsaném na Ramsarském seznamu významných světových mokřadů“ dodává Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

V NPR Vltavský luh se nachází nejméně 31 druhů chráněných rostlin, bylo zde zjištěno 114 ptačích druhů, z toho 101 hnízdících a jedná se o unikátní území evropského významu.

Kontakt: Hnutí DUHA – Jaromír Bláha – tel: 731 463 929

Příloha:
Otevřený dopis členům Rady NP Šumava

Vážení členové Rady Národního parku Šumava,

dovolujeme si Vás oslovit touto cestou a požádat Vás o zvážení všech rizik, které nově navržené úpravy vyhlášky týkající se splouvání horního úseku Vltavy mohou přinést a o prozíravost při rozhodování o těchto úpravách. Jak jistě víte, po stížnostech podnikatelů zabývajících se půjčováním lodí, kteří při nízkých stavech vody a následném zákazu splouvání Vltavy v letním období minulého roku přicházeli o zisky, přistoupila Správa NP a CHKO Šumava ke zmírnění nařízení č.5/2004. Tímto nařízením byl stanoven minimální stav vody pro splouvání, který činil 45 centimetrů na vodočetné lati Lenora a ryskou na vodočetné lati na Soumarském mostě. Nové úpravy spočívají především v tom, že úsek Pěkná – Nová Pec bude povolen splouvat bez omezení, při jakémkoli stavu vody a na úseku Lenora – Pěkná bude splouvání povoleno ještě 24 hodin po dosažení limitního stavu vody.

V této souvislosti je nutno zmínit, že již mezní limit 45 centimetrů jako hranice pro splouvání nebyl navržen podle odborných kritérií, ale spíše v důsledku obav před nevolí podnikatelů a obcí zainteresovaných na zisky ze splouvání. Expertní posouzení Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka hodnotilo navrženou výšku vodního stavu jako příliš nízkou a navrhovalo limit 55 centimetrů. Studie vlivu splouvání v NPR Vltavský luh vypracovaná tímto ústavem konstatuje, že při vodním stavu v Lenoře 12 centimetrů nad limit dochází k významnému poškozování dnových porostů již při denním počtu 200 lodí za den. Rovněž je studií zjištěno, že při těsně nadlimitním vodním stavu 46 centimetrů v Lenoře průjezd pouhých 20 lodí denně poškozuje dnový porost.

V tomto světle se nám jeví ústupky Správy NP a CHKO Šumava jako zhoršení již i tak nedostatečné ochrany přírodních ekosystémů NPR Vltavský luh, tím spíše že byly navrženy bez jakéhokoli odborného hodnocení jejich důsledků. V případě, že bude možné splouvat ještě dalších 24 hodin po dosažení limitního stavu, hrozí další poškozování unikátních dnových porostů, neboť voda ještě více poklesne a lodě budou ještě více dřít o dno. Toto navržené opatření, které vychází vstříc podnikatelům, kteří již mají dopředu sjednané zakázky je navíc zbytečné. Podle našich informací jsou hydrologové schopni 24 hodin dopředu stanovit přesnou výšku hladiny. Je tedy možné podnikatele upozornit již předtím, než vodní hladina dosáhne limitního stavu. Výhodou takového postupu by bylo menší poškozování dnových porostů. Rovněž tak u navrženého bezlimitního splouvání v úseku Pěkná – Nová Pec nejsou známy možné negativní následky tohoto rozhodnutí.

V současné době se připravuje tým odborníků, který bude zkoumat aktuální stav rostlin a živočichů v NPR Vltavský luh a následně budou stanovovat parametry monitoringu, podle kterých se bude hodnotit dopad splouvání na ekosystémy v NPR Vltavský luh v následujících letech.

Pravidla splouvání je nutné odvíjet od výsledků z monitoringu a nikoli od nátlaku podnikatelů. Podnikatelé si musí uvědomit, že se pohybují a podnikají v NPR, I. zóně NP Šumava a v prostoru zapsaném na Ramsarském seznamu významných světových mokřadů, který splňuje požadavky dvou evropských směrnic, a to 79/409/EEC (směrnice o ptácích), 92/43/EEC (směrnice o stanovištích).

V NPR Vltavský luh se nachází nejméně 31 druhů chráněných rostlin, bylo zde zjištěno 114 ptačích druhů, z toho 101 hnízdících.

Vážení členové Rady, apelujeme na Vás, aby jste nepřistupovali na návrh Správy NP Šumava uvedeného v našem otevřeném dopise, ale zachovali jste pravidla pro splouvání z roku 2004 do doby provedení studie monitoringu aktuálního stavu rostlin a živočichů v NPR Vltavský luh.
Každé zhoršení současného stavu ekosystému pouze pro větší zisky podnikatelů a několika obcí by bylo podle našeho názoru neospravedlnitelným krokem zpět.

Dne 21.3.2005

Za Okrašlovací spolek Zdíkovska Dagmar Kjučuková

Za Děti Země – Klub Bohumilice Zdeněk Čihák

Za Hnutí DUHA Jaromír Bláha

Za správnost odpovídá Dagmar Kjučuková


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz