Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Budoucnost vzduchu v našich rukou

3.6.2006
PRAHA [Agentura Koniklec / Sněm dětí ČR pro životní prostředí ]
Autor: Václav Bratrych , tel: 222 710 253

V Jáchymově v Krušných horách bylo o víkendu završeno přijetím závěrečného „Prohlášení“ devítidenní setkání Sněmu dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), který se letos zaměřuje na problematiku ovzduší ve vztahu k jeho poškozování a znečišťování. Toto setkání organizuje již třináctým rokem vždy na přelomu května a června Agentura Koniklec. Letošní ročník probíhá díky finanční podpoře Evropské unie. Text prohlášení je přílohou této tiskové zprávy a je určen centrálním orgánům státní zprávy a poslancům Parlamentu ČR.

Téma „Vzduch, lidé a životní prostředí“ účastníky velmi zajímá. Hovoří o tom i vysoká účast na letošním setkání. Účastníci se s tématem seznamují formou her, pokusů a přednášek (např. vypouštění perzistentních organických látek do ovzduší, spalování nebezpečného odpadu apod.). Čtyřicet tři členů SDČR-ŽP a jejich spolupracovníků, z různých koutů České republiky. Účastníci setkání debatovali na téma vzduch, lidé a životní prostředí. Ke konci tohoto snažení se účastníci shodli na tom, že stav a ovlivnění ovzduší člověkem ve srovnání s minulými lety vykazuje mírné zlepšení. Je však nutné se této problematice i nadále věnovat. Nejzávažnější problémy a připomínky jsou shrnuty v prohlášení Sněmu dětí ČR.

Setkání vyvrcholilo v závěru týdne, kdy mohli členové Sněmu dětí v rámci panelové diskuse v Praze prezentovat svou půlroční práci a vyslechnout odpovědi na své otázky, jež si na základě své činnosti a získaných informací z přednášek připravily. Na otázky mladých lidí odpovídali: ředitel odboru ochrany ovzduší ing. Jan Kužel, tiskový mluvčí SFŽP ČR Mgr. Pavel Košek, odborný náměstek AOPK ČR ing. Michal Hošek, předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík a zástupkyně ředitele ZÚ Kolín MUDr. Eva Rychlíková.

V průběhu panelové diskuse byla též slavnostně zahájena výstava prací žáku základních škol a gymnázií, zapojených do projektu ,,Vzdušný oceán“.

============================================================================

Prohlášení Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí

My, členové SDČR-ŽP, zastupující všech 14 krajů České republiky, jsme se po pětiměsíčním působení v programu “Vzduch, lidé a životní prostředí“ a vyslechnutí mnoha odborných přednášek shodli na těchto závěrech ke čtyřem podtématům: právo na informace, mysli globálně - jednej lokálně, chemikálie a odpady versus ovzduší a živočichové, rostliny a životní prostředí:

1.) Získávání konkrétních informací o životním prostředí je často velmi obtížné. Osvětu veřejnosti v této oblasti považujeme za velmi důležitou.
- Požadujeme snížení ohlašovacích prahů pro jednotlivé látky, které pro podniky spouštějí povinnost hlášení do Integrovaného registru znečišťování, rozšíření registru o další znečišťující látky a zařazení středních a malých znečišťovatelů.
- Žádáme zrychlení práce úřadů při poskytování informací o ž. p. a zlepšení komunikace mezi jednotlivými složkami státní správy (zkrácení odpovědní lhůty, dle rozsahu žádosti).
- Chceme, aby úřady důsledně kontrolovaly ohlašování emisí u malých a středních zdrojů znečištění.
- Doporučujeme uzákonit povinnost pro podniky poskytnout žadatelům informace o škodlivinách vypouštěných do ovzduší.

2.) Dnešní svět ohrožuje řada globálních problémů: poškození ozónosféry, globální oteplování… Česká republika je v přepočtu na obyvatele na předních místech v produkci CO2.
- Prosazujeme podporu, výzkum a využívání alternativních zdrojů energie. Odsuzujeme
výstavbu nových tepelných elektráren.
Chceme, aby se zvýšila energetická efektivita ve výrobě a úspory energie v domácnostech (izolace, kogenerační zařízení).
- Automobilová doprava zatěžuje svými zplodinami ovzduší. Proto požadujeme její omezení, co největší snížení tranzitní nákladní automobilové dopravy, její přesun na železnici a podporu MHD.
- Žádáme silný mezinárodní tlak na státy, které nejvíce přispívají ke globálnímu oteplování a vzniku ozónové díry a nepodepisují či neplní mezinárodní smlouvy. Zvyšme důraz na naplňování Agendy 21.

3.) V ovzduší je dnes rozptýleno velké množství různých chemických látek, z nichž se některé kumulují v tělech živých organismů, způsobují rakovinu či jiné zdravotní potíže. Proto je není možné dále produkovat v takovém množství.
- Požadujeme výrazné omezení výroby a spalování PVC. Za závažný problém považujeme používání PVC ve zdravotnických pomůckách a v potravinářství. Správným příkladem je podle našeho názoru nemocnice Na Homolce, kde došlo k nahrazení PVC jinými plasty.
- Žádáme, aby náš ministr životního prostředí prosazoval limit na polétavý prach PM 2,5 v maximální výši 12-15 µg/m3, nikoliv 25 µg/m3, jak prosazuje Rada ministrů Evropské unie.
- Doporučujeme eliminovat množství perzistentních organických látek, jako jsou dioxiny a PCB, například používáním kvalitních filtrů a technologií, které zachycené chemikálie rozloží (nyní se v ČR nevyužívají, přestože jsou dostupné).
- Rovněž emise oxidů síry, dusíku a oxidu uhličitého jsou stále velmi vysoké. Nechceme kyselé srážky ani skleníkový efekt. Problémem jsou emisní povolenky, jejichž limity jsou podle nás nadhodnocené.
- Požadujeme, aby byly vyhlášky EU týkající se chemických látek u nás přijímány co nejrychleji. Příkladem je diskutovaná vyhláška o zákazu výrobků obsahujících izobutylnitrát, jejíž přijetí se neúnosně oddaluje.
- Výstavba menších kompostáren pro jednotlivé obce je spolu s osvětou naprosto nezbytná pro vyřešení problémů úniků methanu, a to hlavně ze skládek, kde se kumuluje biologický odpad. Samozřejmostí musí být energetické využití methanu v těchto zařízeních.
- Zdůrazňujeme, že preventivní používání pesticidů je nepřijatelné. Náhradní řešení vidíme v biologickém boji proti škůdcům a využívání vztahů mezi jednotlivými organismy.
- Výstavba dalších spaloven komunálního a nebezpečného odpadu je velmi nevhodná. Přijatelné je pouze dožití těch stávajících. Nemůžeme dovolit dovoz odpadu ze zahraničí, ať už legálně či ilegálně.

Jsme součástí biosféry Země. Bez vegetace, která produkuje kyslík, nepřežijeme. Ochrana organismů, které jsou závislé na ovzduší, musí být jednou z priorit lidstva.
- Podle nás je nezbytné zachovat přirozené ekologické procesy. Udržení biodiverzity dosáhneme mimo jiné ochranou ovzduší. Stejně jako kácení deštných pralesů jsou i u nás problémem holoseče a výsadby neodolných monokultur, které nepomáhají vytvářet ekologicky stabilní lesní společenstva. Lesy pak neplní své funkce v globálním ekosystému.
- Už velmi dlouho dochází hlavně na území Francie, Itálie a afrických zemí k odstřelu u nás chráněných stěhovavých ptáků. Je tedy nutné tento problém na mezinárodní úrovni řešit.
- Je důležité správně navrhnout management některých ptačích oblastí, kde často dochází k nesmyslným zásahům (např. výsadba lesa na sekundárních stanovištích tetřívka v Krušných horách).
- Důležitá je také ochrana zeleně rostoucí mimo les, včetně měst a obcí. Naopak je vysazováno málo nových stromů. Přitom právě stromy výrazně přispívají ke tvorbě kyslíku a zachytávají prach.

Toto prohlášení shrnuje podle nás hlavní cesty ke zlepšení stavu ovzduší i celého životního prostředí ČR. Ačkoliv se jeho kvalita zlepšuje, stále vnímáme porušení rovnováhy. Doufáme, že naše návrhy nepřijdou nazmar a budou příslušnými orgány státní správy a samosprávy zohledněny jako podněty při jejich rozhodování.

Dne 3.června 2006 sepsali a potvrdili členové Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz