Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výsledky anket „Ropák 2005“ a „Zelená perla 2005“

28.4.2006
BRNO [Děti Země]
Autor: Miroslav Patrik, tel: 603 574 289

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 104 členů nezávislé Komise ze 125 rozhodlo o vítězi 14. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 11. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. ekolog Ivan Dejmal, sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2005 získal

1) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PSP ČR (ČSSD) – Ústecký kraj, Česká republika (302 bodů)

- za zpochybňování přetrvávajícího významu vládou v roce 1991 vyhlášených územně ekologických limitů na ochranu zbytků podkrušnohorské přírody a krajiny a také obcí Horní Jiřetín a Černice před další povrchovou těžbou uhlí, která by mohla prolomením těchto limitů pokračovat až do roku 2061, čímž by se vytěžilo dalších 255 miliónů tun uhlí a obě obce by se zlikvidovaly, přestože s jejich zachováním souhlasí téměř deset tisíc signatářů petice, kolem sto dvaceti obcí v kraji, třicet sedm občanských sdružení a také občané v obou obcích podle výsledků platných referend,
- za hlavní podporu při předložení poslaneckého návrhu na změnu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny spolu s jedenácti poslanci z ČSSD, ODS a KSČM (sněmovní tisk č. 1034), kterým by se téměř zamezila možnost účasti veřejnosti prostřednictvím občanských sdružení při rozhodování správních orgánů, např. nemožnost se účastnit stavebních řízení, nebýt rovnocenným účastníkem správních řízení atd., což je v rozporu s programovým prohlášením vlády, která návrh také zamítla, a s mezinárodními závazky jako je Aarhuská úmluva (po 1. čtení byl schvalovací proces novely přerušen na neurčito).

Zelenou perlu 2005 získal

1) Václav Klaus, prezident ČR (236 bodů)

,,Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat!!!“
z článku Nešťastný debakl zeleného osamělce, Právo, 14. 7. 2005

V anketě Ropák 2005 se na dalších dvou místech umístili:

2) Ing. Milan Urban, ministr průmyslu a obchodu (ČSSD) – Kraj Vysočina, MSK, ČR (223 bodů)
- za podporu další těžby uranu v Dolní Rožínce na Žďársku až do roku 2008 s odůvodněním, že jeho cena začala na světových trzích narůstat a že je výhodné na několik let zaměstnat 650 osob, i když se tímto rozhodnutím vlády odloží sanace toxickými a radioaktivními odpady po těžbě a úpravně rud zdevastované krajiny, přičemž ceny českého uranu neobsahují náklady na tyto sanace a na rekultivace,
- za podporu urychleně vybudovat obrovskou průmyslovou zónu Nošovice u Frýdku-Místku na ploše 260 hektarů s úvahou možného vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu těm, kteří ji nebudou chtít prodat, neboť zónu je nutné urychleně připravit pro společnost Hyundai Motor Company, která zde plánuje od roku 2009 vyrábět tři sta tisíc osobních automobilů za rok, přestože se jedná o velmi kvalitní zemědělskou půdu v rovinatém území v blízkosti CHKO Beskydy, dojde k zásahu do krajinného rázu výstavbou velkých výrobních hal a dva a půl kilometrů dlouhého a patnáct metrů vysokého valu proti hluku a světelnému smogu, k zásahu do biotopů téměř třiceti zvláště chráněných druhů živočichů a k vykácení téměř pěti set kusů stromů a přestože ke stavbě mělo výhrady kolem 350 signatářů petice,
- za odmítání rozpočtově neutrální ekologické daňové reformy, přestože vypracování její koncepce je součástí programového prohlášení koaliční vlády, přitom jejím cílem je jednak snížit odvody za sociálního a zdravotního pojištění a zlevnit tak práci a jednak ve stejném objemu peněz vybrat z nové spotřební daně u různých zdrojů energie podle jejich dopadů na životní prostředí.

3) RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) – Jihomoravský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Česká republika (178 bodů)
- za ignorování ekologických rizik při povolení komerčního pěstování Bt-kukuřice pro společnost MONSANTO ČR, s. r. o., i když je tato plodina díky svým rizikům v řadě okolních státech zakázána,
- za podíl při přípravě výstavby plavebního stupně Přelouč v ekologicky cenné lokalitě Slavíkovy ostrovy s více než padesáti vzácnými druhy živočichů a s dosud ještě přežívající největší populací evropsky vymírajícího, a proto chráněného, druhu motýla modráska očkovaného, přičemž stavba kromě tohoto motýla také zlikviduje biotopy vzácných druhů brouků vázaných na dutiny starých stromů, neboť vyřadil dotčené území z návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zařadit ji do evropské soustavy NATURA 2000, takže díky tomu Městský úřad v Přelouči vydal na podzim 2005 územní rozhodnutí; přitom samo ministerstvo netrvalo na splnění řady podmínek v povolené výjimce vydané pro tuto stavbu ze zákona o ochraně přírody a krajiny,
- za zodpovědnost při nekompetentním rozhodování o bezpečnostní zprávě SPOLCHEMIE, a. s.,
- za nevyhodnocení vlivů návrhu nové chemické politiky EU (tzv. REACH) na životní prostředí,
- za laxní přístup MŽP k ilegálním dovozům odpadů do ČR a k žádostem o legální dovoz odpadů do ČR ke spalování,
- za netransparentní rozhodování MŽP při výběru firem pověřených zpracováním elektronického odpadu,
- za selhávání MŽP při posuzování vlivů na životní prostředí při sanaci starých ekologických zátěží,
- za zrušení tzv. limitů druhé etapy pro kvalitu ovzduší,
- za prosazovaní příliš měkkého (a ještě nezávazného) limitu pro znečištění ovzduší jemným polétavým prachem při vyjednávání textu směrnice EU pro kvalitu ovzduší.

V anketě Zelená perla 2005 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Jaroslav Míl, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (226 bodů)
„Česká republika udělala chybu, když investovala do životního prostředí, protože z toho v podstatě nic nemá.“
z článku Lekce evropanství, Euro, 18. 4. 2005

3) Vladimír Jindra, myslivec z Horní Plané (165 bodů)
„Střílet, střílet, střílet. Nic jiného se s ním nedá dělat. Je to jako s kůrovcem, je potřeba včas zasáhnout a zničit ho.“
(rada, co má člověk dělat, když uvidí rysa ostrovida ve volné přírodě)
z článku U šumavských lovců lebek, Respekt, 17. 1. 2005

Výsledky anket byly zveřejněny na tiskové konferenci v Brně v 11 hodin a na soirée v Divadle Bolka Polívky.

Ankety podpořily: Nadace Partnerství Brno (www.nadacepartnerstvi.cz), Moravská banka vín Brno (www.bankavin.cz), firma Víno Marcinčák Mikulov (www.vinmark.cz) a Restaurace Rebio Brno.

======================================
Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 28. 4. 2006:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2005

4) Jaroslav Foldyna, zastupitel Ústeckého kraje (ČSSD) – Ústecký kraj (140 bodů)
za podporu výstavby vodního jezu v Děčíně na dolním Labi v CHKO České středohoří za tři miliardy korun, který může negativně ovlivnit poslední český úsek řeky s přirozeným tokem a s výskytem desítek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a který může předjímat výstavbu druhého jezu, přestože proti stavbě jezů je sedmnácti tisíc signatářů protestní petice a řada ekologických posudků.

5) Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje (ODS) – Moravskoslezský kraj (117 bodů)
za zodpovědnost v přispění eskalace napětí v obci Nošovice u Frýdku-Místku a za rozdělení místních obyvatel vyděračskou nabídkou na poskytnutí finančního daru ve výši sto tisíc korun každé rodině v obci a v sousedních Nižních Lhotách, pokud se podaří ve stanoveném termínu odkoupit celé území pro výstavbu průmyslové zóny na 260 hektarech pro společnost Hyundai Motor Company, která zde chce vyrábět tři sta tisíc osobních automobilů za rok, přestože se jedná o velmi kvalitní zemědělskou půdu blízko CHKO Beskydy.

6) Ing. Jaroslav Novák, předseda představenstva společnosti HYDROPOWER, a. s. Plzeň – Karlovarský kraj
(94 bodů)
za prosazování výstavby přečerpávací elektrárny Stříbrná v rekreačně cenném Rájeckém údolí na Sokolovsku a na území přírodního parku Přebuz jako veřejně prospěšná stavba se dvěma obrovskými nádržemi na ploše několik stovek hektarů stávajícího lesa za patnáct miliard korun v rámci schvalování územního plánu Karlovarského kraje, přičemž horní nádrž se nachází v evropském území NATURA 2000 Krušnohorské plató; proti stavbě protestují místní občané, starostové několika obcí v okolí a také Svazek měst a obcí Kraslicka.

6) RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) – Jihočeský kraj (94 bodů)
- za zodpovědnost při prosazování střediska zimních sportů Chlum s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části vojenského výcvikového prostoru Boletice a na vyhlášeném ptačím území soustavy NATURA 2000 za téměř dvě miliardy korun, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s výskytem téměř padesáti chráněných druhů rostlin,
- za prosazování dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, přestože její průchod přes dolní Posázaví kritizují některé místní obce a občanská sdružení z hlediska trvalého narušení rekreační a přírodně-estetické funkce této krajiny.

7) Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje (Koalice pro Pardubický kraj) a předseda dozorčí rady
EVO Opatovice, a. s. – Pardubický kraj (91 bodů)
- za propagaci výstavby ekonomicky, ekologicky i dopravně rizikové velkokapacitní spalovny komunálních a průmyslových odpadů v Opatovicích nad Labem pro asi sto tisíc tun odpadů ročně (později i dvakrát více) za asi dvě a půl miliardy korun místo prosazení sběru, třídění a recyklaci odpadů a navzdory nesouhlasu řady obcí v okolí, včetně Hradce Králové, a čtyř tisíc signatářů protestní petice.

8) Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje a stínový ministr dopravy (ODS) – Středočeský kraj (85 bodů)
- za podporu výstavby dálnice D3 přes rekreační oblast dolního Posázaví v rámci schvalování územního plánu Benešovska, přestože devět místních obcí a města a řada občanských sdružení doporučují jako alternativu šetrnější výstavbu silnice R3 a modernizaci stávající silnice č. I/3 Mirošovice – Benešov,
- za snahu přestat finančně podporovat několik železničních regionálních tratí v kraji.

9) Mgr. Pavel Kučírek, zpracovatel dokumentace SEA pro koncept ÚP VÚC Libereckého kraje – Liberecký kraj (72 bodů)
- za odborně nevěrohodný a metodologicky pochybný způsob vyhodnocení variant rychlostní silnice R35 v úseku Úlibice – Turnov, tzv. severní mezi oběma částmi CHKO Český ráj a tzv. jižní mimo CHKO, v rámci doplněné dokumentace o posouzení jejich vlivů na životní prostředí při schvalování konceptu územního plánu Libereckého kraje ve prospěch krajem prosazované severní varianty, takže Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku jeho výsledek odmítlo a doporučilo mu dokumentaci dopracovat.

10) Ing. Miroslav Kalous, primátor města Plzně (ODS) – Plzeňský kraj (63 bodů)
- za prosazování čtyřpruhového silničního průtahu v blízkosti historického centra Plzně, při kterém má dojít k demolicím více než třiceti převážně obytných domů, ke zničení velké části významného krajinného prvku Lochotínský park a k zavlečení automobilové dopravy do centra města, přestože je možné vést tuto komunikaci alternativní trasou,
- za ignorování podnětů k restrikci automobilové dopravy v centru Plzně a neochotu přednostně rozvíjet pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu.

11) Ing. Luboš Grepl, jednatel společnosti MONSANTO ČR, s. s r. o. Brno – Jihomoravský kraj (49 bodů)
- za ignorování ekologických rizik při pěstování Bt-kukuřice a za zodpovědnost při zvýšení osevní plochy pro tuto plodinu v ČR, i když je tato plodina je díky svým rizikům v řadě okolních státech zakázána.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2005:

4) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády pro severozápadní Čechy a poslanec PSP ČR (ČSSD) (143 bodů):
„Ekologové jsou parchanti, jde jim jen o peníze, odněkud z Brna si tady dělají, co chtějí.“ – z tiskové konference ze dne 21. 11. 2005 v Mostě o osudu územních ekologických limitů na Mostecku

5) Jean-Pierre Hottinger, předseda Francouzsko-české obchodní komory (137 bodů):
„Když se daří automobilům, daří se všem...“ – název Úvodníku časopisu Francouzsko-české obchodní komory „Contact/Kontakt“, červen-srpen 2005

6) Jan Stráský, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje (84 bodů):
„A proto jsme proti 30% (bezzásahovosti), ačkoli teď nevím přesně co to je.“ – (vyjádření v diskusi k návrhu na zapracování výhledového cíle 30 % bezzásahovosti rozlohy NP Šumava do roku 2010 dle doporučení IUCN do strategického materiálu „Vize, Poslání a Strategie NP Šumava“), jednání Rady Národního parku Šumava ve Vimperku, 13. 12. 2005

7) Václav Klaus, prezident ČR (83 bodů):
„Výčet „obnovitelných zdrojů“ je poplatný militantní ekologické propagandě. Vyhýbá se jaderné energii, ač pro to není žádný racionální argument.“ – z odůvodnění, kterým prezident nepodepsal zákon ze dne 31. 3. 2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tisková zpráva „Prezident nepřipojil svůj podpis k zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“, 27. 4. 2005

8) Jiří Schwarz, děkan Fakulty národohospodářské VŠE a prezident Liberálního institutu (80 bodů):
„Zrušením územně ekologických limitů se vytvoří podmínky pro ekologické podnikání, vznik nových pracovních příležitostí, růst poptávky po dodatečném zboží a službách nabízených podnikateli z regionu (poptávka po bytech, dopravních, hostinských službách apod.), růst příjmu obyvatel, a tím i jejich výdajů.“ – z článku Pryč s územními limity, Hospodářské noviny, 23. 6. 2005

9) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (61 bodů):
„To, že vyvážíme elektrickou energii, je pravda, ale když se podíváte na energetickou bilanci státu, tak samozřejmě daleko více, než vyvážíme elektřiny, tak dovážíme ropy a plynu. Čili to není tak, že bychom vyváželi životní prostředí, naopak ho dovážíme.“ – z rozhovoru v článku Nejsem agent firmy ČEZ, ale profesionál, Hospodářské noviny, 22. 6. 2005

10) Jiří Hanzlíček, poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro ekologii (60 bodů):
„Ochrana v míře, jakou požaduje Natura 2000, silně zredukuje jakoukoliv investiční výstavbu v zemi a zabrzdí další rozvoj průmyslu.“ – z článku Nepoučitelné ministerstvo průmyslu, Týden, 23. 5. 2005

11) Stanislav Komárek, biolog a filozof (58 bodů):
„Je dobrý důvod se domnívat, že osoby, které by za jiných okolností střehly čistotu rasy či jazyka, dnes bojují proti znečištění „naší“ přírody invazními druhy. Je to povolené, politicky korektní a lze se tam vyřádit podobně, jako si lze bez rizika zastřílet na bažanty a na lidi nikoliv. Semitského továrníka, prznícího árijské dělnice, nahradila křídlatka sachalinská, navždy špinící tvář naší krajiny“ – z článku Invaze, Hospodářské noviny-Víkend, 9. 12. 2005

12) Martin Jahn, místopředseda vlády a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj (51 bodů):
„Jsme v obtížné situaci, protože ekologická legislativa je v mnoha oblastech nastavena tak, že brání jakémukoliv ekonomickému rozvoji.“ – z článku Zkřížené šavle nad ekologickým právem, Euro, 14. 3. 2005

13) Vlastimil Aubrecht, zmocněnec vlády ČR pro severozápadní Čechy a poslanec PSP ČR (ČSSD) (43 bodů):
„Pan Buřt by už měl raději odejít první. Jak unese odpovědnost, že tu lidé budou v celé zemi bez elektřiny a nebo že bude drahá?“ – z tiskové konference ze dne 21. 11. 2005 v Mostě o osudu územních ekologických limitů na Mostecku

14) Jaroslav Kubera, primátor Teplic a senátor S P ČR (ODS) (34 bodů):
„Až se ekoteroristé oklepou, začnou možná znovu útočit. Myslím si ale, že už nebudou tolik zlobit.“ – (vyjádření po zamítnutí návrhu na výstavbu dlouhého tunelu Kubačka na dálnici D8 v Českém středohoří zastupiteli Ústeckého kraje), z článku Jaký bude další vývoj výstavby D8?, Deník Směr, 11. 3. 2005

15) Jaroslav Novák, předseda představenstva společnosti HYDROPOWER, a. s. Plzeň (19 bodů):
„Na druhou stranu říkám, že se musíme chovat odpovědně, aby naše děti měly ráno teplý čaj. Aby energie byla dostupná a za přijatelnou cenu.“ – (vysvětlení plánu do osmi let zatopit a vybudovat dvě přečerpávací vodní nádrže v Rájeckém údolí u Stříbrné na Sokolovsku v Karlovarském kraji za 15 miliard Kč) z článku Zlikvidujeme údolí? Je mi líto, říká šéf firmy Hydropower , Mladá fronta Dnes, 10.11. 2005

16) Daneš Burket, člen výboru České nukleární společnosti a pracovník JE Dukovany (18 bodů):
„Ať se to ekologickým aktivistům a odborníkům z MŽP líbí nebo ne, jaderná elektrárna Dukovany patří k nejlevnějším zdrojům výroby elektřiny v České republice.“ – z článku Dohlédnout do Finska, Euro, 14. 11. 2005

17) Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje (ODS) (14 bodů):
„Větrné elektrárny rovněž způsobují takřka okamžitý pád cen pozemků a nemovitostí, stojících na dohled od nich, tedy v okruhu 30 až 50 kilometrů.“ – z článku Tošenovský: proč říkám ne větrným elektrárnám, Mladá fronta Dnes, 19. 9. 2005

18) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (ČSSD) (7 bodů):
„Nové jaderné elektrárny jsou technická nutnost. A kdy to veřejnost pochopí, to je jen otázka doby, kdy tu přestanou být placeny protijaderné aktivity.“ – z rozhovoru v článku provokuji celkem rád, říká Pecina, Mladá fronta Dnes, 11. 8. 2005DISKUSE - KOMENTÁŘE:

31. 3. 2007

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz