Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Akce na podporu práv žen v České republice

15.8.2006
PRAHA [Liga lidských práv / Evropské centrum pro práva Romů / o. s. Vzájemné soužití ]
Autor: Tereza Němcová, tel: 224 816 765

Tento týden se uskuteční tři důležité akce o problematice porušování lidských práv žen v ČR, zejména v oblasti protiprávních sterilizací romských žen:

* 15. srpna bude před Helsinskou komisí amerického Kongresu, hlavním lidskoprávním orgánem Vlády Spojených států, přednesen projev o problematice protiprávních sterilizací romských žen v České republice;

* při periodické kontrole plnění mezinárodních lidskoprávních závazků ČR promluví dne 17. srpna v New Yorku před Výborem OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) rovněž zástupci nezávislých organizací a jedna z romských žen, jejíž práva byla v České republice hrubě porušena;

* ve stejný den, tedy 17. srpna 2006, se v Ostravě uskuteční pokojný mítink na podporu odškodnění obětí protiprávních sterilizací v ČR.

Zmíněné akce si kladou za cíl upozornit na opakované selhání odpovědných vládních orgánů a zákonodárců zajistit ochranu žen v České republice před hrubým porušováním práv, a to zejména v oblastech protiprávních sterilizací a domácího násilí.

Při této příležitosti tři neziskové organizace – Liga lidských práv, Evropské centrum pro práva Romů a Gender Studies o.p.s. – předložily Výboru OSN stínovou zprávu, která vedle konkrétních oblastí porušování lidských práv žen pojednává rovněž o problémech práva, politiky a praxe zakotvených v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (Úmluva CEDAW).

Stínová zpráva ke stažení v angličtině zde:
http://www.llp.cz/subdomains/en/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=14
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2136.

Stínová zpráva dochází k závěru, že “právní ochrana před diskriminaci je v České republice nadále nedostatečná” a podotýká, že ženy v České republice jsou i nadále vystaveny extrémním formám porušování lidských práv, zejména v oblastech protiprávních sterilizací a domácího násilí. Otázku protiprávních sterilizací navíc státní orgány v ČR dosud vůbec nevzaly v potaz, natož aby za tuto praxi převzaly odpovědnost a adekvátním způsobem odškodnily její oběti.

Dalšími dvěma tématy popsanými ve stínové zprávě jsou neschopnost českého parlamentu přijmout antidiskriminační zákon, který by legislativní cestou zakotvil v ČR práva garantovaná Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen (Úmluva CEDAW), a potřeba zefektivnit soudní postih pachatelů domácího násilí.

Před Výborem OSN zmíněný projev přednesou:

* Gwendolyn Albert, ředitelka Ligy lidských práv a zástupkyně Ligy lidských práv a Evropského centra pro práva Romů před Výborem OSN;
* Elena Gorolová, členka občanské iniciativy „Spolek žen postižených sterilizací“, která je sama obětí této nezákonné praxe;
* Alena Králíková, členka nevládní organizace Gender Studies o.p.s.

Na podporu svých požadavků rovněž oběti protiprávních sterilizací svolávají na 17. srpen - tedy na stejný den, kdy bude v New Yorku přednesena stínová zpráva - pokojný mítink, který se uskuteční od 9.00 hodin před Městkou nemocnicí Ostrava – Fifejdy.

Kontaktní údaje

O právech žen v České republice:
Gwendolyn Albert, ředitelka Ligy lidských práv
Tel. do USA: + 1 860 538 8137

Ostalina Maya Oyalle, ředitelka sekce pro práva žen, Evropské centrum pro práva Romů,
Tel.: +36 1 41 32 200, +36 70 60 258 31

Michaela Kopalová, právní zástupkyně obětí sterilizací: Tel: +420 545 210 446

Madla Čechová, Koordinátorka programu Ligy pro pomoc obětem domácího násilí
Tel.: + 420 545 245 996

O mítinku v Ostravě:
Lucie DiAndrea, Vzájemné soužití
Tel.: + 420 596 130 716
+ 420 775 761 191

Odkazy:

1) Zpráva Ombudsmana o sterilizacích v ČR:
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/aktual.php&doc=329

2) Popis případů protiprávních sterilizací vedených Ligou lidských práv:
http://www.llp.cz/subdomains/cz/index.php?option=com_pressreleases&secid=8&catid=63&Itemid=112

3) Další informace o tématu protiprávních sterilizací romských žen: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2541.


Poznámka pro editory:

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW Convention) je hlavní mezinárodní nástroj, který zakotvuje závazky ohledně ukončení diskriminace žen: http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=80&cid=212

Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (UN CEDAW Committee) je klíčový orgán kontroly dodržování práv žen ve světě, který v souladu s Úmluvou pravidelně monitoruje dodržování Úmluvy jejími signatáři.

Helsinská komise amerického Kongresu, známá též jako Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (CSCE), je orgán americké vlády odpovědný za monitoring dodržování Helsinské úmluvy a dalších závazků 56 členských států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). (http://www.csce.gov/)

Liga lidských práv je nevládní organizace poskytující komplexní právní pomoc obětem hrubého porušování lidských práv, zejména těm, kteří pocházejí z nejvíce ohrožených skupin. Vedle toho Liga poskytuje psychologickou a sociální podporu obětem domácího násilí a dětem. Cílem Ligy je vytvořit v České republice prostředí, kde budou státní orgány aktivně chránit lidská práva svých občanů a respektovat ideu a literu mezinárodních úmluv o lidských právech, jejichž je signatářem. Více na www.llp.cz.

Vzájemné soužití je romsko-česká společnost, která se zasazuje proti sociálnímu vyloučení a marginalizaci romských jedinců v ostravském regionu. Jejím cílem je posílení česko-romské vzájemné důvěry a spolupráce.

Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) je mezinárodní veřejnoprávní organizace, která je zapojena do řady aktivit zaměřených na boj s protiromským rasismem a porušování lidských práv Romů. Konkrétně se zabývá strategickou litigací, mezinárodní advokaturou, výzkumem a vývojem metodiky a školením romských aktivistů. Více na www.errc.org.

Gender studies o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Více na www.en.genderstudies.cz.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz