Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dopravní alternativa pro Prahu byla představena v Senátu

9. 4. 2004 - PRAHA [Econnect / Centrum SOS Praha ]

Jak v reálném čase, bez astronomického zadlužení města a bez dalšího zhoršování životního prostředí řešit vážné dopravní problémy v Praze? Těmto otázkám bylo ve středu zasvěceno v Senátu celé dopoledne. Koalice SOS Praha zde připravila seminář, kde v osmi příspěvcích představila více než stu účastníků svoji představu o dopravní koncepci města. Druhá část semináře se nesla v značně kritickém duchu, neboť poukázala na finanční nereálnost plánovaných dopravních staveb, korupci v pražské dopravě a porušování zákonů ze strany úřadů odpovědných za správní řízení.

Koalice již delší dobu upozorňuje na to, že plánovaná výstavba severozápadní části mšstského okruhu za obrovské veřejné finanční prostředky i výstavba potřebných komunikací, leč v nevhodných trasách, městu nepomůže. Automobilová doprava v širším centru není žádným způsobem regulována a limity pro znečištění ovzduší a hlukové zatížení jsou výrazně překračovány.

"Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní veřejná hromadná doprava řeší ekologické a prostorové problémy ve městech. Příklady z velkých zahraničních měst ukazují, že spolu s regulací individuální automobilové dopravy jde o účinné řešení, které si získalo i podporu široké veřejnosti," shrnuje hlavní argumenty dopravní alternativy urbanista Ivan Lejčar. Prvním pilířem vyváženého dopravního systému ve městě je podle něj společná práce urbanistů a dopravních inženýrů. Druhým pilířem je redukce automobilové dopravy a třetím pilířem podpora veřejné hromadné dopravy.

Případ Městský okruh

Štěpán Boháč z Centra SOS Praha ukázal na konkrétním příkladu plánovaného úseku městského okruhu Myslbekova - Pelc-Tyrolka slabiny současné koncepce rozvoje silničních komunikací. Na uvedené trase hodlá pražský magistrát postavit tunely s parametry rychlostní silnice a s průjezdem přes 100 000 aut denně, pět velkých mimoúrovňových křižovatek a několik velkokapacitních parkovišť. Průraz centrem města po samém okraji památkové rezervace bude mít ještě zhoubnější účinky než současná přetížená severojižní magistrála.

Podle architekta Ivana Lejčara by měl být městský okruh nahrazen polookruhem od plzeňské dálnice přes Jižní spojku na sever k dálnici na Teplice. V severozápadní části města by se měla rozvíjet zejména tramvajová a železniční doprava.

Kolik to bude stát?

Na ekonomické otázky a reálnost naplánované výstavby poukázal Štěpán Boháč ve svém druhém příspěvku. Podle platného Územního plánu (ÚP) Prahy z roku 1999 měla výstavba nadřazené komunikační sítě (silniční okruh, městský okruh a 7 radiál) stát 88 mld. Kč. Během investiční přípravy i během vlastní realizace však neustále dochází ke zvyšování nákladů jednotlivých staveb. Například u severozápadní části MO byly v roce 1999 v ÚP uvedeny náklady 8,8 mld. Kč, ale již během zpracovávání dokumentace a územního řízení se oficiální odhad zvýšil na 21,9 mld., tj. na dvaapůlnásobek. I v případě silničního okruhu se ukazuje, že náklady na výstavbu byly v ÚP hrubě podceněny.

Korupce

Rozruch způsobil Tomáš Kramár z Oživení, který uvedl ve svém příspěvku o korupci konkrétní příklady manipulace s veřejnými zakázkami (nejen) v oblasti dopravy, popsal pražské klientelistické sítě a vysvětlil mechanismus využívání mandatářských firem při realizaci veřejných zakázek. Nejčastěji jsou zmiňovány firmy (řazeno abecedně) Dopravní podniky v čele s generálním ředitelem Milanem Houfkem, Inženýring dopravních staveb (IDS) a jeho ředitel ing. Kvasnička, Odbor městského investora (OMI) a jeho bývalý ředitel Jozef Macko, dále radní pro dopravu Radovan Šteiner, který je předsedou dozorčí rady IDS. Zvláště pikantní byl případ nevýhodného prodeje akcií IDS jeho top managementu v letech 2001 a 2002 a s tím související monopol IDS pro veřejné zakázky od Dopravních podniků.

Z vedení Prahy nikdo nepřišel

Na seminář byli pozváni zejména městští politici a úředníci státní správy i samosprávy, dopravní odborníci, urbanisté a zástupci velkých investorů v oblasti dopravy. "Za nejdůležitější v tuto chvíli považujeme to, aby se odpovědní představitelé města i jednotlivých městských částí našimi argumenty a připomínkami vážně zabývali. Je pro nás nepříjemným zjištěním, že z vedení města se nikdo dnešního setkání nezúčastnil. Stále však doufáme, že se komunikace s představiteli města může zlepšit," říká koordinátorka Centra SOS Praha Petra Kolínská. Bohaté zastoupení měli na semináři především zástupci z jednotlivých městských částí. Koalice věří v nalezení spojenců mezi nimi, neboť některé pravomoci ovlivňovat plány města mají právě městské části.

Příspěvky ze semináře i další související dokumenty slibuje Koalice SOS Praha vystavit v nejbližší době na svých internetových stránkách (www.sospraha.cz). Ze semináře bude vydán také sborník na CD-ROM. Zájemci mají možnost jej získat v kanceláři SOS Praha.

Aktuální požadavky v oblasti dopravy shrnuje Koalice do šesti bodů:

1. Žádáme UNESCO o vyslání expertů - urbanistů, kteří by vyhodnotili dopady výstavby městského okruhu a napojených radiálních komunikací na historické centrum Prahy a jeho ochranná pásma.
2. Žádáme nezávislé experty, aby vyčíslili, jaké budou dopady výstavby městského okruhu a radiál na dopravní toky ve městě. Strategie městských dopravních expertů je v rozporu s deklaracemi i zásadami dopravní politiky. Například tzv. "Optimální varianta" představená při schvalování ÚP počítá s větším nárůstem dopravy na vnitroměstských komunikacích než na vnějším silničním okruhu.
3. Žádáme, aby pro komunikační systém Prahy byla provedena EIA - hodnocení vlivů na životní prostředí. Je zcela v rozporu se smyslem zákona, že mnohem méně dopravně zatížené stavby s parametry, které v extravilánu hodnocení vlivů na životní prostředí podléhají, se pouhým přejmenováním na místní komunikace tomuto procesu vyhnuly.
4. Žádáme předložení rozdílových map znečištění ovzduší z dopravy. Při schvalování Územního plánu sídelního útvaru nebyly předloženy mapy znečištění ovzduší z dopravy odděleně od stacionárních zdrojů a pozadí. Předložené mapy kalkulují s odstavením významných stacionárních zdrojů a předpokládají výrazné snížení emisí z automobilů - zatížení z mobilních zdrojů přes jejich vzrůstající počet údajně neporoste.
5. Výstavba "těžkých" systémů je náročná i v provozních nákladech a údržbě. Chceme, aby odpovědní představitelé města předložili systém financování dopravních staveb, harmonogram půjček a jejich splácení, rozpočet zahrnující údržbu a provozní náklady a podle reálných možností optimalizovali investice.
6. Inspirujme se dobrými příklady ze zahraničí - Curych, Vídeň, Berlín, Kodaň, Oslo, Londýn a další města - všude tam můžeme najít poučení, jakou cestou je možné se vydat.


Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

18. 4. 2004
20. 4. 2004

Související články

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz