Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Obec Staré Hutě se vydala na cestu k nulovému odpadu

21. 7. 2003
Barbora Duží [Econnect] -


Malá obec Staré Hutě, čítající kolem 140 obyvatel, se nachází na jihovýchodní Moravě v Chřibech. Díky starostovi Radimu Piknerovi, který inicioval vydání přelomové vyhlášky o odpadech, se může stát modelovým příkladem pro další menší obce, které směřují k co největší recyklaci a celkovému zmenšení objemu svého komunálního odpadu. V čem tento průlom spočívá? Například v tom, že za odpad platíte ročně menší poplatek, ke kontejnerům se však projdete až 100 metrů od svého rodinného domu.

Jak to fungovalo předtím

"Dosavadní systém hospodaření s odpady ve Starých Hutích ke třídění odpadů občany moc nemotivoval", vzpomíná nově zvolený starosta Radim Pikner. Občané (rodiny) si mohli přihlásit popelnici a platili ročně 700 korun. Ti, kteří si popelnici nepřihlásili, platili ročně pouze 250 korun. V celé obci byly také pouze dva kontejnery na tříděný odpad - sklo a plast.Vzhledem k tomu, že obec tvoří pouze rodinné domy, chaty a chalupy, je jasné, že odpad končit někde musel. Například při úklidové akci ke Dni Země tak starosta s Dětským klubem našli hromady odpadů v jinak harmonickém okolí obce, které tvoří vzrostlé bukové lesy, louky a pastviny.

Cesta k řešení

"Na Ministerstvu vnitra nám řekli, že jsme první obec v republice, kdo takovou radikální vyhlášku vydal", komentuje Pikner novou odpadovou vyhlášku, na jejímž základě obec od 1. července 2003 zavádí nový systém hospodaření s odpady. Radikálnost spočívá především v tom, že končí samozřejmost "popelnice před barákem". Stávající popelnice občanům zůstávají, nikdo jim je však už vyvážet nebude. Starosta je doporučuje použít například na "drobný kovový odpad".

V celé obci funguje od července osm sběrných míst na odpad, jejichž umístění zastupitelstvo obce pečlivě zvažovalo. "Například jedno se nachází před domem nejstaršího občana, další před obchodem a hospodou." Jedno sběrné místo tvoří dohromady čtyři kontejnery na sklo, papír, plasty a směsný odpad a nejdelší docházková vzdálenost ke kontejnerům je 100 metrů. Delší docházková vzdálenost je sice odvrácenou stránkou systému, ale také motivací ke třídění a méně častému vynášení odpadů. Podle starosty bude hlavním problémem v začátcích "nastavit četnost vyvážení kontejnerů tak, aby kapacitně dostačovaly produkci odpadu v obci, ale aby se nevyvážely poloprázdné, což by zbytečně celý systém prodražovalo."

Důležitá je také finanční stránka nového odpadového systému. Zastupitelstvo obce snížilo poplatek za odpady na 175 korun za dospělého a polovinu za děti do 15 let. Kromě toho, že obec platí za pronájem a vývoz popelnic, které provádí firma Odpady-Třídění-Recyklace, a.s., má také smlouvu s autorizovanou společností EKO-KOM, která jí vyplácí odměnu za množství vytříděného odpadu.

Propagace a spolupráce

Zastupitelstvo obce samozřejmě nechtělo dosáhnout nemilého překvapení občanů, až zjistí, že jim nikdo už dlouho nevyvezl odpad. Proto se obrátil s žádostí o spolupráci na Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, které má s podobnými projekty zkušenosti. Každý občan si samozřejmě mohl na úřední desce přečíst text veřejné vyhlášky s popisem sběrných míst. Kromě toho vytvořilo VIS Bílé Karpaty letáček "Malý odpadový rádce do každé domácnosti ve Starých Hutích", který byl distribuován do každého domu a domácnosti i na chaty. Letáček obsahuje jednak obecné informace o významu třídění a omezování odpadů, dále praktické rady jak třídit odpady na jednotlivé složky i další informace o nebezpečných odpadech, stavební suti apod. Také o existenci sdružení UH-EKO z Uherského Hradiště, což je chráněná dílna, která se zabývá ekologickou likvidací a recyklací vyřazeného elektronického a elektrického zařízení a spotřebičů.

Poslední sobotu v červnu se také konala beseda pro veřejnost, která se setkala se velkým zájmem občanů i dětí. Pracovníci VIS Bílé Karpaty kromě obecného výkladu ukazovali recyklované výrobky a starosta podrobně popsal nový odpadový systém. "Na besedě se sešlo celkem asi 40 občanů Starých Hutí, ale i vedoucích z místního dětského tábora a chalupářů, což představuje asi čtvrtinu všech osob, které budou nový systém hospodaření s odpady využívat. I když beseda tvořila značně netradiční náplň sobotního večera, nebyl to jistě ztracený čas a občané ocenili jak množství nových a užitečných informací, tak i neformální podobu tohoto setkání. Pracovníci VIS Bílé Karpaty dokázali, že mají o problematiku ochrany životního prostředí skutečný zájem a bohaté zkušenosti s podobnými akcemi," popsal své dojmy z besedy starosta Pikner.

Odpadové souvislosti a budoucnost

Na začátku června vláda schválila Plán odpadového hospodářství České republiky, který podporuje recyklaci a odmítá další spalovny odpadů. Například do roku 2010 si plán klade za cíl zvýšit podíl recyklace a kompostování odpadů z dnešních 8 % na 50 %. Také města, obce i kraje mají na základě tohoto plánu postupně snižovat množství svého odpadu. Ve světě roste zájem o ideu úplného vyloučení odpadu, která je známa jako tzv. strategie nulového odpadu (zero waste). Staré Hutě mohou být zajímavou inspirací zejména pro menší obce. Zda se nový systém osvědčí, prověří čas. Další projekty ekologizace vesnice budou jistě přibývat.

Radim Pikner plánuje do budoucna řadu věcí, které jsou však zatím spíše ve stádiu idejí. Mezi prvními zmiňuje například využití energie: "Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na podporu využití alternativních zdrojů energie a moderních technologií při nakládání s nimi, které představují hned několik výhod a to jak ekologických, tak ekonomických i strategických (omezení závislosti na dodávkách energie zvenčí, neřkuli ze zahraničí). I když celá řada domů je vytápěna dřevem, je jeho spalování v tradičních kamnech nepohodlné a přes svou ekonomickou výhodnost může otázka vytápění odradit některé potenciální zájemce o přistěhování se do obce. Tam kde se to ukáže jako vhodné, chceme podpořit instalaci slunečních kolektorů, část obce bychom chtěli zásobovat teplem z výtopny na biomasu. V budoucnosti by snad bylo možno uvažovat o stavbě větrné elektrárny."

Mezi dalšími projekty starosta jmenuje alternativní způsoby čistění odpadních vod: "Chceme se také zabývat problematikou čištění odpadních vod, neboť doposud končí všechny v potoce Kyjovka. Hlavním problémem zde jsou finance a členitost obce - řídká zástavba po obou stranách potoka, který je zároveň vodárenským tokem.V hlavě nosím nápad na systém malých kořenových čistíren…"

Máte-li nějaké otázky, náměty, připomínky nebo rady na starostu Radima Piknera, pište na e-mail: obstahu@quick.cz.

Barbora Duží

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -
Ekologické stránky hostující na serveru Econnectu
Přehled všech stránek ekologických organizací, projektů a tématických stránek najdete zde.

Nové stránky:
Greenpeace - Akční tým
Spolek přátel koček a jiných zvířat
Ústav pro ekopolitiku
Automat
Biopotravina roku 2003
Brněnský železniční uzel na počátku 21. století
Stretegie udržitelného rozvoje - O nás? S námi!
Sovy do škol
World Carfree Network

O Autorech

Barbora Duží

Externí redaktorka Econnectu. Pracuje ve vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, kde se věnuje ekologické výchově a poradenství.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz