Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt ochrany etiopského jezera Awassa směřuje úspěšně ke svému cíli

27.9.2022
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

V rámci čtyřletého projektu České rozvojové agentury se Mendelova univerzita v Brně společně s etiopskými partnery snaží přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění jezera. Koncem letošního roku bude úspěšný projekt zahrnující mimo jiné výsadbu stromů a dalších rostlin, vybudování mokřadů, organizování workshopů a osvětové kampaně či plán péče o krajinu ukončen.

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V případě oblasti jezera Awassa se jedná o používání nevhodných zemědělských praktik, nešetrné hospodaření s půdou, odlesňování a nekontrolované vypásání pastvin dobytkem. Všechny tyto faktory mají za následek celou řadu negativních dopadů na životní prostředí. Awasské jezero je navíc biologicky velmi rozmanité a je zdrojem potravin a příjmů pro místní obyvatele. Nicméně míra znečištění ovlivňuje přirozené prostředí i příjmy obyvatel.

Díky projektu České rozvojové agentury realizovaném Mendelovou univerzitou v Brně dochází ke zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. Součástí projektu je i celá řada workshopů, exkurzí či komunitních setkání, která navazují na realizaci praktických opatření v terénu a posílením know-how místních obyvatel zvyšují udržitelnost projektu. V letošním květnu proběhl např. workshop zaměřený na porozumění a implementaci plánu managementu na ochranu jezera Awassa. „Workshopu se zúčastnilo celkem 60 zainteresovaných osob, z toho 33 zemědělců, 7 rozvojových agentů a 20 expertů z místních úřadů. V rámci teoretické části workshopu školitelé (pracovníci MENDELU a vedoucí Hawassa City Environment, Forest, and Climate Change Office) účastníkům představili různé metody používané jak v Etiopii, tak i ve světě, hlavně metody na rehabilitaci degradovaných území, ochranu půdy a vody či managementu ochranných zón, které jsou velmi důležité pro management zdejšího jezera. Dále se školitelé zaměřili na potenciál metod managementu degradovaných území při snižování problémů se znečištěním a erozí jezera. Farmáři během školení sdíleli své zkušenosti s různými postupy udržitelného hospodaření s půdou, které je třeba uplatňovat k ochraně jezera a zdůraznili, že agrolesnické postupy jsou velmi důležité,“ přibližuje průběh jednoho z workshopů Hana Habrová z Mendelovy univerzity v Brně.

V květnu proběhla také exkurze a setkání pro sdílení zkušeností s metodami obnovy degradovaných území. Návštěva proběhla v Hawassa Zuria Woreda, kde účastníci navštívili a viděli různá opatření přijatá k rehabilitaci degradované krajiny. Také se dozvěděli o důležitosti kombinace fyzických a biologických ochranných opatření při obnově degradovaných půd, např. produkce zemědělských produktů podporujících živobytí při použití opatření snižujících erozi. Dále se účastníci zaměřili i na důležitost stromů v oblasti, ekonomické a kulturní hodnoty, stromová patra a jejich důležitost při snižování eroze a zlepšování úrodnosti půdy, management chovu dobytka a jeho ekonomické návratnosti.

Nedílnou součástí projektu je také přijetí plánu péče o zdejší krajinu. Setkání k tomuto tématu se zúčastnilo 25 zástupců komunit z projektových kebelí, kteří byli vybrání Hawassa City Administration Environment Protection, Forest and Climate Change Office ve spolupráci s pracovníky projektu. Prezentace plánu udržitelného hospodaření v krajině se zaměřila hlavně na biotopy povodí a aktuální stav využití půdy v povodí jezera, podmínky hospodaření v ochranné zóně na břehu jezera a jejich dopady, toky s vysokým rizikem sedimentace a eroze či oblasti s vysokým potenciálem eroze. Pracovníci projektu poskytli účastníkům setkání plány péče o krajinu vypracované MENDELU, kde jsou v mapě uvedeny biotopy, oblasti s možnou hrozbou eroze a hydrologické mapy.

„Do konce letošního září proběhnou v území jezera nové výsadby stromů a dalších rostlin a budou vybudovány tři mokřady chránící břehy před splachováním nečistot, protože okolí břehů slouží jako park. Mokřady jsou založeny podél kanálů, které sbírají vodu z města a okolních oblastí a odvádějí ji do jezera. Cílem mokřadů je filtrování hlavně tuhého odpadu, který je vypouštěn do jezera. Hráze jsou vybudované z pytlů naplněných pískem a vnitřek mokřadů byl osázen místními trávami, které byly přesazeny z okolí. Trávy by měly dále přispět k čištění vody a v mokřadech bez problému přežít,“ doplňuje Hana Habrová.

Ve čtyřech parcích bylo také dokončeno oplocení. V parcích Bole a Menta byla všechna vybavení a instalace dokončena podle plánu již v předchozím roce a parky jsou připraveny k závěrečnému předání. V parcích jsou nainstalovány odpadkové koše a betonové lavičky. Dále je v parku Bole dokončené dětské hřiště. Čtyři městem schválené objekty městské zeleně byly během letošního roku ozeleněny parkovými úpravami v podobě nových výsadeb stromů, keřů a bylin.

V závěrečné fázi projektu je na prosinec naplánována také osvětová kampaň a školení místních komunit v tématech ochrany přírody a nakládání s odpadem. Její součástí je distribuce brožur, kontinuálně probíhá mediální kampaň s články v novinách a na sociálních sítích, byly natočeny video spoty a probíhají setkání s odbornou veřejností. Osvětová kampaň probíhá také pro žáky pěti škol v oblastech přiléhajících k jezeru prostřednictvím tzv. environmental clubs.

„Zástupci komunit dotčených kebelí odsouhlasili inovativní plán managementu přírodních zdrojů, území je již obhospodařována dle plánu. Bylo rehabilitováno více než 50 % degradované půdy, 95 ha území bylo přímo rehabilitováno biologicko-technickými opatřeními. Na zbylém území z 375 ha degradovaného území povodí jezera Awassa , je zamezeno pastvě dobytka. Po skončení projektu na nově vybudované 4 km ochranné zóny již nebude splachována půda a odpad do jezera. Bylo přímo zpevněno 930 m břehu postavením hráze, na 400 m délky rokle ústící do jezera probíhá stavba protierozních hrází k zamezení splachu půdy do jezera, na 1420 m podél břehu již nedochází ke splachování půdy do jezera, na 14,4 ha břehů jezera je revitalizována zeleň,“ shrnuje Hana Habrová úspěšně realizované aktivity v rámci tohoto projektu prospěšného jak krajině v okolí jezera, tak jeho obyvatelům.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz