Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

S podporou ČRA se česká firma DEKONTA chystá v Kambodži implementovat ekologické technologie čištění odpadních vod

19.10.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Převážná většina měst v Kambodži nedisponuje žádným systémem čištění splaškových vod. V řadě měst rovněž není vybudován nebo je jen částečný kanalizační systém. Splaškové vody jsou nejčastěji odváděny „za město“ do rýžových polí. S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury se proto česká firma DEKONTA rozhodla vypracovat studii proveditelnosti zaměřenou na inventarizaci systému nakládání s odpadními vodami ve vytipovaných zemědělských oblastech Kambodži a předání odborného know-how v oblasti umělých mokřadů.

Cílem projektu je identifikovat vhodné lokality pro inventarizaci systémů nakládání s odpadními vodami v hustě obydlených zemědělských oblastech Kambodži a navrhnout levná, přírodě blízká a dlouhodobě udržitelná komplexní řešení odvodu a čištění splaškových vod a jejich případného znovuvyužití právě v zemědělství. Projekt navazuje na úspěšně realizovaný projekt „Podpora konkurenceschopnosti a marketingu technologie kořenových čistíren odpadních vod v Kambodži – realizační fáze projektu”, tím, že v tomto projektu budou využity všechny zkušenosti z předchozího působení v Kambodži.

V rámci realizace předchozího projektu a v návaznosti na diskuse a terénní prohlídky zemědělsky zaměřených oblastí Kambodže bylo zjištěno, že řada menších až středních měst pro 10 – 50 tisíc obyvatel významně znečišťuje své okolní životní prostředí vypouštěním odpadních vod. Jedná se o oblasti, která vyžadují zavedení komplexnějšího řešení než jen instalaci konvenční mechanickobiologické nebo kořenové čistírny odpadních vod. Nevyčištěná odpadní voda z těchto měst navíc často vytéká přímo do zavlažovacích kanálů, ze kterých je přímo aplikována na rýžová pole či jiné zemědělské plodiny.

„Minimálně oblasti, které jsme navštívili v předchozích letech, jako je Bavet, Suong či Siem Reap, vyžadují v první fázi vypracování studie proveditelnosti, která zohlední místní specifika, jako je omezený přirozený sklon terénu, často neexistující vodoteč či navazující vodní plochu zajišťující stabilní odtok přečištěných vod bez sekundárních zdravotních a ekologických rizik. Domníváme se, že pro většinu navštívených oblastí může být vhodným řešením instalace jednoduchých umělých mokřadů, které fungují obdobně jako kořenové čistírny odpadních vod, avšak kapacitně dokážou řešit odpadní vody pro aglomerace nad 10 tisíc obyvatel. Takovýto systém pak dokáže zajistit potřebnou hygienizaci vody, aby ji bylo možné bezpečnějším způsobem dále využít,“ říká řešitel projektu Ondřej Urban ze společnosti DEKONTA.

Environmentální témata, včetně čištění splaškových vod, jsou v Kambodži poslední roky v popředí zájmu a z podnikatelského hlediska představují perspektivní sektor. Zástupcům státní správy v Kambodži došlo, že neřešením a upozaďování environmentálních témat si způsobují problémy, které rovněž tlumí ekonomický rozvoj daných oblastí. Zejména v oblastech s výrazným turistickým potenciálem je další rozvoj ubytovacích a rekreačních zařízení limitován znečišťováním okolních povrchových vod, které bývají právě předmětem zájmu turistů. V zemědělských oblastech se pak jedná o významnou limitaci rozvoje ekologického zemědělství a případné produkce biopotravin určených pro export do zahraničí.

Zavedení přírodě blízkých technologií na bázi přírodních mokřadů představuje ideální řešení pro menší až střední města napojená na zemědělské oblasti, kde přečištěná voda může být efektivně sekundárně využívána. Podnikatelský sektor v oblasti nakládání s odpadními vodami je v Kambodži stále ve fázi zrodu, tedy i prvotní návrh řešení čištění splaškových vod, včetně následného využití vod přečištěných, pro vybranou oblast přispěje k posílení a rozvoji tohoto sektoru.

Jako partneři projektu byly vybrány dvě instituce, se kterými má DEKONTA již navázanou spolupráci z předešlých let. Jedná se o neziskovou organizaci Global Green Growth Institute (GGGI) a Department of Public Works and Transport (DPWT) pro provincii Siem Reap. „Počítá se také se zapojením lokálních expertů, kteří se budou podílet na identifikaci zájmových oblastí a jejich popisu. V rámci řešení projektu budou experti z Dekonty a partnerských organizací s těmito partnery úzce spolupracovat a budou je v dané oblasti školit. Dosáhneme tak zvyšování lokálních kapacit. Lze rovněž předpokládat, že tito experti budou využívat nově nabyté znalosti a zkušenosti v rámci svých budoucích podnikatelských aktivit,“ přibližuje Ondřej Urban.

V rámci projektu se počítá s aktivním zapojením dalších lokálních podniků, jako jsou projekční a inženýrské firmy (příprava a nostrifikace projektů nakládání s odpadními vodami), místní stavební a strojírenské firmy (konstrukce a instalace navržených technologií), městské služby (provoz systému nakládání s OV) či zemědělské podniky (nakládání s vodou v rámci závlahových systémů). Navrhovaného řešení dané problematiky je založeno na nízké nákladovosti a jednoduchosti provozu systému čištění odpadních vod (tzv. nature based solutions). Z toho plyne, že základním předpokladem úspěšné multiplikace konceptu a dosažení zdárného podnikatelského záměru je nabytí vysoké přidané hodnoty v podobě expertízy a know-how, které experti z firmy DEKONTA získali díky dlouhodobému výzkumu a vývoji a spolupráci s univerzitami a jinými výzkumnými a akademickými pracovišti. Podnikatelský sektor díky nově získaným zkušenostem rozšíří portfolio svých služeb o návrh a instalaci zařízení pro zpětné využití přečištěné vody, což může podpořit místní zemědělské oblasti zejména v období sucha.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz