Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dopravní alternativa pro Prahu existuje!

7.4.2004
PRAHA [SOS Praha]
Autor: Petra Kolínská , tel: 776 55 20 22

Cílem semináře Dopravní alternativa pro Prahu, který připravila Koalice občanských sdružení SOS Praha ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR (1), je otevřít diskusi mezi politiky a odbornou i laickou veřejností o tom, jak v reálném čase, bez astronomického zadlužení města a bez dalšího zhoršování životního prostředí řešit vážné dopravní problémy v Praze.

Automobilová doprava stále více zahlcuje hlavní město Prahu. V mnoha oblastech jsou překračovány hygienické limity znečištění ovzduší a hluku, klesá kvalita uličního prostoru, život mezi budovami se stává nepříjemným. Plánovaná výstavba dalších silnic za obrovské veřejné finanční prostředky i výstavba potřebných komunikací, leč v nevhodných trasách, městu nepomůže.

„Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní veřejná hromadná doprava řeší ekologické a prostorové problémy ve městech. Příklady z velkých zahraničních měst ukazují, že spolu s regulací individuální automobilové dopravy jde o účinné řešení, které si získalo i podporu široké veřejnosti,“ shrnuje hlavní argumenty dopravní alternativy urbanista Ivan Lejčar.

Na seminář byli pozváni zejména městští politikové a úředníci státní správy i samosprávy, dopravní odborníci, urbanisté a zástupci velkých investorů v oblasti dopravy. „Za nejdůležitější v tuto chvíli považujeme to, aby se odpovědní představitelé města i jednotlivých městských částí našimi argumenty a připomínkami vážně zabývali. Je pro nás nepříjemným zjištěním, že z vedení města se nikdo dnešního setkání nezúčastnil. Stále však doufáme, že se komunikace s představiteli města může zlepšit,“ říká koordinátorka Centra SOS Praha Petra Kolínská.

Koalice SOS Praha svolává na středu 21. 4. 2004 na Novotného lávku pracovní kulatý stůl. Cílem setkání bude otevřeně diskutovat o návrzích a výhradách, které zazněly na dnešním semináři (2), a odpovědní představitelé města budou znovu pozváni a budou mít možnost podrobně obhajovat svoji dopravní koncepci.

Kontakt pro novináře:
Petra Kolínská
776 55 20 22

Poznámky:
(1) Seminář se koná pod záštitou místopředsedy Senátu Jana Rumla a senátorů Daniela Kroupy, Martina Mejstříka, Edvarda Outraty a Zuzany Roithové.
(2) Na pracovní diskusní setkání budou pozváni představitelé hl. města a městských částí a účastníci dostanou CD-ROM s obsahy příspěvků uvedených na semináři v Senátu.

Přílohy:
(1) Shrnutí příspěvků semináře DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU
(2) Autoři příspěvků pro seminář Dopravní alternativa pro Prahu
(3) Dopravní alternativa pro Prahu – Požadavky Koalice SOS Praha

================================================================
Příloha 1:
Shrnutí příspěvků semináře DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU

Doprava v Praze – několik nepříjemných otázek

Michaela Valentová v úvodním příspěvku semináře shrnuje důvody, proč mnohá občanská sdružení i další občané Prahy nesouhlasí s realizovanou dopravní politikou města – jde zejména o neexistující regulaci automobilové dopravy v širším centru města a s tím spojené výrazné překračování hygienických limitů pro znečištění ovzduší a hlukové zatížení; plánování finančně nereálných kapacitních komunikací (městský okruh a s ním spojené radiály), které do centra města přivedou zvýšený počet vozidel, a také střet zájmů a korupční prostředí svázané s velkými stavebními zakázkami. Příspěvek končí šesti konkrétními výzvami na adresu odpovědných politiků a úřadů.
e-mail: michaela.valentova@ecn.cz

Kdo seje silnice, sklízí auta

Příspěvek Petra Kurfürsta se zabývá dopravní indukcí a řízením poptávky po dopravě. Empirické výzkumy ze zahraničí ukazují, že čím více silniční kapacity nabídneme, tím větší je objem silniční dopravy nejen na této nové komunikaci, ale i v jejím bližším a vzdálenějším okolí. Každá komunikace se dříve či později zaplní, protože její nabídka vyvolává v uživatelích dojem (celkem správný), že ji mohou svobodně využívat – nová kapacita indukuje novou dopravu. Z toho logicky vyplývá, že chceme-li dosáhnout snížení objemu automobilové dopravy, je účinným řešením omezovat silniční kapacitu. Analogicky lze tyto principy vztáhnout i na ostatní oblasti dopravy. Stejná pravidla platí pro veřejnou dopravu, cyklistiku i pěší pohyb. Zlepšujeme-li podmínky pro kterýkoli druh dopravy, tj. zvyšujeme jeho kapacitu a jeho atraktivitu, uživatele jej více používají.
e-mail: petr.kurfurst@centrum.cz


Ovzduší – věc společná

Mária Kazmuková z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy představí výsledky projektu HEAVEN, kterého se účastnilo šest velkých měst (Berlín, Leicester, Paříž, Praha, Rotterdam a Řím), průmyslové podniky a výzkumné ústavy z EU a CEEC. Projekt byl zaměřen na monitorování a modelování kvality ovzduší a dále vytvoření a využití systému pro podporu rozhodování DSS (Decision Support System), který bude schopen hodnotit vliv aktuální dopravní situace a strategie řízení dopravy na životní prostředí. V současnosti projekt pokračuje v dalších programech EU. Projekt AIR4EU je zaměřen na harmonizaci monitorování a modelování kvality ovzduší a projekt CITEAIR na přípravu společné prezentace dat o kvalitě ovzduší na evropské úrovni a vyhodnocování opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městech.
e-mail: kazmukova@urm.mepnet.cz


Městský okruh – dálnice uprostřed města

Štěpán Boháč na konkrétním příkladu plánovaného úseku městského okruhu Myslbekova – Pelc-Tyrolka ukáže slabiny současné koncepce rozvoje silničních komunikací. Na uvedené trase hodlá pražský magistrát postavit tunely s parametry rychlostní silnice a s průjezdem přes 100 000 aut denně, pět velkých mimoúrovňových křižovatek a několik velkokapacitních parkovišť. Průraz centrem města po samém okraji památkové rezervace bude mít ještě zhoubnější účinky než magistrála. Výsledky modelového zatížení zpracovaného při přípravě územního plánu v roce 1998 i výsledky z let 2000-01 prokázaly, že uvedená část MO přivede ohromné množství projíždějících automobilů nejen do blízkosti Pražského hradu, ale i na řadu navazujících komunikací obytných čtvrtí Prahy 5, 6, 7, 8 a 9 Již dnes jsou v uvedených ulicích přípustné limity hluku a znečištění ovzduší překračovány.
e-mail: stepanb@seznam.cz


Vyvážený dopravní systém podporující rozvoj klasického města

Příspěvek architekta Ivana Lejčara má motto: „veřejná hromadná doprava řeší ekologické a prostorové problémy ve městech“. Prvním pilířem vyváženého dopravního systému je společná práce urbanistů a dopravních inženýrů „nad jedním stolem“, kde koordinovaně řeší problematiku druhého a třetího pilíře. Druhým pilířem je redukce automobilové dopravy a třetím pilířem masivní podpora veřejné hromadné dopravy. Základním prostředkem k dosažení cíle je veřejná doprava konkurenceschopná kvalitou poskytovaných služeb individuální automobilové dopravě, humanizace uličních prostorů a rozvoj cyklistiky. V příspěvku jsou uvedeny konkrétní návrhy změn a ukázky praktické realizace v zahraničí.
e-mail: alejcar@c-box.cz


Ekonomické aspekty dopravního řešení Prahy

Štěpán Boháč analyzuje investice do výstavby komunikací od roku 1998. Nadřazená komunikační síť se dle platného Územního plánu (ÚP) skládá ze Silničního okruhu, Městského okruhu a 7 radiál. Podle ÚP Prahy z roku 1999 výstavba tohoto systému měla stát 88 mld. Kč. Oproti nákladům uváděným v ÚPn však dochází ke značnému nárůstu nákladů staveb během jejich investiční přípravy i během vlastní realizace.U severozápadního segmentu MO byly v roce 1999 v ÚP uvedeny náklady 8,8 mld. Kč. Ale již během zpracovávání dokumentace a územního řízení se oficiální odhad zvýšil na 21,9 mld., tj. na dvaapůlnásobek. I v případě Silničního okruhu se ukazuje, že náklady na výstavbu byly v ÚP hrubě podceněny. Pozoruhodný je rozdíl mezi náklady udávanými v Návrhu rozvoje dopravních sítí ČR, zpracovaného MDS v roce 2001 a v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002 – ačkoli se jedná o úzce provázané instituce, publikované v rozpětí několika měsíců, odhady nákladů se liší se o desítky procent! Autor také analyzuje ekonomické aspekty rozvoje veřejné hromadné dopravy a poukazuje na finanční neudržitelnost další výstavby metra. Alternativou je rozvoj lehké kolejové dopravy.
e-mail: stepanb@seznam.cz


Korupce v pražské dopravě

Tomáš Kramár uvádí konkrétní příklady manipulace s veřejnými zakázkami (nejen) v oblasti dopravy, popisuje pražské klientelistické sítě a vysvětluje mechanismus využívání mandatářských firem při realizaci veřejných zakázek. V příspěvku jsou nejčastěji zmiňovány (řazeno abecedně) Dopravní podniky v čele s generálním ředitelem Milanem Houfkem, Inženýring dopravních staveb (IDS) a jeho ředitel ing. Kvasnička, Odbor městského investora (OMI) a jeho bývalý ředitel Jozef Macko, dále radní pro dopravu Radovan Šteiner, který je předsedou dozorčí rady IDS. Zvláště pikantní je případ nevýhodného prodeje akcií IDS jeho top managementu v letech 2001 a 2002 a s tím související monopol IDS pro veřejné zakázky od Dopravních podniků.
e-mail: stretzajmu@ecn.cz

Právní pohled na dopravní stavby

Pavel Černohous ukazuje na přípravě projektu městského okruhu Myslbekova – Pelc-Tyrolka porušování zákonů ze strany odpovědných úřadů a formalizaci vedených řízení a vysvětluje důvody tohoto stavu. Úředníci magistrátu přistoupili na výklad navrhovatele, podle něhož je městský okruh – navzdory svým technickým parametrům i funkci – místní komunikací, a odmítli uskutečnit posouzení vlivu stavby na životní prostředí. A důvod? – například ten, že navrhovatel stavby je faktickým nadřízeným úředníků odpovědných za proces EIA a vedení územního řízení. V druhé části příspěvku vyvrací autor mýty o tom, jak občanská sdružení „zdržují“ územní a stavební řízení a dokládá to na příkladu harmonogramu EIA a územního řízení k části silničního okruhu.
e-mail: atelierzp@volny.cz

================================================================
Příloha 2:
Autoři příspěvků pro seminář Dopravní alternativa pro Prahu

Štěpán Boháč
Projektant, zabývá se především cyklistickou dopravou a zklidňováním dopravy.
Pracuje pro sdružení Oživení – Bohemian Greenways a pro Atelier DUK.
Kontakt:
Oživení
Sněmovní 7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
e-mail: stepanb@seznam.cz
tel.: 257 531 983
http://www.greenways.cz/

Mgr. Pavel Černohous
Vystudoval Právnickou fakultu UK. Od r. 1999 spolupracuje se Zeleným kruhem, od r. 2000 pracuje pro Ateliér pro životní prostředí. Od roku 2002 je členem Centra SOS Praha.
Kontakt:
Ateliér pro životní prostředí
Ve Svahu 1, 147 00 Praha 4 – Podolí
e-mail: atelierzp@volny.cz
tel.: 241 432 972
http://www.atelier.ecn.cz

Ing. Mária Kazmuková
Pracuje na Útvaru rozvoje hl. města Prahy a věnuje se problematice ochrany ovzduší v Praze. V letech 2000 – 2003 koordinovala účast Prahy na evropském projektu HEAVEN, který byl zaměřen na spolupráci evropských měst Berlína, Paříže, Leicestru, Prahy, Rotterdamu a Říma při snižování emisí a hluku z automobilové dopravy.
V současnosti pracuje na pokračování tohoto projektu v dalších programech EU. Projekt AIR4EU je zaměřen na harmonizaci monitorování a modelování kvality ovzduší a projekt CITEAIR na přípravu společné prezentace dat o kvalitě ovzduší na evropské úrovni a vyhodnocování opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městech.
Kontakt:
Útvar rozvoje hl.města Prahy
Hradčanské náměstí 8, 118 54 Praha 1
email: kazmukova@urm.mepnet.cz
tel.: 2 243 08 452

Bc. Tomáš Kramár, DiS.
Student UK, absolvent katedry žurnalistiky. Od roku 2000 působí v neziskovém sektoru – Ekolist, Amnesty International. Od roku 2002 spolupracuje s občanským sdružením Oživení na projektu Střet zájmů a korupce ve veřejné správě.
Kontakt:
Oživení
Sněmovní 7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
e-mail – stretzajmu@ecn.cz
tel.: 257 531 983; 724 207 527
http://www.bezkorupce.cz

Bc. Petr Kurfürst
Autor publikace Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné
dopravní politiky. V letech 1998-2002 působil v Centru pro dopravu a energetiku jako koordinátor dopravních projektů, překladatel a redaktor; jako laik se zajímá o vztah dopravy a ekonomiky, řízení poptávky po dopravě a dopravní a územní plánování.
Kontakt:
Jirečkova 3, 170 00 Praha 7
e-mail: petr.kurfurst@centrum.cz

Ing. arch. Ivan LEJČAR
Absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha (1973). Specializace na urbanisticko-dopravní strategie a koncepce pro územní plány; urbanistické studie a regulační plány; urbanisticko-dopravní studie a generely pro soulad dopravních staveb s městem i s krajinou. Spolupráce na realizaci dopravních staveb vč. designu architektonických prvků.
Autor mj. Studie obsluhy Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob (2001, spolupráce pro Metroprojekt); Architektonické řešení rekonstrukce tramvajové tratě Mariánské Hradby – Jelení (1995, spoluautor s ing. Jiřím Pejšou –DIP s.r.o.); Humanizace severojižní magistrály na území Prahy 2 – urbanisticko-dopravní studie (1994, Ateliér DUA).
Kontakt:
Ing. arch. Ivan Lejčar
ALEJ – architektonický ateliér
Bubenečská 43, 160 00 PRAHA 6
e-mail – alejcar@c-box.cz
tel.: 224 314 507
http://www.arch.cz/alej

Michaela Valentová
Vystudovala střední školu sociálně-právní a dále studovala na FF UK překladatelství a tlumočnictví. Od roku 1989 pracovala jako redaktorka, nejprve v SNTL, později v časopise Architekt. Od roku 1993 se podílela na přípravě dokumentárních filmů (research a asistentka režie) především s tématikou životního prostředí, urbanismu a sociální. Od roku 2003 pracuje v Ústavu pro ekopolitiku na projektu „Ochrana životního prostředí v obcích po vstupu do EU”, v jehož rámci také uspořádala seminář o německých zkušenostech se zónami s rychlostí omezenou na 30 km/hod – Tempo 30. Od roku 1989 se angažuje v občanském sdružení Pražské matky, které se kromě témat rodiny a životního prostředí zabývá v posledních letech především problematikou bezpečnosti dětí v dopravě.
Kontakt:
Pražské matky
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
e-mail – michaela.valentova@ecn.cz
================================================================
Příloha 3:
Dopravní alternativa pro Prahu – Požadavky Koalice SOS Praha

1. Žádáme UNESCO o vyslání expertů – urbanistů, kteří by vyhodnotili dopady výstavby městského okruhu a napojených radiálních komunikací na historické centrum Prahy a jeho ochranná pásma.

2. Žádáme nezávislé experty, aby vyčíslili, jaké budou dopady výstavby městského okruhu a radiál na dopravní toky ve městě. Strategie městských dopravních expertů je v rozporu s deklaracemi i zásadami dopravní politiky. Například tzv. „Optimální varianta“ představená při schvalování ÚP počítá s větším nárůstem dopravy na vnitroměstských komunikacích než na vnějším silničním okruhu.

3. Žádáme, aby pro komunikační systém Prahy byla provedena EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí. Je zcela v rozporu se smyslem zákona, že mnohem méně dopravně zatížené stavby s parametry, které v extravilánu hodnocení vlivů na životní prostředí podléhají, se pouhým přejmenováním na místní komunikace tomuto procesu vyhnuly.

4. Žádáme předložení rozdílových map znečištění ovzduší z dopravy. Při schvalování Územního plánu sídelního útvaru nebyly předloženy mapy znečištění ovzduší z dopravy odděleně od stacionárních zdrojů a pozadí. Předložené mapy kalkulují s odstavením významných stacionárních zdrojů a předpokládají výrazné snížení emisí z automobilů – zatížení z mobilních zdrojů přes jejich vzrůstající počet údajně neporoste.

5. Výstavba „těžkých“ systémů je náročná i v provozních nákladech a údržbě. Chceme, aby odpovědní představitelé města předložili systém financování dopravních staveb, harmonogram půjček a jejich splácení, rozpočet zahrnující údržbu a provozní náklady a podle reálných možností optimalizovali investice.

6. Inspirujme se dobrými příklady ze zahraničí – Curych, Vídeň, Berlín, Kodaň, Oslo, Londýn a další města – všude tam můžeme najít poučení, jakou cestou je možné se vydat.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz