Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Den alternativ ke spalovnám ukázal na tři problematické spalovny v Čechách

15. 7. 2003
Alena Mejstříková [Arnika / Econnect] -


Celosvětový den alternativ ke spalovnám odpadů včera oslavilo sdružení Arnika happeningy a protestními akcemi ve třech městech České republiky, která mají velkou spalovnu - v Lysé nad Labem, ve Vyškově a v Liberci. Vyvrcholilo tak "60 dní za čistou zemi, vzduch a vodu", jejichž cílem bylo prosazení práva na informace o toxických látkách v životním prostředí.

Termizo v Liberci

V Liberci aktivisté Arniky vyšli na pochod ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, kde předali dopis krajskému hejtmanovi Pavlu Pavlíkovi. "V dopise ho žádáme, aby zamezil dalšímu šíření dioxinů a dalších toxických látek obsažených ve strusce a popílku ze spalovny komunálních odpadů do životního prostředí," řekl mluvčí Arniky Marek Jehlička. Arnika také vyzvala ředitele firmy Termizo, která spalovnu provozuje, aby jeho firma s popílkem nakládala jako s toxickým odpadem.

Spalovna v Liberci již řeší problém dioxinů v emisích do ovzduší, ale stále ignoruje stejný problém v popílku, který smíchaný se struskou z pece končí většinou na skládce u Českého Dubu. Od konce loňského roku má navíc spalovna na směs strusky a popílku vydaný certifikát, který jí dovoluje nakládat s tímto toxickým odpadem jako se stavebním materiálem a šířit tak toxické látky do prostředí. "Při vydávání certifikátu však nebyly měřeny dioxiny. To považujeme za hazardování se životním prostředím. Naštěstí spalovna zatím s prodejem směsi jako stavebního materiálu příliš neuspěla. Přesto by měla být prověřena místa, kam se tento toxický koktejl dostává," shrnul problém popílku ze spalovny vedoucí liberecké pobočky Arniky, Petr Braun.

Ekotermex ve Vyškově

Vyškovská spalovna nebezpečných odpadů Ekotermex vypustí ročně do ovzduší 5 - 6 tun škodlivin. Nejzávažnější jsou emise sloučenin chlóru, těžkých kovů a dioxinů z této spalovny. I přes zastaralost své technologie má i tato spalovna povolen dvouletý odklad plnění emisních limitů platných od 1. ledna 2003.

Aktivisté Arniky označili spalovnu výstražnými cedulemi s nápisem "Zde se mohou vyskytovat ve zvýšeném množství látky, které jsou rakovinotvorné a poškozují imunitní systém". Podle zákona musí toto označení nést každá spalovna zdravotnických odpadů. Vyškovská spalovna využívá většinu své kapacity právě ke spalování zdravotnických odpadů. "Zatímco ve světě je pálení zdravotnických odpadů na ústupu, v České republice je státními institucemi tento způsob likvidace stále podporovaný. Přitom se tím produkují zdraví škodlivé látky vypouštěné do životního prostředí," říká jeden z účastníků dnešní akce ve Vyškově, odborník z mezinárodní sítě Health Care Without Harm, Dr. Čestmír Hrdinka.

Arnika také vyzvala hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby v připravovaných odpadových koncepcích nahradili spalování odpadů ze zdravotnictví jinými technologiemi jejich zpracování. Ministrovi životního prostředí Arnika zaslala rovněž podnět, aby přehodnotil schválený plán snižování emisí pro spalovnu nebezpečných odpadů ve Vyškově. "V plánu nebyla navržena průkazná opatření ke snížení emisí tak, aby byly dodrženy legislativní normy," zdůvodnila požadavek vyškovské Arniky její vedoucí, Radka Štěpánová.

BDW Line v Lysé nad Labem

V Lysé nad Labem, v ulici vedoucí od nádraží k náměstí, proběhla podpisová akce k petici "Za ukončení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem", kterou do současné doby podepsalo kolem 1200 lidí. Petice požaduje nejen uzavření spalovny a její vyřazení z krajské koncepce nakládání s odpady, ale i lepší dozor nad firmami, které měli ke spalovně vztah (REAN, EKOBO). Nyní vlastní spalovnu firma BDW Line. "Akce byla velmi úspěšná. Lidé měli o informace o spalovně velký zájem a již během prvních dvou hodin petici podpsalo přes 200 lidí," uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička. Současně s peticí byl v Lysé umístěn informační stánek ke spalovně.

1. července 2003 Arnika publikovala výsledky rozborů vzorků půdy a masa kohouta z Lysé nad Labem, které prokázaly přítomnost vedlejších produktů spalování - např. dioxinů, polychlorovaných bifenylů a hexachlorbenzenu. O spalovně v Lysé bude Arnika informovat na mezinárodní koneferenci v Ženevě.

Den alternativ ke spalovnám

Den alternativ ke spalovnám odpadů vyhlásila na 14. červenec mezinárodní sítí GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives). Datum akcí bylo zvoleno záměrně na první den jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvy o zákazu a omezení perzistentních organických látek, které probíhá od 14. do 18. července v Ženevě. K těmto látkám patří i dioxiny, polychlorované bifenyly a hexachlorbenzen a spalovny patří k hlavním zdrojům jejich úniků do životního prostředí, některé toxické látky by bez spaloven nemusely vůbec vznikat.

Akce k Celosvětovému dni alternativ ke spalovnám pořádá celkem 235 organizací v 62 zemích všech kontinentů s výjimkou Antarktidy. Z evropských zemí uspořádají ekologická a občanská sdružení různé akce například v Německu, Itálii, Rusku, Bělorusku, Litvě, ve Velké Británii, na Ukrajině, ve Španělsku, Slovinsku, Polsku, Makedonii, Irsku, Gruzii, Dánsku, Belgii, Bulharsku a Arménii. V Ženevě proběhne speciální prezentace pro delegáty konference ke Stockholmské úmluvě.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz