Econnect - zpravodajství

Tiskové zprávy

Škoda Auto prosazuje pro zkušební polygon ekologicky neúnosné řešení

16.4.2002 - PRAHA (Arnika ) - V úterý 16. dubna v 16 hodin se v kulturním domě v Milovicích uskuteční veřejné projednání záměru společnosti Škoda Auto na výstavbu polygonu pro testování nových typů vozů. Akci pořádá Ministerstvo životního prostředí v rámci procesu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí.

Ačkoliv umístění polygonu je navrženo ve více lokalitách, automobilka preferuje ekologicky zcela neúnosné řešení. V lokalitě "Pozorovatelna - Mladá" byl zjištěn výskyt celé řady vzácných druhů rostlin a živočichů a stavba by zde způsobila nenahraditelné škody. Kompromisní umístění, navrhované občanskými sdruženími u obce Luštěnice Škoda Auto zcela ignoruje. Na základě zpracovaného posudku a výsledku veřejného projednání vydá Ministerstvo životního prostředí odborné stanovisko k hodnoceným variantám.

Veřejné projednání je předposlední fází procesu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, který probíhá již od začátku roku 2001. V jeho rámci bylo původně předloženo osm možností umístění polygonu, z nichž některé vyřadila sama automobilka z technických či jiných důvodů. Jako vážné kandidáty pak rozpracovávala už jen dvě místa: les Obora blízko Mladé Boleslavi a lokality v bývalém vojenském prostoru Milovice. Obě lokality se nacházejí v lesních porostech, které jsou podle Škody Auto nezbytné pro ochranu polygonu před průmyslovou špionáží. Les by bylo potřebné zčásti vykácet, celý areál pak má být oplocen a vybaven mnoha kilometry silnic.

"Škoda Auto nás přesvědčila, že polygon je pro rozvoj automobilky důležitý. Pro jeho stavbu je však nezbytné najít lokalitu, kde nebudou zdevastovány cenné části přírody," uvádí Martin Skalský z Centra pro podporu občanů. "Dosavadní postup není zcela důvěryhodný. Společnost Škoda si nejprve vyhlédla cenný les u Obrubců, nyní les v Milovicích, a pomocí masivní kampaně tlačí občany k souhlasu. Kompromisní varianty přitom vytrvale ignoruje." Automobilka nabízí obcím několikamilionové kompenzace, organizuje přesvědčovací setkání s občany a uspořádala dokonce dva letecké výlety do Německa.

Se stavbou v lokalitě "Pozorovatelna - Mladá" zásadně nesouhlasí většina zdejších obyvatel, obce Milovice, Lipník, Zbořice, Jiřice a Straky, Okresní úřad Nymburk, řada odborníků (Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká společnost entomologická, Společnost pro ochranu motýlů) a občanských sdružení (ARNIKA, Klub za záchranu Polabí, Český svaz ochrany přírody, OS Mladá, OS Lysin, OS Obrubce). V Mladé bylo objeveno na šest desítek druhů živočichů chráněných zákonem a dokonce 20 druhů do té doby z České republiky neznámých, z toho dva druhy bezobratlých, o nichž se soudilo, že již na našem území vyhynuly. Podle odborníků průzkum zatím nebyl ukončen, takže lze v budoucnu předpokládat další unikátní nálezy. Výstavbu polygonu v této lokalitě není možné realizovat tak, aby nedošlo k fatální devastaci jedinečné přírodní oblasti.

Příloha I. - Aspekty jednotlivých variant

Obora (Úhelnice)
Jedná se o lesní komplex v blízkosti Mladé Boleslavi mezi obcemi Husí Lhota, Sukorady, Obrubce a Úhelnice. Škoda Auto zde již v polovině roku 2000 začala vykupovat pozemky přes najatou realitní kancelář, údajně ke zřízení bažantnice. To bylo ještě před zahájením procesu hodnocení vlivů na životní prostředí. Když vyšlo najevo, že pravým účelem je stavba polygonu, zavládlo mezi zdejšími obyvateli zděšení. Automobilka chtěla patrně využít faktu, že v lese stojí již od 80. let tzv. dynamometrická dráha určená pro některé typy zkoušek.

Ani cílená kampaň nepřesvědčila většinu obyvatel o prospěšnosti stavby. Automobilka by totiž jediný zdejší les oplotila prakticky celý a zničila by tak rekreační potenciál krajiny. Přestože některé obce a klíčoví soukromí vlastníci nakonec s vidinou milionových finančních kompenzací se záměrem souhlasili, ke jeho realizaci by to nestačilo. Při podrobném biologickém průzkumu se navíc zjistilo, že v lese Obora žije nečekané množství chráněných druhů rostlin a živočichů. Nejvzácnějším nálezem byla orchidej kruštík modrofialový, která se vyskytuje v České republice jen na dvou místech. Kategorický odpor některých obcí a části místních obyvatel zřejmě automobilku odradil, otázkou zůstává, jak společnost naloží s již vykoupenými pozemky.

Milovice (Pozorovatelna - Mladá)
Lokalita se nachází v bývalém vojenském výcvikovém prostoru, kterým prošly armády rakousko-uherská, německá a poté ruská. Území je sice činností armád poznamenáno, avšak jeho dlouhodobé znepřístupnění veřejnosti vedlo k vývoji pozoruhodných ekosystémů. Zdejší krajinu částečně tvoří lesní komplexy, částečně travinaté bezlesí, které je domovem řady vzácných druhů. V posledních deseti letech zde bylo nalezeno dokonce 20 druhů živočichů, do té doby v České republice neznámých.

Při odborných průzkumech lokality vyšla najevo její obrovská ekologická hodnota. Škoda Auto pak v doplněné dokumentaci o vlivech na životní prostředí rozčlenila prostor na území "nedotknutelná" a území s různými podmínkami ovlivnitelná. Kvůli ochraně cenných ploch musela být celková výměra polygonu rozšířena z původních 300 ha na 370 ha, přesto se však nepodařilo upravit technické řešení tak, aby nedošlo k devastaci stanovišť některých vzácných živočichů.

Inkriminovaná oblast je stávajícím územním plánem prohlášena za regionální biocentrum, ale na základě nejnovějších poznatků přikládají odborníci a vědci této oblasti nadnárodní význam. Český svaz ochránců přírody v Mladé Boleslavi uvádí, že z hlediska rarit nálezů lze biocentrum Mladá přirovnat k CHKO Pálava. Nabízí se tak otázka, zda by místo stavby polygonu neměla být část bývalého vojenského újezdu prohlášena chráněným územím.

Luštěnice
Jedná se o monokulturní lesní porost na severním okraji bývalého VVP Mladá, v blízkosti stejnojmenné obce. Tuto variantu umístění doporučuje jako kompromis občanské sdružení Mladá, které podporuje většina angažovaných občanských sdružení, obcí (včetně Luštěnic) i odborníků. Lokalita leží za hranicí regionálního biocentra a z hlediska ochrany přírody není výjimečná. Proti této variantě se vyjádřilo pouze Ministerstvo zemědělství, kterému vadí, že stavbou polygonu by byl uzavřen produkční les.
Ačkoliv bylo průzkumem výškových poměrů ověřeno, že z technického hlediska je stavba polygonu u Luštěnic možná, Škoda Auto tuto nekonfliktní variantu zatím zcela ignoruje.Příloha II. - Důležitá vyjádření k lokalitě Pozorovatelna - Mladá

Není nám jasné, proč jako možné varianty byly vybrány i dvě lokality, které jsou i ve studii uváděny jako oficiální návrhy na vyhlášení za přírodní rezervace (Traviny a Pod Benátským vrchem). Naopak chybí např. lokalita bývalé tankové střelnice pod Bezdězem (Vrchbělá) v bývalém VVP Ralsko, příp. lokalita "V hlínách" na JZ okraji bývalého VVP Mladá (Milovice). V obou případech by šlo o využití ostatní půdy, nikoli lesního komplexu v průmyslově silně využívané krajině, kde by případné střety se zájmy ochrany přírody či místních obyvatel byly mnohem menší.
Mgr. M. Petříčková, Ministerstvo životního prostředí, květen 2000

"Uvedená lokalita je součástí unikátního souboru velice hodnotných biotopů představované územím bývalého VVP Milovice-Mladá, vzniklého přirozeným vývojem bez ekonomických zásahů po dobu cca 100 let. Toto biocentrum je jediné svého druhu v ČR, má proto z hlediska ochrany životního prostředí celostátní význam. Ten může být zachován jedině, bude-li toto území zachováno jako celek. V neposlední řadě proto, že představuje jedinečnou modelovou studijní plochu, na níž lze sledovat přirozenou dlouhodobou sukcesi biocenóz ke klimaxovému stádiu při znalosti její historie."
Česká společnost entomologická, RNDr. Jan Vitner, červenec 2001

"I přes mírně optimistické přesvědčení autorů doplňku o možném skloubení záměru se zájmy ochrany přírody a krajiny, považujeme záměr za velmi riskantní experiment. Naopak jsme došli k přesvědčení, že záměr nepřevyšuje veřejný zájem ochrany přírody a krajiny a že v tomto směru nebyly vyčerpány všechny možnosti na zmírnění dopadu záměru na prostředí."
Agentura ochrana přírody a krajiny, RNDr. Václav Petříček, listopad 2001

"Území má z přírodovědeckého hlediska nevyčíslitelnou cenu jako refugium (útočiště) celé řady význačných druhů motýlů a dalšího hmyzu. Domníváme se, že tuto, byť hypotetickou hodnotu, lze zcela směle postavit na druhou stranu vůči ekonomickému efektu pro tento stát, který vyplyne z provozu polygonu. Dosavadní průzkumy území pokrývají jen část skupin celkové diverzity fauny a byly prováděny nesystematicky a náhodně po velmi krátkou dobu. Přesto už z těchto průzkumů vyplývá, že jde o území mimořádné ceny, které zakonzervovalo stav přírody teplé nížinné oblasti Čech z počátku minulého století. Všechna ostatní obdobná refugia zanikla v důsledku způsobu zemědělského obhospodařování."
Společnost pro ochranu motýlů, Mgr. Vladimír Vrabec, březen 2002Příloha III. - Kontakty
Ing. Josef Matouš (Občanské sdružení Mladá), tel. 0606 853 086
Roman Žáček (Občanské sdružení Obrubce), tel. 0602 208 017
Mgr. Vladimír Vrabec (Společnost pro ochranu motýlů), tel. 0606 914 155
RNDr. Jan Vitner (Česká společnost entomologická), tel. 02 / 2492 3535
RNDr. Václav Petříček (Agentura ochrany přírody a krajiny), tel. 02 / 8306 9241
Radovan Burgert (Škoda Auto - technický rozvoj), tel. 0326 / 815 249


Grafická verze tohoto článku