[Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Společná tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace,
Dětí Země a Nadace Partnerství z 25. září 1998


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

Kdy získame informace o toxickém znečištění ?

Opět se oddálila doba, kdy se občané, novináři a další zájemci budou moci dozvědět, jak konkrétní podniky znečišťují životní prostředí (dále ŽP). Za poslední rok totiž bohužel nedošlo k viditelnému pokroku v přípravě integrovaného registru znečištění prostředí (dále PRTR )1). Výzkumný ústav organických syntéz a.s. (dále VÚOS a.s. )2) totiž v rozporu se slibem svého zástupce, ing. V. Mejstříka, nepředložil doposud žádné materiály, které v rámci projektu financovaného Ministerstvem životního prostředí ČR (dále MŽP ČR) má zpracovat.

Čekání na Godota ?

Výmluvným důkazem podivného přístupu ČR k PRTR je fakt, že registr již rok pracuje v Mexiku, kde příprava začala ve stejné době jako ČR. Český registr však veřejnosti sloužit nebude ani v roce 1999. Níže podepsané nevládní organizace (dále NGO) jsou takovým přístupem MŽP ČR i VÚOS a.s. značně znepokojeny.

Příprava PRTR v ČR začala již v roce 1994 a odpovědnost za ní nese odbor ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR. Analýza zpracovaná NGO konstatuje, že doposud nebyla zodpovězena řada otázek, jež pro zavedení PRTR klade OECD1), jíž je ČR členem. Na podzim 1997 byla na základě tlaku NGO zřízena „Subkomise pro PRTR" při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost. Subkomise stanovila VÚOS a.s. jaké materiály má v rámci projektu zpracovat. Avšak VÚOS a.s. výsledky své práce v rozporu se svým slibem nepředložil. Navíc se ukázalo, že není podepsán ani kontrakt se subdodavatelem, kterým má být Vysoká škola chemicko-technologická v Praze zastoupená ing. Z. Bělohlavem.

Komu a k čemu slouží PRTR ?

PRTR je veřejně přístupná databáze množství znečišťujících látek unikajících z konkrétních podniků do ŽP. Firmy u vybraných látek každoročně hlásí množství, které uniklo do ovzduší a vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Hlášení obsahuje i základní informace podniku (jméno, adresa, typ ekonomické činnosti), aby bylo možné přesně stanovit zdroj znečištění. Např. majitel pozemku se díky PRTR dozví kdo a kolik látek vypustil do říčky, z níž zavlažuje své pole. Nebo občané v registru zjistí jakými látkami a v jakém množství znečišťují podniky ovzduší města, ve kterém žijí.

Informace obsažené v registru jsou všem bezplatně dostupné a jejich častými uživateli jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odbory atd. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že možnosti užití registru jsou velmi široké. Mezi zajímavé patří např.: porovnání podobných výrobních zařízení, vyjednávání občanů s průmyslem, předinvestiční analýzy, zavádění čistějších technologií, prevence znečištění, snížení produkce odpadů.

PRTR na Internetu

Plzeňská ekologická nadace a Děti Země připravily s podporou Nadace Partnerství speciální internetovou stránku o PRTR: http://www.ecn.cz/prtr Obsahuje např. základní informace o PRTR či přehled registrů fungujících nebo připravovaných v zahraničí. Součástí stránky je i analýza stavu příprav PRTR v ČR z pohledu NGO, kterou naleznete v příloze.

Miroslav Šuta, Plzeňská ekologická nadace
tel/fax: 019-7455905, e-mail: pen@iol.cz

Ondřej Velek, Nadace Partnerství
tel/fax: 02-7816727, e-mail: ondrej.velek@ecn.cz

Jindřich Petrlík, Děti Země
tel/fax: 02-22780052, e-mail: jindrich.petrlik@ecn.cz


Poznámky:
1)PRTR - Pollution Release and Transer Register (Registr úniků a přenosů znečišťujících látek)
2) řešitel projektu péče o životní prostředí č. 340/2/98 (zaměřen na management chemických látek včetně přípravy PRTR)
3)OECD - Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
16. září 1998