[Domovská stránka PEN] [Tiskové zprávy PEN] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]
Plzeňská ekologická nadace

Tisková zpráva z 19. září 1998


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

Zahraniční experti ocenili v Plzni práci nevládních organizací

Na pozvání Plzeňské ekologické nadace (dále PEN) přijeli do Plzně dva zajímaví zahraniční hosté. Pan Leif John Fosse reprezentuje WWF Norsko (World Wide Fund for Nature), který poskytl prostředky Nadaci Partnerství na program „Právo vědět". Cílem tohoto programu je podpora práva občanů na informace o životním prostředí v ČR. Pan Peter Hurst je poradcem WWF Norsko a expertem v oblasti integrovaných registrů znečištění prostředí (PRTR) .

WWF Norsko získává každoročně finanční prostředky v celonárodní veřejné sbírce, přičemž část peněz věnuje na ekologické projekty v zahraničí. Pan L.J.Fosse k financování programu „Právo vědět" řekl: „Norové jsou šťastní, že mohou pomoci České republice v naplňování jejích závazků týkajících se práva občanů na informace, zavádění čistší produkce a integrovaného registru znečištění prostředí". Na otázku proč je norská podpora směřována nevládním organizacím (dále NGO) L.F.Fosse uvedl: „Naše pomoc je poskytnuta prostřednictvím NGO, které osvědčili v této problematice konstruktivní přístup. Založením Nevládního fóra pro PRTR a aktivní prací ve vládní subkomisi pro PRTR prokazují svou schopnost spolupracovat."

Integrovaný registr znečištění prostředí (PRTR)

V rámci programu „Právo vědět" vede Plzeňská ekologická nadace (PEN) speciální projekt zaměřený na zavedení „Integrovaného registru znečištění prostředí" (PRTR) v ČR. Součástí projektu je mimo jiné účast na práci mezirezortní subkomise pro PRTR, zřízené náměstkem ministra životního prostředí. Dále PEN např. připravila speciální internetovou stránku (http://www.ecn.cz/prtr) , na níž je možné nalézt např. základní informace o PRTR či přehled registrů fungujících nebo připravovaných v zahraničí. Na této stránce je též dostupná „Analýza současného stavu příprav PRTR v ČR" zpracovaná PEN.

Ke smyslu PRTR P.Hurst podotkl: „Od začátku musí být jasné, že integrovaný registr znečištění není dalším systémem sběru dat pro vládu, ale je hlavně nástroj pro lepší informování veřejnosti. Tento systém je založen na právu občanů na svobodný přístup k informacím o životním prostředí, které se ČR zavázala respektovat v rámci AGENDY 21 přijaté na celosvětové konferenci v Rio de Janeiro (1992)". Dále pak P.Hurst uvedl: „Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že NGO jsou nepostradatelným účastníkem procesu přípravy, zavádění a užívání integrovaného registru znečištění. Jsem přesvědčen, že i v ČR sehrávají klíčovou roli v přípravě PRTR."

Za Plzeňskou ekologickou nadaci Miroslav Šuta

Poznámky:
1) WWF je společně s Greenpeace a Přáteli Země největší celosvětovou ekologickou organizací
2) PRTR je zkratka anglického názvu Polluttant Release and Transfer Register - Registr úniků a přenosů znečišťujících látek


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel.:++0420-19-74 55 905
Fax.:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz

© Plzeňská ekologická nadace Miroslav Šuta
16. září 1998