TZ PEN a DZ z 8.7.1998
Společná tisková zpráva
Plzeňské ekologické nadace a Dětí Země
z 8.7.1998



Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


Integrovaný registr znečištění (PRTR) na Internetu

Od 8. července je veřejnosti zpřístupněna na Internetu speciální WWW stránka věnovaná tématice integrovaného registru znečištění prostředí (PRTR). Naleznete ji na adrese:

http://www.ecn.cz/prtr

Nevládní organizace tímto dále pokročily ve svém úsilí umožnit nejširší veřejnosti sledovat postup přípravy PRTR v České republice. Návštěvník výše uvedené stránky získá základní informace o tom co vlastně PRTR je. Nabízíme mu přehled fungujících nebo připravovaných registrů v zahraničí i aktuální analýzu stavu příprav PRTR v ČR. Kromě toho je zřízen (zejména pro novináře) tiskový servis a návštěvník nalezne i stručnou informaci o Plzeňské ekologické nadaci, která se stará o aktualizaci stránky.

Analýza stavu příprav PRTR v ČR

Pro potřeby „vládní" subkomise pro PRTR připravila Plzeňská ekologická nadace (PEN) analýzu stavu příprav PRTR v ČR. Tu nevládní organizace poskytly MŽP ČR, misi Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která stav ochrany životního prostředí v ČR před několika týdny hodnotila, i účastníkům EVROPSKÉHO EKOFÓRA, které se v červnu sešlo v dánském Aarhusu u příležitosti 4. ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu". Analýza je k dispozici v české i anglické verzi a kterýkoli uživatel Internetu tak získává šanci nejen kdykoli zjistit aktuální stav stavu příprav, ale též hodnotit případný pokrok, kterého bylo dosaženo. Tato stránka se tedy stává indikátorem aktivity či pasivity Ministerstva životního prostředí ČR, které je za přípravu PRTR zodpovědné.

Veřejné informační systémy o emisích z průmyslu u nás i ve světě

Pod tímto názvem se skrývá přehled o fungujících nebo připravovaných registrech znečištění prostředí (PRTR), kterou připravily Děti Země a Plzeňská ekologická nadace za podpory Nadace Partnerství. Přehled byl počátkem roku vydán v tištěné podobě a setkal se s nečekaně velkým zájmem. Proto byl pořízen překlad a jak česká, tak i anglická verze jsou dostupné od dnešního dne uživatelům Internetu na výše uvedené WWW stránce.

Na stránce naleznete informace o téměř 20 zemích světa, o úloze mezinárodních organizací (OECD, UNEP, WWF atd.) při zavádění PRTR, ale též odkazy na zajímavou literaturu a na několik zajímavých serverů věnujících se tématice PRTR.

Co se na internetové stránce objeví?

Nevládní organizace stávající stav nepovažují ani zdaleka za konečný. Intenzivně se připravuje informace o Nevládním fóru pro PRTR, které bylo ustaveno 16. června. Stránka bude informovat i o práci „vládní" subkomise pro PRTR, zřízené při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost. Chystáme také možnost připomínkovat prostřednictvím Internetu konkrétní návrhy na parametrů systému PRTR (seznamu sledovaných látek, limitů, sankcí atd.). Po zavedení PRTR získají čeští občané možnost i prostřednictvím Internetu zjistit, jak znečišťuje životní prostředí konkrétní podnik v jejich nejbližším okolo, podobně jako je tomu např. ve Velké Británii. Zřízení stránky by nebo možné bez laskavého pochopení organizace Econnect, která umožnila její umístění na svém serveru, a Nadace Partnerství, která zřízení stránky podpořila finančně.

Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace)


Plzeňská ekologická nadace, Úslavská 29, 301 44 Plzeň, fax.: 019 - 74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz URL: http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm

Komunikační centrum Dětí Země, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 02 - 22 78 00 52
jindrich.petrlik@ecn.cz URL: http://www.ecn.cz/detizeme


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
10. července 1998