Tisková zpráva PEN z 5.6.1998
Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 5.6.1998
(ke Světovému dni životního prostředí)Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


Registr znečištění prostředí ? Dobré zprávy!

U příležitosti dnešního Světového dne životního prostředí je možné zaznamenat pozitivní signály ze strany Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR), které mohou přispět k brzkému uzákonění integrovaného registru znečištění prostředí (PRTR). Za účasti zástupců nevládních organizací se 4.6. na svém 3. zasedání sešla pracovní komise pro integrovaný registr znečištění prostředí (PRTR). Poprvé se jednání komise zúčastnila také zástupkyně legislativního odboru MŽP, což konečně umožní zahájit práci na legislativním zakotvení (uzákonění) registru.

Ředitelka Adámková konečně odvolána !

Za pomalou a pro veřejnost neprůhlednou přípravu registru (již od roku 1994) nesla odpovědnost MUDr. Marie Adámková, ředitelka odboru ekologických rizik a monitoringu. Ředitelka Adámková nejen, že např. odmítala komunikovat s nevládním organizacemi, ale nebyla schopna pro zřízení registru zajistit legislativní zakotvení. Naopak nesmyslně tvrdila, že registr bude zřízen na základě zákona o chemických látkách. Přitom ve zmíněném zákoně není o registru ani jediná sebemenší zmínka! Vítáme proto, že k 1. červnu byl pověřením odboru pověřen ing. Karel Bláha. Ten má řadu zkušeností z mezinárodních jednání týkajících se nejen PRTR a doufáme proto, že přispěje k odstranění duchu „bendismu„, který bohužel ještě v některých odborech MŽP urputně přežívá.

Vybrán řešitel projektu pro rok 1998

Na zasedání komise bylo sděleno, že jako řešitel projektu PPŽP (Program péče o ŽP) zabývajícího se přípravou podkladů pro zavedení PRTR byl vybrán Výzkumný ústav organických syntéz a.s. (VÚOS a.s.). Plzeňská ekologická nadace zpracovala počátkem roku analýzu stavu příprav PRTR v ČR. Tuto analýzu poskytla nadace MŽP ČR s cílem, aby veřejné prostředky určené k financování projektu byly maximálně efektivně využity. Mimochodem o zmíněnou analýzu projevila zájem také mise OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), která nedávno hodnotila v stav ochrany ŽP v ČR. Počátkem července patrně proběhne vstupní oponentura projektu PPŽP, které se zúčastní i zástupci nevládních organizací.

Co chystají nevládní organizace ?

Nevládní organizace se kromě aktivní účasti na práci pracovní skupiny pro PRTR chystají během června zřídit na Internetu speciální WWW stránku věnovanou problematice PRTR. Průběžně bude Plzeňská ekologická nadace také aktualizovat analýzu stavu příprav PRTR, která také bude během června zpřístupněna na Internetu. V současné době se připravuje zřízení Nevládního fóra pro PRTR, které bude pravděpodobně oficiálně ustaveno 16. června 1998. Toto fórum bude mimo jiné připravovat podklady pro zástupce nevládních organizací v pracovní komisi pro PRTR a dále bude připomínkovat materiály předložené do komise reprezentanty státní zprávy či průmyslu.

Připravil Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace)


Další informace o PRTR Vám můžete poskytnout :

Karel Bláha (MŽP ČR), tel.: 02 - 67121111, fax.:02 - 67120013, e-mail: blaha@env.cz
Miroslav Šuta, tel./fax: 019 - 74 55 905, E-mail: miroslav.suta@ecn.cz


Příloha tiskové zprávy ze dne 5.6.1998

Integrovaný registr znečištění prostředí (PRTR):
informační nástroj moderní ekologické politiky


PRTR je zkratka z anglického Pollution Release and Transfer Register, což se obvykle překládá jako registr úniků a přenosů znečišťujících látek (RUPZL). V podstatě jde o databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslu do životního prostředí. Firmy používající chemikálie vyplňují každoročně jednoduchý tzv. ohlašovací formulář pro každou sledovanou látku a předkládají ho ke zpracování v papírové nebo elektronické formě do řídícího centra systému. Ohlašovací formulář obsahuje základní identifikační informace o zdroji úniků (jméno podniku, adresa, typ ekonomické činnosti), o znečišťující látce (číslo CAS) a o roční množství látky, které uniklo do ovzduší, vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Ohlašovatel musí též udat přesné umístění výrobního zařízení, což vytváří předpoklady pro případnou analýzu zátěže území a hodnocení rizik v dané lokalitě. Systém využívá počítačové programy, které umožňují jednak zpracovat hlášení na podnikové úrovni ve standardizovaném formátu a které usnadňují státnímu řídícímu centru efektivně přijímat, zpracovávat, vyhodnocovat a zejména aktivně šířit získané údaje. Prakticky veškeré informace obsažené v registru jsou pak komukoli bezplatně dostupné. Podle zahraničních zkušeností jsou data shromážděná prostřednictvím PRTR využívána jak vládou, tak průmyslem. Nemalý význam má PRTR i pro zdravotníky, lokální občanské iniciativy, novináře, odboráře, ale třeba i pro realitní kanceláře. Výčet použití dat z PRTR by byl velmi široký, mezi nejzajímavější rozhodně patří např.: vynucení změn ve výrobních procesech podniků, havarijní plánování, epidemiologické studie, porovnávání podobných výrobních zařízení, vyjednání občanů se zástupci průmyslu, příprava legislativy, předinvestiční analýzy, průzkumy trhu, snižování produkce odpadů.

PRTR ve světě

Systémy PRTR jsou již zavedeny nebo se připravují v řadě zemí. V USA již od roku 1986 funguje Toxic Release Inventory (TRI), který dnes zahrnuje cca 600 chemických látek. V Kanadě byl zaveden National Pollutant Release Inventory (NPRI). Velká Británie buduje tzv. Chemical Release Inventory (CRI) jako ústřední prvek programu integrované kontroly znečištění. Holandsko už víc než dvě desetiletí má Industrial Emission Inventory. Systém také pracuje v Austrálii (NPI) či v Mexiku (RETC), které s vývojem systému začalo ve stejné době jako Česká republika. Další země již zahájili vývoj národních systému PRTR a mnoho zemí též projevuje značný zájem o získaní potřebných informací pro zavedení obdobného sytému. V roce 1996 bylo dokončeno Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučení vládám členských zemí zavést PRTR. Jelikož členskou zemí OECD je Česká republika, doporučení se bezprostředně dotýká i nás. Plzeňská ekologická nadace ve spolupráci s Nadací Partnerství a Dětmi Země připravila přehled zahraničních zkušeností nazvaný "Veřejné informační systémy o emisích z průmyslu u nás i ve světě (PRTR ve světě)", který podává podrobnější přehled o zkušenostech jednotlivých zemí. Publikace je dostupná na níže uvedené adrese a během června bude dostupná v české i anglické verzi též na Internetu. Již dnes jsou základní informace o PRTR dostupné na Internetu na adrese: http://www.ecn.cz/detizeme/tprtrcz.stm

PRTR v ČR

Již v roce 1994 byl zahájen proces vývoje systému PRTR v České republice, a to v rámci grantu MŽP "Evidování úniků toxických látek v ČR". V roce 1995 byla problematika PRTR zahrnuta do nového projektu Management chemických látek a jeho řešením byla pověřena Vysoká škola chemicko-technologická, která se přípravou podkladů pro PRTR zabývala i v roce 1996. V roce 1997 pak štafetu převzal Výzkumný ústav organických syntéz a. s. Na nevládní úrovni vyvíjejí iniciativu hlavně sdružení Děti Země, Plzeňská ekologická nadace a Nadace Partnerství.Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
10. července 1998