[PEN Homepage] [PRTR Homepage] [Aarhusská konvence] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Plzeňská ekologická nadace

AARHUSKÁ KONVENCE:
LEGISLATIVA A PRAXE V ČR


Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen


ANALÝZA ČLÁNKŮ 6, 7 A 8 AARHUSKÉ KONVENCE

Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech, při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí, a na přípravě prováděcích předpisů a obecně aplikovatelných právně závazných normativních nástrojů

Zpracoval: Jiří Dusík (REC)

(Analýza byla zpracována v rámci projektu Regionálního environmentálního centra
a Centra pro komunitní práci)


Článek 6

Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech

Obecný úvod

Článek 6 se dotýká zejména novely z.č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a připravovaného zavedení systému IPPC v ČR. Tato analýza se , vzhledem k absenci legislativního rámce pro IPPC v ČR, zabývá zejména souladem věcného záměru nového zákona o EIA připraveného pro MŽP kolektivem STUŽ pod vedením RNDr. Martiše (dále jen VZ-EIA).

Obecně lze konstatovat, že věcný záměr nového zákona o EIA (VZ-EIA) byl připraven v plném souladu s požadavky Aarhuské úmluvy. Jelikož však lze v průběhu meziresortního řízení a přípravy paragrafovaného znění zákona očekávat dílčí úpravy navrhovaných kroků EIA, jsou v tomto textu uvedena podrobná opatření pro implementanci úmluvy. Tato opatření jsou rozdělena do 3 základních kategorií:

1. Strany budou:
 • (a) uplatňovat ustanovení tohoto článku vzhledem k rozhodování o tom, zda povolit navrhované činnosti uvedené v příloze I;
 • (b) v souladu se svým právem aplikovat ustanovení tohoto článku také na rozhodování o tom, zda povolit navrhované činnosti, které nejsou uvedeny v příloze I a které mohou mít významný vliv na životní prostředí. Strany určí, zda navrhované aktivity podléhají těmto ustanovením; a
 • (c) moci rozhodnout případ od případu, pokud je tak stanoveno jejich vnitrostátním právem, neaplikovat ustanovení tohoto článku na aktivity navržené k účelům státní bezpečnosti, pokud se tyto strany domnívají, že by tyto účely mohly být aplikací tohoto článku nepříznivě ovlivněny.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Tato problematika je adekvátně řešena čl. II.1, II.6 a přílohami č. 1 a 2. VZ-EIA.

M: Pro systém aktivního výběru záměrů pro posouzení v rámci EIA bude nutno vypracovat základní metodické postupy pro určování "významného vlivu na životní prostředí" , který bude základním indikátorem pro aktivní screening,

P: Systém aktivního výběru záměrů pro posouzení v rámci EIA bude v ČR poměrně nový fenomén a proto je nutno připravit adekvátní školící programy zejm. příslušné orgány, popř. i pro NNO a dotčené orgány veřejné správy.

2. Zainteresovaná veřejnost bude přiměřeně, včas a účinně informována buď veřejným oznámením nebo individuálně, v dostatečně raném stádiu procedury environmentálního rozhodování mimo jiné o:
 • (a) navrhované činnosti a o žádosti, o níž bude rozhodováno;
 • (b) povaze možných rozhodnutí, nebo o návrhu rozhodnutí;
 • (c) orgánu veřejné správy příslušném k vydání rozhodnutí;
 • (d) předpokládaném postupu, včetně o tom, kdy a jak budou poskytnuty informace o:
 • (i) zahájení procedury rozhodování;
 • (ii) možnosti veřejnosti účastnit se tohoto řízení;
 • (iii) termínu a místě předpokládaného veřejného projednání;
 • (iv) orgánu veřejné správy, od něhož lze získat relevantní informace, a u něhož jsou uloženy relevantní informace k přezkoumání ze strany veřejnosti;
 • (v) příslušném orgánu veřejné správy nebo o dalších úředních orgánech, jimž lze podávat připomínky nebo dotazy, a o harmonogramu předávání těchto připomínek a dotazu;
 • (vi) sdělení, jaké relevantní environmentální informace o navrhované činnosti jsou dostupné; a
 • (e) skutečnosti, zda navrhovaná aktivita podléhá posouzení environmentálních vlivu v rámci národního systému či v rámci systému posuzování vlivu přesahujících státní hranice.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Problematika je rámcově řešena čl. II.3, II.4, II.5 a přílohou č. 3 VZ-EIA. Základnímu požadavky čl. 6.2 úmluvy jsou postup oznámení (Zainteresovaná veřejnost bude přiměřeně, včas a účinně informována buď veřejným oznámením nebo individuálně) a obsah vlastního oznámení. Požadavky na obsah oznámení v čl. 6.2. Úmluvy budou muset být v paragrafovaném znění zákona plně implantovány do náležitostí oznámení záměru v příloze č. 3. VZ-EIA. Požadavky na proceduru oznámení by měly být obsaženy v obecně závazném předpisu (v horším případě metodice) pro "přiměřené, včasné a účinné informování veřejnost veřejným oznámením nebo individuálně".

P: Příslušné orgány patrně budou muset v prvních letech aplikace "kvalitního oznamování" poskytovat konzultace jednotlivým investorům (oznamovatelům) při přípravě řádného a úplného oznámení. Z tohoto důvodu lze doporučit školící program pro příslušné orgány, oznamovatele, popř. pro konzultanty v oblasti EIA, v oblasti kvalitní přípravy oznámení. Tento školící program může být obsahově vázán na podpůrné programy vztažené k č. 6.5 Úmluvy (viz níže).

3. Postupy pro účast veřejnosti zahrnou rozumné lhůty pro jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času informovat veřejnost v souladu s odst. 2 a které poskytnou dostatek času veřejnosti k přípravě a k účinné účasti v environmentálním rozhodování.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Časové lhůty nejsou ve VZ-EIA řešeny a budou specifikovány v paragrafovém znění zákona. Na základě diskusí s řešitelským týmem pro VZ-EIA lze konstatovat, že požadavky čl. 6.3. Úmluvy budou plně respektovány

M: -

P: -

4. Strany zajistí účast veřejnosti v počátečním stadiu rozhodování, kdy jsou ještě všechny možnosti výběru a alternativ otevřeny a kdy účast veřejnosti muže být účinná.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Tyto požadavky jsou plně v souladu s čl. II.5, II.6 a II.7 VZ-EIA.

M: Tato oblast je prioritou pro kvalitní uplatnění nového zákona o EIA a bude vyžadovat přípravu metodických a podrobných procedurálních pokynů pro kvalitní scoping. ČR je scoping doposud zcela neznámou a ignorovanou oblasti a při jeho uplatňování se projeví mnoho procedurálních, metodických a kompetenčních nejasností. Proto by MŽP mělo začít připravovat metodické pokyny pro scoping a tyto pokyny by mělo po dohodě s oznamovateli zkoušet na vybraných pilotních projektech.

P: Vzhledem k očekávaným problémům při praktické realizaci čl. II.5, II.6 a II.7 VZ-EIA doporučujeme přípravu rozsáhlých školících/osvětových programů pro všechny aktéry v procesu EIA.

5. Strany by mely stimulovat případné žadatele k tomu, aby ještě před podáním žádosti o povolení určili zainteresovanou veřejnost, aby s ní zahájili diskusi a poskytli jí informace týkající se cílu jejich žádosti.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Je naprosto adekvátně řešeno čl. II.4 VZ-EIA.

M: -

P: Podpůrné programy v této oblasti by měly být směřovány na oznamovatele a jejich konzultantům a lze je kombinovat s podpůrnými programy pro přípravu kvalitních oznámení (viz doporučení k čl. 6.2.)

6. Strany budou od příslušných orgánu veřejné správy požadovat, aby zainteresované veřejnosti umožnily přístup k přezkoumání všech informací relevantních pro dané rozhodování - na požádání zdarma a co možná nejdříve poté, co se stanou dostupné informace, které jsou uvedeny v tomto článku a které jsou dostupné v době procedury účasti veřejnosti na rozhodování, aniž by tím bylo dotčeno právo stran odmítnout předat jisté informace v souladu s článkem 4, odstavce 3 a 4. Relevantní informace budou přinejmenším zahrnovat následující, a to aniž by se dotkly ustanovení článku 4:

 • (a) popis místa a fyzikálních a technických charakteristik navrhované činnosti, vetne odhadu předpokládaných zbytku (odpadu) a emisí;
 • (b) popis významných vlivu navrhované činnosti na životní prostředí;
 • (c) popis opatření předpokládaných k prevenci a/nebo ke snížení těchto vlivu, vetne emisí;
 • (e) popis hlavních alternativ (k navrhovaným činnostem), které žadatel studoval; a
 • (f) hlavní zprávy a doporučení předané veřejným orgánům státní správy v souladu s národní legislativou v době, kdy zainteresovaná veřejnost bude informována v souladu s odstavcem 2 výše.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Přílohy č. 3 a 4 VZ-EIA jsou v plném souladu s těmito požadavky.

M: -

P: Tato problematika může být pokryta úvodnímu školeními pro hlavní aktéry procesu EIA.

7. Postupy pro účast veřejnosti jí umožní předkládat, písemně nebo formou veřejného dotazu, resp. slyšení (podle konkrétních podmínek), jakékoli připomínky, informace, rozbory nebo názory, které veřejnost považuje za relevantní ve vztahu k navrhované činnosti.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: VZ-EIA je plném souladu s těmito požadavky

M: -

P: Kromě úvodních školení pro NNO o novém systému EIA by měly existovat podpůrné programy pro vlastní účast NNO v EIA, které poskytnou finanční prostředky pro mnohdy finančně velmi náročnou účast NNO v EIA (pro základní diskusi o typu této pomoci lze využít např. model průběžné finanční pomoci pro účast NNO v EIA v Kanadě)

8. Strany zajistí, že v rozhodnutí bude náležitě a povinně brán v úvahu výsledek účasti veřejnosti..

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Toto je druhá priorita, která bude vyžadovat mnoho pozornosti. Právo na spravedlivé a nestranné posouzení připomínek lze zajistit existencí nezávislých odvolacích orgánů, které přezkoumávají stížnosti na "nenáležité" zohlednění připomínek veřejnosti (podobné stížnosti mohou přicházet i od jiných subjektů - zejm. od oznamovatele a dotčených obcí - a měly by být rovněž důkladně přezkoumány). Vzhledem ke skutečnosti, že EIA nepodléhá (a podle znění VZ-EIA podléhat ani nebude) správnímu řádu, lze v rámci systému EIA konstituovat speciální odvolací orgán(y). VZ-EIA tuto problematiku uspokojivě způsobem řeší v čl. II.12 - námitky jsou v navrhovaném systému projednávány regionální nebo ministerskou komisí a odvolání jsou projednávány pomocí speciální rozkladové komise MŽP. Otázkou je zda navrhovaný systém pro podávaní námitek a odvolání projde do paragrafovaného znění a výsledné verze zákona.

M: Zejména ustanovení regionální nebo ministerské komise pro EIA bude vyžadovat metodickou a procedurální podporu. V této oblasti lze získat cenné zkušenosti z činnosti EIA komisí v Nizozemí, Kanadě, Polsku a Maďarsku.

P: Proškolení členů těchto orgánů které bude vázáno na vydané metodické a procedurální pokyny.

9. Pokud bylo rozhodnutí vydáno orgánem veřejné správy, strany zajistí, aby veřejnost o něm byla okamžitě informována v souladu s příslušnými postupy. Strany zpřístupní veřejnosti text rozhodnutí a hlavní důvody i hlediska, na nichž bylo rozhodnutí založeno.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Tato oblast je uspokojivě řešena v čl. II.11 a příloze č. 8 VZ-EIA (obsah Stanoviska a postup jeho zveřejnění)

M: -

P: -

10. Pokud orgán veřejné správy přehodnotí nebo pokud bude aktualizovat provozní podmínky pro činnost uvedenou v odst. 1, strany zajistí že budou použita ustanovení odstavců 2 až 9 tohoto článku po nezbytných úpravách v případech, kdy je to vhodné.

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Tato oblast je řešena v čl. II.11 VZ-EIA, které jasně uvádí, že Stanoviska přísl. orgánu má časově omezenou platnost. Čl. II, po jeho platnosti nastává opětovná povinnost záměr posoudit v rámci EIA. Čl. 13 a II.14 (monitoring a post-projektová analýza realizovaného záměru) zároveň stanovují povinnosti monitoringu - zveřejňování informací získaných z monitoringu však není ve věcném návrhu zákona uspokojivě řešeno. Tato povinnost (společně s povinností informovat dotčené obce o výsledcích monitoringu) by měla být explicitně zakotvena v paragrafové verzi zákona.

M: -

P: -

11. Strany v rámci své vnitrostátní právní úpravy budou aplikovat ve schůdném a vhodném rozsahu ustanovení tohoto článku na rozhodování o tom, zda povolit záměrné vypouštění geneticky modifikovaných organismu do životního prostředí..

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: ?

M: ?

P: ?

Článek 7

Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí

1. Strany přijmou příslušné předpisy pro účast veřejnosti při přípravě plánů a programů, které se týkají životního prostředí, a to v transparentním a spravedlivém rámci, zajištujícím poskytování nezbytných informací veřejnosti.. Při tom budou aplikovány odstavce 3, 4 a 8 článku 6. Příslušné orgány veřejné správy určí veřejnost, která se muže účastnit, přičemž budou brány v úvahu cíle této úmluvy. Strany budou usilovat o poskytování příležitostí v přiměřeném rozsahu pro účast veřejnosti při tvorbě politik týkajících se životního prostředí..

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Tato oblast je značně obsáhlá - týká se "plánů, které se týkají životního prostředí" (pod pojmem plán se rozumí konkrétní koncepce, která má mj. i územně plánovací průmět - t.j. zejm. územní plán) a přípravy "programů a politik, které se týkají životního prostředí" (t.j. resortní koncepcí v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, cestovního ruchu, těžby nerostů, atd. a příprava programových dokumentů pro strukturální fondy EU). Obecně lze zapojování veřejnosti do přípravy těchto dokumentů kategorizovat následovně:

M: Obecným problémem stávajících a připravovaných právních úprav pro přípravu strategických dokumentů (plánů, programů a politik) častá ignorance požadovaných konzultací s veřejností v praxi. Proto by bylo vhodné připravit podrobné metodické pokyny a podpůrné školící a osvětové programy pro všechny resorty, které připravují tyto strategické dokumenty (t.j. zejména resorty zodpovědné za územní plánování, programové dokumenty pro strukturální fondy EU a koncepce v oblasti energetiky, dopravy, zemědělství, cestovního ruchu, těžby nerostů, atd.)

P: Školení pro veřejnou správu vázané na zpracované metodiky na tomto poli (viz výše).

Článek 8

Účast veřejnosti na přípravě prováděcích předpisů a obecně aplikovatelných právně závazných normativních nástrojů

1. Strany budou usilovat o podporování účinné účasti veřejnosti - ve vhodném stadiu, kdy jsou možnosti volby stále ještě otevřeny - v procesu přípravy prováděcích předpisu a jiných, obecně aplikovatelných právně závazných předpisu orgánu veřejné správy, které mohou mít významný vliv na životní prostředí.. K tomuto účelu by měly být učiněny tyto kroky:
 • (a) měl by být stanoven dostatečný časový rámec účinné účasti;
 • (b) návrh předpisu měl by být publikován nebo jiným způsobem zpřístupněn veřejnosti; a
 • (c) veřejnosti by měla být dána příležitost podávat připomínky přímo, nebo prostřednictvím reprezentativních poradních orgánu.

Výsledky spoluúčasti veřejnosti by měly být brány v úvahu v maximální možné míře

Opatření pro adekvátní implementaci v ČR:

L: Tato oblast doposud není v ČR upravena žádným způsobem a o její právní zakotvení usiluje VZ-EIA v části III (posuzování koncepcí). Otázkou je, zda navrhovaná úprava projde do paragrafového a výsledného znění zákona.

M: V ČR naprosto chybí postupy pro veřejné projednávání zákonů, které mohou mít významný vliv na žp. Pro připravenost ČR na přijmutí navrhovaného systému pro projednávání návrhů zákonů (a jiných koncepcí) by bylo vhodné začít urychleně připravovat metodické pokyny pro tuto oblast (zajímavé poznatky poskytují zejm. obdobné metodiky v SR).

P: -


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
18.srpna 1999