[PEN Homepage] [PRTR Homepage] [Aarhusská konvence] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Plzeňská ekologická nadace

AARHUSKÁ KONVENCE:
LEGISLATIVA A PRAXE V ČR


Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen


ANALÝZA ČLÁNKŮ 4 A 5 AARHUSKÉ KONVENCE

PŘÍSTUP K ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMACÍM,
SBÍRÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ INFORMACÍ O ŽP

Zpracoval: Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace)

(Analýza byla zpracována v rámci projektu Regionálního environmentálního centra
a Centra pro komunitní práci)


Článek 4 - Přístup k environmentálním informacím

1. Smluvní strany zajistí, aby orgány veřejné správy na žádost o environmentální informace zpřístupnily tyto informace veřejnosti podle následujících odstavců tohoto článku, v rámci vnitrostátní legislativy, včetně kopií existující dokumentace obsahující nebo zahrnující tyto informace, v případech, kdy o ně bylo požádáno a s přihlídnutím k pododstavci (b):
 • (a) aniž by musel být uveden důvod nebo prokázán zájem či nárok,
 • (b) v požadované formě, pokud:
 • (i) z hlediska orgánu veřejné správy není rozumné poskytovat požadovanou informaci v jiné formě, v takovém případě musí být uvedeny důvody pro poskytnutí informace v této formě, nebo
 • (ii) informace je již veřejně dostupná v jiné formě

Nároky tohoto odstavce pokrývá zákon č. 123/98 Sb., zejména v rámci paragrafů 5 a 6.

2. Environmentální informace uvedené v odstavci 1 budou zpřístupněny co možná nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce po podání žádosti, pokud rozsah a složitost informace neodůvodňuje prodloužení této lhůty až na dva měsíce od podání žádosti. Žadatel bude o prodloužení lhůty a o jeho důvodech informován.

Nároky tohoto odstavce pokrývá zákon č. 123/98 Sb., zejména v rámci paragrafů 7.

3. Žádost o environmentální informace může být zamítnuta, pokud
 • (a) orgán veřejné správy, kterému je žádost adresována požadované informace nemá
 • (b) je žádost zjevně bezdůvodná nebo je formulována příliš obecně, nebo
 • (c) se žádost týká nedokončených materiálů nebo interních sdělení orgánů veřejné správy, umožňuje-li tuto výjimku vnitrostátní legislativa nebo obvyklá praxe, přičemž se bere v úvahu zájem veřejnosti, v jejíž prospěch je informace poskytována.

4. Žádost o environmentální informace lze zamítnout, jestliže by poskytnutí těchto informací nepříznivě ovlivnilo:
 • (a) důvěrný ráz řízení či postupu orgánů veřejné správy v případech, kdy vnitrostátní právo stanoví tento důvěrný ráz,
 • (b) mezinárodní vztahy, bezpečnost státu nebo veřejnou bezpečnost
 • (c) průběh soudního řízení, možnost občana dosáhnout spravedlivého soudního řízení nebo možnost orgánu veřejné správy vést vyšetřování trestného činu nebo činu disciplinární povahy,
 • (d) obchodní a průmyslové tajemství a průmyslové informace v případech, kdy je toto tajemství chráněno zákony na ochranu legitimních ekonomických zájmů. V tomto rámci budou sděleny údaje o emisích, které jsou relevantní pro ochranu životního prostředí.
 • (e) práva duševního vlastnictví
 • (f) ochranu osobních údajů anebo souborů údajů týkajících se fyzických osob v případech, kdy tyto osoby nedaly souhlas s poskytnutím těchto informací veřejnosti, pokud tuto ochranu stanoví vnitrostátní právo,
 • (g) zájmy třetí strany, která poskytla požadovanou informaci, aniž měla či mohla mít právně stanovenou povinnost ji poskytnout, a v případech, kdy tato třetí strana nedala k uvolnění dotyčného materiálu souhlas, nebo
 • (h) životní prostředí, kterého se informace týká, jako jsou místa chovu nebo rozmnožování vzácných druhů.
Důvody pro odmítnutí žádosti uvedené výše budou interpretovány restriktivně, přičemž se bude brát v úvahu zájem veřejnosti které jsou tyto informace sdělovány i to, zda se požadované informace vztahují k emisím vypouštěným do životního prostředí.

Nároky tohoto odstavce pokrývá zákon č. 123/98 Sb., zejména v rámci paragrafu 8. Naopak odstavce 4 a 5 paragrafu 8 zákona lépe chrání právo veřejnosti než formulace v konvenci.

5. Nemá-li orgán veřejné správy požadovanou informaci k dispozici, uvědomí žadatele se nejdříve o orgánu veřejné správy, jemuž lze podle jeho názoru podat žádost o požadovanou informaci, anebo tomuto orgánu žádost o informaci postoupí a uvědomí o tom žadatele.

Nároky tohoto odstavce pokrývá zákon č. 123/98 Sb. v rámci paragrafu 4.

6. Pokud je možné vyčlenit informace, jejichž poskytování lze podle odstavců 3 (c) a 4 tohoto článku zamítnout, aby nedošlo k porušení důvěrného rázu těchto vyjmutých informací, smluvní strany zajistí, aby orgány veřejné správy zpřístupnily zbývající část požadovaných informací. o životním prostředí.

Nároky tohoto odstavce pokrývá zákon č. 123/98 Sb., v rámci paragrafu 8, odstavci 6.

7. Žádost bude zamítnuta písemnou formou, byla-li podána písemně anebo jestliže to žadatel požaduje. V zamítnutí budou uvedeny důvody zamítnutí a bude poskytnuta informace o opravných prostředcích, které jsou k dispozici podle článku 9. Zamítnutí musí být učiněno co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce, pokud složitost požadované informace nezdůvodňuje prodloužení této lhůty až na dva měsíce od podání žádosti. Žadatel bude informován o prodloužení této lhůty a o jeho důvodech.

Nároky tohoto odstavce pokrývá částečně zákon č. 123/98 Sb., zejména v rámci paragrafu 9. Česká právní úprava však bohužel v odstavci 3 paragrafu 9 umožňuje orgánu informaci neposkytnout a nevydat rozhodnutí, což se po uplynutí stanovené lhůty považuje za odepření informace.

8. Smluvní strany mohou povolit svým orgánům veřejné správy účtovat za poskytování informací úhradu, která však nesmí překročit přiměřenou výši. Orgány veřejné správy, které se takovouto úhradu za poskytování informací chystají zavést, zpřístupní žadatelům přehled úhrad, jež mohou být účtovány, s uvedením okolností, za nichž mohou být účtovány nebo promíjeny a za nichž je poskytnutí informace vázáno na zaplacení takového úhrady předem.

Nároky tohoto odstavce pokrývá zákon č. 123/98 Sb., zejména v rámci paragrafu 10. Za pozitivní lze považovat, že česká právní úprava specifikuje o proti konvenci, že úhrady nesmí převýšit náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informací žadateli.

Závěr:

Zákon č. 123/98 Sb. v zásadě naplňuje požadavky článku 4 konvence a jeví se jako moderní nástroj ekologické politiky. V některých případech jde nad rámec minimálních požadavků konvence (např. povinnost jiných osob zpřístupňovat informace) nebo specifikuje konkrétněji určité podmínky. Existují však doposud značné problémy s implementací tohoto zákona.

Komentář:

Praxe poskytování informací je nestandardní, založena na subjektivním výkladů zákona 123/98 Sb. jednotlivými úředníky. K zákonu zatím není vytvořena metodika, neustálil se výklad některých sporných ustanovení.

Návrhy řešení :


Článek 5 - Sbírání a rozšiřování informací o ŽP

1. Smluvní strany zajistí, aby:
 • (a) orgány veřejné správy měly k dispozici informace o životním prostředí vztahující se k výkonu jejich funkcí a aktualizovaly je,
 • (b) byly zřízeny povinné systémy, které zajistí přiměřený tok informací k orgánům veřejné správy o navrhovaných a stávajících činnostech, kterou mohou významně ovlivnit životní prostředí
 • (c) v případě bezprostředního ohrožení zdraví nebo životního prostředí, ať už je důsledkem lidských činností anebo má přirozené příčiny, všechny informace, jež mohou veřejnosti učinit opatření k preventivnímu zabránění nebo zmírnění škod v důsledku tohoto ohrožení a které má k dispozici orgán veřejné správy, jsou okamžitě a neodkladně předány veřejnosti, již se může ohrožení týkat.

2. Smluvní strany zajistí v rámci své legislativy, aby způsob jakým orgány veřejné správy zpřístupňují environmentální informace, byl transparentní a aby environmentální informace byly skutečně dostupné, mimo jiné, prostřednictvím:
 • (a) poskytování veřejnosti dostatečných údajů o typu a rozsahu environmentálních informací, které mají příslušné orgány veřejné správy k dispozici, a o základních lhůtách a podmínkách, za nichž se tyto informace poskytují a o postupu, jímž je lze získat,
 • (b) zavedení a fungování konkrétních opatření jako např.
 • (i) veřejně přístupné seznamy, registry nebo soubory údajů,
 • (ii) povinnost úředníků podporovat veřejnost v její snaze o přístup k informacím podle této úmluvy
 • (iii) pověření kontaktních osob
 • (c) umožnění bezplatného přístupu k environmentální informacím obsaženým v seznamech, registrech nebo v souborech údajů uvedených v pododstavci (b)

3. Smluvní strany zajistí, aby environmentální informace byly postupně zpřístupňovány v elektronických databázích snadno přístupných veřejnosti prostřednictvím telekomunikačních sítí. Informace v této formě by měly zahrnovat: (a) zprávy o stavu životního prostředí, uvedené v odstavci 4 níže, (b) texty legislativy o životním prostředí, nebo se k němu vztahující, (c) podle vhodnosti politiky, plány a programy týkající se životního prostředí a environmentálních dohod a (d) další informace, jejichž dostupnost v této formě by mohla usnadnit aplikaci vnitrostátní práva naplňujícího tuto úmluvu, za předpokladu, že tyto informace jsou již dostupné v elektronické formě.

odst. 3, zejména písm. c a d - obtížné či nemožné získaní elektronických podob dokumentů

4. Smluvní strany budou zveřejňovat a rozšiřovat v pravidelných intervalech nepřesahujících tři nebo čtyři roky národní zprávy o stavu životního prostředí včetně informací o kvalitě životního prostředí a o jeho zátěžích.

zákon 123/98 Sb. ukládá v paragrafu 12 povinnost každoročního zpracování, schválení zprávy vládou, její projednání Parlamentem a zveřejnění do 3 měsíců od schválení.

5. Smluvní strany v rámci své legislativy přijmou opatření ke zveřejňování mimo jiné:
 • (a) legislativy a politických dokumentů jako jsou např. dokumenty formulující strategie, politiku, programy a akční plány týkající se životního prostředí a zprav o jejich plnění, zpracovávaných na různých úrovních veřejné správy,
 • (b) mezinárodních smluv, úmluv a dohod týkajících se problematiky životního prostředí a
 • (c) jiných významných mezinárodních dokumentů vztahujících se k environmentální problémům, pokud to bude vhodné.

6. Smluvní strany budou stimulovat provozovatele, jejichž činnosti významně ovlivňují životní prostředí, aby pravidelně informovaly veřejnost o působení své činnosti na životní prostředí, v případě, že je to vhodné v rámci dobrovolných systémů ekologicky šetrných výrobků či environmentálních auditů, nebo jiným způsoby.

žádaná stimulace v ČR neexistuje

7. Smluvní strany budou:
 • (a) zveřejňovat fakta (a jejich analýzy), která budou pokládat za relevantní a důležitá při formulování hlavních návrhů politiky životního prostředí
 • (b) zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat dostupný vysvětlujíc materiál o svých jednáních s veřejností o záležitostech, jichž se týká tato úmluva
 • (c) poskytovat vhodnou formou informace o výkonech a účinnosti veřejných funkcí nebo o poskytování služeb vztahujících se k životnímu prostředí na všech úrovních veřejné správy

stávající program ekologicky šetrných výrobků nelze považovat za dostatečný mechanismus poskytování dostatečných informací veřejnosti o výrobcích

8. Smluvní strany vypracují mechanismus, jak poskytovat veřejnosti dostatečné informace o výrobcích způsobem, který umožní spotřebitelům vybrat si výrobky šetrné k životnímu prostředí.

9. Smluvní strany budou postupně zavádět, s přihlédnutím, pokud to bude vhodné, k mezinárodním postupům, koherentní systémy inventur a registrů environmentálního znečištění formou strukturovaných počítačových a veřejně přístupných databází, sestavovaných na základě standardizovaných zpráv či hlášení., přičemž v případě vhodnosti budou brát v úvahu. Tyto systémy mohou zahrnovat vstupy, úniky a přenosy specifikovaného seznamu látek a produktů, včetně vody, energie a použitých zdrojů, ze specifikovaného spektra aktivit do složek životního prostředí a mohou dále zahrnovat zpracování a zneškodňování odpadů v místě jejich vzniku i mimo tato místa.

stávající systémy jsou nekompatibilní systémy, nepokrývají žádoucí spektrum informací, data jsou obtížně dostupná

10. Žádné ustanovení tohoto článku se nedotýká práva stran odmítnout uvolnění jistých environmentálních informací v souladu s článkem 4, odstavec 3 a 4.

Komentáře:

Závěr

Česká republika musí vyvinout značné úsilí, aby požadavky článku 5 konvence naplnila. Je nutno za účasti veřejnosti zpracovat jasnou strategie a harmonogram implementace jednotlivých požadavků konvence. Dále je nutno vypracovat mechanismus hodnocení účinnosti přijatých opatření a zjednání nápravy v případech jejich nedostatečnosti nebo selhání.

Existují však doposud značné problémy s implementací tohoto zákona.

Návrhy dílčích řešení :


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
19.srpna 1999