Občanská komise pro kontrolu malešické spalovny.

Základní informace

    Poté, co malešická spalovna získala svolení s trvalým provozem, rozhodla se občanská sdružení, odborníci a poslanci zastupitelstev založit nové občanské sdružení po vzoru občanských komisí kontrolujících například ve Spojených státech chod jaderných elektráren. Tak vznikla 1. října 1998 "Občanská komise pro kontrolu malešické spalovny". Nyní žádá o zaregistrování mezi občanská sdružení.

Vznikla tak vlastně poměrně široká občanská koalice, která bude usilovat především o zpřístupnění informací o vlivu spalovny na životní prostředí. Zřídí vlastní internetovou stranu k jejich zveřejňování. Kromě toho bude také usilovat o co nejrychlejší uzákonění limitu pro emise dioxinů a dovybavení spalovny zařízením na jejich zachycování. Charakter nového sdružení je patrný z přiloženého výtahu z jeho stanov schválených ustavující schůzí 1. října 1998.

Mezi členy "Občanské komise pro kontrolu malešické spalovny" jsou poslanci zastupitelstev (např. PhDr. Ivan Rynda), odborníci (například ing. Vladimír Pekárek z Ústavu chemických procesů AV ČR) a občanská sdružení ze Štěrbohol, z Prahy 10, z Dolních Počernic a Děti Země.

Čestnou členkou nového občanského sdružení se stala i Američanka, paní Joan Corbett Dine, která nyní žije v Praze. Joan Corbett Dine se v ochraně životního prostředí angažovala i ve Spojených státech, kde se věnovala problematice pesticidu chlordan. Jde o chlorovanou látku stejně jako u dioxinů, kterými otravuje prostředí malešická spalovna.

"Myslím si, že lidé mají právo na zdravé životní prostředí a právo na to dozvědět se, kdo je jak zamořuje. Stejně tak je podle mne důležité aktivně se vyjadřovat ke znečišťování životního prostředí a žádat zlepšení technologií tak, aby k němu pokud možno nedocházelo. To všechno jsou důvody, které mne jako obyvatele Prahy přivedly do Občanské komise pro kontrolu malešické spalovny," říká paní Joan Corbett Dine. Dodává také, že malešická spalovna by v USA nejspíš nemohla být vůbec spuštěna.

Dr. Ivan Rynda (poslanec Zastupitelstva hl. m. Prahy a člen Společnosti pro trvale udržitelný život) podtrhl důležitost "Občanské komise ....", protože vznik takových sdružení považuje za důležitý kontrolní mechanismus a za základ rozvoje otevřené liberální občanské spoelčnosti. "Občanská komise z mého pohledu obohatí společnost. Podstatným aspektem pro mne je také prosazování práva na informace o životním prostředí," dodal Ivan Rynda při založení nového občanského sdružení.

 

Přílohy:

VÝŇATEK ZE STANOV
OBČANSKÉ KOMISE PRO KONTROLU MALEŠICKÉ SPALOVNY

Stanovy občanského sdružení "Občanská komise pro kontrolu malešické spalovny"

I. Název a sídlo

Občanské sdružení "Občanská komise pro kontrolu malešické spalovny"

(dále jen "sdružení") má sídlo v Praze, na adrese: Občanská komise pro kontrolu malešické spalovny, Chlumova 17, 130 00 Praha 3.

II. Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kteří chrání životní prostředí prostřednictvím získávání, šíření a hodnocení informací o vlivu malešické spalovny komunálního odpadu na životní prostředí.

Sdružení je striktně nezávislé na politických stranách a na společnostech zabývajících se nakládáním s odpady.

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

III. Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména :

 1. získávání a zcela otevřené šíření informací o vlivu malešické spalovny na životní prostředí a zdraví obyvatel včetně lidí pracujících v ní,
 2. zadávání a zpracovávání studií zaměřených na nakládání s odpady v Praze, především pak studií zaměřených na problematiku související se spalovnou odpadů v Praze - Malešicích,
 3. propagace ekologicky únosného nakládání s odpady v Praze, aniž by byla vázána na prosazování některého z právnických subjektů v této oblasti podnikajících,
 4. spolupráce se zastupitelstvy městských částí Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy při šíření informací o vlivu malešické spalovny na životní prostředí,
 5. spolupráce se zastupitelstvy městských částí Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy při hledání šetrného způsobu nakládání s odpady,
 6. spolupráce a výměna informací s dalšími orgány samosprávy obdobně bodu D) a E),
 7. ochrana přírody a krajiny,
 8. účast ve správních řízeních týkajících se předchozích cílů tam, kde občanským sdružením takovou účast zákony umožňují,
 9. přijetí emisních limitů doporučovaných EU pro spalovny v co nejkratší době,
 10. kontrola důsledného dodržování limitů přijatých naší legislativou.

IV. Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 1. získávání a šíření informací o životním prostředí,
 2. zadávání a zpracování expertiz vztahujících se k naplnění cílů sdružení,
 3. podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na informace o kvalitě životního prostředí,
 4. ekologická výchova a osvěta,
 5. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí související s naplněním cílů sdružení.

 

logo Nadace Partnerství Založení "Občanské komise pro kontrolu malešické spalovny" umožnil projekt "Občanská kontrola malešické spalovny". Projekt finančně podpořila nadace Partnerství v rámci programu "Právo na informace" podpořeného WWF Norsko.

 

 Zpět na titulní stránku 
©   Jan Rovenský    14.10.1998