Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Veřejná prospěšnost  

Veřejná prospěšnost ve Švýcarsku, Nizozemí a Rakousku

22. 2. 2005
JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D -


Ve většině západoevropských právních úprav je problematika veřejné prospěšnosti pojímána odlišně než v českém právu a je řešena především právem veřejným. Pokud právnické osoby směrují k naplňování veřejně prospěšného účelu, mohou požívat daňových výhod, které poskytují jednotlivé předpisy fiskálního práva. Právní forma právnické osoby z pohledu civilně právního není rozhodující (např. i společnost s ručením omezeným nebo družstvo může získat status veřejné prospěšnosti).

ŠVÝCARSKO

Ve Švýcarsku věnují veřejné prospěšnosti pozornost daňové předpisy na svazové i kantonální úrovni v daňových předpisech. Tyto předpisy (1) shodně uvádějí, že: „od daňové povinnosti jsou osvobozeny právnické osoby, které sledují veřejné nebo veřejně prospěšné účely (cíle), a svůj zisk výlučně a neodvolatelně věnují těmto účelům. Podnikatelské účely nejsou v zásadě veřejně prospěšné. Nabytí a správa určité majetkové účasti na podnikání jsou považovány za veřejně prospěšné, pokud zájem na udržení podniku je podřízen obecně prospěšnému účelu a právnická osoba se nepodílí na jeho řízení“.

U ostatních daní je teoreticky kantonům (územním samosprávným celkům) dána nadále volnost, jaké předpoklady stanoví pro veřejně prospěšnou právnickou osobu, které pak poskytnou daňové výhody. Zpravidla však kantony užívají stejná kritéria pro posuzování, jako v případě daní přímých (2). K výkladu a konkretizaci výše uvedeného ustanovení byl vydán oběžník (Kreissreiben Nr. 12) (3). Stanovuje předpoklady, které musí právnická osoba splnit, aby mohla být osvobozena od daní z důvodů veřejné prospěšnosti.
Obecnými předpoklady jsou:
a) osobní a hospodářská příslušnost ke Švýcarsku,
b) výlučnost použití finančních prostředků (problematika částečného osvobození u nadací se smíšeným účelem),
c) neodvolatelnost veřejně prospěšného užití finančních prostředků,
d) hlavní činnost nadace směřující k veřejně prospěšnému účelu.
Dále právnická osoba musí vyvíjet činnost v obecném zájmu a nesmí směřovat ku osobnímu prospěchu.
Oběžník není obecně závazný, ale stal výkladovým pravidlem jak pro svazové tak i kantonální potřeby, především pak soudní rozhodování.

NIZOZEMÍ

V Nizozemí je možné daňové zvýhodnění u právnické osoby, která získá status veřejně prospěšné instituce ve smyslu § 24 odst. 4 zákona o dani dědické a darovací (Successiewet) z roku 1956. (4)

Proto aby mohla být právnická osoba považována za veřejně prospěšnou, musí být zřízena za účelem církevním, založeným na životní filosofii, kulturním, vědeckým nebo veřejně prospěšným. Společným jmenovatelem je zde veřejná prospěšnost. V zásadě není nutné oficiální uznání veřejné prospěšnosti daňovými autoritami. Je ovšem možné požadovat oficiální uznání právnické osoby jako veřejně prospěšné. Tímto způsobem mohou být vyloučeny pozdější komplikace a protesty. (5)

V praxi finanční úřady požadují, aby právnická osoba splňovala tato kritéria:
a) subjekt musí být zřízen v Nizozemí,
b) musí být založen za jiným účelem než je dosažení zisku,
c) musí mít alespoň 3 členy vedení, z nichž alespoň 2/3 nesmí být spřízněni pokrevně nebo oddáni (partnery, osoby spolužijící),
d) každý z členů vedení může mít jen jeden hlas, členové vedení nesmí požívat odměn nebo náhradu nákladů od třetích osob,
e) po zániku právnické osoby, zbylý majetek je nutno použít způsobem odpovídajícím účelu (veřejně prospěšnému),
f) je nutná předchozí konzultace s Inspektorem pro věci registrace a dědictví, pokud má dojít ke změně vnitřních dokumentů nebo složení vedení subjektu,
g) výroční zpráva a roční uzávěrka musí být předložena Inspektorovi pro věci registrace a dědictví.
Tato kritéria však nelze nalézt v žádném právním předpise, proto nejsou obecně závazná.

RAKOUSKO

V rakouském právu hraje důležitou roli „veřejná prospěšnost“, z důvodů možných značných daňových výhod. Teorie i judikatura se shodují, že k užití předpisů týkajících se veřejné prospěšnosti dochází, pokud je právnická osoba založena k plnění veřejně prospěšných nebo církevních účelů a tento účel je vyjádřen v jejím základním dokumentu. V takovém případě je možné daňové zvýhodnění, ale pouze za předpokladu, že v případě zrušení a následné likvidace zůstane likvidační zůstatek zachován ve veřejně prospěšné sféře (připadne jiné veřejně prospěšné korporaci).
Taková ustanovení ve stanovách jsou předpoklady pro získání statusu veřejné prospěšnosti (označení právnické osoby za veřejně prospěšnou), který posuzuje a uděluje příslušný finanční úřad, ale ne jednou pro vždy, ale každoročně, na každý hospodářský rok nově.

ÚVAHA DE LEGE FERENDA

Diskuse o změně koncepce pojetí přiznání výhod neziskovým organizacím v České republice je v odborných kruzích vedena již řadu let. Za současného platného právního stavu je pro získání fiskálních i dalších výhod rozhodující právní forma právnické osoby.
Do budoucna by měly být zvýhodňovány pouze takové subjekty, které získají status veřejné prospěšnosti.
Návrh obecné části nového občanského zákoníku v posledním znění (z listopadu 2004) v § 115 stanovuje:
„ (1) Právnické osobě, která
a) svou činností sleduje dosažení obecného blaha jako veřejně prospěšný cíl,
b) vykonává veřejně prospěšnou činnost nebo poskytuje veřejnosti obecně prospěšnou službu nebo podporu za předem určených podmínek a za rovných podmínek pro každého a
c) jejíž zisk bud podle zakladatelského právního jednání v podstatné části použit pro výkon těch veřejně prospěšných činností, pro které je založena,
náleží6 status veřejné prospěšnosti.
(2) Statut veřejné prospěšnosti se odejme právnické osobě, která se svou činností odchýlí od ustanovení odst. 1 písm. a) nebo b) nebo se svým ziskem naloží v rozporu s ustanovením odstavce 1 písm. c).“

§ 116
(1) Zákon stanoví, za jakých podmínek a jakým způsobem se právnické osobě přizná nebo odejme status veřejné prospěšnosti. Je-li takový status přiznán nebo odňat, vyznačí se to ve veřejném rejstříku, v němž je taková právnická osoba zapsána.

(2) Zákon stanoví, v jakém rozsahu , za jakých podmínek a jakým způsobem se veřejně prospěšná právnická osoba může ucházet o zvláštní výhody, které podle zákona náleží jen osobám se statutem veřejné prospěšnosti.7

Otázkou zůstává, kdo (který orgán státní správy či jiný subjekt) by měl být povolán, aby přiznával a odnímal status veřejné prospěšnosti.

===========
Poznámky:

1) Především v § 56 písm g) svazového zákona o přímých daních (Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer) a § 23 odst. 1 písm. f) spolkového zákona o harmonizaci přímých kantonálních a obecních daní. (Bundesgesetz über Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden).

2) Blíže Koller, T.: Stiftungen und Steuer, Die Stiftung in der juristischen und wirtschaftlichen Praxis, vydal H. M. Riemer, Europa Institut Zürich, Schulthess, Zürich 2001, str. 85.

3) Kreisschrieben (KS) Nr. 12 z roku 1994, Verwaltunngsverordnung – oběžník vydaný vládním nařízením.

4) I když další daňové zákony obsahují obdobnou definici v § 47 odst. 1 zákona o dani z příjmů (Wet op Inkomstenbelasting) a § 16 odst. 1 zákona o dani obchodních společností (Venootschapbelating, 1969), rozhodnutím Inspektora pro registraci a dědictví bylo stanoveno, že rozhodující (a obecně respektovaná) je definice obsažená v § 24 odst. 4 zákona o dani darovací a dědické. Je respektováno i co se týče daně z obchodních společností (soudní rozhodnutí Hof´s Gravenhage, z roku 1983, FED 1993/295 a z roku 1993, VakstudieNieuws, 1994).

5) Např. při darování darů vysoké hodnoty nebo získávání grantů z veřejných rozpočtů může být oficiální uznání podmínkou. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz