Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Veřejná prospěšnost  

Základní teze veřejné prospěšnosti

22. 2. 2005
Josef Štogr -


Teze 1
Obecná nebo veřejná prospěšnost je pojem spojený s jednáním, které je otevřeno do budoucnosti. Prokazatelně existuje obor jednání, které se nedá uzavřít do nějakého jasně daného užitkového rámce: není možné zjednodušit výsledky daného jednání na individuální přínos. Můžeme uvažovat celý obor jednání a v něm dvě množiny. Jednu, která zahrnuje jednání účelová, naplňuje se a zcela vyčerpává v jasně daném oboru cílů, ta nás nezajímá. Týká se jen osoby samé a jejího vlastního prospěchu. A pak jsou jednání jiná, která se nedají takto definitivně zařadit a vymezit směrem k cílům. Nás zajímají otázky zda, jak, kdy a proč posuzovat „prospěšnost“ v té druhé skupiny jednání, jednání otevřeného vzhledem k cílům, jednání vedeného vzájemností.

Teze 2
Slova veřejná prospěšnost a obecná prospěšnost se užívají víceméně jako synonyma, slova „veřejnost“ a „obec“ se používají v mnoha evropských jazycích odvozeně od latinského základu a tedy v široké škále od „publicus“ (obecní, státní, veřejný, úřední), „communio“ (společenství, obec, vzájemnost, veřejnost - i ve smyslu veřejný zájem!) a „civitas“ (občanstvo, obec, město, stát). Samozřejmě se v různých řečech vytvořil jistý (a rozdílný) úzus v jejich užívání, rozdílné akcenty. U nás se veřejná prospěšnost používá jako obecná charakteristika jednání, které má společenský dopad. Veřejná prospěšnost je zpravidla hodnocena či rozhodována pro každý konkrétní případ, pouze pokud je nutné rozhodnout např. o zásazích do práv třetích osob apod. V konkrétních případech vzniká spor o to, zda je či není veřejně prospěšná ta nebo ona liniová stavba apod. a existují právní mechanismy k rozhodnutí tohoto sporu.

Teze 3
Přitom se předpokládá, že stát rozhoduje ve sporu (určuje, co je veřejně prospěšné) v případech, kdy je třeba, aby rozhodnutí padlo v reálném čase. Původní, nezjednodušitelná situace (na kterou mohou být různé názory) se v rámci aktuální shody rozhodne danou procedurou a na základě daných vstupů, které vycházejí ze zadání vyplývajících z obecně akceptovaných veřejných politik. Aby bylo dosaženo řešení v čase, zajistí exekutiva na základě zákona konkrétní rozhodnutí, které upřednostní názor (a práva) jedné strany nad názorem (a právy) strany druhé. K tomu, aby takový mechanismus byl spuštěn, ale musí existovat stav, ve kterém průkazně nedošlo k dohodě mezi aktéry v této věci. V tomto smyslu je veřejná prospěšnost vždy vztažena ke konkrétní kauze, která zasahuje do cizích práv.

Teze 4
Zavádět zákonem úpravu, která by obecně klasifikovala všechna potenciální jednání z pohledu veřejné prospěšnosti znamená vytvářet v našem právu novotvar a zároveň je to nekorektní. Nikdo nemá právo posuzovat jednání druhých, pokud takové jednání není zásahem do cizích práv nebo sporem o práva. Zákon, který by takovou úpravu formuloval, by byl minimálně v napětí s ústavním principem svobodného jednání. Ústava předpokládá svobodné jednání svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku. Pokud by někdo zavedl zákonnou normou možnost hodnotit veřejnou prospěšnost jednání občanů, omezuje tím bezdůvodně jejich svobodu.

Teze 5
Existuje oprávněná obava, že současnou situaci (kdy jsou výhody zákona o dani z příjmů vázány na typ právnické osoby) některá formálně vzniklá občanská sdružení zneužívají. Ty neziskové organizace, které nepochybují o své veřejné prospěšnosti, mohou podlehnout dojmu, že by pro ně bylo výhodnější oddělit „příživníky“ od společného krajíce. Než se však bude konstruovat nový, efektivnější systém, než se začne škrtat v daňových zákonech, je třeba zvážit, jestli alternativy, které se nabízejí, nepřináší více škod a problémů než současný stav (včetně nekontrolovatelných byrokratických procedur nabízejících se ke zneužití nejen ekonomickému, ale i politickému).

Teze 6
Neziskové organizace, ale i neformální sdružení bez právní subjektivity a jednotlivci, vykonávají celou škálu činností, o nichž nemá nikdo právo pochybovat, zda jsou veřejně prospěšná. Moderní společenská praxe používá slova jako „sociální kapitál“, mezisektorová spolupráce, nositelé společenské dynamiky apod. k označení základních vlastností aktivit (jednání) těchto subjektů: jsou přínosem, znamenají společenskou hodnotu. Vymezit zákonem jako „veřejně prospěšné“ jen část z tohoto jednání by znamenalo, že bude nutné vytvořit jiný pojem pro taková jednání, která jsou nesporně společensky přínosná a jsou sociálně hodnotná atd. a přitom nejsou „veřejně prospěšná“ podle zákona. Takový stav by byl absurdní.

Teze 7
Je třeba diskutovat o tom, co je skutečný problém: jak zajistit, aby byly vytvořeny „citlivější“ a spravedlivější mechanismy, které by umožňovaly státu rozhodovat, které subjekty mají být různými způsoby zvýhodňovány a podporovány. Ne si nechat vnutit manipulativní myšlenku, že jedinou reálnou variantou je hledat hranici mezi veřejnou a vzájemnou prospěšností.

Závěr:
Vymezovat zákonem hranici mezi vzájemně prospěšným a veřejně prospěšným jednáním je z mnoha ohledů systémově chybné a kulturně nepodložené. Je podobně proti duchu moderní demokracie jako zákonem stanovovat hranici mezi soukromým a veřejným jednáním.

(Text byl zaslán jako příspěvek do diskuse na mailing-listu obcansky-zakonik-l@list.ecn.cz dne 23.11.2004; byl součástí sborníku s podkladovými materiály pro seminář o veřejné prospěšnosti konaný v prosinci 2004.) Josef Štogr

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz