[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Návrh zákona
o Registru nakládání se znečišťujícími látkami (PRTR)
v České republice


Od 30.3.2000 jste návštěvníkem této stránky.

Aktualizováno 30. března 2000


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail:pen@iol.cz
bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

ZÁKON č. ...
o Registru nakládání se znečišťujícími látkami
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Účel zákona

Zákon upravuje vedení Registru nakládání se znečišťujícími látkami (dále jen „registr"), ohlašování údajů do registru a jejich kontrolu a zpřístupňování.

§ 2
Základní pojmy

(1) Ohlašovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba, která nakládá s nadlimitním množstvím znečišťující látky.

(2) Znečišťující látkou je pro účely tohoto zákona látka, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedený v příloze č. 1 tohoto zákona.

(3) Nakládáním se znečišťující látkou se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) doprava do provozu,
b) skladování v provozu,
c) spotřeba a vytváření v provozu,
d) přesun mimo provoz ve formě výrobku,
e) vypouštění do životního prostředí z provozu,
f) přesun z provozu.
(4) Provozem se pro účely tohoto zákona rozumí objekt, pozemek, zařízení nebo jiný prostor užívaný pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné činnosti.

(5) Vypouštění do životního prostředí z provozu se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) vypouštění do ovzduší z provozu,
b) vypouštění odpadních vod z provozu,
c) vypouštění do půdy z provozu.
(6) Přesuny z provozu se pro účely tohoto zákona rozumí ostatní přenosy mimo provoz, zejména jako odpad na skládku, ke skladování, zneškodňování, využívání nebo úpravě.

(7) Nadlimitním množstvím znečišťující látky se pro účely tohoto zákona rozumí množství znečisťující látky, které je ve svém souhrnu za jeden kalendářní rok rovno nebo převyšuje limitní množství znečisťující látky pro ohlašování do registru za jeden kalendářní rok pro příslušné nakládání s touto znečišťující látkou.

(8) Vláda nařízením stanoví látky, které se považují za znečišťující látky pro účely tohoto zákona, a jejich limitní množství za jeden kalendářní rok pro příslušné nakládání se znečišťující látkou.

Práva a povinnosti ohlašovatelů
§ 3

(1) Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby jsou povinny vyhodnocovat množství znečišťujících látek, se kterými nakládají, za každý kalendářní rok.

(2) Nadlimitní množství znečišťující látky spolu s dalšími údaji stanovenými v příloze č. 2 tohoto zákona (dále jen „ohlašované údaje„ ) je ohlašovatel povinen odevzdat ke zpracování Správě Registru nakládání se znečišťujícími látkami (dále jen „Správa registru„) každoročně do 15. února roku následujícího po roce, za nějž jsou údaje zpracovány.

(3) Ohlašovatelé jsou povinni ohlašované údaje odevzdat ve formě předepsané Formulářem pro hlášení údajů do Registru nakládání se znečišťujícími látkami.

§ 4

(1) Při plnění povinnosti podle § 3 odst. 1 jsou osoby tam uvedené povinny používat způsob a postupy a vést evidenci nakládání se znečišťujícími látkami stanovenou Ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen „ministerstvo„).

(2) Při stanovování ohlašovaných údajů jsou ohlašovatelé povinni používat způsob a postupy stanovené ministerstvem.

§ 5
Znečišťující látky s utajenou identifikací

(1) Ohlašovatel má právo požádat o utajení identifikace znečišťující látky v souvislosti s ohlašovanými údaji týkajícími se § 2 odst. 3 písm. a), b), c), d), pokud údaj může být předmětem obchodního tajemství a pokud prokáže, že údaj má hodnotu z hlediska ochrany výrobního postupu a jeho zveřejnění je způsobilé přivodit mu újmu. Ohlašovatel však nemůže žádat o výjimku z povinnosti ohlášení ohlašovaných údajů do registru.

(2) O utajení identifikace znečišťující látky rozhoduje Správa registru do třiceti dnů od obdržení žádosti o utajení.

(3) O odvolání proti rozhodnutí o utajení identifikace znečišťující látky rozhoduje ministerstvo.

(4) V době trvání řízení o odvolání se s identifikací znečišťující látky nakládá jako s utajenou.

Zveřejňování údajů
§ 6
Registr

(1) Registr je veřejný seznam, do něhož se zapisují ohlašované údaje, které byly ohlášeny jednotlivými ohlašovateli a zpracovány Správou registru.

(2) Registr je každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie, opisy a výpisy s výjimkou identifikace znečišťující látky s utajenou identifikací a údajů utajovaných podle zvláštních předpisů 1) . Tato výjimka se netýká údajů utajovaných podle předpisů o obchodním tajemství.

§ 7

(l) Registr je přístupný zejména na Správě registru a okresních úřadech.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na poskytování údajů z registru předpisy o právu na informace o životním prostředí2) .

Shromažďování a kontrola údajů
§ 8
Správa registru

(1) Zřizuje se Správa registru jako orgán státní správy podřízený ministerstvu. V čele Správy registru je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí České republiky. Podrobnosti o organizaci Správy registru upraví její statut, který schválí ministerstvo.

(2) Správa registru zejména:

a) vede registr,
b) shromažďuje a zpracovává údaje ohlášené do registru,
c) kontroluje správnost a úplnost údajů ohlášených do registru, které se netýkají znečišťující látky a nakládání s ní,
d) postupuje údaje ohlášené do registru České inspekci životního prostředí (dále jen „inspekce"),
e) zpřístupňuje údaje z registru,
f) dává podněty inspekci ke kontrole plnění povinností ohlašovatelů a pravdivosti údajů ohlášených do registru a k uložení pokut podle § 10 odst. 1 písm. c), d).
(3) Správa registru zpracuje, zapíše do registru a předá okresním úřadům údaje ohlášené do registru nejpozději do 31. května roku následujícího po roce, za nějž byly údaje ohlášeny.

(4) Pracovníci Správy registru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o identifikaci znečišťující látky s utajenou identifikací a o skutečnostech utajovaných podle zvláštních předpisů 1).

§ 9
Inspekce

(1) Inspekce:
a) kontroluje správnost a úplnost údajů ohlášených do registru, které se týkají znečišťující látky a nakládaní s ní, a plnění povinností podle § 4,
b) prověřuje podněty ke kontrole splnění povinností ohlašovatelů a pravdivosti údajů ohlášených do registru,
c) zabývá se podněty od Správy registru,
d) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků,
e) ukládá pokuty.
(2) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se prokazují průkazy inspekce.

(3) Inspektoři jsou oprávněni:

a) v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů 1). Za škodu přitom způsobenou odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,
b) požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly.
(4) Inspektoři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o identifikaci znečišťující látky s utajenou identifikací a o skutečnostech utajovaných podle zvláštních předpisů.

Pokuty § 10

(1) Inspekce uloží pokutu do 100 000 Kč ohlašovateli, který:
a) neohlásí údaj týkající se nakládání s nadlimitním množstvím znečišťující látky ve lhůtě podle § 3 odst. 2,
b) poskytne nepravdivý údaj o znečišťující látce nebo nakládání s ní,
c) do 1. dubna neohlásí jiný ohlašovaný údaj,
d) poskytne jiný nepravdivý ohlašovaný údaj.
(2) Za neohlášení údaje podle odst. 1 písm. a) uloží inspekce zároveň pokutu do 10000 Kč za každý, byť jen započatý měsíc, o který bylo ohlášení opožděno.

(3) Při porušení povinností podle § 4 odst. 1 stanoví inspekce lhůtu k odstranění zjištěného nedostatku, která nesmí být kratší než patnáct a delší než třicet dní. Není-li povinnost v této lhůtě splněna, uloží inspekce osobám uvedeným v § 3 odst. 1 pokutu do 10 000 Kč.

(4) Při uložení pokuty podle odst. 1 písm. b), c), d) stanoví inspekce lhůtu k odstranění zjištěného nedostatku. Tato lhůta nesmí být kratší než jeden a delší než dva měsíce. Není-li povinnost v této lhůtě splněna, uloží inspekce zároveň pokutu do 10 000 Kč za každý, byť jen započatý měsíc, o který bylo splnění povinnosti opožděno.

(5) Pokuty podle odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 se ukládají za každou znečišťující látku zvlášť. Na ukládání pokut podle odst. 3 se toto použije přiměřeně.

(6) Pokuty podle odst. 1 písm. c),d), ukládá inspekce z podnětu Správy registru. V případě, že porušení povinnosti, za něž se ukládá pokuta podle odst. 1 písm. c), d), zjistí sama nebo z jiného podnětu, uloží pokutu pouze v případě, že se Správa registru vyjádří, že není důvod k postupu podle odst. 7.

(7) V případě porušení povinnosti, za něž se ukládá pokuta podle odst. 1 písm. c), d), může Správa registru rozhodnout, že podnět inspekci k uložení pokuty nebude dán v případě, že zjištěný nedostatek bude odstraněn ve lhůtě, která nesmí být kratší než patnáct a delší než třicet dní. Pro tento postup se použije přiměřeně § 11 odst. 2 věta prvá.V případě uložení pokuty po marném uplynutí lhůty podle tohoto odstavce se již lhůta podle odst. 4 neposkytuje.

(8) Při porušení povinnosti podle § 3 odst. 3 se uloží pokuta podle odst. 1 písm. c).

(9) Za údaj podle odst. 1 písm. b) se považuje i údaj získaný v souvislosti s porušením povinnosti podle § 4 odst. 2.

§ 11

(1) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy se orgán inspekce o porušení povinnosti uložené tímto zákonem dověděl, nejpozději však do pěti let od doby, kdy porušení k této povinnosti došlo.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a míře zkreslení údajů. Při stanovení lhůty podle § 10 odst. 3, 4 a 7 se přihlíží k možnosti opravy či doplnění příslušného údaje.

(3) O odvolání proti rozhodnutí inspekce rozhoduje ministerstvo.

Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení § 12

(1) Povinnost podle § 3 odst. 1 vzniká osobám tam uvedeným dnem 1.ledna 2002.

(2) Povinnost podle § 3 odst. 2 vzniká ohlašovatelům dnem 1.ledna 2003.

(3) Údaje za rok 2002 budou Správou registru zpracovány, zapsány do registru a předány okresním úřadům nejpozději do 31. května 2003.

§ 13

Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na řízení podle tohoto zákona předpisy o správním řízení 3) .

§ 14

Ministerstvo stanoví vyhláškou:
a) vzor Formuláře pro hlášení údajů do Registru nakládání se znečišťujícími látkami,
b) způsob, postupy a vedení evidence podle § 4 odst. 1 a 2.

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2002.

Příloha č. 1 - Seznam nebezpečných vlastností znečišťujících látek

Příloha č. 2 - Ohlašované údaje


Plzeňská ekologická nadace
Americká 29, 301 38 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
30. března 2000