Tisková zpráva PEN z 16.6.1998

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace
z 16.6.1998Ustaveno „Nevládní fórum pro PRTR"

Z iniciativy Plzeňské ekologická nadace (PEN) bylo na první schůzce ustaveno Nevládní fórum pro PRTR (PRTR = integrovaný registr znečištění prostředí). Cílem tohoto fóra je poskytovat zázemí 2 zástupcům nevládních organizací (Miroslav Šuta - PEN a Ondřej Velek - Nadace Partnerství), kteří jsou členy pracovní subkomise zřízené náměstek ministra životního prostředí při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost (MKCHB). Nevládní fórum pro PRTR bude poskytovat zástupcům nevládního sektoru platformu pro formulování jejich názoru a požadavků, jakož i pro připomínkování materiálů předložených MŽP ČR nebo průmyslem.

Co je to PRTR ?

PRTR (= Pollution Release and Transfer Register) znamená registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Jde o databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslu do životního prostředí. Firmy používající stanovené chemikálie vyplňují každoročně jednoduchý tzv. ohlašovací formulář pro každou sledovanou látku. Hlášení obsahuje základní identifikační informace o zdroji úniků (jméno podniku, adresa, typ ekonomické činnosti), o znečišťující látce (číslo CAS) a o roční množství látky, které uniklo do ovzduší, vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Ohlašovatel musí též udat přesné umístění výrobního zařízení, což vytváří předpoklady pro případnou analýzu zátěže území a hodnocení rizik v dané lokalitě. Prakticky veškeré informace obsažené v registru jsou pak komukoli bezplatně dostupné. Podle zahraničních zkušeností jsou data shromážděná prostřednictvím PRTR využívána vládou, průmyslem i ostatní veřejností. Častými uživateli informací z PRTR jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odboráři atd. Ze zahraničních zkušeností (např. USA, Kanada, Mexiko, Holandsko, Velké Británie) vyplývá, že výčet použití dat z PRTR je velmi široký. Mezi nejčastější patří např.: havarijní plánování, epidemiologické studie, zavádění čistějších technologií, porovnávání podobných výrobních zařízení, vyjednání občanů s průmyslem, příprava legislativy, předinvestiční analýzy, průzkumy trhu, prevence znečištění a snižování produkce odpadů atd.

Co nevládní organizace již udělaly ?

Nevládní organizace vytvořily účinný tlak na vytvoření „vládní" pracovní subkomise pro PRTR. Plzeňská ekologická nadace (PEN) zpracovala analýzu stavu příprav PRTR v ČR, kterou poskytla příslušným orgánům MŽP ČR a misi OECD, která stav ochrany životního prostředí v ČR před několika týdny hodnotila. Dále zpracovala PEN společně se sdružením Děti Země publikace "Veřejné informační systémy o emisích z průmyslu u nás i ve světě" (PRTR ve světě), která podává přehled fungujících či připravovaných integrovaných registrů znečištění asi ve dvaceti zemích světa. Nevládní organizace publikaci publikaci zaslali ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, předsedům obou parlamentních výborů pro životní prostředí a prezidentské kanceláři.

Co nevládní organizace chystají ?

Nevládní organizace se chystají během června zřídit na Internetu speciální WWW stránku věnovanou problematice PRTR. Průběžně bude Plzeňská ekologická nadace také aktualizovat analýzu stavu příprav PRTR, která je přílohou této tiskové zprávy a která také bude během června zpřístupněna na Internetu. Dále je pan Filip Malý (PEN) pozván na nevládní fórum, které se uskuteční za několik dní v dánském Aarhusu před setkáním evropských ministrů životního prostředí.

Připravil Miroslav Šuta (Plzeňská ekologická nadace)


Příloha tiskové zprávy ze dne 16.6.1998

Integrovaný registr znečištění prostředí (PRTR):
informační nástroj moderní ekologické politiky


PRTR je zkratka z anglického Pollution Release and Transfer Register, což se obvykle překládá jako registr úniků a přenosů znečišťujících látek (RUPZL). V podstatě jde o databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslu do životního prostředí. Firmy používající chemikálie vyplňují každoročně jednoduchý tzv. ohlašovací formulář pro každou sledovanou látku a předkládají ho ke zpracování v papírové nebo elektronické formě do řídícího centra systému. Ohlašovací formulář obsahuje základní identifikační informace o zdroji úniků (jméno podniku, adresa, typ ekonomické činnosti), o znečišťující látce (číslo CAS) a o roční množství látky, které uniklo do ovzduší, vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Ohlašovatel musí též udat přesné umístění výrobního zařízení, což vytváří předpoklady pro případnou analýzu zátěže území a hodnocení rizik v dané lokalitě. Systém využívá počítačové programy, které umožňují jednak zpracovat hlášení na podnikové úrovni ve standardizovaném formátu a které usnadňují státnímu řídícímu centru efektivně přijímat, zpracovávat, vyhodnocovat a zejména aktivně šířit získané údaje. Prakticky veškeré informace obsažené v registru jsou pak komukoli bezplatně dostupné. Podle zahraničních zkušeností jsou data shromážděná prostřednictvím PRTR využívána jak vládou, tak průmyslem. Nemalý význam má PRTR i pro zdravotníky, lokální občanské iniciativy, novináře, odboráře, ale třeba i pro realitní kanceláře. Výčet použití dat z PRTR by byl velmi široký, mezi nejzajímavější rozhodně patří např.: vynucení změn ve výrobních procesech podniků, havarijní plánování, epidemiologické studie, porovnávání podobných výrobních zařízení, vyjednání občanů se zástupci průmyslu, příprava legislativy, předinvestiční analýzy, průzkumy trhu, snižování produkce odpadů.

PRTR ve světě

Systémy PRTR jsou již zavedeny nebo se připravují v řadě zemí. V USA již od roku 1986 funguje Toxic Release Inventory (TRI), který dnes zahrnuje cca 600 chemických látek. V Kanadě byl zaveden National Pollutant Release Inventory (NPRI). Velká Británie buduje tzv. Chemical Release Inventory (CRI) jako ústřední prvek programu integrované kontroly znečištění. Holandsko už víc než dvě desetiletí má Industrial Emission Inventory. Systém také pracuje v Austrálii (NPI) či v Mexiku (RETC), které s vývojem systému začalo ve stejné době jako Česká republika. Další země již zahájili vývoj národních systému PRTR a mnoho zemí též projevuje značný zájem o získaní potřebných informací pro zavedení obdobného sytému. V roce 1996 bylo dokončeno Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučení vládám členských zemí zavést PRTR. Jelikož členskou zemí OECD je Česká republika, doporučení se bezprostředně dotýká i nás. Plzeňská ekologická nadace ve spolupráci s Nadací Partnerství a Dětmi Země připravila přehled zahraničních zkušeností nazvaný "Veřejné informační systémy o emisích z průmyslu u nás i ve světě (PRTR ve světě)", který podává podrobnější přehled o zkušenostech jednotlivých zemí. Publikace je dostupná na níže uvedené adrese a během června bude dostupná v české i anglické verzi též na Internetu. Již dnes jsou základní informace o PRTR dostupné na Internetu na adrese: http://www.ecn.cz/detizeme/tprtrcz.stm

PRTR v ČR

Již v roce 1994 byl zahájen proces vývoje systému PRTR v České republice, a to v rámci grantu MŽP "Evidování úniků toxických látek v ČR". V roce 1995 byla problematika PRTR zahrnuta do nového projektu Management chemických látek a jeho řešením byla pověřena Vysoká škola chemicko-technologická, která se přípravou podkladů pro PRTR zabývala i v roce 1996. V roce 1997 pak štafetu převzal Výzkumný ústav organických syntéz a. s. Na nevládní úrovni vyvíjejí iniciativu hlavně sdružení Děti Země, Plzeňská ekologická nadace a Nadace Partnerství.Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax:++0420-19-74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz
http://www.ecn.cz/prtr/pen-cz.htm
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Plzeň, č.ú.: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
10. července 1998