[PRTR HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Tisková zpráva Plzeňské ekologické nadace z 2. 7. 1998

Evropa doporučuje zavést PRTR


Ze zasedání EVROPSKÉHO EKOFÓRA (European Eco Forum) se do Plzně vrátil prezident Plzeňské ekologické nadace (dále jen PEN) Filip Malý. Evropské ekofórum se sešlo v dánském Aarhusu u příležitosti 4. ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu".

Pan Filip Malý (PEN) se ekofóra zúčastnil na základě pozvání organizátorů jako reprezentant středoevropských nevládních organizací zabývajících se integrovanými registry znečištění prostředí (PRTR). Těmto registrům byl jako významným nástrojům ekologické politiky byl věnován v programu speciální workshop a ekofórum doporučilo zavedení PRTR v evropských zemích.

EVROPSKÉ EKOFÓRUM oceňuje aktivitu PEN

„Účastníci EVROPSKÉHO EKOFÓRA se živě zajímali o české zkušenosti s přípravou zavedení integrovaného registru znečištění prostředí (PRTR). Velmi ocenili zejména aktivní přístup českých nevládních organizací, včetně Plzeňské ekologické nadace", uvedl po návratu z dánského Aarhusu Filip Malý (PEN). „Evropské ekofórum považuje PRTR za nejlepší prostředek k zavedení čistší průmyslové produkce a doporučení k zavedení PRTR má být také součástí Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech a přístupu k právní ochraně v otázkách ŽP. Tuto úmluvu podepsali na závěr konference ministři ŽP přítomných zemí, včetně českého ministra ŽP, RNDr. Martina Bursíka", konstatoval dále Filip Malý (PEN).

„EVROPSKÉ EKOFÓRUM bylo zajímavou příležitostí pro navázání spolupráce mezi nevládními organizacemi, přičemž z postkomunistických zemí se nejzajímavější zdá být možná spolupráce s kolegy se Slovinska", uzavřel své hodnocení skončené zahraniční cesty prezident Plzeňské ekologické nadace pan Filip Malý .

Nový zákon o přístupu k informacím versus arogantní úředníci

Významný krokem České republiky směrem k naplnění výše zmíněné úmluvy je přijetí zákona o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, který byl Parlamentem ČR schválen na jaře 1998 a který v těchto dnech vstupuje v platnost. Teprve praktické naplňování zákona však ukáže, zda dojde ke zlepšení současné nepříznivé situace. Přístup k informacím je občanským sdružením zaručen řadou starších zákonů, např. zákonem č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Bohužel mnozí státní úředníci si tento zákon svévolně vykládají podle svého nebo jej zcela ignoruji.

Odstrašujícím příkladem neposkytování zákonem zaručených informací může být např. ing. Jiří Balihar, vedoucí odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně. Ten opakovaně a soustavně odmítal poskytovat informace občanským sdružením o zahajovaných správních řízeních, ačkoli mu to výše uvedený zákon č 114/92 Sb. jednoznačně ukládá. Ing. Balihar navíc po 3 roky odmítal zjednat nápravu. Učinil tak až na základě přímého zásahu nadřízeného orgánu (Ministerstva pro místní rozvoj ČR), který iniciovalo svou stížností občanské sdružení Hnutí DUHA Plzeň.

Takových příkladů bohužel shromáždily české ekologické nevládní organizace celou řadu.

Miroslav Šuta


Příloha:

Víte, co je to PRTR ?

PRTR (= Pollution Release and Transfer Register) znamená registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Jde o databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslu do životního prostředí. Firmy používající stanovené chemikálie vyplňují každoročně jednoduchý tzv. ohlašovací formulář pro každou sledovanou látku. Hlášení obsahuje základní identifikační informace o zdroji úniků (jméno podniku, adresa, typ ekonomické činnosti), o znečišťující látce (číslo CAS) a o roční množství látky, které uniklo do ovzduší, vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Ohlašovatel musí též udat přesné umístění výrobního zařízení, což vytváří předpoklady pro případnou analýzu zátěže území a hodnocení rizik v dané lokalitě.

Prakticky veškeré informace obsažené v registru jsou pak komukoli bezplatně dostupné. Podle zahraničních zkušeností jsou data shromážděná prostřednictvím PRTR využívána vládou, průmyslem i ostatní veřejností. Častými uživateli informací z PRTR jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odboráři atd. Ze zahraničních zkušeností (např. USA, Kanada, Mexiko, Holandsko, Velké Británie) vyplývá, že výčet použití dat z PRTR je velmi široký. Mezi nejčastější patří např.: havarijní plánování, epidemiologické studie, zavádění čistějších technologií, porovnávání podobných výrobních zařízení, vyjednání občanů s průmyslem, příprava legislativy, předinvestiční analýzy, průzkumy trhu, prevence znečištění a snižování produkce odpadů atd.

Aktivity nevládních organizací

Nevládní organizace vytvořily účinný tlak na vytvoření „vládní" pracovní subkomise pro PRTR. Plzeňská ekologická nadace (PEN) zpracovala analýzu stavu příprav PRTR v ČR, kterou poskytla příslušným orgánům MŽP ČR a misi OECD, která stav ochrany životního prostředí v ČR před několika týdny hodnotila. Dále zpracovala PEN společně se sdružením Děti Země publikace "Veřejné informační systémy o emisích z průmyslu u nás i ve světě" (PRTR ve světě), která podává přehled fungujících či připravovaných integrovaných registrů znečištění asi ve dvaceti zemích světa. Nevládní organizace publikaci zaslali ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, předsedům obou parlamentních výborů pro životní prostředí a prezidentské kanceláři.

V polovině června pak bylo ustaveno Nevládní fórum pro PRTR, které bude místem koordinace aktivit nevládních organizací v této věci.

Co nevládní organizace chystají ?

Nevládní organizace připravily na Internetu speciální WWW stránku věnovanou problematice PRTR. Průběžně bude Plzeňská ekologická nadace také aktualizovat analýzu stavu příprav PRTR v ČR. Nevládní organizace se budou aktivně účastnit práce subkomise pro PRTR při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost. V současné době pracuje Plzeňská ekologická nadace na projektu, jehož cílem je brzké zavedení PRTR v ČR.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
miroslav.suta@ecn.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
8. července 1998