[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Mechanismus výběru látek pro systém PRTR - příklad kanadského systému NPRI

Aktualizováno 11.11.1998

Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
bank.spojení:
Československá obchodní banka a.s.,
č. ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

Kanadský systém National Pollutant Release Inventory (NPRI) byl zaveden federální vládou v roce 1993. Seznam látek pro NPRI se stal pro svůj rozsah a způsob kompilace východiskem návrhu seznamu látek českého PRTR (viz návrh seznamu látek).

Původní seznam látek NPRI vycházel ze seznamu systému USA Toxic Release Inventory (TRI) z roku 1990, z kterého byly vypuštěny látky, které se v Kanadě podle seznamu obchodovaných látek (Domestic Substances List - DSL) užívaly v množství do jedné tuny. Z kanadského seznamu látek NPRI byly např. vypuštěny pesticidy, látky poškozují ozonosféru a některé již přísněji regulované resp. zakázané látky. Výběr látek byl proveden na základě stanovení objektivních kritérií a konzultací v Poradní komisi zainteresovaných partnerů (Multistakeholder Advisory Committee - MSAC) v roce 1992. Nové látky pro revizi seznamu NPRI jsou hodnoceny na základě toxicity, bioakumulace a persistence pomocí skórovacího systému, který je založen na modifikovaném systému Dobrovolného programu urychlené redukce/eliminace toxických látek (Accelerated Reduction/Elimination of Toxics - ARET). Proces vyjednávání vedl k ustálení seznamu 178 látek, na které se od roku 1993 vztahovala povinnost hlášení. Zároveň byl zvolen proces vyjednávání úprav seznamu látek v následujících krocích:

  1. příprava návrhu prvého seznamu látek a skupin látek,
  2. návrh nových látek ministerstvem na základě skórovacího i ad-hoc procesu,
  3. konzultace zainteresovaných stran o rozšíření seznamu,
  4. rozhodnutí ministerstva.Změny jsou včas zveřejněny v oficiálním zpravodaji. Pro hlášení za rok 1998 byly návrhy změn NPRI zveřejněny v roce 1997 na stránce WWW.CEC.ORG.
Nová látka je navržena do procesu revize seznamu NPRI pokud:

1. Skóre jednoho toxikologického parametru (akutní letalita, subchronický/chronický efekt na savce i nižší organismy, vývojová toxicita, genotoxicita, karcinogenita) je 10 nebo součet skóre více toxikologických parametrů je 14, nebo

2. Skóre libovolného jednotlivého toxikologického parametru je 6, a zároveň skóre persistence nebo bioakumulace je 4 a vyšší.

Další vyjednávání seznamu látek českého PRTR bude ovlivněn např. požadavky zákona č. 157/98 Sb. o chemických látkách a přípravcích, požadavky specielních programů monitoringu látek v ČR, požadavky kompatibility se systémy EU (např. požadavky monitorovaní závodů s "integrovaným povolením" podle směrnice IPPC), i seznamy látek systémů PRTR ve světě.

Skóre toxicity
0 2 4 6 8 10
Akutní letalita
Oral. LD50 (mg/kg) > 5000 500 - 5000 50 - 500 5 - 50 0.5 - 5 < 0.5
Dermal. LD50 (mg/kg) > 5000 500 - 5000 50 - 500 5 - 50 0.5 - 5 < 0.5
Inhal. LC50 (mg/m3) > 15000 1500 - 15000 150 - 1500 15 - 150 1.5 - 15 < 1.5
Aquatic. LC50 (mg/l) > 1000 100 - 1000 10 - 100 1 - 10 0.1 - 1 < 0.1
Subchronické/chronické efekty
(ne savci)
IC nebo EC50 (mg/l) Aqua. > 20 2-20 0,2-2 0.02-0.2 < 0.021 1) < 0.022 2)
MATC Aqua. > 2 0,2 - 2 0,02 - 0,2 0,002 - 0,02 < 0.002 1) < 0.002 2)
NOAEC Aqua. > 0.2 0.02 - 0.2 0.002 - 0.02 0.0002 - 0.002 < 0.0002 1) < 0.0002 2)
Subchronic.NOAEL (mg/kg/d) Terrest. > 1000 100 - 1000 10 - 100 1 - 10 < 1 1) < 1 2)
Chronic.NOAEL (mg/kg/d)Terrest. > 500 50 - 500 5 - 50 0.5 - 5 0.5 1) 0.5 2)
Phytotoxicita ( % redukce růstu)
< 5 (=NOAEL)
voda (mg/l)
vzduch (mg/m3)
půda (mg/kg)
> 10
> 100
> 100
1-10
10-100
10-100
0.1-1
1-10
1-10
0.01-0.1
0.1-1
0.1-1
0.001-0.1
0.01-0.1
0.01-0.1
< 0.001
< 0.01
< 0.01
> 5-50 (=EC50)
voda (mg/l)
vyduch (mg/m3)
půda (mg/kg)
> 100
> 1000
> 1000
10-100
100-1000
100-1000
1-10
10-100
10-100
0.1-1
1-10
1-10
0.01-0.1
0.1-1
0.1-1
< 0.01
< 0.1
< 0.1
> 50
voda (mg/l)
vzduch (mg/m3)
půda (mg/kg)
> 1000
> 10000
> 10000
100-1000
1000-10000
1000-10000
10-100
100-1000
100-1000
1-10
10-100
10-100
0.1-1
1-10
1-10
< 0.1
< 1
< 1
Subchronické či chronické efekty (savci)
Oralální NOAEL (mg/kg/d) > 1000 100-1000 10-100 1-10 0.1-1 < 0.1
Inhalační NOAEL(mg/m3) > 3000 300-3000 30-300 3-30 0.3-3 < 0.3
Vývojová toxicita
Defekty a vývojové vady LOAEL (mg/kg/d) bez zjevné toxicity pro matku Bez vrozených defektů nebo s defekty při dávce > 1000 Defekty nebo vývojové vady při dávce > 50-1000 Defekty nebo vývojové vady při dávce >10 - 50 Defekty nebo vývojové vady při dávce > 1-10 Defekty při dávce > 0.1-1 Defekty při dávce > 0.1 bez zjevné toxicity pro matku

Vysvětlení použitých zkratek:

Poznámky:
1) test na jeden rod
2) test na více rodů

Skóre persistence
10 7 4 0
Čas pro 50% transformaci látky ve všech médiích > 100 dní 50 -100 dní 10 - 50 dní < 10 dní

Persistence je mírou resistence látky proti přirozeně probíhajícím procesům chemické a biologické degradace v prostředí. Persistence je definována poločasem tj. dobou, za kterou se koncentrace látky v prostředí sníží na polovinu původní hodnoty.

Skóre bioakumulace
10 7 4 0
BAF nebo BCF BCF >15000 BCF 500 -15000 BCF 20 - 500 < 20
Log Kow > 6 4.0 - 6.0 2.0 - 4.0 < 2.0

Bioakumulace je měřítkem schopnosti látky akumulovat se v biologických systémech. Měřítkem bioakumulace za rovnovážného stavu je poměr koncentrace látky v biotě a daném vodním prostředí vyjádřený jako BAF (Bio-Accumulation Factor) resp. BCF (Bio-Concentration Factor) nebo pomocí rozdělovacího koeficientu oktanol-voda (Kow). Pro systém NPRI je preferován BCF resp. log Kow sladkovodních systémů.

Zdroj/Source:

Zpravodaj MŽP ČR, 10/98

Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
11. listopadu 1998