PRTR - New Jersey
[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

STÁTNÍ DATABÁZE

Použití, výčet surovin a prevence znečištění ve státech New Jersey a Massachusetts


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/penZ amerického originálu přeložila Eva Chvojková

ÚVOD

Státy Massachusetts a New Jersey shromažďují o podnicích na svém území informace, které přesahují rámec dat vyžadovaných federálním registrem TRI – Toxic Release Inventory (registr toxických úniků). Databáze těchto dvou států ukazují, že další informace jsou užitečné pro lepší poznání rizik toxických látek v provozech, množství těchto látek v oběhu, podílu snížení množství zdrojů toxinů v odpadu, a toho, jak se tyto látky používají. Toxické látky jsou v New Jersey používány k jiným účelům než v Massachusetts, shromažďované informace se tedy liší. Jedním z důvodů je i to, že v New Jersey převažují jiná odvětví průmyslu než v Massachusetts. /Viz grafy 10-1 až 10-3 pro názorné srovnání obou systému s federálním TRI /.

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

INFORMACE SEBRANÉ V NEW JERSEY A MASSACHUSETTS

Pro sledování úniků a přenosů toxických látek na národní úrovni je databáze TRI poměrně cenná. Data TRI poskytují celkový obraz o toxických látkách v odpadu daného podniku. Databáze však není dobře použitelná při plánování a hodnocení prevence znečištění. V TRI také chybí informace o množství chemické látky v podniku použité nebo vyrobené i podnik opoučtějící.

Díky státním programům New Jersey a Massachusetts získává federální registr TRI veřejně dostupná data (data jsou veřejnosti dostupná zdarma nebo za poplatek – viz příloha Q), z kterých pak může lépe analyzovat tok toxických látek v daném podniku. Databáze v New Jersey má za roky 1979, 1984 a 1987-92 data širokého spektra, v Massachusetts se rozšířená data sbírají od roku 1990. Oba programy se od TRI liší pokrytím chemických látek a podniků, vyžadovanou důkladností vyhodnocování množství chemických látek v různých procesech i způsobem, jakým lze jejich informace použít pro redukci zdrojů a odvislou produkci odpadu. V následujícím období sběru dat budou oba státy shromažďovat informace o plánování prevence znečištění a jejím zlepšení. To pomůže zvýšit obecné povědomí o prevenci znečištění i zájem veřejnosti na jejím zlepšení.

Stát New Jersey byl průkopníkem sbírání dat specifických pro podnik. Ve skutečnosti byl federální registr TRI inspirován původním přehledem New Jersey Industrial Survey (Přehled průmyslu v New Jersey) z roku 1979. Původním záměrem bylo vytvoření kompletního přehledu vstupů chemických látek do výrobních procesů a výstupů z nich. V New Jersey jsou tyto informace soustavně sbírány již od roku 1987. Od té doby přesahují požadavky státu na informace o prevenci znečištění (diskutovaná dále v textu) rámec registru TRI i požadavky v jiných státech.

Program státu Massachusetts sice nevyžaduje tak podrobné kvantitativní údaje o materiálových vstupech a výstupech jako v New Jersey. Jeho databáze však sleduje množství používaných chemikálií mnohem pečlivěji než registr TRI i databáze New Jersey. Tento program také obsahuje spíše podrobnosti o všech chemických látkách v provozní jednotce podniku, než souhrnné informace za podnik. A zabývá se i podniky, které nejsou zahrnuté do TRI.

Požadavky na informace v New Jersey a Massachusetts a jejich databáze se liší od TRI i od sebe navzájem. Pochopíme-li to, poznáme, jak užitečné jsou takovéto státní registry a jak řeší prevenci znečištění i problém toxicity odpadu. Níže v textu jsou tyto informační systémy popsány a je uveden i profil toxických látek v těchto státech.

Jiným státem, který v poslední době rozšířil sběr dat o toxických látkách, je Maine. V Maine byly také stanoveny povinné cíle v redukci znečištění (viz část 10-B).

PŘEHLED POUŽITÝCH SUROVIN

Pro plné porozumění a vyhodnocení pohybu toxických látek v průmyslovém závodě je nutná evidence o množství použitých toxických látek jako vstupů. Kompletní přehled o použití surovin v podniku obsahuje následující údaje. Součet číselných dat na levé straně se rovná součtu na pravé straně:

VSTUPY VÝSTUPY Dovezeno Spotřebováno Vyrobeno Vyvezeno jako výrobek popř. ve výrobku Počáteční stav na skladě Konečný stav na skladě Recyklováno Odpad (také označován jako vedlejší produkt nebo neproduktivní výstup)

Odpad (nazvaný v New Jersey "neproduktivní výstup " a "vedlejší produkt" v Massachusetts) je množství toxické látky, které nebylo spotřebováno při výrobním procesu, nebylo prodáno jako produkt popř. v produktu ani zrecyklováno. Množství odpadu je sledováno TRI i v New Jersey odděleně podle vzniku, v Massachusetts je hlášeno celkové množství. (viz tabulka 10-B).

Cílem sledování vstupů surovin je identifikace všech aspektů pohybu chemických látek v podnicích. Jestliže se vstup rovná výstupu, je zřejmé, že byly identifikovány všechny důležité pohyby látek a v odhadu jejich množství nebyla učiněna vážnější chyba. Toto sledování poskytuje přehled o rizicích, která představují toxické látky v různých stupních výroby, o účinnosti, s kterou daný závod chemické látky využívá, a o možnostech prevence znečištění.

Znalost množství chemické látky, přivezené do závodu a odeslané ve výrobku, ukazuje možná rizika při skladování a transportu. Informace jsou také užitečné pro poznání vlastností výrobků a přehled o toxických látkách na trhu. Znalost skladovaných množství pomáhá v určení dopadu možné průmyslové havárie a ukazuje nutnost opatrnosti při skladování a přesunech toxik v místě závodu.

Podmínky pro používání chemických látek velmi souvisí s možností zahájení činností pro redukci zdrojů. Např. nahrazení toxické látky produkované nebo spotřebovávané v místě závodu je často složitější než náhrda látky pouze podnikem používané (třeba jako solvent). Proto poskytují informace o podnikem produkovaných a spotřebovávaných látkách spolu s daty o surovinové bilanci cenný přehled o možnosti prevence znečištění a o pokrocích podniku. (Viz kap. 3 - diskuse o podmínkách použití.)

Rozsáhlá analýza účinnosti srovnává, jaké množství toxické látky vstupující do výrobního procesu (v tomto článku nazývané "use", čili "použití") je spotřebováno procesem nebo obsaženo ve vyvezeném produktu a není tedy odpadem. Čím méně se odpadu vyprodukuje, tím účinnější výrobní proces je.

Podniky nahlašují jiné informace v New Jersey než v Massachusetts. New Jersey sbírá data o použití následujícím způsobem:

Použité množství = dovezeno do podniku + vyrobeno + recyklováno + počáteční stav na skladě - konečný stav na skladě Massachusetts zase vyžaduje data v této formě: Použité množství = zpracováno + vyrobeno + jinak využito Před zavedením TRI v New Jersey byl zpracován v přehled „pre-TRI", který poskytl informace o použití a výrobě každé registrované látky, aby bylo možno sledovat každou látku během výrobního procesu, a tak zjistit pro podnik specifické informace o všech používaných látkách. Údaje o průběhu zpracování obsahují:

(viz graf 10-2) Přestože TRI neobsahuje v požadavcích na ohlašované události informace o průběhu zpracování (pouze údaje o odpadu), v New Jersey se úřad pro ochranu životního prostředí (DEP – Department of Environmental Protection) rozhodl pokračovat ve sběru těchto dat za využití doplňku formuláře Rb federálního registru. (Viz graf 10-4). Úřad pro ochranu životního prostředí (DEP) v Massachusetts také sbírá některé z těchto informací, ale v jiné podobě a nemá tak úplný přehled surovin. (Viz graf 10-5.) Vyžadované informace zahrnují množství chemické látky vyrobené, zpracované nebo jinak použité a porovnání těchto dat s množstvím látky odeslané (jako produkt nebo v produktu) a látky odpadové.c b Tento doplňkový přehled byl nazván New Jersey Community Right-to-Know Supplemental Information (doplňkové informace o právu občanů na informace). Nyní byl tento přehled pozměněn, aby obsahoval informace o prevenci znečištění Pollution Prevention and Release Report, formulář DEQ-114. (Viz graf 10-4.) c Součty těchto dvou typů dat (pravá a levá strana bodu 1.2, graf 10-5) budou často stejné. Přesto ohlášená množství nemusí být vyrovnaná, protože látka je recyklována, zpracována, přetvořena nebo ponechána na skladě. Formulář Massachusetts vyzívá podniky, aby vysvětlily nesrovnalosti, ne však kvantitativně. New Jersey vyžaduje informace o množství jako součást údaje o průběhu zpracování. To, co chybí v přehledu o surovinách, jsou množství dovezená do závodu, recyklovaná, spotřebovaná a ponechaná na skladě. (Viz graf 10-3.) V Massachusetts také požadují popis každé výrobní jednotky pracující s chemickou látkou a množství této látky (v rozmezí), které bylo použité. Tato data pomáhají vysvětlit, jak je látka v podniku použita, a identifikovat možnosti úspory zdrojů.

ÚDAJE O REDUKCI ZDROJŮ

New Jersey i Massachusetts (na rozdíl od TRI) vyžadují na podnicích, aby ohlašovaly plány a úspěchy v prevenci znečištění.

Od roku 1988 je v New Jersey evidováno množství (v librách), o které jednotlivé podniky snížily produkci chemického odpadu tím, že snížily vstup zdrojů. Dále podniky ohlašují, o kolik snížily produkci odpadu přerušením výroby daného produktu nebo jeho vývozem, a také vysvětlují změny v této produkci z roku na rok. (Viz graf 10-6.) Zákon o prevenci znečištění z roku 1991 v New Jersey vyžaduje od podniků stále více informací o pokrocích v prevenci znečištění. Podniky musí ohlašovat procento, o které ubylo odpadu díky činnostem pro redukci zdrojů, a to jak v jednotlivých procesech, tak souhrnně za podnik. Podobné informace jsou sbírány v Massachusetts, v TRI však chybí.

Protože stát New Jersey sbírá údaje o snížení produkce odpadu redukcí zdrojů nebo jinými prostředky uvedenými výše, může přímo určit pokroky podniku v redukci zdrojů. TRI i Massachusetts požadují, aby podnik uvedl, zda provádí nějakou činnost pro snížení užívání zdroje, ale ne už, jakého množství látek se tato činnost dotýká. 44% podniků v Massachusetts v roce 1992 ohlásilo, že se redukcí zdroje zabývá (u podniků zahrnutých do TRI to bylo 36%). Údaje z New Jersey však ukazují, že pokud podniky musí kvantifikovat dosažené snížení produkce odpadu skrze redukci zdroje, nevykazují příliš vysoká čísla.

Systém Massachusetts obsahuje podrobnější informace o činnostechd pro redukci zdroje než TRI. V Massachusetts podniky hlásí činnost pro redukci zdroje tak, že pro každý výrobní úsek kalkulují dvě čísla, reprezentující procentuální změnu množství produktu v odpadu, který vznikl na daném úseku, a v únicích a přesunech. Díky tomu můžeme určit, jaký pokrok byl učiněn ve snížení množství odpadů, úniků a přenosů díky redukci zdrojů. Také se musí ohlásit způsob, jakým bylo uvedeného výsledku dosaženo.

d Massachusetts pro označení „redukce zdroje" (termínu používaného v této zprávě) používá termínu „ snížení použití toxických látek". Údaje státu Massachusetts neukazují, o kolik bylo sníženo množství odpadu redukcí zdrojů v podniku nebo výrobním procesu, protože je uváděno pouze procentuální snížení. Abychom zjistili skutečně dosažené snížení, museli bychom vědět, kolik odpadu bylo vyprodukováno výrobní jednotkou v roce, ke kterému se procentuální změna vztahuje. Množství odpadu je však hlášeno pouze za podnik a ne za výrobní jednotku, navíc se může vztahovat k dřívějšímu roku než 1990, kdy hlášení o odpadu začalo být povinné. Přesto tato data ukazují, kde probíhají činnosti pro redukci zdrojů a kde ne. Umožňují srovnání těchto činností mezi podniky, kde jsou podmínky použití chemických látek stejné, i když jejich výrobky mohou být různé.

HLÁŠENÍ O PLÁNECH A POKROCÍCH V PREVENCI ZNEČIŠTĚNÍ

Kromě dat o typech činností pro redukci zdroje, které podniky zavádějí, a o snížení množství odpadu (v New Jersey) popř. procento snížení množství odpadu za výrobní jednotku (v Massachusetts), vyžadují oba státy od podniků, aby připravily plán prevence znečištění. Podniky musí u každého svého procesu i produktu určit změny, které by mohly vést ke snížení použití chemické látky na jednotku vyrobeného produktu nebo snížení odpadu chemické látky na jednotku vyrobeného produktu. New Jersey vyžaduje po podnicích: Podniky v New Jersey vydaly první souhrny plánů na prevenci znečištění v červenci 1994. O zpracování těchto souhrnů byla požádána následující odvětví průmyslu: papírenský (SIC kód 26), chemický (28), výroba plastů (30), obrábění kovů (33) a kovozpracující průmysl (34). DEP v Massachusetts vyžaduje plány na snižování použití toxických látek, a to zákonem Toxic Use Reduction Act (TURA). Podniky musí poskytnout: Státní úřady životního prostředí v New Jersey2 i v Massachusetts3 považují tyto požadavky plánů za nástroj pro "samočinnou" prevenci znečištění, protože podniky, pracující v plánovaném procesu, naleznou možnosti, jak snížit množství odpadu a použití toxických látek. Proces by měl podnikům pomoci najít účinnější metody výroby, které zabrání znečištění a ušetří peníze. Také veřejnost bude mít možnost sledovat pokroky, které daný podnik učinil. Stát může identifikovat podniky, které se nezabývají redukcí zdroje u chemických látek, jejichž použití jiné podniky úspěšně snížily. Otázka plánování je v New Jersey i v Massachusetts příliš nová na to, abychom mohli zhodnotit její význam. Bude však námětem příští zprávy Toxics Watch.

DOPLNĚNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

New Jersey vyžaduje informace o stejných látkách jako TRI, kterých v roce 1992 bylo 316 ve dvaceti kategoriích. Massachusetts vyžaduje širší informování – podniky musí informovat o všech rizikových chemických látkách (podle Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act – CERCLA – zákon z roku 1980). To znamená asi o 550 látek více. Massachusetts zavedlo sledování látek z CERCLA během tří let (1991- 1993).e Ve zprávách předkládaných podniky se však neobjevují všechny látky ze seznamu TRI nebo CERCLA. Což je nejspíše proto, že v žádném podniku není překročen stanovený limit pro danou látku. Podniky v New Jersey ohlásily v roce 1992 použití 189 látek TRI. Databáze v Massachusetts zahrnuje 117 látek TRI a 42 látek "non-TRI", také za rok 1992.

DOPLNĚNÁ ODVĚTVÍ PRŮMYSLU

Massachusetts na rozdíl od New Jersey a TRI sbírá údaje o nevýrobních odvětvích. Od roku 1992 vyžaduje TURA informace v následujících kategoriích (jako doplnění k výrobním SIC kódům): V roce 1994 EPA oznámila návrh na rozšíření pokrytí průmyslu oproti TRI. Původní souhrn EPA obsahoval těžbu (SIC kód 10-14), některá odvětví dopravy a s nimi související průmysl (40, 42, 46, 49), velkoobchod (50-51) a jiné.4 Pokud toto rozšíření bude uzákoněno, určitě se tak nestane před rokem 1996. Na rozdíl od TRI vyžaduje stát Massachusetts hlášení na podnicích s jakoukoli obchodní aktivitou označenou SIC kódem. TRI omezuje ohlašovací povinnost na podniky, kde výroba tvoří více než 50% obratu (SIC kódy 20-39). e Americká agentura ochrany životního prostředí, EPA, dodala k federálnímu registru 286 látek, které by měly být od roku 1995 registrované. Mezi těmito látkami jsou některé, obsažené již v seznamu Massachusetts (Viz příloha C).

VÝZNAM ROZŠÍŘENÍ DATABÁZE

S pomocí údajů o použití chemických látek v Massachusetts můžeme vidět, jak rozdílná množství odpadu, úniků a přesunů jsou produkována podniky se stejnou spotřebou dané látky. Např. v Massachusetts dva výrobci polystyrenu uvedli stejná množství úniku a přesunu styrenu, ale jeden výrobce ohlásil dvakrát tak velkou spotřebu než druhý. Takže pokud by byla dostupná pouze data z TRI, byly by tyto podniky zdánlivě stejné. Díky rozšířené databázi je rozdíl mezi nimi evidentní.

S úplným obrazem údajů sbíraných v New Jersey můžeme jít ještě dál. Protože podniky v New Jersey musí uvádět také, kolik chemické látky bylo dovezeno, kolik spotřebováno výrobním procesem, o kolik bylo sníženo množství odpadu díky redukci zdrojů a jaké změny se mohly v podniku vyskytnout.

Podniky v New Jersey, používající velká množství ohlašovaných chemických látek, vykazují relativně menší procento vyprodukovaného odpadu a velmi malou redukci zdrojů. Podniky s menší spotřebou ohlašované látky naopak vykazují větší množství odpadu a vyšší redukci zdrojů. S pomocí údajů o používání chemických látek v New Jersey můžeme tyto dva typy podniků od sebe odlišit a zhodnotit jejich snahu. Bez nich by vlivem velkých podniků došlo ke zkreslení dat.

Massachusetts i New Jersey na rozdíl od TRI vyžadují informace o tom, kolik toxické látky jde do výrobků opouštějících podnik. Tyto doplňující údaje umožňují analýzu, kolik různých typů závodů používá a vypouští toxické látky, kolik látky je obsaženo ve výrobku a kolik v odpadu a jak to vše souvisí s redukcí zdrojů.

Doplňkové údaje, které vyžaduje New Jersey (uvedené výše), velmi jasně ukazují důvody změn z roku na rok. New Jersey požaduje od podniků informace o:

Takové informace objasňují jednání jednotlivých podniků, ale také umožňují zařazení podniků do skupin a nalezení modelů změn (např. pro určení, zda podniky ohlašující zvýšení výroby vykazují také odpovídající zvýšení produkce odpadů, zejm. ve srovnání s podniky beze změn nebo s poklesem výroby). Podobně i údaje Massachusetts umožňují rozdělit do skupin různá použití chemických látek v různých podnicích podle popisu výrobních procesů a porovnat, zda došlo k redukci zdrojů a jaká procentuální změna se odehrála na úrovni výrobních úseků.

Tyto rozšířené informační systémy mají význam pro celostátní analýzy osudu toxických látek v odpadu i pro podniky jako takové. Povinnost ohlašovat detailní informace o použití, podílu redukce zdrojů a souhrnu surovin může časem podniku přinést zlepšení v environmentální, technologické a ekonomické oblasti. Je však příliš brzy, abychom tento fakt mohli posoudit. Skupiny ochránců životního prostředí, průmyslové a vládní úřady budou nepochybně sledovat, zda se dají pozorovat nějaké rozdíly mezi podniky, které jsou zahrnuté do rozšířeného informačního systému, a těmi, které nejsou.

CHEMICKÉ LÁTKY V NEW JERSEY (1992)

Rozsah a komplexnost v New Jersey používaných chemických látek a odpaduf činí data sbíraná DEP zvláště užitečná.

V roce 1992 vyplnilo celkem 751 podniků v New Jersey formuláře pro TRI. Bylo uvedeno 212,9 milionů liber úniků a přesunů. Mezi 53 státy unie a ostatními jurisdikcemi TRI s ohlašovací povinností se stát New Jersey umístil na 12. místě v celkovém množství úniků a přesunů. V přesunech mimo závod se umístil dokonce na 8. místě. Celkem to bylo 191,4 miliony liber, čili 90 % všech úniků a přesunů v New Jersey. Ve všech státech dohromady to však bylo pouze 56%.

Ve stejném roce vyplnilo 686 podniků 2515 formulářů se 189 chemickými látkami podle programu práva na informace. Je to o 65 podniků méně než pro TRI; do databáze New Jersey v roce 1992 ohlásily 159,5 milionu liber celkových úniků a přenosů.g Tato pozdější databáze vytvořená státem je používána pro zbývající analýzy dat New Jersey v této kapitole.

f "Použití" a "odpad", tak jak jsou v této kapitole užívány s ohledem na data New Jersey, jsou vypočteny z jednotlivých čísel uvedených na formuláři. Použití je počítáno jako počáteční stav chemických látek na skladě mínus konečný stav, plus vyrobené množství, plus množství dovezené do závodu, plus recyklované množství. Odpad se počítá jako použití mínus spotřebované množství ve výrobě, mínus množství exportované v produktu nebo jako produkt, ale také může být spočítán jako množství zpracované, vypuštěné, přesunuté a recyklované v místě podniku. Dílčí množství jsou ohlašována, ale podniky nejsou nuceny dodávat čísla a vysvětlovat nesrovnalosti. Data uvedená v této kapitole jsou stejná jako hlásily podniky v New Jersey, a proto nejsou vždy přesná. Pro specifické příklady slouží grafy 10-7 až 10-13, které mapují průchod chemických látek podniky.

g Data New Jersey za rok 1992 byla získána od DEP New Jersey v dubnu 1994. Federální TRI data jsou z veřejné publikace v dubnu 1994. Základ, k němuž se vztahují, je stejný, nesrovnalosti se mohou objevit díky různé době získání informací.

POUŽITÍ LÁTEK, PRODUKCE ODPADU, ÚNIKY A PŘESUNY V NEW JERSEY

Úniky a přesuny toxických látek v odpadu byly původním předmětem zájmu federálních analýz TRI a stále je jim věnován velký zájem. Množství chemické látky, kterou podnik vypouští přímo do prostředí nebo přesunuje do jiného podniku, ať už přes ulici nebo přes státní hranice, je pochopitelně velmi důležité pro určení škodlivých účinků na zdraví nebo životní prostředí.

V roce 1991 přibyla na seznamu TRI informace o vyprodukovaném odpadu, činnostech pro redukci zdrojů, ale ne už o množství, o které se snížila produkce odpadu díky těmto aktivitám. Tyto nově vyžadované informace nijak neovlivnily požadavky New Jersey.

Množství úniků a přesunů je často i více než o řád menší než použití stejné látky. Např. v roce 1992 hlásilo 686 podniků v New Jersey 159,5 milionů liber úniků a přesunů 189 toxických látek. Stejné podniky uváděly, že tyto úniky a přesuny pocházejí z 6,7 miliard liber odpadu a 20,0 miliard použité toxické látky. Průměrně v New Jersey končí jedna třetina použitých toxických látek v odpadu, úniky a přesuny představují méně než jedno procento aktuálního množství používaných toxických látek. To znamená jednak, že z toxických látek ve výrobních procesech se jich pouze málo dostane do prostředí. Na druhou stranu může být značné riziko u podniků, které nejsou zahrnuty v souboru údajů o únicích a přesunech toxických látek v průmyslu. (Viz tab. 10-1.)

TOXICKÉ LÁTKY V PRODUKTECH, NEW JERSEY

Informace New Jersey také zahrnují, kolik toxických látek je obsaženo v produktu opouštějícím podnik. Význam těchto údajů stoupá, když si uvědomíme rizika toxických látek v produktech, při jejich použití, recyklování nebo skládkování. Z údajů New Jersey vidíme, že více než polovina (54%) chemických látek vstupujících do výrobního procesu končí v produktu opouštějícím podnik. (Viz tab. 10-1.) Je to mnohem více než činí množství spotřebované během výrobního procesu (14%) i množství zbylé v odpadu (34%).

Data z New Jersey také ukazují, že ze všech závodů má největší procento použitých toxických látek v produktu průmysl dřevozpracující (SIC 24) a metalurgický (SIC 33). Mnoho kovů je na seznamu toxických látek, takže jejich výrobky jsou zařazovány do kategorie "odvezeno v produktu". Zpráva dřevařské společnosti, Atlantic Wood Industries v Savannah, New Jersey, uvádí, že ze 7,6 milionů liber toxických látek, které používá, je 6,8 milionů v produktu. Společnost expeduje stavební dříví konzervované kreozotem - creosote. (Viz tab. 10-2.)

Zatímco u 25 chemických látek s největším použitím je procento látky odvezené jako produkt podobné jako u všech látek celkem, u několika látek je toto procento vyšší. Např. 89% použitého metyl-terciální-butyléteru je odvezeno v produktu, což je hlášeno podniky ropného průmyslu jako složka produktů rafinované ropy. Chemický závod společnosti Exxon v Lindenu, New Jersey, vyrábí naftalen a všechen také jako produkt expeduje. (Viz tab.10-3.)

VLIV ABSOLUTNÍHO POUŽITÉHO MNOŽSTVÍ A ZMĚN POUŽITÍ

Data New Jersey ukazují, nakolik je množství vyprodukovaného odpadu ovlivněno změnou použití, množství úniků a přenosů je zase spojeno s absolutním použitým množstvím (a také s jakoukoli změnou úrovně produkce.) Protože modely změny jsou různé v závislosti na množství použití toxických látek, rozlišuje New Jersey tři druhy podniků: s vysokým použitým množstvím - více než 3 miliony liber, se středním - 100 000 až 3 miliony liber, a malý - 100 000 liber a méně. Podniky s vysokým použitým množstvím tvoří pouze 9% ze všech, ale vykazují 95% použití, 68% produkce odpadu a 42% celkových úniků a přenosů. Firmy se středním použitím představují 41% všech podniků, 5% použití, 28% odpadu a 49% úniků a přenosů. A firmy s malým použitým množstvím tvoří 51% ze všech, ohlašují však pouze 0,4% použití, 4% odpadu a 8% úniků a přenosů. (Viz graf 10-14 a tab. 10-10.) Podniky ohlašující velká použitá množství toxických látek dominují ve státní celkové produkci odpadu a v únicích a přenosech. Tyto podniky ale vykazují proporcionálně méně úniků a přenosů toxických látek než podniky používající menší množství. (Viz graf 10-15.) Snižování použití zdrojů se odehrává jinak v podnicích všech tří skupin - s velkým, středním a malým použitím - , než když sledujeme tyto skupiny odděleně. Přestože podniky s vysokým použitím zodpovídaly za 68% produkce odpadu za rok 1992 v New Jersey, měly pouze 43% snižování použití zdrojů a toto množství bylo 0,6% odpadu hlášeného podniky s vysokým použitím. Podniky se středním použitím hlásily vyšší podíl snižování použití zdrojů, ale stále jen 1,5% jejich celkové produkce odpadů. Největší snížení použití zdrojů provedly firmy s malým použitým množstvím - 3% jejich celkové produkce odpadu. (Viz tab. 10-11.)

EFEKTY ZMĚN NA ÚROVNI VÝROBY

Úroveň produkce jednotek pro právě probíhající a předchozí rok je uváděna na formulářích o jednotlivých toxických látkách. Tento způsob oznamování změny výroby je považován za spolehlivější informaci než hlášení produkčního indexu nebo poměru, které jsou uváděny v Massachusetts a v registru TRI. Pro vypočtení indexu je třeba jednoho kroku navíc, což představuje možnost chyby. Pokud však v jednom podniku několik různých výrobků obsahuje stejnou chemickou látku, může poměr popisující použití nebo poměr procentuální změny pro každou výrobní jednotku lépe odrážet provedené změny. V New Jersey je v těchto případech dovoleno podávat informace o dané chemické látce za více oblastí výroby.

Model změny ve výrobě je stejně jako změny použití, produkce odpadu a úniků a přenosů rozdílný pro tři uvedené skupiny podniků (rozdělení podle použití). Z podniků s poklesem ve výrobě je u skupiny s vysokým použitím 29%-ní pokles produkce odpadu, 12%-ní pokles úniků a přenosů. Tyto změny vyústily z 12%-ního poklesu užití. Firmy se středním použitím, s poklesem ve výrobě, ohlásily větší všeobecný pokles - 42% v užití, 46% v produkci odpadu, 21% v únicích a přenosech. Firmy s malým použitím ohlásily největší pokles v užití (60%) a v únicích a přenosech (23%). (Viz graf 10-16 a tab. 10-12.)

Změny u podniků s vysokým použitím zastiňují změny ohlašované druhými dvěma skupinami podniků. Obecný státní model změny použití, produkce odpadu, úniků a přenosů pro všechny podniky odpovídá změně za skupinu s vysokým použitím, i když tato představuje pouze 9% ze všech forem zahrnutých v registru.

Z podniků ohlašujících zvýšení produkce ohlásily pokles použití, produkce odpadu, úniků a přenosů (asi o 13% v každé kategorii) pouze podniky s nízkým použitým množstvím. Jak podniky s vysokým tak se středním použitým množstvím, které zvýšily produkci, ohlásily zvýšení užití, produkce odpadu, úniků a přenosů. U podniků s vysokým použitým množstvím bylo zvýšení produkce odpadu vyšší než zvýšení použití, zatímco u středních forem to bylo naopak. (Viz graf 10-16 a tab. 10-12.)

INDEX VÝROBY A SNIŽOVÁNÍ POUŽITÍ ZDROJŮ

Formuláře v New Jersey vyžadují na podnicích informace o množství, o které se snížila produkce odpadu v předešlém roce díky činnostem pro snížení použití zdrojů, jak je uvedeno výše. Ani v registru Massachusetts ani ve federálním TRI není tato informace obsažena. TRI vyžaduje ohlašování indexu výrobní aktivity, který ukazuje, jak se výroba změnila od předchozího roku. Teoreticky může být toto číslo využito pro výpočet množství, o které bylo sníženo použití zdrojů - vynásobíme množství vyprodukovaného odpadu (v předešlém roce) tímto indexem a dostaneme očekávanou produkci odpadu.Ta bere v úvahu změnu výroby, která se tedy odráží v indexu. Pokud je aktuální množství vyprodukovaného odpadu menší než bylo očekávání, rozdíl můžeme připsat sníženému požití zdrojů.

Tento výpočet však předpokládá lineární závislost produkce odpadů a snížení použití zdrojů na změnách výroby a také to, že index odráží všechny změny v použití chemické látky. Pro tuto zprávu Toxics Watch byly srovnány podniky z formulářů New Jersey, které vykázaly snížení použití zdrojů a jejichž data odpovídala údajům TRI. Bylo srovnáno (v registru New Jersey) uvedené množství, o které bylo sníženo použití zdrojů, s indexem výroby a celkovým odpadem závislým na výrobě, který tyto podniky ohlásily do TRI. Ukázalo se, že výpočet snižování použití zdrojů s použitím pouze TRI dat neodpovídá množství uvedenému v New Jersey. Výpočet podle TRI někdy uvádí vyšší, někdy nižší množství. (Viz tab. 10-13.) Srovnání je sice zaměřeno pouze na malý počet podniků, protože TRI a databáze New Jersey jsou nezávislé a vyhledávání TRI dat pro každý podnik v New Jersey není možné. Vybrané podniky však reprezentují různá průmyslová odvětví a látky, na které se problém vztahuje.

Také při srovnání indexu hlášeného registru TRI s indexem vypočítaným na základě údajů New Jersey o množstvích vyrobených v současném a předešlém roce se mnoho výpočtů indexů neshoduje. Tato zpráva Toxics Watch proto používá index informačních systémů pouze pro zařazení podniků do kategorií podle změn v produkci nikoli pro výpočet snížení použití zdrojů.

TOXICKÉ LÁTKY V MASSACHUSETTS, 1992

Stát Massachusetts je co do plochy stejně velký jako New Jersey (8 000 čtverečních mil), ale má méně obyvatel (6,0 milionů v roce 1992 oproti 7,8 milionům New Jersey). Oproti New Jersey je zde používáno mnohem méně toxických látek. V roce 1992 ohlásilo 615 podniků Massachusetts do registru TRI úniky a přenosy v množství 55,6 milionů liber. Státu patří podle národní databáze TRI 38. místo v celkových únicích (14,5 milionů liber) a 26. v celkových přenosech (41,0 milionů).

Chemický průmysl, který převládá v New Jersey i na národní úrovni, hraje v hospodaření Massachusetts menší roli, a tedy i v tamějších únicích a přenosech toxických látek. Co se týče zaměstnanosti, patří do chemického průmyslu v New Jersey 12%, ve Spojených státech 5% a v Massachusetts pouhá 3% zaměstnaných.5 V roce 1992 zodpovídal chemický průmysl v Massachusetts za 10% celkového množství úniků a přenosů ve výrobním sektorui. Národně to je 37% a v New Jersey 72%.j

Téměř všechny úniky hlášené v Massachusetts - 97% - unikají do vzduchu, Je mnohem větší procento než je v USA zvykem - 58%, ale stejně jako v New Jersey - 98%. V jiných státech mezi úniky významně převládají podzemní injektáže (v New Jeresy ani v Massachusetts nepraktikované) a vypouštění do povrchových vod (částečně v Louisianě), což snižuje podíl emisí do vzduchu. (Viz kapitola 7.)

i Tato čísla sice nezahrnují úniky a přenosy látek ve dvou chemických závodech Monsanto, které označily tyto látky za předmět obchodního tajemství, ale v registru TRI figurují 3,0 miliony liber úniků a přenosů z těchto podniků. Pokud započítáme toto množství, zodpovídá chemický průmysl asi za 15% celkového množství úniků a přenosů v Massachusetts, což je stále méně než v New Jersey i v USA.

j Podíl chemického průmyslu na celkovém množství úniků a přenosů v Massachusetts je vypočítán z údajů TURA s vyloučením nevýrobních odvětví průmyslu; procento pro USA je vypočítáno z údajů TRI.

V roce 1992 získalo DEP Massachusetts odpověď od 644 podniků, které uvedly celkem 16,3 miliony liber úniků a 41,2 milionů přenosů, což je dohromady 57,5 milionů liber. Jak je vysvětleno výše, Massachusetts sbírá informace i o nevýrobních sektorech a o rozšířeném množství látek - podle seznamu CERCLA - proti TRI.

Roku 1992 podniky v Massachusetts vykázaly užití 1,3 miliardy liber toxických látek a 157,7 milionů liber těchto látek bylo v odpadu. Mezi podniky využívajícími obchodní tajemství byly však dva podniky Monsanto představující 17% ohlašovaného užití látek a 9% vedlejších produktů. (Viz oddíl 10-D.) Specifické údaje podniků s obchodním tajemstvím nejsou zahrnuty do databáze přístupné veřejnosti a nejsou obsaženy ve zde uvedené analýze.

Bez těchto utajených dat bylo v Massachusetts roku 1992 použito 1,0 miliardy liber toxických látek, ze 14% (142,7 milionů liber) použitého množství vznikl odpad - ze 6% (57,5 milionů liber) se staly úniky a přenosy. To znamená, že 40% toxických látek v odpadu (vedlejším produktu) končí jako úniky a přenosy. k (Viz tab. 10-14.)

k Data byla od Massachusetts získána v lednu 1994. Data pod obchodním tajemstvím byla získána v listopadu 1994. (Viz oddíl 10-D.)

SOUHRN SUROVIN V MASSACHUSETTS

Roku 1992 ohlásily podniky v Massachusetts celkové použité množství evidovaných látek (zpracované + vyrobené + jinak použité množství) 1,0 miliard liber, 424,9 milionů liber bylo odvezeno jako produkt popř. v produktu a odpadu bylo 142,7 milionů liber. Massachusetts nevyžaduje úplný souhrn surovin, podniky jsou žádány nikoli nuceny vysvětlovat nesrovnalosti mezi vstupem a výstupem. Celková neshoda za všechny podniky je 454,8 milionů liber neboli 44% celkového použití. (Viz tab. 10-14.)

Pohled na 50 hlášení podniků - největších producentů odpadu - naznačuje, jak se s odpadem nakládá. Na těchto 50 formulářích figuruje 233,2 milionů liber celkového použití (vstupu) a 90,6 milionů liber odpadu (výstupu). Celková nesrovnalost 142,6 milionů liber znamená, že vysoké procento celkového použití (61%) není v souhru použití surovin těchto 50 podniků vůbec zaznamenáno.

Na 17 z 50 top formulářů jsou vstupy a výstupy přesně vyváženy. Jako důvod nesrovnalostí, kdy výstupy jsou vyšší než vstupy, je nejčastěji uváděna recyklace v místě podniku (na 16 z 21 formuláři s výstupy). Podniky s vyššími vstupy než výstupy nejčastěji zdůvodňují neshodu tím, že daná chemická látka byla spotřebována nebo přeměněna (9 z 12 formulářů se vstupy). Sedm podniků s rozdíly mezi vstupem a výstupem nepodává žádné vysvětlení. A 68% podniků (1645 z 2355 formulářů) vykazuje rozdíly mezi vstupy a výstupy v rozmezí 2%.

TOXICKÉ LÁTKY V PRODUKTECH, MASSACHUSETTS

Informování v Massachusetts také zahrnuje to, kolik toxické látky opouští podnik ve výrobku. Celkem 42% použitých chemických látek je v produktu odváženém z podniků. Mezi odvětví průmyslu, která odvážejí největší množství použitých toxických látek ve výrobcích, patří ropný průmysl (SIC 29) a nevýrobní odvětví, velkoobchody s netrvanlivým zbožím (SIC 51). (Viz tab. 10-15.) Podnik Mobil Oil v East Bostonu, distribuující ropné produkty, uvedl, že roku 1992 bylo 1,8 milionů liber sloučenin zinku vyvezeno v lubrikačních olejích a aditivech.

Dva podniky dřevozpracujícího průmyslu, Northeast Treaters a Universal Forest Products, oba z Belchertownu, ohlásily použití celkem 1,5 milionů liber sloučenin mědi, chromu a arsenu ve formě chromovaného arseničitanu měďnatého na ochranu dřeva. Toxické látky odvážené potravinářským průmyslem tvoří 61% jejich použití a obsahují 940 000 liber kyseliny octové (k ochucování, snížení pH a stabilizaci výrobku) v salátovém dresingu od Kenś Foods z Marlborough, 1,9 milionů liber kyseliny fosforečné (používané k dochucování) v nealkoholických nápojích z Mid Atlantic Canners Association v Northamptonu. Tyto a jim podobné kyseliny jsou toxické ve vysokých koncentracích. V nízkých koncentracích, ve kterých se nacházejí v jídle, však toxické nejsou.

CHEMICKÉ LÁTKY V MASSACHUSETTS

Styren je nejužívanější chemickou látkou v Massachusetts: podniky ohlásily za rok 1992 použití 292,9 milionů liber styrenu, což je 29% z celkového použití všech toxických látek v tomto státě. Tři výrobci polystyrenu (SIC 28) jsou zodpovědní za 88% tohoto množství. (Viz diskusi o podnicích uvedenou níže.) Měď byla používána v druhém největším množství, 116,6 milionů liber, což představuje 11% celkového použití všech toxických látek. Společnost Northeast Cable Corporation z Atterboro (SIC 33) vykázala v roce 1992 použití 43,8 milionů liber mědi (38% celkového použití mědi v Massachusetts). Tato společnost vyrábí kabely, gumu a plastické kryty kabelů. (Viz tab. 10-16 a 10-17.)

Látka se třetí největší spotřebou byla hydroxid sodný, což je zároveň látka s největší produkcí odpadu v Massachusetts. Podniky užívající tuto látku vykázaly 17,2 milionů liber odpadu hydroxidu sodného, což představuje 15% celkového použitého množství. Hydroxid sodný byl vypuštěn ze seznamu TRI, ale v registru Massachusetts je zahrnut od roku 1992, protože je to látka CERCLA.

Látkou s druhou největší produkcí odpadu je toluen - 16,7 milionů liber za rok 1992. Tato těkavá organická látka má největší celková množství úniků a přenosů v Massachusetts, 6,8 milionů liber. Polovina z tohoto množství (3,4 milionů liber) je vypouštěna do vzduchu. Díky tomu je toluen také látkou s nejvyšším množstvím emisí do vzduchu. Za 15% (2,6 milionů liber) celkového množství odpadu této látky v Massachusetts zodpovídá společnost Rexham Graphics ze South Hadley (nemá žádný SIC kód, vyrábí křídový papír, filmy a speciální chemické látky).

SPECIÁLNĚ SLEDOVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY V MASSACHUSETTS

Odpad jako procento celkového použití

Použití a produkce odpadu jsou nejdůležitější pro stanovení cílů prevence znečištění. Produkce odpadu je předmětem zájmu těch cílů, které se zabývají možnými okamžitými účinky toxických látek v odpadu. Porovnání těchto množství dává naději lepší efektivity použití. (Viz kapitola 2 této zprávy, zabývající se množstvím, ve kterém je toxická látka obsažena v produktech; tomuto množství je často věnována stejná nebo větší pozornost jako množství toxické látky v odpadu.)

Zatímco celkový podíl vyprodukovaného odpadu (jako procento z použitého množství) je pro všechny látky v Massachusetts celkem 14%, pro karcinogeny je to pouze 3%. (Viz tab. 10-18.) U skupin chemických látek s možným účinkem na zdraví a životní prostředí je tomu jinak. Vyprodukovaný odpad u ozón ničících látek, chlorovaných a halových organických sloučenin je 25 a více procent. U kovů je tento počet blíže ostatním chemickým látkám, 9%. U všech těchto speciálních skupin látek, včetně karcinogenů, se mnohem větší podíl odpadu (79 až 84%) dostane do úniků nebo přenosů než u všech látek TURA, u kterých je to pouze 40%. (Viz tab. 10-18.)

Karcinogeny

Látkou používanou v největším množství v Massachusetts je karcinogenní styren. Jiné karcinogeny obsažené ve skupině 25 látek užívaných v největších množstvích jsou: chrom, formaldehyd, nikl, dichlormetan.1

Za největší množství úniků a přenosů karcinogenů nejsou zodpovědni největší producenti karcinogenního odpadu. Společnost Wyman Gordon Company z North Graftonu byla na 16. místě v produkci karcinogenního odpadu, ale zodpovídala za více než dvojnásobné množství úniků a přenosů karcinogenního odpadu než každá jiná společnost v Massachusetts. Tento kovy zpracující podnik (SIC 34) z Worcesteru vyrábí nerez ocel a jiné kovové výrobky ze slitin a vykazuje 1,6 milionů liber úniků a přenosů niklu a chromu, zejména přenosy z místa podniku.m

Wollaston Alloys Inc. z Braintree je slévárna ocele (SIC 33), která vyrábí kovy a kovové odlitky a podle pískových (?) matricí, a vyprodukovala více karcinogenního odpadu (1,9 milionu liber) než kterýkoli jiný podnik v Massachusetts. Z tohoto množství bylo 899 000 liber niklu. Novacor Chemical z Indian Orchard je podnik chemického průmyslu (SIC 28), který vyrábí polystyren a v jehož odpadu je 1,7 milionů liber styrenu. (Viz další analýzy údajů o Novacor v kapitole Podniky v Massachusetts.) Tyto dva podniky zodpovídaly v roce 1992 za 34% karcinogenního odpadu Massachusetts.

Látky ničící ozón

Nejvíce ozón ničících látek v odpadu produkuje Northrop Corporation (SIC 38) - 562 200 liber odpadu, z toho 146 261 liber jsou úniky a přenosy. Tento podnik používal 1,1,1-trichloretan a Freon 113 na čištění částí gyroskopu.n Podnik AT and T (SIC 36) z North Andoveru je zodpovědný za druhé největší množství odpadu látek ničících ozón: 377 000 liber odpadu 1,1,1- trichloretanu a 323 000 liber jeho úniků a přenosů. Tento podnik užívá 1,1,1- trichloretan na leptání a galvanické pokovování kovů.

l Chrom a nikl tvoří mnoho různých sloučenin, některé z nich jsou karcinogenní, jiné ne.

m 1,2 milionů liber přenosů niklu z místa podniku bylo recyklováno. Na formuláři tohoto podniku se však vyskytla chyba. Množství odeslané z podniku na recyklaci nebylo zahrnuto ve zpracovaném množství ani v množství odeslaném jako produkt - jak by to bývalo mělo být, kdyby odpad byl odeslán přímo k recyklaci bez předchozích úprav - ani v odpadu - jak by to mělo být, pokud vyžadoval nějaké úpravy. Proto je celkové množství úniků a přenosů větší než odpadu a použití. (Viz také tab. 10-16.)

n Podrobnosti o produktech podniků v Massachusetts jsou přístupné v TURA databázi formou popisu každé výrobní jednotky. Tato informace je podrobnější než v registru New Jersey, kde je uveden stručný popis obchodování podniku, i než v TRI , který uvádí pouze 4 číslice SIC kódů.

Chlorované organické látky

Společnost Polaroid, která syntetizuje a míchá fotografické materiály (SIC 38) ve Walthamu, vykazuje největší produkci odpadu chlorovaných organických látek - 1,3 milionu liber dichlorometanu, 1,2- dichlorobenzenu a chlorobenzenu. Úniky a přenosy těchto látek jsou celkem 528 000 liber. (Viz diskusi v kapitole Podniky v Massachusetts.) Druhé největší množství odpadu chlorovaných organických látek produkuje AT and T v North Andover. Odpad 1,1,1- trichloretanu této společnosti je diskutován již v odstavci o látkách ničících ozón, protože tato látka spadá i do této kategorie.

Sloučeniny halových prvků s organickými látkami

1,1,1-trichloretan, dichlormetan, trichloretylen a Freon 113 jsou čtyři halové organické látky, které se objevují mezi 25 látkami s největším vykázaným odpadem za rok 1992. Všechny halové organické látky představovaly 8% celkového odpadu a 16% celkových úniků a přenosů v roce 1992 v Massachusetts. Závod Polaroid z Walthamu s odpadem dichloretanu a AT and T z North Andoveru s 1,1,1- trichloretanem (uvedeno výše) jsou zároveň podniky s největšími množstvími odpadu halových organických látek za rok 1992.

Kovy

Měď, sloučeniny mědi, nikl, sloučeniny niklu a zinku jsou mezi 25 látkami s největší produkcí odpadu. Kovy tvoří 14% vyprodukovaného odpadu a 27% celkových úniků a přenosů v Massachusetts. Celkem bylo v roce 1992 v Massachusetts vyprodukováno 19,8 milionů liber odpadů kovů a 15,7 milionů liber úniků a přenosů.

Revere Copper Products (SIC 33) z New Bedfordu zodpovídá za 5,4 miliony liber odpadů kovů, téměř všechno jsou sloučeniny mědi. Tento podnik přetavuje slitiny mědi do ingotů a z ingotů vyrábí pláty a plechy. Texas Instruments (více SIC kódů) z Attleboro produkuje 2,4 miliony liber odpadu zejm. sloučenin mědi a niklu. Úniky a přenosy podniku Revere Copper byly celkem 358 000 liber, zatímco Texas Instrumens uvedl celé množství odpadu 2,4 milionu liber. Tento podnik vyrábí různé průmyslové předměty z kovu jako kontrolory přesnosti, motorů, vypínače a ocelí pokryté drátěné výrobky.

Texas Instruments je na třetím místě v celkovém množství úniků a přenosů a zároveň patří mezi top 10 i v jiných kategoriích. Velké množství vyprodukovaného odpadu řadí tento podnik na druhé místo v produkci odpadu kovů, na třetí v kategorii karcinogenů, šesté v oblasti látek z registru TRI, osmé za všechny látky TURA.

PODNIKY V MASSACHUSETTS

Stejně jako v New Jersey, zodpovídá za většinu použití toxických látek několik velkých podniků. 10 podniků Massachusetts s největším použitím toxických látek za rok 1992 přispívá k celkovému použitému množství v zemi 464,2 milionů liber - 45%. 6 těchto podniků patří do chemického průmyslu. Přesto uvádějí pouze 4% státní produkce odpadu a 2% celkových úniků a přesunů. (Viz tab. 10-16.) (Viz oddíl 10-D, kde je vysvětleno, že závod Monsanto ze Springfieldu není zahrnut do tabulky, i když má největší vykázané použité množství, protože využívá obchodního tajemství.)

3 podniky s největším použitým množstvím toxických látek vyrábí polystyren, ale jsou mezi nimi velké rozdíly v použití a produkci odpadu toxických látek. Podnik Novacor Chemicalo v Indian Orchard (část města Springfieldu) použil 139,0 milionů liber styrenu (všechen byl zpracován). Podnik uvedl, že žádný styren nebyl odeslán v produktu a že 1,7 milionu liber (1%) skončilo v odpadu. Z odpadu pouze 0,02% tvořily úniky a přenosy (20 000 liber emisí do vzduchu a 6 000 liber přenosů). TRI data o tomto podniku ukazují, že podstatně větší množství bylo vyprodukováno jako odpad a pak recyklováno nebo použito pro výrobu energie v podniku. Podle údajů TRI bylo v místě podniku recyklováno 28,5 milionů liber a 1,7 milionů liber bylo použito na výrobu energie.p (Viz graf 10-17.)

o Závod Novacor Chemicals z Indian Orchard byl dříve ve vlastnictví Polysar, Inc. a pod tímto jménem figuruje v informacích Massachusetts za rok 1992.

p Podle DEP v Massachusetts jsou data v TRI chybná, protože recyklování je součástí procesu v podniku a nemělo tedy být zahrnuto do TRI. (Suzi Peck, telefonní sdělení, 14. listopadu 1994.)

Podnik na druhém místě, BASF Corporation v blízkosti Holyoke, vykázal použití 71,8 milionů liber styrenu. Odeslal 34 400 liber v produktech a 42 600 liber skončilo v odpadu. Závod BASFrecykloval na místě 23 000 liber, ale na rozdíl od Novacor započítal toto množství do odpadu. BASF uváděl poloviční použité množství styrenu jako Novacor, ale více než poloviční množství úniků a přenosů; úniky do vzduchu byly 16 200 liber oproti 20 400 librám Novacoru. (Viz graf 10-18.)

Podnik na třetím místě, Novacor Chemicals v Leominsteru, vykázal přibližně stejné množství odpadu jako Novacor v Indian Orchard. Tamní použití styrenu bylo 46,3 miliony liber. Odpad byl 240 000 liber, nezahrnoval však 1,6 milionů liber recyklovaných v místě závodu (ohlášených registru TRI) a naopak zahrnoval 190 000 liber užitých na výrobu energie. Všechen odpad byl v hlášení uváděn jako úniky a přenosy. Úroveň spotřeby je třetinová oproti pobočce v Indian Orchard. Podíl produkce odpadu je 1% použití, stejně jako v Indians Orchard, ale desetkrát tolik jako v závodě BASF.

BASF uvádí činnosti pro snížení použití zdrojů od roku 1990; v roce 1992 modernizovali práci se surovinami i výrobní procesy. Závod Novacor z Indian Orchard ohlásil snížení použití zdrojů pouze v roce 1991 a pobočka z Leominsteru vůbec nikdy.

Pouze jeden z podniků s největším použitým množstvím, Eastman Gelatin v Peabody, se řadí mezi top 10 podniků v produkci odpadu. Tento chemický závod vyrábí fotografické želatiny. 10 podniků vykazujících nejvyšší množství vyprodukovaného odpadu zodpovídá za 38% (53,5 milionů liber) celkového množství odpadu v Massachusetts. Jejich podíl na celkovém použitém množství toxických látek v zemi je 10% (105,3 miliony liber) a jejich podíl na celkových únicích a přenosech je 27% (15,5 milionů liber). Tři z top 10 podniků ohlásily větší množství vyprodukovaného odpadu než bylo jejich použité množství; všechny to vysvětlovaly recyklováním v místě závodu. (Viz tab. 10-16.)

Podnik s největším množstvím vyprodukovaného odpadu byl Rexham Graphics, Inc. ze South Hadley. Vyrábí křídový papír, film a speciální chemické látky. Tento podnik zodpovídyl za tři ze čtyř největších množství vyprodukovaného odpadu za rok 1992: aceton - 5,2 milionů liber, metyletylketon - 3,2 milionů liber a toluen - 2,6 milionu. Všechny tři látky byly recyklovány na místě, což vysvětluje, proč odpad tvoří 140% celkového použití.

Podnikem s druhým největším vyprodukovaným množstvím odpadu je Polaroid Corporation ve Walthamu, kde se vyrábí fotografické chemikálie. Odpadu bylo vyprodukováno 1,7 milionu liber pro aceton a po místní recyklaci bylo mimo závod odesláno 1,1 milionu liber. Z 5,0 milionů libercelkových úniků a přenosů tvořil aceton 1,2 milionu.

Tato pobočka firmy Polaroid také vykázala největší množství úniků a přenosů za rok 1992 v Massachusetts; jejích 5,0 milionů liber představuje 9% státního množství celkem. 10 podniků vykazujících největší množství úniků a přenosů zodpovídá za 36% z celkového množství Massachusetts, ale jen za 6% celkového použitého množství a za 28% produkce odpadu.

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ V MASSACHUSETTS

PRŮMYSLOVÉ MODELY PRO POUŽITÍ, ODPAD, ÚNIKY A PŘENOSY

Vztah mezi použitím, odpadem, úniky a přenosy se v Massachusetts velmi liší mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími. Navzdory menšímu zastoupení chemického průmyslu oproti jiným státům, patří většina podniků zahrnutých do registru TURA právě tomuto odvětví, stejně jako téměř polovina použití toxických látek. V produkci odpadu se ale řadí na druhé místo, v únicích a přenosech na třetí. Zodpovídá přibližně za stejné množství úniků a přenosů jako odvětví produkce elektřiny a odvětví měřící a fotografické techniky. K chemickému průmyslu patří většina podniků, průměr úniků a přenosů na podnik (72 700 liber na podnik) je tedy mnohem menší než je tomu u odvětví produkce elektřiny (112 500 liber na podnik) nebo u odvětví měřící a fotografické techniky (330 100 liber na podnik). (Viz tab. 10-19.)

V chemickém průmyslu končí velký podíl použité látky ve výrobku. Jiná odvětví jako např. odvětví měřící a fotografické techniky, výroba nástrojů a fotografického zboží a produkce elektřiny používají více rozpouštědel, které mnohem spíše skončí v odpadu. Vztahy mezi použitím a úniky a přenosy charakterizují rozdíly mezi odvětvími; mohou také pomoci nalézt zlepšení ve snižování použití toxických látek. Např. odvětví produkce elektřiny může jako rozpouštědlo používat méně toxickou látku nebo metodu. Výrobce polystyrenu styren použít musí, může se však soustředit na snižování množství odpadu nebo ztrát nerostných surovin ve výrobním procesu snižováním vstupů.

Odvětví s podobnými množstvími odpadu nemusí nutně vykazovat podobná množství úniků a přenosů. Roku 1992 použil kovozpracující průmysl (SIC 33) v Massachusetts 92,9 milionů liber registrovaných látek, tedy tři a půlkrát více než metalurgický průmysl (SIC 34) - 29,8 milionů liber. Tato dvě odvětví vyprodukovala přibližně stejná množství odpadu: 10,7 a 10,2 milionu liber. Úniky a přenosy kovozpracujícího průmyslu (33) tvořily celkem 2,7 milionů liber, tedy méně než polovinu z 5,7 milionu liber, které uvedl metalurgický průmysl (34). Úniky a přenosy odvětví 34 tvořily 56% jeho ohlášeného odpadu, u 33 to bylo pouze 25%.

Hutnický průmysl je schopnější znovu vyžívat toxické látky z odpadu. Také tento fakt mohl způsobit rozdíl v poměru produkce odpadu a celkového použitého množství látky: 34% pro metalurgii a 12% pro hutnictví. (Viz tab. 10-19.)

Ještě méně konsistentní je vztah mezi odpadem a použitím u dvou různých odvětví průmyslu. Chemický průmysl v Massachusetts vytvořil v roce 1992 16,8 milionů liber odpadu, neboli 3% celkového použitého množství. Pouze dřevozpracující (SIC 24) a ropný průmysl (SIC 29) v Massachusetts vytvořily méně odpadu (jako procento použitého množství). Odpad v odvětví měřící a fotografické techniky (SIC 38) představoval 96% použitého množství, v polygrafickém průmyslu to bylo dokonce 112%. Z devíti podniků polygrafického průmyslu v Massachusetts pouze jeden vykázal použití větší než množství odpadu a to díky spotřebě chemické látky výrobním procesem. Z ostatních podniků s převahou odpadu nad spotřebou tři uvedly, že to bylo díky recyklaci a jeden podnik vůbec neudal důvod.

ROZLOŽENÍ ÚNIKŮ A PŘENOSŮ PODLE PRŮMYSLU

Za nejvíce úniků a přenosů v Massachusetts zodpovídá kategorie průmyslu nazvaná „více kódů" čili podniky, které na svých formulářích uvádějí více než jeden SIC kód. Tato kategorie vedla v použitém množství, množství odpadu i únicích a přenosech. V roce 1992 to činilo 13,4 milionů liber úniků a přenosů v Massachusetts (23%). (Viz tab. 10-19.)

Mezi podniky kategorie s vícero kódy mělo největší množství úniků a přenosů 11 podniků s kombinací hutnictví a metalurgie - bylo to 3,0 milionů liber. Druhé největší množství úniků a přenosů měl podnik Texas Instruments z Attleboro, který ohlásil 2,8 milionů liber. Tento podnik se zařazuje pod sedm SIC kódů: umělé hmoty (30), konstrukční materiály, keramika, sklo (32), hutnictví (33), metalurgie (34), produkce elektřiny (36), doprava (37) a měřící/fotografické odvětví (38).

NEVÝROBNÍ ODVĚTVÍ

Nevýrobní odvětví (tj. odvětví, které mají poskytovat data do TURA, ne však do TRI) zodpovídala v roce 1992 za 603 000 liber úniků a přenosů, tedy pouhé 1% z celku. Mezi tato odvětví patří letecká doprava (SIC 45), dodavatelé elektřiny a plynu (49), obchod s rychle se kazícím zbožím (51), služby (72), opravárenské služby (76) a zdravotnictví (80). Z nevýrobních odvětví vyplnily za rok 1992 nejvíce formulářů (98) podniky obchodující s rychle se kazícím zbožím.

Jediným odvětvím z výrobní i nevýrobní sféry, který ohlásil úniky do jiných médií než do vzduchu větší než 20 000 liber, bylo odvětví letecké dopravy. Bylo to vlastně kvůli jednomu podniku, TWA Hangar z letiště Logan v Bostonu, který ohlásil únik celkem 260 000 liber etylenglykolu (látky užívané na odmrazování letadel) do povrchových vod - 130 000 - a podzemní injektáže pramenů - také 130 000 liber.

Odvětví obchodu s rychle se kazícím zbožím bylo na 22. místě v množství úniků a přenosů, ale již na 4. místě v celkovém použití (před ním byla odvětví chemického průmyslu, hutnictví a „vícero kódů") s 55,7 miliony liber. Do těchto podniků jsou chemické látky přiváženy ve velkém a přebalují se pro distribuci.

TOXICKÉ LÁTKY V MASSACHUSETTS PODLE SPRÁVNÍCH OKRSKŮ

Použití toxických látek ohlašují podniky v 12 ze 14 okresů v Massachusetts; dvě vyjímky tvoří okresy Nantuckes a Dukes, což jsou ostrovy na jihovýchodním pobřeží. Okres Hampden zodpovídá za 28% celkového použitého množství ve státě. Middlesex má zase nejvíce registrovaných podniků, největší množství vyprodukovaného odpadu a druhé největší množství úniků a přenosů. Worcester zaujímá třetí místo ve všech těchto kategoriích. (Viz mapa 10-2 a tab. 10-20.)

Okres Hampden je na prvním místě v celkovém použití, protože dva podniky s největším celkovým použitím - Novacor z Indian Orchard a BASF z Holyoke se nacházejí zde. Dohromady vytvářejí 71% z celkového množství použitýých toxických látek. V okrese Middlesex je vícepodniků, kterése podílí na produkci toxického odpadu; Polaroid ve Walthamu však přispívá 37% k vyprodukovanému odpadu všech toxických látek tohoto okresu a k celkovým únikům a přenosům.

POHLED NA PODNIKY V MASSACHUSETTS

Data v Massachusetts sice neobsahují všechny složky použití toxickýých látek, jednotlivé údaje dovolují určit použité množství a množství vyprodukovaného odpadu. Z těchto dat a z údajů hlášených federálnímu TRI můžeme vidět, jak daná látka postupuje ve výrobním procesu, pak je odeslána ve výrobku a nakonec skončí jako odpad. Tato data, stejně jako obdobná data v New Jersey, dovolují srovnat jednotlivé podniky a odhalit, proč jsou jejich úniky a přenosy různé. To může postupně pomoci při vyhodnocování možností snižování použití zdrojů tak, jak by to pouze na základě údajů o množství úniků a přenosů nebylo možné. Jednotlivé podniky různých výrobních odvětví používají stejnou toxickou látku, ale různým způsobem. Data Massachusetts nám pomohou při srovnání těchto rozdílů. Například Heathbath Corporation v Indian Orchard vyrábí směsi chemických látek a tekuté fosfáty za použití zinkových sloučenin. Za rok 1992 vyprodukoval tento podnik 158 000 liber zinkových sloučenin a zpracoval dalších 49 500 liber. Ve výrobcích odeslal 158 000 liber. Vyprodukovaný odpad byl 141 liber, ze kterých bylo podle údajů federálního registru TRI 119 recyklováno, 22 vypuštěno do vzduchu a 1 libra byla odeslána do obecního kanalizačního závodu. (Viz graf 10-19.)

Naproti tomu společnost New England Plating Company z Worcesteru, výrobce zinkových plechů, vyprodukovala za rok 1992 94 800 liber zinkovýých sloučenin, zpracovala dalších 74 600 liber a jinak použila 20 200 liber, celkové použití tedy činilo 189 600 liber. Ve výrobcích odeslali 74 600 a vyprodukovali 20 200 liber odpadu, což znamená, že velké množství zůstalo v podniku. Z odpadu bylo 15 100 liber přemístěno mimo podnik a 300 liber vypuštěno do povrchových vod. Takže podnik Heathbath sice použil 208 000 liber zinkových sloučenin, ale při výrobě směsí vyprodukoval méně než 0,07% odpadu (141 liber). Naproti tomu, společnost New England Plating použila o 18 400 liber méně, ale při výrobě zinkových plechů vyprodukovala 20 200 liber odpadu, což nejsou překvapující rozdíly. Podle definice se v procesu výroby směsí používají všechny suroviny k výrobě produktu. Všechen odpad je pouze díky špatnému hospodaření a neefektivní výrobě. Operace při galvanickém pokovování odstraňují chemickou látku z roztoku v lázni a ukládají ji na produkt. Nepotřebné složky roztoku zůstávají jako odpad. Galvanické roztoky se dají sice znovu využívat, ale často jsou kontaminovány a musí se likvidovat. (Viz grafy 10-19 a 10-20.)

Údaje Massachusetts o podnicích z nevýrobních odvětví, které nejsou zahrnuty do TRI, ukazují, že se nejedná o bezvýznamné zdroje odpadu, úniků a přenosů toxických látek. Společnost Standard Uniform Services Company z Agawamu používá k čištění uniforem tetrachloretylen, běžný čistící prostředek, který je podle EPA klasifikace TRI karcinogenní. V roce 1992 bylo použito 42 038 liber této látky a odpadu bylo vyprodukováno 26 480 liber. To znamená, že velké množství látky zůstalo v podniku. Úniků do vzduchu bylo 16 700 liber a přenosů mimo podnik 9 549 liber. (Viz graf 10-21.)

Podnik Chemi-Graphic Inc. z Ludlow použil 13 000 liber tetrachloretylenu při konečném čištění potištěných textilií, které vyrábí. Všechno toto množství bylo přeměněno v odpad nebo únik do vzduchu.

Protože společnost Standard Uniform Services Company nevyrábí oděvy, které čistí, nemusí informovat TRI. Do vzduchu ale vypouští dvakrát tolik tetrachloretylenu než závod Chemi-Graphic, který spadá do registru TRI. Oba tyto podniky se nacházejí v okrese Hampden, každý na jiném konci města Springfieldu. (Viz graf 10-21 a 10-22.)

ZMĚNY ÚDAJŮ V MASSACHUSETTS MEZI LETY 1991-92 A VÝZNAM SNIŽOVÁNÍ POUŽITÍ ZDROJŮ

Zprávy z podniků výrobního odvětví v Massachusetts ukázaly pokles použití TRI látekq mezi lety 1991 a 1992 o 9%. V produkci odpadu byl tento pokles 7%. Celkové úniky a přenosy stouply o 5%, přenosy do čističek odpadních vod se totiž zvýšily o 35% a ostatní o 20%. Velký vzestup přenosů byl vyvážen snížením úniků o 21%. (Viz tab. 10-21.)

Na rozdíl od New Jersey, v Massachusetts není zjišťováno snižování použití zdrojů v librách. Formulář v Massachusetts obsahuje informaci o podniknutých činnostech pro snižování použití zdrojů a procentuální změnu množství odpadu, úniků a přenosů ve výrobní jednotce, která byla dosažena díky snižování použití zdrojů. Přestože legislativa Massachusetts zdůrazňuje snižování použití, na formuláři S je sledováno množství vyprodukovaného odpadu a „emise" jako měřítko pokroku. Odpad je jakákoli chemická látka opouštějící hranice výrobní jednotky, ne však ve výrobku. „Emise" je jakýkoli odpad opouštějící podnik, zahrnujíc emise do vzduchu, ale také úniky do vody a půdy a přenosy do závodů na recyklaci či skladování. Rozlišení těchto kategorií se udává za každou výrobní jednotku za každou registrovanou látku podniku.

q Protože v roce 1992 byly registrovány i jiné než TRI látky a v roce 1991 ne a roku 1992 poprvé ohlašovalo informace několik podniků nevýrobního odvětví, jsou ve všech srovnáních let 1991 a 1992 použity pouze údaje (v librách) o TRI látkách a o výrobních odvětvích.

Pro každou toxickou látku podniky počítají množství odpadu na vyrobené množství (tj. jednotka odpadu na jednotku produktu) a to u každého výrobního procesu spojeného s danou látkou. Každý rok je toto číslo srovnáno se základním rokem (rok je vybírán podnikem). Uvedeno je procento, o které bylo sníženo množství odpadu, emisí oproti základnímu roku díky snižování použití zdrojů. Podnik také uvádí, jaká činnost pro snižování použití zdrojů byla vykonána.

Údaje Massachusetts takto poskytují pohled na zlepšení i nedostatky v účinnosti, s jakou výrobní jednotka zachází s danou chemickou látkou. Procentuální změna například objasní manažerům závodu rozdíly v produkci odpadu se starým a novým vybavením.

Hlášení na úrovni výrobních jednotek sice lépe zachycuje změny použití látek než hlášení za celý podnik, tato čísla však mají (na rozdíl od absolutních čísel) svá omezení. Výpočet indexů nebo procentuální změny nemusí být vždy správný. Běžná chyba, která zaviní špatný výpočet změny, je v uvádění řádu (procentuální změna o 100%, když správná hodnota je 1). Má samozřejmě velký vliv na jakoukoli analýzu pracující s čísly.

Více podniků Massachusetts a větší procento ohlašujících podniků uvedlo činnosti pro snižování použití zdrojů v roce 1992 než v roce 1991. 44% ze všech podniků výrobního i nevýrobního odvětví v Massachusetts (292 z 664) uvedlo v roce 1991 nejméně jednu techniku snižování použití zdrojů, aplikovanou ve výrobní jednotce. Roku 1992 toto číslo dosáhlo 52% (336 z 644 podniků). Činnost pro snížení použití zdrojů může být uváděna pouze pro část procesů v podniku, pokud se jedná o jednotlivou látku nebo výrobní jednotku. Roku 1991 vykázalo 37% ze všech výrobních jednotek zprávu, ze které vyplývalo, že činnost pro snížení použití zdrojů zodpovídala za snížení množství odpadu nejméně jedné toxické látky dané jednotky. V roce 1992 to bylo 39%.r

Z užší skupiny všech podniků výrobního odvětví v Massachusetts podávajících informace o látkách TRI v roce 1992, uvedlo činnost pro snížení použití zdrojů 54% těchto podniků. Většinou hlásily vzestup použití látek TRI, což je opačná tendence než u podniků výrobního odvětví v Massachusetts, které poskytují informace o látkách TURA. I s tímto vzestupem použití asi o 4% se u podniků ohlašujících snižování použití zdroje objevuje malý pokles produkce odpadů o 2%. Tyto podniky také ohlásily zvýšení přeneseného množství (o 30%) a snížení úniků (o 24%), stejně jako všechny podniky výrobního odvětví v Massachusetts. (Viz tab. 10-21.)

r Na základě součtu čísel výrobních jednotek s nejméně jednou činností pro snížení použití zdrojů, ohlášenou pro daný rok.

___________________________

1 N.J.A.C. 7:1K-1 et seq.

2 New Jersey Department of Environmental Protection and Energy (DEPE), Industrial Pollution Prevention Planning: Meeting Requirements under the New Jersey Pollution Prevention Act, červenec 1993, dopis od Jeanne Herb, ředitel, Office of Pollution Prevention, New Jersey DEPE, září 1993.

3 Massachusetts DEP, An Overview of the Massachusetts Toxics Use Reduction Act, Massachusetts DEP, Boston, únor 1989,3.

4 U.S. Environmental Protection Agency, „EPA Releases 1992 TRI Data", z tisku, 16: dubna 1994, „Potential TRI Universe: Sector Approach to TRI Industry Expansion", vydáno z tskových zpráv EPA, 16. dubna 1994.

5 U.S. Bureau of the Census, 1991 Survey of Manufacturers.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300

© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
10. srpna 1999