[PRTR HOMEPAGE] [PEN HOMEPAGE] [Windows] [ASCII] [Mac] [Latin2] [Unix]

Přehled stavu příprav PRTR v ČR


Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
telefon/fax: 019-7455905
e-mail: pen@iol.cz
http://www.ecn.cz/pen

Poslední aktualizace: 15.4.1999

© Stav příprav PRTR v ČR z pohledu NGOs zpracovali Miroslav Šuta a Filip Malý

Stav příprav PRTR v ČR z pohledu NGOs
Šestnáct esenciálních otázek vyplývajících z materiálů OECD (lit. 1, str. 22). Stručné zdůvodnění zařazení otázky do přehledu. Typy požadovaných odpovědí. Odpovědi vyplývající ze závěrečných zpráv řešitelů zakázek MŽP ČR. Doporučení pro další práci Subkomise pro PRTR.
poslání a cíle zavedení PRTR
 • zjištění, zda si vláda vůbec uvědomuje význam PRTR
 • posouzení, zda-li by tyto cíle nemohly být dosaženy efektivnější cestou
 • umožnění porovnání výsledků fungování PRTR během provozu (zpětná vazba)
jasná formulace smysluplných cílů
 • právo občanů na informace a ochranu (lit. 2, str. 67 - 68)
 • racionální přístup k ochraně zdraví obyvatel a životního prostředí (lit. 2, str. 69)
 • mezinárodní aspekty (lit. 2, str. 69 - 70)
 • ochrana před nezodpovědným podnikáním v chemii (lit. 2, str. 70 - 71)
 • viz též lit 4, str. 7
 • zpracováno nedostatečně
 • vypracovat přehled cílů, které byly sledovány při zavádění PRTR v zahraničí
 • kritická revize tohoto seznamu na základě priorit státní ekologické politiky
seznam ohlašovaných látek komentář není nutný
 • kritéria pro zařazení látky na seznam
 • počáteční seznam
 • mechanismus změny seznamu
 • kritéria navržena v lit. 3, str. 115 - 121
 • počáteční seznam, lit. 3, str. 122 - 127
 • zpracováno nedostatečně
 • doplnit další skupiny látek (skleníkové plyny, ODSs ap.)
 • vypracovat mechanismus pro provádění změn v seznamu
kdo hlásí a jak často komentář není nutný kritéria vzniku ohlašovací povinnosti podniku (sledovaná odvětví, velikost podniku, množství používané látky ap.)
 • podniky zaměstnávající 10 a více zaměstnanců (lit. 4, str. 50)
 • podniky zpracovávající, vyrábějící nebo nakládající s více než 10 t sledované látky ročně (lit. 4, str. 50)
zvážit vhodnost kritéria počtu zaměstnanců
jak mohou být použity již existující systémy pro naplnění funkce PRTR
 • možnost úspor
 • zamyšlení, zda-li některé fungující registry neodpovídají modelu PRTR
 • přehled existujících registrů
 • zhodnocení jejich možného využití/přestavby
(lit. 2, str. 75 - 76)
 • nezpracováno
 • v lit. 2 uveden pouze velmi obecný přehled bez zhodnocení
jak se mohou ohlašovatelé vyhnout duplicitnímu ohlašování
 • zabránění sběru a zpracování redundantních informací
 • možnost úspor
 • přehled ohlašovacích povinností vůči existujícím registrům
 • návrh, jak zabránit duplicitním hlášením (vyskytují-li se potenciálně)
-
 • zanedbáno
 • dopracovat
jak sestavují hlášení firmy s více závody přesná geografická lokalizace úniků přesné vymezení ohlašovací jednotky -
 • nezpracováno
 • dopracovat
obsah ohlašovacího formuláře komentář není nutný kompletní seznam položek formuláře s důvodovou zprávou uvádějící jednotlivé položky do kontextu systému PRTR -
 • nezpracováno
 • dopracovat podle lit. 5, str. 14
datové standardy zajištění srovnatelnosti dat (v jednotkách i přesnosti)
 • seznam datových standardů (jednotky, přesnost)
 • přehled metod zjišťování emisí všech navržených látek pro všechny zahrnuté technologie
-
 • nezpracováno
 • dopracovat podle platných metodik, ČN a zahraničních předpisů (např. US EPA)
komu se hlášení podává komentář není nutný zodpovědná organizace - nezpracováno
jak budou posuzovány žádosti o utajení dat systém PRTR je nástroj informační, k utajení dat by nemělo de facto docházet
 • vztah k obchodnímu, státnímu a služebnímu tajemství
 • mechanismus udělování povolení k utajení dat
 • rozsah utajení dat
 • nelze nepodat hlášení (lit. 4, str. 23)
 • nelze utajit údaje o množství uniklé látky (lit. 4, str. 23)
 • zpracováno nedostatečně
 • dopracovat
jak budou data z PRTR zveřejňována (popř. za jakou cenu) hlavní „silou" PRTR je zveřejňování dat, je to nejdůležitější prvek systému
 • rozsah zveřejňovaných dat
 • mechanismus distribuce dat k veřejnosti (aktivní šíření)
-
 • nezpracováno
 • dopracovat
bude hlášení povinné, jak bude zajišťována kontrola ohlašovatelů komentář není nutný
 • bude hlášení povinné
 • kdo kontroluje správnost dat
 • sankce za porušení povinností
hlášení povinné (zdůvodněné viz lit. 4, str. 12 - 13)
 • zpracováno nedostatečně
 • dopracovat
kdo je zodpovědný za provoz PRTR (servis pro ohlašovatele, inspekce, přijímání a zpracování dat atd.) komentář není nutný jaké organizace bude zodpovědná za fungování PRTR - rozhodnout
finanční analýza komentář není nutný
 • nároky na státní rozpočet
 • ekonomická zátěž firem
-
 • zanedbáno
 • dopracovat v nejkratší možné době

V přehledu je využita následující literatura:

 1. Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs): A Tool for Environmental Policy and Sustainable Development - Guidance Manual for Governments. OECD, Paris 1996.
 2. Management chemických látek (závěrečná zpráva) - Program péče o životní prostředí na rok 1995, projekt č. 4. Vysoká škola chemicko-technologická pro MŽP, Praha 1995.
 3. Koncepční a legislativní podklady pro management chemických látek - projekt č. PPŽP/340/1/96. Vysoká škola chemicko-technologická pro MŽP, Praha 1996.
 4. Podklady pro právní úpravu managementu chemických látek - projekt č. PPŽP/340/2/97. Vysoká škola chemicko-technologická pro MŽP, Praha 1997.
 5. Irwin, Frances H.: A Benchmark for Reporting on Chemicals at Industrial Facilities. WWF, Baltimore 1995.
 6. Horák J.: Registr "PRTR" - Tvorba podkladů pro část projektu PPŽP 340/2/98. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie, Praha 1998.


Adresa:
Plzeňská ekologická nadace
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
Tel./Fax: ++00420-19-74 55 905
e-mail: pen@iol.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka Plzeň, č.ú: 8010 - 0104 247 403 / 0300


© Plzeňská ekologická nadace, Miroslav Šuta
19. března 1999