Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Hodnocení vlivů jezu u Děčína bylo po čtrnácti letech ukončeno

30. 12. 2019 - PRAHA [Děti Země / Econnect]

ŘVC ČR za přípravu stavby utratilo více než 625 miliónů korun. Ministerstvo životního prostředí svým sdělením ze dne 18. prosince 2019 ukončilo hodnocení vlivů plánovaného jezu u Děčína za 5,2 mld. Kč na životní prostředí, neboť Ředitelství vodních cest ČR ve lhůtě tří let do 14. září 2019 řádně nedoplnilo dokumentaci o požadované chybějící údaje.

Hodnocení probíhalo rekordně čtrnáct let, během nichž byla dokumentace v letech 2011, 2012 a 2016 třikrát vrácena jako vadná. Nejvyšší kontrolní úřad v červenci uvedl, že stát na přípravu jezu utratil více než 625 miliónů korun.

Podle Dětí Země by měl stát další přípravu jezu u Děčína ukončit a ušetřit miliardy korun.

„Jez u Děčína je ryzí antiekologickou stavbou bez dopravního efektu, neboť by nevratně zničila přírodně cenné údolí Labe a přesun nákladů z dálnic by nebyl významný. Kdyby se proces EIA ukončil již v roce 2012, tak by stát mohl ušetřit stovky miliónů korun za studie. Ministr Vladimír Kremlík by měl tak ředitele ŘVC ČR Bohuslava Fojtů odvolat a ministryně Alena Schillerová by měla zkontrolovat oprávněnost utracených více než 625 miliónů korun z veřejných prostředků,“ myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země mají s činností ŘV ČR vlastní špatné zkušenosti, neboť v letech 2012-4 opakovanými obstrukcemi porušovalo zákon o právu na informace. Za soudní poplatky muselo ŘVC ČR nakonec Dětem Země zaplatit více než 292 tisíc korun. Podle Patrika by bylo lepší, kdyby jako neužitečná instituce bylo ŘVC ČR zrušeno.

Hlavním autorem tří vrácených dokumentací byl Tomáš Šikula z firmy HBH Projekt, s. r. o., (18 studií), který spolupracoval s firmami WELL Consulting, s. r. o., (27 studií) a Ekopontis, s. r. o. Autorem nekvalitních hodnocení vlivů jezu na soustavu NATURA 2000 byl Jiří Zahrádka z firmy AQ-Service, s. r. o. (6 studií).

Skutečnost, že u nás nelze nikde realizovat účinné a udržitelné kompenzační opatření za významný negativní vliv jezu na přírodu, vyplývá ze stanoviska Správy Národního parku České Švýcarsko ze dne 13. listopadu 2018, v němž se mj. uvádí:

„Přírodní stanoviště bahnitých břehů řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. (3270) jako předmět ochrany EVL Labské údolí není možné v plném rozsahu nahradit či simulovat technickými opatřeními, které by garantovaly tutéž přírodní kvalitu i funkci.“

Navíc Nejvyšší kontrolní úřad ve své kontrolní akci č. 18/16 z července 2019 k rozvoji vodních cest uvádí toto následující hodnocení:

„Z důvodu dlouhodobě přetrvávající nespolehlivé splavnosti labsko-vltavské vodní cesty NKÚ považuje peněžní prostředky, které byly vynaloženy na dokončení investic na podporu nákladní vodní dopravy, za potenciálně přinejmenším z části neúčelně a neefektivně vynaložené.“


* * * * * * * * * * * *


I. Průběh hodnocení vlivů jezu u Děčína (5,15 mld. Kč) na životní prostředí (proces EIA)


20.10.2005 = zveřejnění oznámení EIA a zahájení zjišťovacího řízení
13.12.2005 = MŽP vydává závěry zjišťovacího řízení s požadavkem vyhodnotit varianty
24.08.2010 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 1
23.05.2011 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 1 přepracovat
31.01.2012 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 2
23.05.2012 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 2 přepracovat
21.10.2014 = odstoupení posudkáře RNDr. Tomáše Bajera, CSc., z důvodu rizika politického vlivu
29.02.2016 = ŘVC ČR předkládá dokumentaci EIA č. 3
14.09.2016 = MŽP požaduje dokumentaci EIA č. 3 přepracovat
18.12.2019 = MŽP ukončuje proces EIA, neboť ŘVC ČR během tří let nepředložilo dokumentaci EIA


II. Výtah z vyjádření MŽP ze dne 23. května 2011 o vrácení dokumentace EIA č. 1


2. Konkretizace velikosti a významnosti vlivů na předměty ochrany EVL s propracovanější argumentací ohledně výsledné prezentace velikosti a významnosti vlivů. Konkrétně vyhodnotit velikost a významnost vlivů jednotlivých variant, včetně varianty nulové...

4. Podrobně odborně zdůvodnit závěr naturového hodnocení včetně interpretace pořadí hodnocených variant.

8. Podrobněji dokladovat koncepční řešení celého záměru ve vztahu k vodnímu hospodářství dle připomínek dotčených orgánů státní správy (odbor ochrany vod MŽP), jakož i zejména detailní vyhodnocení připomínek Německého svazu pro životní prostředí a ochranu přírody, včetně dopadů realizovaného záměru na životní prostředí na území Německa.

III. Výtah z vyjádření MŽP ze dne 23. května 2012 o vrácení dokumentace EIA č. 2

3. Popis variant a hodnocení variant doplnit o variantu řešení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, pokud je její provedení prokazatelně účelné a technických hledisek možné (viz jeden z požadavků MŽP v závěru zjišťovacího řízení, č. j. 8337a/ENV/710/05 ze dne 13. 12. 2005) ve smyslu jiné technické varianty na zlepšení splavnosti Labe mimo výstavby plavebního stupně Děčín (tzv. varianta veřejnosti technicko-organizační 2005)...

4. Podrobně odůvodnit vyhodnocení vlivu všech variant (včetně podrobného posouzení jiné technické varianty na zlepšení splavnosti Labe, než je výstavba plavebního stupně ve smyslu předchozího bodu) na jednotlivé složky životního prostředí... Do hodnocení začlenit variantu zlepšení splavnosti Labe na uvedeném úseku bez výstavby plavebního stupně. Podrobně a transparentně zdůvodnit výsledné pořadí variant.

11a. Konkretizovat velikost a významnost vlivů na předměty ochrany EVL Labské údolí, s propracovanější argumentací týkající se výsledné prezentace velikosti a významnosti vlivů (včetně ovlivnění migrační propustnosti zejména pro druhy, které jsou předmětem ochrany EVL Labské údolí a vlivy přírodní stanoviště 3260 a 3270... vyhodnotit velikost a významnost vlivů jednotlivých aktivních variant (včetně aktivní varianty jiného technického řešení mimo výstavbu plavebního stupně), včetně varianty nulové na předměty ochrany EVL Labské údolí a dalších EVL, uváděných v rámci naturového hodnocení, verze listopad 2011.

13. Vypořádat připomínky a doplnit veškeré další relevantní informace požadované ve vyjádřeních k doplňku dokumentace; zejména výslovně a podrobně... zejména vyjádření Občanského sdružení Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu ze dne 21. 3. 2012 a Přátelé přírody o.p.s. ze dne 20. 3. 2012... zásadně s předloženými závěry doplňku dokumentace nesouhlasí.


IV. Výtah z vyjádření MŽP ze dne 14. září 2016 o vrácení dokumentace EIA č. 3


2. Kumulativní dopad všech akcí souvisejících se zvýšením splavnosti Labe (jednoznačně uvést, zda pro zajištění splavnosti bude nutná realizace plavebního stupně Malé Březno či jiného plavebního stupně).

5. Vyhodnotit vliv záměru na hladinu podzemní vody na území SRN.

6. Vyhodnotit vliv záměru na protipovodňová opatření na území SRN.

8. Natura 2000 na území SRN – konkretizovat vyhodnocení vlivů záměru na evropsky významnou lokalitu „Údolí Labe mezi Schöna a Mühlberg“.


V. Plánované investiční stavby na zvýšení splavnosti Labe v úseku státní hranice ČR/SRN – Pardubice za téměř 11 mld. Kč (včetně DPH) podle Koncepce vodní dopravy (2016)


Plavební stupeň Děčín = 5.150 mil. Kč
Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice = 88 mil. Kč
Stupeň Přelouč II = 3.063 mil. Kč
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi = 223 mil. Kč
Modernizace plavebního stupně Srnojedy = 418 mil. Kč
Veřejný přístav Pardubice = 224 mil. Kč
Úprava plavebního značení elektrického vedení na Labi = 1 mil. Kč
Modernizace ochranných stání v Lovosicích a Hřensku = 24 mil. Kč
Ochranné stání Žernosecké jezero = 18 mil. Kč
Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice = 112 mil. Kč
Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží = 19 mil. Kč
Přístaviště Malé Žernoseky = 51 mil. Kč
Přístaviště Roudnice nad Labem = 19 mil. Kč
Přístaviště Štětí = 16 mil. Kč
Přístaviště Mělník = 38 mil. Kč
Přístaviště Neratovice – Lobkovice = 20 mil. Kč
Přístaviště Brandýs nad Labem = cca 20 mil. Kč
Přístaviště Čelákovice = 20 mil. Kč
Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD = 17 mil. Kč
Přístaviště Poděbrady = 20 mil. Kč
Přístaviště Oseček = 18 mil. Kč
Rekreační přístav Kolín = 44 mil. Kč
Přístaviště Brná = cca 20 mil. Kč
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe = cca 10 mil. Kč
Čekací stání pro malá plavidla na Labi = cca 164 mil. Kč
Veřejný přístav Lázně Toušeň = cca 300 mil. Kč
Veřejný přístav Nymburk = cca 250 mil. Kč
Rekreační přístav Pardubice = cca 150 mil. Kč
Sjezdy do vody na Labi = cca 20 mil. Kč
Další síť přístavišť a servisních center na Labi = cca 150 mil. Kč
Ochranná stání na Labské vodní cestě = cca 300 mil. Kč

CELKEM = cca 10.987 mil. Kč

* * * * * * * * * * * * * * *

Dokončené stavby na Labi

- modernizace komory Brandýs nad Labem= cca 110 mil. Kč
- modernizace komory Velký Osek = cca 104 mil. Kč


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz