Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Protokol o biologické bezpeènosti: Historický krok v boji proti nièení životního prostøedí geneticky modifikovanými organismy

29.1.2000
PRAHA/MONTREAL [Greenpeace]

Greenpeace blahopøálo 50 ministrùm životního prostøedí a asi 130 vládním delegacím k pøijetí mezinárodního Protokolu o biologické bezpeènosti (Biosafety Protocol), který má zajišovat kontrolu nad obchodem s geneticky modifikovanými organismy (GMO). "Jde o historický krok smìrem k úèinnìjší ochranì životního prostøedí a spotøebitelù pøed nebezpeèími, která plynou z genetických manipulací," prohlásil Benedikt Haerlin z Greenpeace. "Protokol, který byl v Montrealu pøijat, položil základy k budoucím pevnìjším dohodám, které budou chránit životní prostøedí pøed GMO."

Greenpeace vítá fakt, že spoleèný zájem zaèíná pøevládat. "Tyto minimální bezpeènostní standardy musí být zavedeny ihned. Žádáme všechny zemì, aby ratifikovaly tuto dohodu tak, aby vešla v platnost nejpozdìji k desátému výroèí Summitu Zeme v Rio de Janeiru v roce 2002," øekl Hearlin. "Dokud protokol nevejde v platnost, veškerý export geneticky modifikovaných organismù by mìl být zakázán."

Protokol o biologické bezpeènosti byl pøijat po sérii obtížných jednání komplikovaných obstrukcemi ze strany malé skupiny zemí exportujících GMO, jmenovitì USA, Kanady, Argentiny a jejich podporovatelù, Austrálie, Chile a Uruguaye. "Jsme rádi, že se USA a zemím tzv. Miamské skupiny vedené Kanadou nepodaøilo vnutit svìtu tuto nevyzkoušenou a riskantní technologii," zdùraznil Haerlin.

Ve snaze zabránit pøijetí Protokolu se však Miamské skupinì nakonec podaøilo odstranit požadavek povinného znaèení potravin s obsahem GMO. "Jedná se o podlou snahu obelhat spotøebitele a dovážející zemì," uvedl Haerlin. "Jsme pøesvìdèeni, že tato zamlžovací taktika nebude fungovat." Budoucnost GMO bude podle Greenpeace záviset nejenom na mezinárodní a národních legislativách, ale také na spotøebitelích. "Trh s geneticky manipulovanými potravinami se hroutí. Lidé se jim vyhýbají stejnì, jako se vyhýbali houbám po Èernobylu," vysvìtlil Haerlin. "Jsme pøesvìdèeni, že spotøebitelé v této bitvì nakonec zvítìzí."

Václav Vaškù,
tiskový mluvèí Greenpeace ÈR


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax : 02311 22 89

 

Více informací k Protokolu o biologiocké bezpeènosti lze nalézt na internetových stránkách Greenpeace: www.greenpeace.cz/action/geneng/index.htm

Další informace a ilustraèní fotografie k problematice GMO jsme schopni poslat také elektronicky na e-mailovou adresu redakce.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz