Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Greenpeace požaduje chránit dìti pøed geneticky manipulovanými potravinami

10.2.2000
PRAHA [Greenpeace]

Èeská poboèka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes vyzvala nejvìtší výrobce dìtské výživy prodávané v ÈR, aby pøi výrobì potravin pro dìti nepoužívali geneticky manipulované (GM) suroviny. Více než 130 zemí celého svìta se pøed nìkolika dny na jednání v Montrealu shodlo na tom, že v souvislosti s geneticky manipulovanými organismy je tøeba zachovávat maximální ostražitost.

"Mezinárodní Protokol o biologické bezpeènosti, který byl koncem ledna pøijat v kanadském Montrealu, je založen na principu pøedbìžné opatrnosti. Znamená to, že v pøípadì geneticky manipulovaných organismù (GMO) je lepší být »pøedem opatrný«, než pozdìji litovat napáchaných škod," prohlásil Dr. Èestmír Hrdinka, vedoucí kampaní Greenpeace ÈR.

Vìtšina GMO jsou dnes geneticky manipulované zemìdìlské plodiny a z nich vyrábìné potraviny. Mezi vìdci neexistuje shoda, co se týèe bezpeènosti tìchto manipulovaných potravin. Existuje napøíklad obava, že by se geny rezistentní na antibiotika obsažené v GMO mohly pøenést na mikroorganismy vyvolávající rùzné nemoci. Mikroorganismy by pak byly vùèi antibiotikùm odolné. Není také úplnì jasné, zda geneticky manipulované potraviny, které obsahují kvalitativnì nové bílkoviny, nemohou zpùsobit alergie.

"Nikdo dnes nemùže s jistotou øíci, že geneticky manipulované potraviny jsou bezpeèné. Jednoduše to nevíme. Nebyly provedeny dostateèné testy," prohlásil Hrdinka. "Jestliže dnes biotechnologický prùmysl tvrdí, že zde žádné nebezpeèí neexistuje, prostì nám lže."

Ještì do nedávna se napøíklad tvrdilo, že žádné povolené geneticky manipulované rostliny nemohou ohrozit pøírodu. Pak se však zjistilo, že geneticky manipulovaná Bt-kukuøice zabíjí neškodné motýly.

O nedùvìøe lidí vùèi manipulovaným potravinám svìdèí jejich masivní odmítání v Evropì. Nejvìtší výrobci potravin jako Nestle a Unilever se v nìkterých zemích již zavázaly, že nebudou tyto manipulované potraviny dodávat na trh. Celá øada rakouských a nìmeckých supermarketù jako napøíklad Billa a Spar se zavázala, že manipulované potraviny odstraní ze svých obchodù. Dokonce i v zemích jako je USA, které byly ještì donedávna považovány za baštu genetických manipulací, vzrùstá vùèi geneticky manipulovaným potravinám odpor. Nejvìtší americký výrobce dìtské stravy, GERBER vloni oznámil, že nadále již nebude používat žádné geneticky manipulované suroviny k výrobì potravin pro dìti.

"Jestliže o bezpeènosti geneticky manipulovaných potravin existují jakékoliv pochybnosti, je tøeba využít princip pøedbìžné opatrnosti a tyto potraviny vylouèit z jídelníèku našich dìtí," zdùraznil Hrdinka. "Právì malé dìti jsou nejzranitelnìjší. Vyzýváme proto výrobce dìtské výživy, aby do budoucna nepoužívali žádné geneticky manipulované potraviny.

Václav Vaškù,
tiskový mluvèí Greenpeace ÈR


Další informace:
Dr. Èestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

Poznámka:
Více informací o problematice GMO lze nalézt na internetových stránkách Greenpeace ÈR: http://www.greenpeace.cz/action/geneng/index.htm nebo na internetových stránkách Greenpeace International: http://www.greenpeace.org/~geneng/structur/food.htm

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz