Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Deset zelených úkolů nevládních organizací pro německé předsednictví

9. 1. 2007 - PRAHA [Zelený kruh]

Deset zelených úkolů pro předsednictví vydává EEB, sdružení evropských ekologických nevládních organizací, vždy na začátku každého předsednictví. Jde o výtah hlavních priorit ekologických nevládních organizací formulovaných v rozsáhlejším Memorandu EEB k předsednictví. Na konci každého předsednictví vydává EEB také vyhodnocení přínosů předsednictví pro životní prostředí a zdraví obyvatel.

1. Udržitelná energetická politika

* Podniknout zásadní kroky pro urychlení implementace Akčního plánu pro energetickou účinnost, zejména při zavádění standardů a tržních nástrojů.

* Na Jarním summitu EU dosáhnout shody na cíli primární produkce energie z obnovitelných zdrojů ve výši 25% do roku 2020 spolu s právně závaznými sektorovými cíli: 35% v oblasti výroby elektrické energie a 25% v oblasti vytápění a klimatizace.

* Sledovat neukvapenou politiku v oblasti biopaliv. Zajistit přísná environmentální kritéria, mimo jiné zavedením komplexního a závazného systému certifikace

* Z energetické politiky vyloučit jadernou energii

2. Změna klimatu

* Na Jarním summitu EU dosáhnout bezpodmínečné shody na domácí redukci skleníkových plynů o 30% do roku 2020 oproti úrovni z roku 1990.

* Zajistit, aby legislativní návrh na zahrnutí letecké dopravy do Evropského systému obchodování s emisními povoleními obsahoval povinné účastenství, co nejširší pokrytí a centralizovaný mechanismus stanovování stropů a alokací

* Rozšířit a prohloubit diskusi s rozvojovými a rozvinutými státy pro dosažení pokročilé dohody na vyjednávacím setkání OSN v Bonnu a při přípravě dalších setkání v průběhu roku

3. Střednědobé zhodnocení 6.akčního plánu pro životní prostředí

* Zjistit poctivé zhodnocení naplňování 6.akčního plánu pro životní prostředí

* Znovu potvrdit zásadní roli EU při vedení a koordinaci environmentální politiky

* Uznat zásadní význam práva s jasnými a vynutitelnými environmentálními cíli spolu se zásadní rolí tržních nástrojů při změnách vzorců spotřeby a výroby

* posílit integraci environmentální politiky do ostatních sektorových politik

4. Better regulation

* Zajistit lepší pravidla a legislativu pro důslednější ochranu životního prostředí

* Zabránit jakémukoli politickému závazku, který by oslaboval ochranu životního prostředí nebo schopnost EU monitorovat chování veřejné správy a společnosti na všech úrovních

* Zajistit aby do posuzování vlivů na životní prostředí byly důsledněji zahrnuty pozitivní i negativní dopady na životní prostředí a zdraví, a také náklady při nečinnosti

5. Čistší doprava

* Prosadit právně závazný limit pro účinnost spalování automobilových motorů: 120g/km v roce 2012 a 80g/km v roce 2016

* Přesvědčit Komisi o spěšném vydání přísné normy Euro VI pro nákladní vozy a autobusy

6. Čistý vzduch: snížení emisí pevných částic

* Dosáhnou konečného souhlasu, který nebude dále oslabovat pozici Rady, naopak ji posílit

* Využít jakékoli příležitosti k zpřísnění navrhovaných limitů pro PM2.5 tak aby odpovídaly doporučením WHO

* Nepodlehnout tlaku Parlamentu a zabránit navrhovanému prodloužení lhůt pro zavedení limitů a prosazení výjimek pro dané oblasti

* Zabránit změnám v existujících limitech pro PM10 a NO2

* Odmítnout zvláštní výjimky pro průmyslové podniky při plnění jejich závazků vyplývajících z IPPC

7. Výrazně vylepšit Rámcovou směrnici o odpadech

* Zachovat hierarchii nakládání s odpady jako závazné pravidlo pro tvorbu odpadové politiky

* Zachovat závaznost pro národní programy pro prevenci vzniku odpadů, zároveň trvat na zastřešujících

cílech EU pro prevenci vzniku odpadů (stabilizace v roce 2012), recyklaci (70% do roku 2020) a směrnici, která zajistí recyklaci biodegradabilního odpadu.

* Požadovat zákaz spalování či skládkování jakéhokoli odpadu, který lze znovu využít, recyklovat nebo kompostovat, a to do roku 2020. Dále zajistit vytřizování recyklovatelných odpadů ze směsného před jeho dalším zpracováním (do roku 2015) a zavedení dlouhodobého výhledu pro minimalizaci zbytkového odpadu

* Podpořit zrušení kritéria energetické účinnosti pro reklasifikaci spaloven jako zařízení pro využívání odpadů

8. Ochrana půdy a zemědělství

* Zajistit, aby tematická strategie pro ochranu půdy byla prioritním tématem pro politickou agendu a zajistit širokou podporu Rady pro silnou Rámcovou směrnici o půdách, která bude obsahovat dlouhodobé cíle pro specifické problémy, stejně jako střednědobé právně vynutitelné cíle na úrovni EU

* V přijímané legislativě týkající se ekologického zemědělství odmítnout jakýkoli práh pro genetickou kontaminaci; genetická kontaminace se nesmí stát hotovou věcí a poškozovat tak organické zemědělství

9. Trh má pracovat pro životní prostředí a inovace

* Vypracovat iniciativu Open Method of Coordination, která stanoví cíl pro všechny členské státy přesunout deset procent zdanění práce na zdanění aktivit škodících životnímu prostředí, a to v průběhu 10 let. Doprovodit tuto iniciativu podpůrnými aktivitami a monitoringem Komise včetně pravidelného podávání zpráv o průběhu naplňování.

* Komisi dát silný mandát pro zavádění specifických tržních nástrojů, které uplatňují princip „znečišťovatel platí” a podporují internalizaci externích nákladů.

10. Rtuť

* Na nadcházejícím setkání Řídicí rady UNEP zajistit přesvědčivou podporu EU pro nový globální a závazný nástroj pro snížení světového používání rtuti o 70% do roku 2017.

* Prosadit zákaz vývozu kovové rtuti, sloučenin rtuti a výrobků obsahujících rtuť do roku 2008

* Postupně zastavit používání rtuti ve všech měřících přístrojích jak pro soukromé tak pro profesní účely s výjimkou případů, kdy dosud není dostupná odpovídající alternativa


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz