Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Terénní sociální pracovníci při zkouškách uspěli

3. 12. 2003 - Eva Malířová, Drom

Třicet účastníků letošního Dvoustupňového vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky dnes úspěšně složilo ústní část závěrečných zkoušek, které završily Dvoustupňový vzdělávací program pro terénní sociální pracovníky. Potom jim byly za účasti zmocněnce vlády pro lidská práva Jana Jařaba a paní Fumiko Kashiwa, „junior program oficer“ Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Profesní skupinu terénních sociálních pracovníků (TSP) již několik let podporuje Rada vlády pro záležitosti romské komunity. K standardizaci práce TSP přispívá Dvoustupňový vzdělávací program pro TSP, který je od letošního roku akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vzdělávací kurz pořádá druhým rokem organizace Drom.

Terénní sociální pracovník funguje jako zprostředkovatel informací mezi klientem a institucemi, k tomu je třeba uměl získat respekt u obou stran. TSP se pohybují v sociálně vyloučených, často romských lokalitách, které musí dokonale znát, musí umět definovat klíčové problémy svých klientů a řešit je (např. kontaktováním kompetentních institucí). Důležitá je rovněž schopnost motivovat klienty k nastartování a udržení změn v jejich životním stylu. Vzdělávací program je koncipován tak, aby tyto potřebné schopnosti TSP podpořil a rozvíjel. Zaměstnavateli TSP jsou nejčastěji instituce veřejné správy a nevládní organizace.

Finanční podporu programu poskytla Vláda ČR, UNHCR – Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky, Ministerstvo vnitra, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové.


Pro případné další informace o práci TSP je možno konzultovat webové stránky tspweb.cz
jménem organizačního týmu
Eva Malířová
(koordinátorka pro média, tel.: 604233331)

K Dvoustupňovému programu pro terénní sociální pracovníky, který organizuje Drom, o. p. s., účastníci panelu řekli:


MUDr. Jan Jařab – zmocněnec vlády pro lidská práva
Tento program, který se vyvíjel po tři roky, je v oblasti sociální práce stěžejní, protože systémově přispívá k reorientaci sociální práce od mechanického modelu řízení „shora“, úředníky, k modelu individuální práce, kdy sociální pracovník chodí do terénu a snaží se příčinám problémů klientů porozumět a kauzálně je řešit, tak jak tomu je ve většině vyspělých zemí. Druhým důvodem, proč vláda tento program podporuje, je fakt, že terénními sociálními pracovníky jsou sami Rómové, a tím se stávají aktivními tvůrci svého vlastního osudu. Vláda ČR podporuje program 10 miliony ze státního rozpočtu.

E-mail: jarab@vlada.cz


Mgr. Laďka Češková – ředitelka vzdělávacích programů pro TSP
Vzdělávací kurz navazuje na koncepci školení v roce 2001 organizované stejným týmem lidí pod hlavičkou Člověk v tísni – spol. při ČT, o.p.s. Nyní je program už druhým rokem podporován ze státního rozpočtu a v lednu tohoto roku byl akreditován u MŠMT. Stal se tak jediným akreditovaným programem, který se systematicky věnuje přípravě této profesní skupiny. Program se skládá ze dvou cyklů, první je zaměřen na základní orientaci v relevantních oborech, náplní druhého je prohloubení znalostí a nácvik praktických dovedností většinou pomocí modelových situací. Od května tak proběhlo deset čtyřdenních setkání s dotací 272 hodin.
Zkoušky právě složilo 30 frekventantů z téměř všech krajů. 2/3 z nich jsou zaměstnanci místních samospráv a 1/3 pracuje v neziskových organizacích. Kromě „klasických“ terénních sociálních pracovníků se kurzu účastnily i dvě romské policejní asistentky, které pracují v ostravské neziskové organizaci Vzájemné soužití v programu „Lichva v romských komunitách“ podporovaném mj. vládou ČR a Ministerstvem vnitra.
O organizaci tohoto programu mají zájem jednotlivé kraje a v současné době pomáháme s vybudováním podobného programu na Slovensku.

Tel.: 777 626 310


Mgr. Monika Zavadilová - referentka odboru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí
Vláda uložila* ministru práce a sociálních věcí převzetí programu terénní sociální práce do 31.12.2003. Po vzájemné dohodě místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedy Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a ministra práce a sociálních věcí, bylo navrhnuto, aby tento program i nadále zůstal v gesci Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době nemá personální kapacitu na zabezpečení efektivního fungování tohoto programu. V této souvislosti je navrhnutou změnou usnesení stanoveno jako prioritní úkol pro kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity nalezení vhodného institucionálního řešení zabezpečení programu terénní sociální práce do budoucna. MPSV bude i nadále intenzivně spolupracovat na veškerých aktivitách vedoucích k realizaci a rozšíření tohoto programu.

E-mail: Monika.Zavadilova@mpsv.cz


Jarmila Šenková – účastnice školení, TSP v Náchodě
V terénu pracuji třetím rokem pro MÚ Náchod.Tereňák bývá často osamocen na úřadě,je prostředníkem mezi sociálně vyloučenou lokalitou nebo společensky vyloučeným klientem a institucemi státní správy nebo samosprávy, Úřadem práce, Policií, školou apod... Musí být psychicky odolný, neboť je na něj dáván nátlak ze strany úřadu i ze strany klientů. Je třeba, aby se tereňák dále vzdělával, aby se vyrovnal vědomostmi klasickému úředníkovi. První výsledky práce tereňáka budou vidět až za několik let, neboť vést klienta k samostatnosti je zdlouhavý a namáhavý proces.
Spolupráce s mým MÚ Náchodem je velmi dobrá. Spolupracujeme se sociálním odborem, bytovým odborem a se správou státní podpory. Daří se nám i klasickou úřednici donutit se zvednout ze židle a dovést ji do terénu, aby se přesvědčila, jak na tom je klient doopravdy.Vztah mezi tereňákem a klientem je na bázi důvěry, která je velmi křehká a musí se pořád udržovat, pokud bude mít klient důvěru ke svému tereňákovi,naučí se mít časem i důvěru k úředníkovi a naučí se s úředníkem jednat.
Ke školení mohu podotknout jenom to, že l bylo na vysoké profesionální úrovni, psychicky i časově náročné. Pro mě toto školení je dobrá příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu na obor sociální patologie a prevence. Všechny vědomosti ze školení používám aktivně v praxi, skripta dále používám k nahlédnutí v práci, jsou pro mě dobrým zdrojem informací a odkazů na další odbornou literaturu.

Tel.: 698 482 802


* Usnesením vlády č. 243 ze dne 12.března 2003, k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých těmito usneseními k 31.12.2003, uložila vláda v bodu IV/2b ministru práce a sociálních věcí převzetí programu terénní sociální práce do 31.12.2003.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související články

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz