Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Obnovitelné zdroje energie 2003 - odborná výstava a konference

14.2.2003
Hradec Králové [Ministerstvo životního prostředí]
Autor: ing. Jiří Jiránek

Ministerstvo životního prostředí pořádá ve dnech 9. a 10. dubna 2003 v Hradci Králové - Aldis konferenci Obnovitelné zdroje energie v obcích 2003. Tisková konference se uskuteční dne 4. 3. 2003 v 10,00h. v hotelu Harmony v Pardubicích.
<BR>

<BR>Konference navazuje na evropská i světová setkání, zabývající se využíváním obnovitelných zdrojů a je třetím jednáním tohoto typu v České republice (I. Konference v Průhonicích – 5.-6.října 2000). Přednášená a diskutovaná témata jsou věnovaná především místní samosprávě a program je koncipován tak, aby pokrýval všechny nezbytné kroky vedoucí ke kvalifikovanému hodnocení a rozhodnutí o možnostech řešení potřeb tepla v obci prostřednictvím místních zdrojů energie.
<BR>
<BR> Na konferenci budou představeny i realizované obecní systémy zásobování teplem z obnovitelných zdrojů energie, především biomasy. Na jejich příkladu lze posoudit, jaká je konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů ve vztahu k fosilním palivům, ale také představit na konkrétních příkladech jaké jsou dopady na životní prostředí, standard bydlení a místní ekonomiku taková řešení mají. Zanedbatelný není ani přínos pro vytváření pracovních míst. Podstatným a přitom málo uvažovaným faktorem je zásadní změna v pohybu kapitálu v místě. Například obec o 300 domcích vydá ročně za vytápění a ohřev teplé vody při využití zemního plynu a elektřiny nejméně 7 milionů Kč za každý rok. Tyto prostředky jdou zcela mimo obec a zpravidla i region, podstatná část dokonce mimo republiku. Pokud obec dokáže zajistit tyto potřeby z místních obnovitelných zdrojů, zůstanou tyto finanční prostředky v obci a regionu. Například za 10 let je to 70 milionů korun, které se rozhodně na vývoji obce projeví. Takový přístup bude v těchto souvislostech mimo jiné na konferenci představen a diskutován.
<BR>
<BR> Součástí programu je také cílená produkce biomasy k energetickému využití na zemědělské půdě. Podpora zakládání takových porostů je zajišťována prostřednictvím společného programu Ministerstva zemědělství a životního prostředí v rámci nařízení vlády č.505/2000, které je uplatňováno i v roce 2003. Podpora se vztahuje i na pozemky obcí, kde přímo obec může být žadatelem. Zkušenosti ze zakládání porostů v takových případech budou provozní a ekonomické parametry cílené produkce ve vztahu k obecním systémům využívajícím takovou biomasu.
<BR>

===========================================================
<BR>Doprovodná informace pro tisk:<BR>

<BR> Potřeba tepla v České republice je kryta v naprosté většině spalováním fosilních paliv. Na celkové energetické bilanci státu se obnovitelné zdroje podílejí méně než 2,5%. Energetická náročnost v přepočtu na obyvatele i jednotku HDP je přitom stále nepřiměřeně vysoká. Díky tomu patří Česká republika ke světové špičce v produkci skleníkových plynů na každého obyvatele. Mezi státy OECD si úspěšně udržujeme 4.místo (jiné propočty nás řadí na místo třetí). Takový stav je do budoucna neudržitelný.
<BR>
<BR> Spalování fosilních paliv má však i další, velmi vážné a rozsáhlé, nepříznivé dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku regionů i státu. Jedním z cílů Státní politiky životního prostředí je dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie na dnešní úrovni průměru států Evropské unie. Tento cíl se může jevit jako příliš ambiciózní, jeho dosažení je v našich ekonomických podmínkách závislé na míře podpory, kterou stát naplňování přijaté politiky věnuje. Reálně využitelný potenciál obnovitelných zdrojů představuje až 30% celkové současné potřeby energie, jeho dosažení však vyžaduje změnu přístupu k nakládání s energií obecně. Evropská unie, vědoma si nejenom enviromentálního, ale především ekonomického rozměru využívání těchto zdrojů, přijala akční plán, jehož cílem je dosažení jejich podílu na celkové bilanci nejméně 12% v roce 2010 (ze 6% v roce 2000). Dosavadní vývoj naznačuje, že tohoto cíle bude dosaženo ještě před stanoveným datem.
<BR>
<BR> Náhrada spalování fosilních paliv obnovitelnými zdroji nepřináší efekt jenom pro zlepšování životního prostředí. Orientace na jejich využívání bezpochyby působí jako významný rozvojový faktor a v některých regionech může dokonce být faktorem klíčovým. Navíc snižuje závislost na dovozu energie ze zahraničí a zlepšuje obchodní bilanci státu. Na základě iniciativy MŽP reagovala na tyto potřeby česká vláda v červenci 1998 svým usnesením č. 480, kterým schválila koncepci podpory využívání úspor, obnovitelných a druhotných zdrojů energie formou Státního programu. Tento program byl již v konkrétní podobě schválen pro rok 1999 usnesením vlády a nadále je každý rok schvalováno jeho věcné zaměření. Současná vláda zařadila využívání obnovitelných zdrojů energie mezi priority vládní politiky.
<BR>
<BR> Rozhodující objem podpor je v rámci Státního programu realizován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí, který na podporu využití obnovitelných zdrojů vynaloží 600 mil. Kč za rok. Podpora úsporných opatření je zajišťována prostřednictvím České energetické agentury a rozpočtových kapitol zapojených resortů. Celkový objem podpor v České republice nedosahuje zatím objemu, který by umožňoval přiblížení podmínkám ve státech Evropské unie. Proto je v návrhu pro čerpání podpůrných prostředků z fondů EU zařazena mezi priority Regionálního operačního programu – také podpora využívání OZE. Snižování produkce skleníkových plynů náhradou fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie je přitom v našich podmínkách nejefektivnějším způsobem jak se efektivně zapojit do světového procesu ochrany klimatu. Strukturální fondy však můžeme čerpat teprve od okamžiku vstupu do EU. Proto je důležité nyní připravovat projekty, které svými parametry budou stanovená kritéria splňovat.
<BR>
<BR> Nejlepší podmínky pro řešení potřeb tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsou u nás v menších obcích (cca do 5 tisíc obyvatel). Prakticky všechny obce do 1 tisíce obyvatel v České republice mohou efektivně pokrýt své potřeby tepla z místních zdrojů. Především pro starosty a zastupitele je určena tato konference, jejímž cílem není jen poskytnout jim kvalifikované informace, ale především iniciovat aktivity vedoucí k řešení potřeb obce na bázi místních zdrojů energie. Ministerstvo životního prostředí tak naplňuje jeden z úkolů Státní politiky a současně je vedeno snahou zapojit do procesu přibližování Evropské unii místní samosprávu i veřejnost.
<BR>
<BR>
<BR> ing. Jiránek Jiří
<BR>
<BR>pořadatel:
<BR> Ministerstvo životního prostředí
<BR> Vršovická 65, Praha 10, 100 10
<BR>
<BR>organizátor:
<BR> PAREXPO, s.r.o.
<BR> Bělehradská 458, Pardubice, 530 09
<BR> ing. Jana Navrátilová
<BR> navratilova@parexpo.cz
<BR>
<BR>!!!!!!Program konference je možno si vyžádat na adrese organizátora akce!!!!!!
<BR>

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz