Econnect - zpravodajství

Zprávy

Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales. Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci a dalo podnět ministerstvu k zastavení ničení rezervace

10. 9. 2020 - PRAHA (Econnect / Hnutí DUHA ) - Hnutí DUHA dnes zveřejnilo dokumentaci rozsáhlých těžebních zásahů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Již dříve kritizovalo Správu CHKO Šumava za vydání výjimky, která umožnila státnímu podniku Lesy ČR kácet kůrovcem napadené stromy na velké části rezervace. V rámci odvolacího řízení dalo již v červenci podnět Ministerstvu životního prostředí k úplnému zastavení kácení v boubínské rezervaci.

Kácení v NPR Boubínský prales nabralo v srpnu velkou intenzitu. LČR tam kácí tisíce stromů, vznikají mýtiny a proředění lesů (viz fotodokumentace). V několika případech intenzita kácení pravděpodobně překročila i omezení stanovená Správou CHKO Šumava. Lesy ČR část pokácených stromů z rezervace odvážejí, ačkoliv během řízení o udělení výjimky opakovaně tvrdily, že nemají "žádný zájem na těžbě a přibližování dřeva". Při vyvážení dřeva zajíždí do rezervace těžká technika, poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy (viz fotodokumentace). Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu rozšiřování. Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci poškozování boubínské rezervace na webové stránce Zachraňme lesy: zachranmelesy.cz/cs/clanky/rozsahla-tezba-v-npr-boubinsky-prales (zájemcům zašleme fotografie ve větším rozlišení).

Správa CHKO Šumava udělenou výjimkou zvětšila území ponechané přírodě a na ostatní ploše rezervace kácení oproti předchozím rokům omezila. Hnutí DUHA opakovaně upozorňovalo, že i při realizaci povolených zásahů dojde kromě přímého poškození rezervace také k ohrožení lesů v rezervaci následnými polomy. Kácení v rezervaci vede k vytvoření ploch silně proředěných porostů, které rozvrátí vítr, jako se to stalo na hřebenech centrální části Šumavy nebo i v okolí NPR Boubínský prales a vzniknou holiny. Rezervaci takový postup ohrožuje mnohem více než kůrovec. Podobně již na jaře odsoudila snahu Lesů ČR o kácení a benevolentní přístup Správy skupina předních českých vědců. Lesy ČR naopak požadovaly udělit výjimku k ještě mnohem intenzivnějšímu kácení, konkrétně o možnost vytvářet holiny větší než 1 hektar na území téměř celé NPR krom území původního oploceného pralesa, a proti rozhodnutí Správy se odvolaly.

V situaci, kdy Lesy ČR (stejně další vlastníci a správci lesů) nezvládají kůrovce v hospodářských lesích v celé republice, měly by okamžitě zastavit destruktivní těžbu v chráněných územích (zejména I. a II. zóna v CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, národní přírodní rezervace) a také v nejvíce postižených oblastech, kde jsou zásahy již neefektivní. Omezenou kapacitu těžařů pak soustředit do hospodářských lesů ve vybraných územích, kde mají zásahy ještě smysl.

Hnutí DUHA dalo v rámci odvolacího řízení podnět Ministerstvu životního prostředí, aby rozhodnutí Správy CHKO Šumava změnilo a neudělilo výjimku ke kácení v celé boubínské rezervaci, nanejvýš umožnilo nedestruktivní zásahy (tzv. loupání na stojato, tzv. drážkování vývratů) v jejích okrajových částech.

Ponechání lesů divoké přírodě je cílem ochrany v NPR Boubínský prales. Výsledky celé řady výzkumů ukazují, že, právě pralesovité zbytky i staré lesy ponechané samovolnému vývoji jsou přírodně velmi cenným stanovištěm. Obnovují se samy a lépe než na holinách. Přežívají v něm cenné druhy hub, mechorostů, brouků a dalších organismů. Právě kontinuální vývoj divokého lesa se zachovalou a na živiny bohatou lesní půdou, s dostatkem mrtvého dřeva a s velmi rozmanitou strukturou jsou zárukou, že tyto vzácné druhy mají dostatečnou ochranu. Výzkumy současně ukazují, že ochrana malých segmentů pralesovitých zbytků není efektivní. Mnoho druhů organismů vyžaduje pro své přežití a zachování životaschopné populace dostatečně velkou kompaktní plochu chráněného území. Hnutí DUHA i proto soudí, že namísto kácení, které by poškodilo půdu i podrost a narušilo lesní mikroklima, je vhodné území NPR ponechat bez zásahu.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl: "Intenzivní kácení na mnoha místech dělá z lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales doslova ementál a přeměňuje velkou část rezervace v dřevosklad. Z některých míst v boubínské rezervaci pak Lesy ČR dřevo vyvážejí těžkou technikou. S posláním rezervace - ochranou pralesovitých zbytků a divoké přírody - to nemá nic společného. Nechápu tuhle snahu Lesů ČR za každou cenu boubínskou rezervaci prokácet, když nezvládají kůrovce v okolních hospodářských lesích, kam by měly nedostatečnou kapacitu těžařů soustředit. A nejde jen o Boubín, plošné kácení a vytváření holin by se mělo zastavit i v dalších chráněných územích, když stejně není dost těžařů a těží se stromy, ze kterých už kůrovec vylétal a za cenu devastace chráněných lesů se na trh jen valí špatně prodejné dřevo, jehož cena tím dál klesá".


-red-

Grafická verze tohoto článku