Econnect - zpravodajství

Zprávy

Za humny Vladislavi najdete unikátní obecní pastviny staré 800 let

30. 8. 2010 - VLADISLAV (ZO ČSOP Kněžice ) - Tradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou předmětem zájmu základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice (ZO ČSOP Kněžice) již od r. 2008.

"V roce 2008 jsme provedli zběžný průzkum a ten potvrdil, že přírodní hodnoty jsou natolik výjimečné, že bychom měli usilovat o jejich další poznání a ochranu. Proto jsme v roce 2009 a 2010 pokračovali v zoologickém a botanickém průzkumu okolí Vladislavi, který byl podpořen Fondem Vysočiny kraje Vysočina. V roce 2009 jsme na lokalitě Vladislav pořádali také celostátní setkání členů České arachnologické společnosti, kteří během terénnímu průzkumu ještě prohloubili poznání pavoučí fauny a rozšířili jej o další skupiny bezobratlých živočichů," uvedla Kateřina Feikusová.

Průzkumy byly realizovány s cílem získat argumentaci pro objasnění smyslu a potřebnosti ochrany tohoto území, což se povedlo hned při prvních jednáních s vlastníkem pozemků – městysem Vladislav. Výsledkem byl souhlas zastupitelstva s dlouhodobějším záměrem ZO ČSOP Kněžice obnovit tradiční pastviny v okolí Vladislavi.

Tradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou v rámci regionu výjimečně hodnotné z hlediska ochrany přírody. Přitom tyto pastviny rychle degradují a mizí (zarůstají křovím a třtinou křovištní, jsou zalesňovány, ustupují zástavbě). Přírodní hodnota klesá a přitom mizí celá řada chráněných a ohrožených rostlin a živočichů, jejichž výskyt je dnes v rámci Vysočiny výjimečný (a v některých případech i v rámci ČR). Předložený projekt je prvním krokem k praktické ochraně části plochy pastvin. Je potřebné ukázat, že pastviny nejsou jen kusem pozemku, který v moderní době ztratil smysl, ale že toto unikátní území, které mají obyvatelé Vladislavi za humny, má svou hodnotu a využití i dnes.

"Prvním naším počinem je projekt „Záchrana tradičních pastvin v okolí Vladislavi“ z programu ČSOP Ochrana biodiverzity podpořený Lesy České republiky, s.p. a Ministerstvem životního prostředí. V tomto projektu jsou cílovou skupinou místní občané. Navázat spolupráci s místními občany je pro nás důležité z dlouhodobého hlediska, protože do tohoto území chceme své aktivity soustředit trvale. Velice nás těší vstřícný postoj úřadu městyse a přislíbená spolupráce při propagaci území a prezentaci jeho významu a přírodní hodnoty. V rámci tohoto projektu budou v obci uspořádány dvě osvětové akce pro místní občany, řekla Feikusová.

První proběhne v sobotu 4.9.2010, kdy ZO ČSOP Kněžice připraví populárně naučnou přednášku s exkurzí do terénu a otevře fotografickou výstavu v prostorách úřadu městyse. Přednáška a výstava bude pojednávat o přírodních hodnotách pastvin v okolí Vladislavi a jejich významu pro život místních obyvatel. Účelem je pozvat místní občany na plánovanou jednodenní pracovní akci na pastvinách v říjnu (vyřezání výmladků křovin, stahování klestu, kosení třtiny a křovin).

Jednu pracovní akci ve Vladislavi již ZO ČSOP Kněžice uspořádala na začátku června tohoto roku, kdy pomoct s kosením pastvin přijelo 18 zaměstnanců tří poboček Kooperativy (Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava). Druhá osvětová akce pro občany bude uspořádána v listopadu a bude spojená s promítáním fotek z brigád a s debatou nad výsledky projektu. O průběhu projektu bude místní obyvatelstvo informováno prostřednictví webových stránek obce Vladislav (www.obecvladislav.cz) a ZO ČSOP Kněžice (www.csopknezice.cz). Výstupem projektu bude informační tabule, která bude nainstalována v prostorách obce a bude vysvětlovat hodnotu výjimečně zachovalých pastvin a smysl prováděných zásahů na nich.

Více informací poskytne: Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, 604 157 350, katerina.feikusova@chaloupky.cz
Fotopříloha: modrásek rozrazilový, okolí Vladislavi, zarůstání
Příloha: pozvánka na exkurzi dne 4.9.2010


-red-

Grafická verze tohoto článku