Hledáte informace o životním prostředí v češtině?

Vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí

Vládní organizace
Resort MŽP
Ministerstvo životního prostředí Praha 10, Vršovická 65 http://www.env.cz
Český ekologický ústav Praha 10, Vršovická 65 http://www.ceu.cz
Česká inspekce životního prostředí Praha 9, Na břehu 267 http://www.cizp.cz
Agentura ochrany krajiny a přírody Praha 3, Kališnická 4, 6 http://www.nature.cz
Český geologický ústav Praha 1, Klárov 3/131 http://www.cgu.cz
Český hydrometeorologický ústav Praha 4, Na Šabatce 17 http://www.chmi.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Praha 6, Podbabská 30 http://www.vuv.cz/index_c.html
Další resorty    
Ministerstvo zemědělství Praha 1, Těšnov 17 http://www.mze.cz
Ministerstvo dopravy a spojů Praha 1, nábř. L. Svobody 12 http://www.mdcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha 1, Na Františku 32 http://www.mpo.cz
Ministerstvo zdravotnictví Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.mzcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Praha 1, Staroměstské nám. 6 http://www.mmr.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 5 http://www.msmt.cz
Český statistický úřad Praha 8, Sokolovská 142 http://www.czso.cz
Svaz měst a obcí Praha 4, Pacovská 31 http://www.mesta.cz
UK, Centrum pro otázky životního prostředí Praha 5, U Kříže 8 http://www.czp.cuni.cz
Organizace s regionální působností    
Institut městské informatiky Praha

Útvar informatiky o životním prostředí

Praha 1, Žatecká 2 http://www.praha-mesto.cz

http://www.metropol.cz

 

Nevládní neziskové organizace      
Agentura Koniklec Praha 3, Chelčického 12 http://www.koniklec.cz Hlavními činnostmi je vyhledávání efektivních forem práce v oblasti žp a neziskového sektoru, ekologická výchova veřejnosti a informační a konzultační služby v oblasti práva, ekonomiky a techniky.
Brontosauří ekocentrum Zelený klub Praha 7, Malířská 6 http://www.ecn.cz/bezk-bp7 Hlavním cílem organizace je ekologická výchova. Organizace vydává časopis Ekolist v elektronické podobě.
České centrum čistší produkce Praha 2, Botičská 4 http://www.cpc.cz Hlavní činností organizace je vyvíjení strategií předcházení vzniku odpadu a znečištění, zefektivnění výroby a lepšímu využívání zdrojů.
České ekologické manažerské centrum Praha 10, Jevanská 12 http://www.cemc.cz Hlavní činností je transfer technologií a know-how v oblasti ekomanagementu.
Český svaz ochránců přírody Praha 2, Uruguayská 7 http://www.ecn.cz/csop/ Hlavní činností je ekologická výchova spojená s konkrétními činnosti ochrany přírody.
Děti země Praha 3, Chlumova 17 http://www.ecn.cz/detizeme Činnost organizace je zaměřená na ochranu přírody i na politické aktivity.
Econnect Praha 6, Českomalínská 23 http://www.ecn.cz Hlavní činností je poskytování servisních služeb pro nevládní ekologické organizace.
EkoWATT Praha 7, Bubenská 6 http://www.ekowatt.cz Hlavní činností jsou kampaně na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Greenpeace Praha 6, Českomalínská 27 http://www.greenpeace.cz Mezinárodní organizace, která se zaměřuje na celosvětové ekologické problémy formou velkých kampaní. V ČR je její činnost zaměřena proti největším znečišťovatelům životního prostředí.
Nadace Partnerství Brno, Panská 9 http://www.ecn.cz/epce Hlavní činností je podpora rozvoje účasti veřejnosti při řešení environmentálních problémů a podpora nevládních organizací a samosprávy ve formě grantů.
Plzeňská ekologická nadace Plzeň, Úslavská 39 http://www.ecn.cz/PEN Hlavní činností organizace je řešení odpadů a podpora PRTR.
Centrum pro dopravu a energetiku

(dříve Program energetických úspor)

Praha 10, Krátká 26 http://cde.ecn.cz Hlavní činností je propagace a podpora obnovitelných zdrojů energie a zprostředkování spolupráce ostatních organizací, které se těmito problémy zabývají.
Společnost pro trvale udržitelný život Praha 2, Krkonošská 1 http://www.czp.cuni.cz/stuz Hlavní činností organizace je zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života.
Tereza Praha 1, P.O.Box 77 http://www.terezango.cz Hlavní činností je ekologická výchova dětí v přírodě.
Ústav pro ekopolitiku Praha 1, Hradební 3 http://www.ecn.cz/iep Ústav zkoumá mezinárodní souvislosti ochrany životního prostředí a závazky, které pro ČR vyplývají z mnohostranných mezinárodních úmluv i dvoustranných dohod.
VITA Ostrava, Generála Janouška 4 http://www.vitaova.cz Sdružení pro ekologickou výchovu a poradenství.
Zdravá města Praha 10, Šrobárova 48 http://www.nszm.cz Hlavní činností je podpora trvale udržitelného rozvoje ve městech.
Zelený Kruh Praha 2, Lublaňská 18 http://www.ecn.cz/GreenCircle Zelený Kruh je organizace zaměřená mimo jiné na  poskytování servisních služeb pro ostatní nevládní organizace.

 

Informace o životním prostředí - obecné odkazy na vyhledávání informací
Česká brána 21 http://www.brana.cz/ekologie Vyhledávání informací o životním prostředí, které jsou řazeny tematicky.
České noviny http://www.ceskenoviny.cz/ekologie Denní tisk
Databáze Monitor http://www.ecomonitor.cz Databáze článků o životním prostředí
Ekoefekt http://www.ekoefekt.cz Časopis
Ekolist po drátě http://www.ekolist.cz Internetový deník o životním prostředí
Econnect http://www.ecn.cz/env Vyhledávání informací o životním prostředí podle jednotlivých témat.
Econnect http://www.ecn.cz/env/infos/servers.htm Další zajímavé internetové servery na téma životní prostředí.
Sedmá generace http://www.ecn.cz/DUHA Časopis Hnutí Duha
Seznam http://www.seznam.cz/Spolecnost/Ekologie/ Různé informace o ekologii.
Státní správa a samospráva ČR http://www.siscr.cz/ Souhrnný přehled státní správy a samosprávy o nabídce informací od úřadů s jejich adresami.

 

Specializované odkazy podle témat
Aktuální informace o odpadech http://www.ecn.cz/env/odpady Econnect
Ekologická legislativa a zákony http://www.ekolist.cz/zakony.stm  


 

Mezinárodní informační systémy a vyhledávače    
All about the Environment http://www.ecomall.com Vyhledávání informací podle témat.
Arendalská kancelář GRID v Norsku http://www.grida.no Informační systém věnovaný problematice Baltského moře, spolupráce na projektu ENRIN.
Arendalská kancelář GRID v Norsku http://www.grida.no/prog/cee/enrin/ Informační síť o přírodních zdrojích v zemích střední a východní Evropy.
CEDAR - informace o životním prostředí v Rakousku http://pan.cedar.univie.ac.at Sdružení CEDAR působí při rakouském ministerstvu životního prostředí.
CNN http://www.cnn.com/EARTH/index.html Nejnovější zprávy o životním prostředí na CNN.
ENN http://www.enn.com Ekologické zprávy a novinky shromážděné na síti ENN (Environmental News Network).
Econet http://www.econet.apc.org/econet Vyhledávání informací podle témat.
Ekolinky http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/cds.html Vyhledávání informací podle témat.
Environment Institute of Joint Research Centre of the European Commission http://www.ei.jrc.it Monitoring např. radioaktivní ho zatížení Evropy.
Environmental Education http://nceet.snre.umich.de Výchovné Programy ze všech oblastí životního prostředí.
Environmental Education Link http://eelink.net Výchovné Programy ze všech oblastí životního prostředí.
The Environmental Information Crawler for Central and Eastern Europe http://phantom.rec.org/ Vyhledávání informací podle témat
Evropská agentura pro ŽP http://www.eea.dk Systém v rámci EU. Informace o stavu životního prostředí v členských zemích EU v síti EIONET.
NASA http://www.hq.nasa.gov/office/mtpe/science.html Projekty NASA týkající se ochrany životního prostředí.
North America Assotiation for Environmental Education http://naaee.org Výchovné Programy ze všech oblastí životního prostředí.
REC Budapest http://www.rec.hu Seznam environmentálních zdrojů - Regionální environmentální centrum v Budapešti.
UNEP http://www.unep.org Informační systém v rámci Programu OSN pro životní prostředí.
Ženevská kancelář GRID http://www.grid.unep.ch/gridhome.html Mezinárodní geografický informační systém pro hledání environmentálních zdrojů na globální, národní i regionální úrovni.
Webdirectory http://webdirectory.com Vyhledávání informací podle témat.
Gelos http://ceo.gelos.org Vyhledávání informací podle řady kritérií - placená služba.
Specializované stránky    
Suistanable Design and Culture http://www.west.net/~prince Ekologická architektura
Environmental Education Network http://www.envirolink.org/enviroed Environmentálně vzdělávací střediska
Zone Action http://www.essential.org/orgs/Ozone~Action/Ozone~Actin.html Nejnovější zprávy o ozónové vrstvě a programech na její ochranu.
Ecoregion - Severní amerika http://www.sierraclub.org/ecoregions Kritické oblasti životního prostředí v Severní Americe.
Informace o ochraně zvířat http://envirolink.org/arrs/fund/home.html Fond na ochranu zvířat.

 

Některá ministerstva životního prostředí ve vyspělých státech    
Dánsko http://www.sdn.dk The Danish Ministry of Environment and Energy
Finsko http://www.vn.fi Valtioneuvusto
Francie http://www.france.diplomatie.fr Ministere des Affaires Étrangéres
Irsko http://www.irlgov.ie Government server
Itálie http://www.aipa.it Home Page dell AIPA
Kanada http://www.ec.gc.ca Environment Canada
Německo http://www.bmu.de Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Německo http://www.umweltbundesamt.de Umweltbundesamt
Rakousko http://www.bmu.gv.at Ministerium für Umwelt, Jugend und Familie
Rakousko http://www.ubavie.gv.at Umweltbundesamt
Španělsko http://www.la-moncloa.es El Gobierno Informa
Švédsko http://www.sb.gov.se Information Rosenbad
Švýcarsko http://www.admin.ch Confoederation Helvetica - Swiss Confederation
USA http://www.epa.gov US Environmental Protection Agency
USA http://www.doe.gov US Department of Energy
Velká Británie http://www.open.gov.uk CCTA Government Information Service

 

 

Použitá literatura:

Adresář nadací, občanských sdružení a církevních organizací 1994/95. Praha: ICN, 1994.

Bánska. H. - Takácsová. I. - Stankovič J. Informácie o životnom prostredí v zdrojoch Internetu. Život.Prostr., Vol. 31, No. 4, 200-206, 1997.

Kvasničková, Danuše - Guth, Jiří - Stach, Jiří - Velek, Ondřej. Environmentální informace a osvěta. Praha: Ministerstvo ŽP, 1999. 1. vyd.

Ministerstvo ŽP. Zpravodaj Místní Agenda 21 v České republice. Odpov. red. Alena Reitschmiedová - Oddělení osvěty ČEÚ. Praha: Ministerstvo ŽP a Český ekologický ústav, 1999. Č. 1/1999.

Ministerstvo ŽP. Průvodce po veřejných informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací. Praha: Ministerstvo ŽP a Český ekologický ústav, 1999.

Program Energetických Úspor. Komu? Kam? Proč? Výběr užitečných adres nevládních neziskových organizací působících v oblasti životního prostředí. Praha: Program Energetických Úspor, září 1998. 3. vyd.


Všechny připomínky nabo další zajímavé adresy zasílejte na Nadaci Partnerství na adresu milada.podperova@ecn.cz nebo ondrej.velek@ecn.cz.

Milada Podpěrová, 13. 9. 2000