ENVIRONMENTAL TRAINING PROJECT - ETP
HAPSHIRE RESEARCH INSTITUTE - HRI
SPOLEČNOST PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT - STUŽ
DĚTI ZEMĚ PLZEŇ


PRÁVO NA INFORMACE O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH

Registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Dr. Warren R. Muir Ing. Zdena Jurčíková
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Petr Kužvart
MUDr. Miroslav Šuta
Filip Malý

Sponzorováno U.S. AID, REC, Partnership

Praha - červenec 1995, únor 1996

Graphic Design © RNDr. Pavel Piskač, Vilém Čermák, 1996

Obsah:

  1. "Zelené" informace pro vládu, průmysl a veřejnost
  2. Z New Jersey do OSN
  3. Desítky, stovky nebo tisíce chemických látek?
  4. Další data - přemrštěná vidina nebo racionální cíl?
  5. Nové povinnosti ve světě svobody podnikat?
  6. Nedostatek informací nebo zahlcení informacemi?
  7. Právo na informace - povinnost informovat
  8. Systém RUPZL a Česká republika
  9. Budoucnost?

"Zelené" informace pro vládu, průmysl a veřejnost

Z New Jersey do OSN

Desítky, stovky nebo tisíce chemických látek?

Další data - přemrštěná vidina nebo racionální cíl?

Nové povinnosti ve světě svobody podnikat?

Nedostatek informací nebo zahlcení informacemi?

Právo na informace - povinnost informovat

Systém RUPZL a Česká republika

Budoucnost?

Poznámka k doplněnému vydání z února 1996:
Změny se týkají zejména kapitoly 9, která kriticky hodnotí poslední vývoj v zavadění systémů v zahraničí i ČR. Do brožůry je připojen výchozí seznam chemických látek, vzniklý kompilací tuzemských i mezinárodních seznamů.

Název:
PRÁVO NA INFORMACE O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH
Registr úniků a přenosů znečišťujících látek
Autoři:
Dr. Warren R. Muir
Ing. Zdena Jurčíková
Ing. Ondřej Velek
JUDr. Petr Kužvart
MUDr. Miroslav Šuta
Filip Malý

Sponzorské organizace:
U.S. Agency for International Development
Program péče o ŽP - projekt GA/85/94 Ministerstvo ŽP ČR
Československo-americký vědeckotechnický program,
(podpora MŽP ČR a U.S. Environment Protection Agency)
United Nation Institute for Training and Research


Vydaly organizace:


Environmental Training Project - ETP
Kontaktní adresa:
Environmental training project - ETP
Organizace ukončila svou činnost v roce 1996

Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ
Kontaktní adresa:
STUŽ, Krkonošská 1, 120 00 Praha 2
tel.: (02) 62 74 773

Děti země Plzeň - DZ Plzeň
Kontaktní adresa:
Úslavská 29, 301 44 Plzeň
tel: (019) 74 55 905


Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.
ISBN 80-900065-1-5
© ETP, Společnost pro trvale udržitelný život, Děti ZeměHampshire Research Institut, Inc. a INFORM, Inc. neziskové organizace z USA poskytovaly expertízy podporující práce na projektech 'Toxic Release Inventory' (TRI) v ČR. Hampshire Research Institute - HRI (založen v 1987) je nevládní nezisková organizace zaměřená na výzkumné a vzdělávací aktivity sloužící zdokonalování metod hodnocení a řízení chemického rizika. HRI odborně a technicky zabezpečuje řadu projektů INFORM. INFORM Inc. (založen 1973) iniciuje, sleduje a zveřejňuje opatření na uchování přírodních zdrojů a ochranu veřejného zdraví.

Dr.Warren R. Muir je Prezidentem HRI a Vědeckým ředitelem INFORM.
Kontaktní adresa: HRI, 9426 Forest Haven Drive, Alexandria, VA 22309, USA.

Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ - (založená v 1992) je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky zabývající se ekologií a navazujícími vědnými disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými a publicistickými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech stávajících forem života na Zemi.
Kontakt: STUŽ, Krkonošská 1, 120 00 Praha 2
tel/fax: (02)24914085,
E-mail: Eva.Vavrouskova@ecn.czIng. Zdena Jurčíková, iniciátorka projektu RUPZL v ČR, byla za STUŽ zodpovědným řešitelem projektu GA/85/94, TRI projektu a zástupcem ČR v programech UN v letech 1994-1995.
Kontakt:
E-mail: Zdena_Jur@hotmail.comIng. Ondřej Velek, pracovník Státního zdravotního ústavu (SZÚ), člen STUŽ, byl spoluřešitelem projektu GA/85/94 a spolupracovníkem v programech UN.
Kontaktní adresa: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 10 Praha 10
tel: (02) 6708-2759, fax: (02) 781 67 27
Privat: tel.: (02) 53 49 39, fax: (02) 73 31 13,
E-mail: Ondrej.Velek@ecn.czJUDr. Petr Kužvart, člen Sdružení pro ekologické právo a člen STUŽ, byl spoluřešitelem projektu GA/85/94.
Kontaktní adresa: Za zelenou liškou 967/B, 140 00 Praha 4 tel.: (02) 43 79 752MUDr.Miroslav Šuta a Filip Malý, členové organizace Děti Země, sekce "Za čistou zemi, vzduch a vodu" jsou nositeli projektu 'TRINOM', který testuje průchodnost zavádění systému v zapadočeském regionu.
Kontakt: Miroslav Šuta, Filip Malý
Děti Země Plzeň, Úslavská 29, 301 44 Plzeň
tel: (02)-85 57 167 fax: (02)-31 17 075
e-mail: dz.plzen@ecn.czPoděkování:

Tato publikace je výsledkem spolupráce Hampshire Research Institute (HRI) a Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ). Vychází ze znalostí a zkušenosti získaných v průběhu posledních deseti let při zavádění a rozšiřování Toxic Release Inventory ve Spojených státech a výsledků průzkumů realizovaných v ČR. K jejímu vzniku přispěla celá řada odborníků z různých oblastí, kterým bychom rádi poděkovali za jejích rady a cenné připomínky.

Jsou to především:

Zároveň děkujeme všem přátelům zejména z ekologických nevládních organizací, kteří podporují princip práva na informace a pomohli nám s řešením projektu.POUŽITÉ ZKRATKY

CAS Chemical Abstract Servis
CEPA Canadian Environmental Protection Act (Kanadský zákon ochrany ŽP)
EPA USA Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu ŽP v USA)
EU Europská unie
GIS Geografický Informační Systém
HRI Hampshire Research Institute
ILO International Labour Organization
IPSC International Program of Chemical Safety
IRPTC International Register of Potentionally Toxic Chemicals
NPI National Pollutant Inventory (Státní registr znečišťujících látek), Austrálie
NPK Nejvyšší přípustná koncentrace
NPRI National Pollutant Release Inventory (Státní registr úniků znečišťujících látek), Kanada
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností
PPCG Pollution Prevention and Control Group (Skupina pro snižování a prevenci znečištění)
PRTR Pollutant Release and Transfer Register
RUPZL Registr úniků a přesunů znečišťujících látek
SSP SunSet Project
TRI Toxic Release Inventory (Registr toxických úniků) USA
UNCED United Nation Conference on Environment and Development
UN ECE United Nation Economical Commission for Europe
UNEP United Nation Environment Program
UNIDO United Nation Industrial Development Organization
UNITAR United Nation Institute for Training and Research
WHO World Health Organization
WWF World Wildlife Fund