Zpět na uvodní stranu

Lokální Dohody o dobrém sousedství a lokální fondy a nadace - užitečné nebo nebezpečné nástroje environmentální demokracie?

Konflikty environmentálních zájmů jsou v demokraciích přirozené. Program Nadace Partnerství "Právo na informace" podporuje zajímavou diskusi o nových formách řešení konfliktů mezi průmyslovými podniky (vítanými i nevítanými hosty v daném území s partikulárními a často krátkodobými zájmy) a občanskými neziskovými skupinami chránícími dlouhodobě své lokální prostředí.

Jedním nástrojem pro omezování negativních sociálních, i environmentálních vlivů podniků na hostitelskou lokalitu mohou být lokální dohody o dobrém sousedství, které mohou dále otevřít i lokální toky financí přes lokální "komunitní" fondy či nadace. Lokální dohody vycházejí z představy, že místní komunita má motivaci, schopnosti i kapacitu hlídat si kvalitu svého regionu. Pro lokalitu nemusí být optimální.čekání na státní "paternalistické" dozory, místní aktivisté nemusí spoléhat na vědecky zamlžená nebo celostátně akceptovaná "technokratická" řešení, ani na dočasnou pomoc aktivních lidí odjinud ("dovoz ekologické revoluce"). Lokálně generované a reinvestované prostředky místních podniku a směna služeb vytváří žádoucí protiváhu samovolně běžící odtržení míst výroby od míst konzumu a ztrátě odpovědnosti podniku v globalizujícím se tržním prostředí.

Jako všechny společenské nástroje mohou i lokální dohody a komunitní fondy být pro některé situace nebezpečné a kontraproduktivní z pohledu trvale udržitelného života. Dohody mohou ztratit smysl a degenerovat, mohou konzervovat status-quo a podvazovat inovace a alternativní úsilí o změny, i sloužit promyšlené manipulaci veřejného mínění. Lokální dohody ani fondy nebudou filosoficky uspokojovat radikálnější aktivisty, kteří mohou požadovat za jediný principiální cíl vymístit aktivitu podniku z lokality (NIMBY syndrom) a budou vždy odmítat finance od znečišťovatele jako formu "úplatků nebo odpustků". Radikálněji uvažující lidé budou fondy považovat za "praní špinavých peněz" a systém a výnosy z akumulace peněz v lokálních nadacích za amorální účast na "parazitním systému úroků" bez práce. Naopak konzervativní průmyslníci mohou považovat Dohody za další zbytečné břemeno pro své podnikání bez legální podpory, nástroj pro alokaci prostředků do neproduktivní sociální a environmentální oblasti. Zkušené firmy na ovlivňování veřejnosti (public relation) najaté většinou bohatými firmami se špatnou reputací mohou proces vyjednávání chápat jako vhodný nástroj k manipulaci veřejnosti a rozdělení ekologické opozice firmy.

Úkolem diskuse v našem programu je vymezit zásady a mechanismy fungování "ideálních" lokálních dohod a fondů, aby bylo možné prakticky rozlišovat mezi "dobrými" a "špatnými" aplikacemi těchto nástrojů.

Proč lokální dohody o dobrém sousedství?
Dohody o dobrém sousedství (Good Neighbour Agreement - GNA) byly podrobně rozpracovány v USA, kde kultura komunit a občanská sebeobrana má velkou tradici. Dohody tomto širokém pojetí by měly vést podniky k tzv. "trvale udržitelné produkci", která je čistá a udržitelná
pro prostředí, bezpečná pro život občanů i zaměstnanců, a sociálně spravedlivá z hlediska pracovních míst a jistot. Dohodu má prosazovat široká koalice lokálních autorit, občanských organizací a odborových organizací. Podrobný rozbor zkušeností s vyjednáváním i vzorové smlouvy jsou v knize Sanford J. Lewis; The Good Neighbor Agreement - A Community-based Strategy for Sustainable Industry, Center for the Study of the Public Policy, 1993. S některými podrobnými materiály o lokálních dohodách se můžete seznámit na stránce Nadace Partnerství v sekci programu "Právo na informace".

Východiskem sestavení lokální environmentální dohody mezi místním podnikem a lokální komunitou (obcemi resp. občanskými organizacemi) je deklarace vůle spolupracovat dlouhodobě na zlepšování životního prostředí lokality (regionu), mobilizaci občanské iniciativy a místních i nadregionálních zdrojů k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu kraje v intencích trvale udržitelného rozvoje.

K institucionalizaci této spolupráce připraví smluvní strany lokální Dohodu o dobrém sousedství, která podrobně definuje principy spolupráce i mechanismy kontroly této spolupráce. Dohoda musí být koncipována jako otevřený a adaptující se dokument tj. k Dohodě mohou přistupovat další obce, podnikatelské subjekty a instituce v regionu , a Dohoda obsahuje mechanismus pro kontinuální reflexi nových poznatků, metod ochrany a tvorby prostředí, nových výrobních technologií i vývoje progresivní národní i mezinárodní legislativy.

Lokální Dohoda o dobrém sousedství by měla definovat:

Proč lokální "komunitní" fondy a nadace?
Z diskusí zástupců našich nadací vyplývá, že v současných stížených hospodářských a administrativních podmínkách České republiky je třeba, aby se neziskový sektor orientoval pro řešení aktuálních i navazujících dlouhodobých problémů života v lokalitě i na hledání finančních i jiných materiálních zdrojů na místní a regionální úrovni. K získání prostředků může vést jen otevřená komunikace a spolupráce
všech společensky aktivních sociálních partnerů v lokalitě.

Lokální Dohoda může zakotvit takový komunitní nadační fond/nadaci umožňující znečišťovateli eticky přijatelným transparentním způsobem přispívat na rozvoj obcím dané lokality (regionu). Dobré fungování "komunitního" fondu či nadace může zpomalit "únavu" z kontroly dodržování Dohody, omezovat nežádoucí strategie podniku vůči koalici obcí ("korumpování" obcí per-partes, přístup "rozděl a panuj"), omezovat politické ambice a spekulace reprezentantů obcí, omezovat nedůvěru neinformovaných občanů v reprezentanty obcí, a v neposlední řade i předsudky laické veřejnosti ke všem podnikatelským aktivitám podniku. Fungování komunitního fondu vytváří mechanismus pro: mobilizaci iniciativy místních občanů, průhledné financování obecně prospěšných aktivit (projektů), zlepšení komunikace a spolupráce mezi obcemi, generování dalších zdrojů, které mohou přispět k trvale udržitelnému rozvoji regionu. I lokální fondy a nadace mohou v realitě nefungovat - je nutné ji bránit proti zneužívání a znevažování uzavřenými skupinami s partikulárními zájmy, před politizací, před nezákonnými a neetickými hospodářskými postupy apod. Lokální fondy a nadace by měly splňovat následující kritéria:


Miroslav Kundrata, Ondřej Velek - březen 1998
Zdroje: osobní sdělení, překlady materiálů k lokálním dohodám fondům, zápis jednání ke komunitním nadacím.